El Partido Socialista de Sant Boi no presentará a la alcaldesa a la ...

El Partido Socialista de Sant Boi no presentará a la alcaldesa a la ...

Documents
6 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

SANT BOI. EXEMPLAR GRATUÏT • CADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA · 27 / 02 / 2006 · ANY 08 · NÚM. 413. LABORAL. FISCAL. CONTABLE. SEGUROS ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 18
Langue Catalan
Signaler un problème
LABORAL FISCAL CONTABLE SEGUROS GENERALES ASES. JURÍDICA
PLAZA BÒBILA, 2 ST. BOI LLOB. TEL.: 93 635 80 82 FAX: 93 630 82 13
C/ Cristòfor Colom nº 41 A local St. Boi de Llobregat (08830) Barcelona.Tel.: 93 635 47 57 Cupón descuento presentando el anuncio.
ESPECIAL BODES
Las claves para que la celebración sea un éxito El Mercatte ofrece los mejores consejos para una de las celebraciones más importantes a lo largo de nuestra vida. La imagen o la organiza ción del evento son algunos de los aspectos destacados que se deben tener en cuenta, y por eso te explicamos qué es lo que puedes hacer para que todo salga a la perfección.Pàg. 1620
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 53 www.jimenezasesores.com • gestoria@jimenezasesores.com
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA∙ 27 / 02 / 2006 ∙ ANY 08 ∙ NÚM. 413
La formación apuesta por una renovación del proyecto político y de liderazgo que ya ha impulsado en otras ciudades del Baix
El Partido Socialista de Sant Boi no presentará a la alcaldesa a la reelección Pàg. 3
Viladecans suspèn les llicències als carrers comercials del centre L’Ajuntament de Viladecans ha impulsat la moratòria d’un any en la concessió de llicències als baixos dels entorns dels carrers Doctor Reig i de l’Ajuntament i d’un tram de la rambla Modolell, per tal de donarse temps per estudiar quins són els futurs usos comercials d’aquestes vies.Pàg. 22
SUMARI • ACTUALITAT SANT BOI.......pàg. 3 • IMMOBILIÀRIA ...................pàg. 4 • GUIA DE SERVEIS.............pàg. 14 • TREBALL / MOTOR ..........pàg. 15 • ESPECIAL BODES..............pàg. 16 • ACTUALITAT VILADECANSpàg. 22
ANUNCIS 93 630 66 77
NOTÍCIES Casablanca recogerá firmas para reivindicar su ‘estación’ El nuevo plan ferroviario que tiene previsto la Generalitat suprime en el trazado del llamado ‘metro del Delta’ la parada que la línea 12 del metro, ahora defenestrada, tenía planificada en el barrio santboiano de Casablanca. La Asociación de Vecinos de Torrelavila recogerá firmas para presionar a las administraciones a reconsiderar esa desaparición.Pàg. 4
Farmàcies
Passes per bons moments, ja que la vida professional et va bé i tot et surt com havies previst. Aprofita les oportuni-tats que la vida t’ofereix sen-se dubtar-ne ni sospitar.
Tens clares quines són les te-ves prioritats, però de vega-des passes per moments de feblesa i dubtes de si fas bé interposant-ne unes davant les altres.
Horòscop (del 27 de febrer al 5 de març)
SI QUIERES FELICITAR A ALGUIEN A TRAVÉS DEL MERCAT,
Ajuntament .. . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina att. públic. . . . . . . . . 93 635 12 12 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . 93 661 52 08 Urgències .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . .93 630 31 31 Ràdio Taxi St. Boi. . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . .93 630 30 30 Servei LocalCatalà .. . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials. . . . . . . . . . 93 635 12 14 Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori .. . . . . . . . . . . . . . . 93 652 60 20
Lleó del 23 de juliol al 22 d’agost La intransigència no t’aportarà cap benefici, només serà un entrebanc per entendre i es-tar més a prop de les perso-nes que t’envolten. Tot es pot parlar si hi ha bona intenció.
Cranc del 22 de juny al 22 de juliol Desitjaries passar més temps al costat de la persona que estimes i compartir-hi més, però de vegades és més im-portant la qualitat de les ho-res que no pas la quantitat.
A partir de les 22 hores caldrà avisar a la Policia Local o Nacional per saber quins establiments estan de guàrdia. Aquest acord ha estat adoptat pels farmacèutics locals, seguint les indicacions del Col∙legi de Far-macèutics de Barcelona, amb el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament. La ini-ciativa respon a motius de seguretat. Els telèfons de la Policia Local i Nacional els poden consultar a la secció de Telèfons d’interès d’aquesta mateixa pàgina.
Edita:ANUNTIS SEGUNDAMANOLa bústia ESPAÑA, S.L. Jaume Balmes, 12  08830 Sant Boi Contra la incomprensiónen el nostre programa electoral de¡Eso sí es incivismo! Tel.: 93 630 66 77 Fax: 93 630 46 99 les Eleccions al Parlament del Directora de publicació: Vanessa SánchezLa doctora Querol, que ejerce la2003. Eleccions per cert queQuién nos iba a decir a quienes El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferirhemos luchado contra la dictaduvàrem guanyar. L’aposta generamedicina en el CAP Montclar de un servei de publicació d'anuncis, sense obtenir Sant Boi, empieza a ser muy cocional que suposava el nou horitzóra franquista y soñábamos con cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar se de la procedència, veracitat i puntualitat en la inserció dels anuncis. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva elnocida por su incompetencia,per a Catalunya és el que vàremuna democracia que nos permi dret a no publicar qualsevol anunci que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislacióprepotencia y mal humor. Un métiera expresarnos como personasaprovar amb el Nou Estatut, que vigent o suposi un atemptat físic o moral contra dico, supuestamente, ha de aliviarva sortir el 30 de setembre dely defender nuestros derechos, qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, els que fan referència a menors, peticions de diners, joc il∙legal, contraban, persones desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans,los males y dolores de susParlament de Catalunya. Vàremque 30 años después de muerto begudes alcohòliques, tabac (excepte pacientes, pero esta doctora condir a Catalunya i a Espanya elsel dictador y con los partidos lla col∙leccionisme), discriminació racial, armes o material explosiu, entre altres. Per altra banda, i de conformitat amb allò sidera más oportuno recomenlímits als quals volem arribar.mados de izquierda en el poder, convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que serà necessària la inclusiónos veamos en un verdadero esL’acord MasZapatero no permetdarles que se aguanten el dolor del seu número de registre del nucli zoològic en que recetar unos analgésicos o, alarribarhi d’un sol salt, però l’atado policial con secretas hasta tots els anuncis que tinguin per objecte la transacció d'animals. Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el menos, eso es lo que le dijo a mivanç ara aconseguit, comparanten la sopa, que se te aparecen en disseny, format i presentació gràfica dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran d'exclusiva titularitat d'Anuntis Segundamanocuanto ven a un grupo reivindimarido un mes antes de morir.lo amb l’Estatut actual, és molt i España, S.L., sense que l'anunciant pugui Quizás ésta es su manera de tramolt important. Els límits al Noucando sus derechos, te piden la reivindicar cap dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció dels mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper bajar menos, ya que cada díaEstatut, malauradament, no elsdocumentación y te coaccionan com en suport electrònic, haurà de ser autoritzat prèviament i expressament per part d'Anuntis algún paciente suyo cambia depodem fixar nosaltres. Ara elspara que no te muevas, protestes Segundamano España, S.L. Així mateix, Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a publicar els anuncis a Internet médico, como pasó en nuestroposa el PSOE, demà...ni denuncies, casi ni respires. (www.segundamano.es), així com a altres publicacions editades per qualsevol empresa del caso. Aixídoncs, és evident que ambEs el caso de los despedidos de Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suport paper com Internet, amb l'objectiu de donar una Dra. Querol, los malos humoresaquest acord, a CiU, podem estarSeat que, por concentrarse delan major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides se dejan en casa, los pacientes noraonablement satisfets, perquète del CMAC porque tenían el acto com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a travésfinalment s’ha desencallat lade conciliación de sus demandastienen la culpa de sus problemas d'aquesta publicació (inclosos, a aquest efecte, y recuerde, la medicina es unanegociació de l’Estatut i s’assoleixde despido, se presentan dos els que siguin facilitats per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la carrera vocacional, su misión esun acord que suposa un imporagentes de los Mossos y dos relació contractual en el seu cas establerta amb Anuntis Segundamano España, S.L., editora d'aquesta publicació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora delscurar y aliviar los dolores en elsecretas para identificarles. ¿Portant salt endavant per a Catalu serveis als quals l'anunciant decideixi subscriure's transcurso de la enfermedad.nya. Aquest acord permet resolqué? ¿Es correcta esa persecu o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de la utilització dels serveis per part dels anunciants; Esperamos que cambie de actitud.dre eficaçment el tema del financión en un estado democrático? el disseny de nous serveis relacionats amb aquests; l'enviament d'actualitzacions dels Una ex paciente¿No tiene nada que ver Seat ençament, les competències i el de serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i la definició de Catalunya. Amb tot,ese método de ir coaccionando a comercial sobre productes i serveis oferts per l'editor d'aquesta publicació i/o per tercers dels sectors financer, automoció, telecomunicacions, Nou horitzó per a Catalunyacal deixar molt clar que CiU nolos despedidos para que no se immobiliari, venda a distància, gran consum, oci, energia i aigua, ONG i formació. Anuntis renunciarà els propers anys amanifiesten contra lo que ha sido Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, les dades personals a Anuntis El 28 de gener vaig assistir amb elcompletar els objectius marcatsuna actitud absolutamente caci Segundamano Holdings, S.L., societat matriu de l'editor d'aquesta publicació, i a Qué Fácil Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup, amb les mateixes finalitats que s'han indicat enquil, sectaria y persecutoria? ¿Noper l’Estatut aprovat al Parlament.company Agustí Torrents, com a relació amb els seus respectius productes i consellers nacionals, al ConsellEl 30 de setembre va marcar l’hotienen nada que ver los responsa serveis, i en particular a l'efecte que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol Nacional de Convergència on comritzó polític de Catalunya per alsbles del Gobierno de la Gene de les esmentades societats puguin incloure els anuncis facilitats per l'anunciant. En certs casos, a més, es podrà proposar la comunicació de dades personals a tercers. Quan procedeixi,propers anys. Ara Artur Mas ha feta punt més important l’Artur Masralitat, autorizadores de esas me aquesta circumstància serà prèviament i va explicar el contingut delsun pas de gegant per aconseguirdidas antidemocráticas, porque expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dades personals, juntament amb la identificació de la societat que acords amb Zapatero.ho. Des de CiU i amb el seu lideno quieren que se aireen sus els cedeixi i aquest tercer, el tipus d'activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió. L'anunciant podrà exercir els drets d'accés,vergüenzas? ¡Eso sí que es inciratge treballarem per arribarhi,Entre altres coses va recordar la rectificació, cancel∙lació o oposició mitjançant seva conferència del 21 d’octubreper aconseguir la nostra plenitudvismo! Porque es una traición a correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L. Departamento de Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, de 2002 en la qual plantejava uncom a poble.las personas trabajadoras que les Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón I y II, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o nou horitzó per a Catalunya. ElAntoni Jordàhemos dado nuestro voto. bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es. A la corresponent comunicació, l'anunciant haurà seu contingut es va veure reflectitPresident de CiU Sant BoiManuel Martín Andón d'adjuntar i/o indicar: la referència a la seva alta com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI, la seva adreça postal i el telèfon de contacte. Les cartes s’han d’enviar a: Jaume Balmes, 12. 08830 Sant Boi de Llobregat, indicant nom, DNI i telèfon, o bé a l’e-mail: otorrico@anuntis.com.El Mercat de Sant Boino es responsabilitza de les opinions expressades a La Bústia i es reserva el dret de publicar les cartes, així com de resumir-les si ho considera oportú. © ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Dipòsit legal: GI47597
DillunsDi2l4ludness2e7tedmebfreebrermN.º145143
2
Telèfons d’interès
A mà
Àries del 21 de març al 20 d’abril No permetis que res s’inter-posi en el teu camí per acon-seguir allò que vols, ja que si cedeixes al principi una mica, després serà massa tard i ja no podràs fer-hi res.
Taure del 21 d’abril al 20 de maig
Bessons del 21 de maig al 21 de juny Hauries de descansar més i aprofitar els caps de setmana, no per cansar-te més, sinó per fer una cura intensiva de son que et servís per empren-dre la feina amb ganes.
Verge del 23 d’agost al 21 de setembre Ja fa temps que has decidit desconnectar de la vida so-cial i quedar-te més a casa arran d’un desengany amo-rós. Tens altres coses més importants a què aferrar-te.
Balança del 22 de setembre al 22 d’octubre
Capricorn del 21 de desembre al 19 de gener T’agradaria passar més temps al costat de les persones es-timades però això, ara per ara, no és possible a causa dels compromisos professio-nals. Tot es fa per bé...
J. Cabanas. . . . . .Francesc Macià, 115 M. Nogueras. . . . . . . . . . .Blai Net, 74 C. Capell. . . . . . . . . . .Pi i Margall, 116 MáñezMadrid. . . .Primer de Maig, 36 J. Trias. . . . . . . . . . .Cooperativa, 100 A. Bañeres. . . . . . . . . . . .Indústria, 26 A. Moreno. . . . . . . . . . . . .Balmes, 31 MªL. Terrassa. .Av. Onze Setembre, 58 M. Prat. . . . . . . . . . . . . . .Rosselló, 47 MªG. Beltrán. . . . . . . . . . .Mallorca, 60 S. Celada. . . . . . . . . .Riera Gasulla, 10 Mª T. Ramis. . . . . . . . . . .Rosselló, 98 Mª J. Sancho. . . . . . . . .Montmany, 29 R. Sanvicens. . .Dr. Ignasi Barraquer, 8 G. Toldrà. . . . . . . . . . . . . . . .Major, 23 J. Lluch. . . . . . . . .Josep Mariages, 17 O. Artiga. . . . . . . . . . .Ramon Llull, 45 Mª D. Pérez. . . . . . . .Antoni Gaudí, 61
CHICO Brasileño de 35 años simpático y agradable, busca grupo de amigos/as. 610471370
CHICO 31 años, desea formar grupo con gente de entre 31 y 45 años, para salir al cine, pasear, hacer un cáfe, etc. Anuncio serio 618902309
Escorpí del 23 d’octubre al 21 de novembre Intentes de la millor manera que una persona que has co-negut fa poc no es creï falses expectatives sobre tu. No tens temps ni ganes d’iniciar una relació de parella.
Sagitari del 22 de novembre al 20 de desembre El fet que la teva salut no passi pels millors moments no et dóna dret a fer-ho pagar a les persones que t’envol-ten, només caldria que hi po-sessis voluntat.
Deixalleria Mpal.. . . . . . . . . 93 630 45 45 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41 Consell Comarcal. . . . . . . . . 93 658 24 00 Jutjats 1a Instància. . . . . . . 93 652 97 01 Biblioteca M. Aurèlia Capm. .93 630 64 63 Biblioteca J. Rubió i Balaguer93 630 97 60 Casal L’Olivera . . . . . . . . . . . .93 652 98 40 Casal Camps Blancs. . . . . . .93 652 53 99 Casal Casablanca. . . . . . . . .93 654 03 02 Casal Cooperativa . . . . . . . . . 93 654 48 54 Casal Vinyets . . . . . . . . . . . . .93 654 54 75 Cal Ninyo . . . . . . . . . . . . . . . .93 635 12 07 El Mercat de Sant Boi . . . . . . 93 630 66 77 Ràdio Sant Boi. . . . . . . . . . . 93 654 16 00
Aquari del 20 de gener al 18 de febrer Tens dubtes pel que fa a una decisió laboral que no saps com encarar, ja que en de-pendran i es veuran afectats directament altres aspectes de la teva vida.
Peixos del 19 de febrer al 20 de març T’omple de goig veure de prop el creixement de la per-sona a qui més estimes, tot i que passaries més temps al seu costat. Però saps que això, de moment, no pot ser.
Ref. 2127. MARIANAO / ROSELLÓN. 2 70 M EXTERIOR. 3 HAB. SALÓN 18 m . COCINA Y BAÑO PARA ACTUALIZAR A SU GUSTO. FINCA REFORMADA Y SOLEADA. GRAN PRECIO. 203.743. 33.900.000 pts. Tel.: 93 511 88 77
LLÁMANOS9363066 77
Ref. 2141. SUPEROCASIÓN MARIANAO JUNTO CAPRABO / CASAL OLIVERA.2 piso real, piso de 2 habs. dobles, salón 18 m , cocina OFFICE REFORMADA, baño completo REFORMADO, suelo gres, aluminio, puertas sapelly. 1º piso real. 213.360. 35.500.000 pts. Tel.: 93 511 88 77
CENAS Practica inglés, diviérte te, ven a cenar, bailar, hablando inglés todo el tiempo. Cada vier nes y sábado. Edad 2439 años. English Speakers Specially Welcome.609725242
TAROT MERY TE ACLARARÉ CUALQUIER DUDA QUE TENGAS. 806 51 62 41 93 661 76 35 VISA VISITAS CONCERTADAS
CENAR y conversar en inglés cada sábado por la noche, ven con nosotros. Una nueva forma diver
Amistats
CHICA 35 años busca amistad con chicas/os de edad similar para salir de fiesta los fines de semana, discotecas, bares musicales, cines, etc618970064
CHICA 35 años busca amistad con chicas/os de edad similar para salir de fiesta los fines de semana, discotecas, bares musicales, cines, etc618970064
CHICA Busco chicos/as 3642 años (máximo 1,73 m.), para salir viernes osábados por las noches a discotecas y otros sitios. No SMS.934086197
S. i S. San SegundoFrancesc Macià, 23 P. Vila. . . . . . . . . . . . . .Tres d’Abril, 13 B. Peñas. . . . . . . . . .Cerdanya, 20-22 Mª A. Sanz. . . . . . . . . . .Pl. Penedès, 2 R.Mª Gabarró. . . . . . . .Rubió i Ors, 50 G. Terradas. . . . . . . . . .Joan Martí, 43 F. de Budallés. . . . . . . . . . .Galitzia, 71 M. Serra. . . . . .Lluís Pascual Roca, 45 Mª M. Marsal. . . . . . . .Tres d’Abril, 34 C. Ramos. . . . . . . .Víctor Balaguer, 34 J. Bausili. . . . . . .General O’Donell, 59 C. Sabatés. . . .Ronda Sant Ramon, 91 P. Belda. . . . . .Pl. de la Casa Blanca, 9 C. Cruz Olivé. . . . . . .Pl. Ajuntament, 9 Mª S. Águila Pijuán. .Lluís Castells, 32 J.Mª Morer. .Ed. Consum (Cooperativa) P. Font. . . . . . . . .Camps Blancs, 17-18 A. Orobitg. . . . . . . . .Eusebi Güell, 114
tida para Llámanos.
BRASILEÑO Simpático y agra dable busca amistades. 653971259
practicar inglés. 607113737
Ref. 2139. COOPERATIVA. BLOQUES ALTOS POR ENCIMA DE LA IGLESIA.  65 m2, exterior, 3 hab., salón 16 m2, cocina y baño BIEN, patio, balcón. ¡ASCENSOR! GRAN PRECIO 204.043. 33.950.000 pts. Tel.: 93 511 88 77
CHICA de 35 años, quisiera conocer chicas, alegres y simpáti cas para salir de fiesta con la intención de iniciar una buena amistad. Nos vemos. 636552009
REF. 2137. C/ VÍCTOR BALAGUER / Z. CENTRO PLANTA BAJA UBICADA EN FINCA DE POCOS 2 VECINOS, exterior a la calle, 65 m , 3 hab., cocina 2 y baño para poner a su gusto, patio de 14 m . GRAN PRECIO. 203.743.33.900.000 pts. Tel.: 93 511 88 77
A c t u a l i t a tS t .B o i3 Dilluns 27 de febrer∙ Nº 413 El partido aspira a renovar su proyecto de cara a las elecciones, como en otras ciudades del BaixDemanarà als altres partits rebutjar junts les acusacions Montserrat Gibert no repetirá al frente de persecució del castellà de la lista del PSC en las municipalesERC porta al El Mercat„Sant Boiinterno en el que se buscará al futuro candidato Ple el suport al socialista a la alcaldía, aunque la decisión no se A poco más de un año vista de las próximas elec-tomará hasta después del verano, según ha podi-model lingüístic ciones municipales, el PSC de Sant Boi ha decidi-do conocerEl Mercat. Estos tiempos sólo variarían do apostar por una renovación de su acción políti-si los acontecimientos se suceden de forma ines-de les escoles ca y del liderazgo a nivel local, como ya está ha-perada y Gibert decide renunciar a la alcaldía en las ciendo en otras poblaciones del Baix Llobregat. Lapróximas semanas. No obstante, la alcaldesa se ha última asamblea de la Agrupación Socialista, cele-mostrado firme en su decisión de agotar el man-La polèmica generada arran de la decisió cau-brada el 17 de febrero, aprobó un informe presen-dato municipal, contrariamente a lo que está ocu-telar del Tribunal de Justícia de Catalunya que tado por la comisión ejecutiva en la que se apues-rriendo en otras poblaciones del Baix con la reno-un col∙legi de Badalona imparteixi les classes ta por impulsar un proyecto renovado, “adaptado avación de diversos alcaldes socialistas.en castellà de forma individualitzada a un nen las necesidades actuales”, apuntan diversas fuen-que ho havia demanat ha impulsat Esquerra tes próximas al partido, y que reclama que esteTerna de candidatos socialistasRepublicana de Sant Boi a portar al Ple cambio se realice “con un nuevo liderazgo”. EnMunicipal que se celebra avui una moció en otras palabras: con un nuevo cabeza de lista deEn el PSC de Sant Boi, pese a valorar positivamen-suport del model d’immersió lingüística aplicat cara a las próximas elecciones municipales que sete el trabajo que ha hecho Gibert al frente del con-a les escoles catalanes des de 1993, en el qual celebrarán en la primavera de 2007.sistorio en los últimos nueve años, creen que lases fan totes les classes en català excepte qua-La alcaldesa lleva nueve años al frente del consistorio prioridades ciudadanas son diferentes a las del ini-tre hores en castellà. La alcaldesa quiere acabar el mandatocio de la democracia y, superadas la mayoría de ca-La moció republicana se suma al rebuig a la El ‘cambio tranquilo’ socialista rencias de infraestructuras, la nueva línea de“instrumentalització” que va denunciar la con-En el Partido Socialista de Sant Boi no han queridoacción política se debe centrar en una eficaz ges-sellera d’Educació de la Generalitat, Marta Cid hacer ninguna valoración pública; pero, según hatión. Por ello, el futuro candidato socialista a laEn los últimos meses, se ha producido el(ERC), fa uns dies i sosté que aquest model “ha podido saberEl Mercatalcaldía deberá tener un perfil de trabajo en equipo,, el 90% de los militantesafavorit la cohesió social i la manca de fractu-relevo de diversos alcaldes socialistas en la (178 de un total de 190 presentes) apoyó la nuevaademás de la obvia atracción sobre el electorado.comarca. Dicen en el PSC que con una visiónra escolar per motius lingüístics”. A més, asse-línea de acción, que se ha impulsado en toda laPor lógica, el sustituto debería salir de entre untanto de pasado (por el desgaste de años degura que “ha obtingut com a resultat la millora Federación del Baix Llobregat desde que Antoniopeso pesado del actual gobierno municipal, o logobierno) como de futuro (para crear un pro-de la competència lingüística i de la valoració Balmón accedió a la primera secretaría en 2004.que es lo mismo, de entre uno de los tenientes deyecto más actual con savia nueva). El prime-social de la llengua catalana a la nostra pobla-Por lo tanto, la dirección del PSC de Sant Boi tienealcalde socialistas: José Manuel González (Presi-ro en ceder el testigo fue Dídac Pestañació”. En aquest sentit, rebutja “els intents ten-las manos libres para no presentar a la reelección adencia), Jaume Bosch (Diseño y Promoción de la(Gavà); luego Jaume Monfort (Viladecans), ydents a promoure el conflicte lingüístic amb la actual alcaldesa, Montserrat Gibert, y así lo hará.Ciudad y Cultura) y Juan Antonio Tamayo (Servicioshace poco Eduard Alonso (Sant Joan Despí) yafirmacions d’una pretesa discriminació o Gibert no optará por tercera vez a la alcaldía.de Ciudad). Pero en el PSC de Sant Boi no tienenJoan Galcerán (Sant Esteve Sesrovires).persecució del castellà a Catalunya” que no es El nuevo proyecto político supone abrir un procesoprisa para elegirlo. Desean un cambio tranquilo.produeix.
la parellada PO L I E S P O R T I U MU N I C I P A L
c/ Mossèn Pere Tarrés, s/n 93 630 17 78 / 93 654 10 03 Obertura del Poliesportiu Municipal en horari de nit amb piscina i activitats esportives Per banyarse a la piscina cal dur sabatilles de bany o peücs, casquet de bany i banyador EDAT: de 16 a 30 anys DIES: tots els dissabtes DATES: 4, 11, 18 i 25 de març. 1, 8, 22 i 29 d’abril.  6,13 i 27 de maig 3. 10 i 17 de juny HORARI: de 24 a 03 h PREU: 2VENDADETIQUETSALPOLIESPORTIU.CALPORTARELDNI L’organització es reserva el dret de canviar o anul.lar les dates de l’activitat en el cas de coincidir amb altres celebracions esportives. HOORGANITZA:
HICOL.LABORA:
Pisos i apartaments Cases i torres Locals, naus i oficines
Ref. 2150. ZONA CENTRO / JACINTO VERDAGUER.55 m², todo exterior, 3 hab., salón 16 m², cocina y baño para poner a su gusto, gran precio. 197.73332.900.000 PTAS.
Pisos i apartaments Venda
Ésta es la segunda vez que el metro llega a Sant Boi en tres años de la mano del Partido Socialista. La primera vez, justo antes de las elecciones municipales para ganar votos. ¿Se acuerda de la famosa foto de los alcaldes de la comarca celebrando el proyecto de la línea L12? Y eso que estaba aprobado con el acuerdo de la Generalitat y los ayuntamientos, con dinero encima de la mesa y con cuatro estaciones para Sant Boi (Torre de la Vila, Plaza Catalunya, Plaza Generalitat y Molí-Nou). Sin embargo, el Partido Socialista que ahora gobierna en Sant Boi, en la Generalitat y en España dice no al proyecto de la línea L12 que había aprobado y anunciado a bom-bo y platillo, y sí a otro proyecto de metro dife-rente e improvisado y sacado de la chistera que no ha tenido en cuenta la opinión del Consell Comarcal, ni de una parte de los ayuntamientos del Baix Llobregat y que, ade-más, no cuenta con un presupuesto encima de la mesa ni un trazado definitivo, y que para Sant Boi supone perder una estación. Otra tomadura de pelo como el traslado del cuartel y la central eléctrica, el centro de ocio, etc.
Otra vez metro
El Mercat„Sant BoiTambé veu necessària la parada el grup municipal d’Esquerra Republicana perquè també donaria un Casablanca no es resigna a quedar-se senseimportant servei als treballadors dels polígons in-transport ferroviari al barri. La decisió de la Gene-dustrials. En aquesta línia coincideix amb CiU de ralitat de fer una línia de tren, en substitució de laSant Boi, que lamenta que “l’Ajuntament se saltés prevista línia 12 del metro, amb el mateix recorre-la decisió aprovada amb una moció al Ple” i quali-gut per Sant Boi però sense la parada planificadafica d’”irresponsabilitat” aquest projecte “sense a Casablanca ha provocat que l’Associació deconsens polític”. En aquesta línia, el PP de Sant Boi Veïns de Torrelavila Residencial comenci unaha criticat que no es consultés el consell comarcal campanya de recollida de signatures per tal deper canviar el projecte. Tanmateix, ERC creu que la pressionar l’Ajuntament perquè convenci la Gene-perllongació de la línia 1 del metro d’Hospital de ralitat de la necessitat de mantenir aquesta quar-Bellvitge a Sant Boi “hauria d’anar en paral∙lel al riu La Generalitat preveu fer una línia de tren per al 2015. ta estació a la ciutat.i no trinxant el ja malmès Parc Agrari”. En breu Adigsa treballa a Camps BlancsCrèdit municipal a baix interèsRemodelacions inaugurades L’empresa pública Adigsa, adscrita al DepartamentL’Ajuntament va rebre el passat 15 de febrer unDissabte es van ‘inaugurar’ les remodelades pla-de Medi Ambient i Habitatge, va invertir l’any pas-préstec de 2,1 milions d’euros (350 milions de lesces del Penedès i Maresme, al sector del Fènix del sat 151.197 euros en la substitució de plaques deantigues pessetes) a baix interès per realitzarbarri de Casablanca, que s’han transformat total-fibrociment en baranes de balcons i galeries, i elinversions municipals, dintre del programa dement. A la darrera plaça també es va fer el desco-tancament d’escales en blocs de Camps Blancs.Crèdit Local que subvenciona la Diputació fruitbriment d’una nova escultura titulada ‘Nens tirant Les obres continuaran enguany.d’un conveni amb Caixa de Catalunya.d’una corda’.
Rafael Cañedo Portavoz Grupo Municipal PP
SANT BOI OPINA...
C/Rubió i Ors Sant Boi Llobregat Tel.: 93 654 33 54
SAN ILDEFONSO.Piso exterior todo ala calle, 55 m², 3 habs., salón 16 m², cocina REFORMADA, baño PERFECTO, suelo gres, aluminio, soleado. PARA ENTRAR A VIVIR. GRAN PRECIO. 204.34534.000.000 PTAS.
CAMARASA Dúplex, 200 m2, 6 hab., 1 baño, trza. muy grande, chimenea. 90.151,82. Incluido gastos de escritura. 973459062
Una entitat veïnal recull signatures per demanar a l’alcaldessa que el barri no perdi l’estació Crítiques dels veïns de Casablanca i de l’oposició municipal al nou pla ferroviari
DillunsDi2ll4undse2s7etdeemfbreebrermN.º145143
Ref. 2139. COOPERATIVA BLOQUES 2 ALTOS,por encima de la iglesia. 65 m , 2 exterior, 3 hab., salón 16 m , cocina y baño BIEN, patio, balcón, ¡ASCENSOR! GRAN PRECIO. 204.04333.950.000 PTAS.
REF. 2128. MARIANAO JTO. PLAZA GENERALITAT. Piso de 2 hab., cocina y baño REFORMADOS, patio de 12 2 m , súper soleado. GRAN PRE-CIO.201.34033.500.000 PTAS.
A c t u a l i t a tS t .B o i
ARGENTER, C. Palau Música. Piso, 78 m2, diáfano, mucha luz, parquet, asc., vigas madera, techos altos, finca rehabilitada. 277.000.679084800
BERLIN, C.  Numancia. Estudio, 30 m2, ext. finca seminueva, asc. y conserje. 177.000. 933917015617758012
CALAFELL Junto Paseo Marítimo. Apartamento, 1 hab., doble, suelo nuevo a estrenar, calef., coc. americana, vistas al mar. 159.268,21. 635336168
Ref. 2125. GRAN PISO 2 de 105 m , 4 hab., salón 25 2 m , cocina IMPECABLE, 2 baños PERFECTOS, terraza 25 2 m , calefacción, alum. Climalit, puertas sapelly, finca reformada con ascensor. GRAN PRECIO.267.45044.500.000 ptas.
CALONGE Costa Brava Baix Empordà. Apartamento, 55 m2, 2 hab., cerca playa, todo ext. y luminoso, plaza parking incluí da, zona ajardinada. 130.000. Agencias no.600592392
CALELLA Apartamento con vistas al mar, piscina comunita ria, coqueto. 354.000. Preguntar por Matilde. 932841358600265589
SE TRASPASA BAR EN PLENO FUNCIONAMIENTO
BON PASTOR ZONA. Piso, 2 hab., ideal parejas, a.a., calef., todo ext., muy luminoso, total mente reform. Junto La Maquininista. Oportunidad. Particular. 203.744. 652911618
BAQUEIRA Beret. Apartamento en la mejor zona, 2 hab., 2 baños, coc. salón. 180.000. 619164412
Compra
BADALONA Llefia. Ático, 130 m2, 3 hab., dobles, 2 baños, tza. 200 m2, asc., puertas haya, al., todo ext., calef., todo nuevo. Particular.637515153
OBRA NUEVA SANT BOI CALLE LUIS PASCUAL ROCA
BAGA Cerca Molina. Apartamento a estrenar, 62 m2, 2 hab., 1 baño, coc. americana, tza. con muy buen paisaje. 192.324. 934320454
BESOS, BARRI Alfonso El Magnánimo C/., Piso reform, 60 m2, 2 hab., + vestidor (antes 3), coc. office, asc., parquet, calef., todo ext. 230.000. 659091569
BARCELONETA Piso principal, 3 hab., coc., comedor, sin asc., ext., gran balcón. 312.000. 630749211
BADAL, RBLA. Piso, 4º, 58 m2, 2 hab., 1 baño, todo reform, 2 bal cones al., ext., asc., a.a., soleado, porcelanato. 304.000. 699974873
BADALONA Dúplex., 180 m2, 5 hab., 3 banys, menjador, a.c., calef, 2 trsses. Parking opcional. 480.809,68.675649738
BERGA Centro. Apartamento, reform. a estrenar. 659034852
BERET, C. Piso, 60 m2, 2 hab., alto, ext., bonitas vistas con asc., parquet, puertas macizas, vitro cerámica, a.a., calef., semiamue blado. Para entrar a vivir. 258.435 .649283387
BADAL, RBLA. Piso, 90 m2, 4 hab., (1 suitte), 2 baños, salón comedor, coc. equip., carpinteria embero, tza. 20m2, 2 asc. 336.600 .933320063628 681753
BARCELONETA Junto playa, vistas. Piso, 35 m2, 2 hab., (antes REFINANCIAMOS 3), espacioso, 3 balcones a dos calles, 2º real, gas, parabólica. 200.000. Abstenerseagencias. SU DEUDA 670646656
BARCELONA Céntric. Pis. Balmes, Muntaner, Aribau, etc, 60/70 m2. Compro. 934183611
Tel.617 11 79 75
2 95 m , COMEDOR-COCINA AMERICANA, 2 SALIDA A TERRAZA DE 30 m , 3 HABITACIONES (2 dobles), CON 2 BAÑOS, BALCÓN y SOLÁRIUM. 342.576. 57.000.000 ptas.
Ref. 2095 MARIANAO / 2 RONDA.95 m , EXTERIOR 4 2 HAB. SALÓN 22 m , COCI-NA NUEVA, 2 BAÑOS NUEVOS, FINCA REFORMA-DA, REFORMADO TODO NUEVO A ESTRENAR. 299.00049.750.000 PTAS.
Ref. 2146. MARIANAO 2 JUNTO CAPRABO.70 m , 2 3 hab., salón 18 m , cocina y baño NUEVOS A ESTRENAR, TODO SÚPER.225.38037.500.000 PTAS. PRE-CIOSA VIVIENDA. NO DEJE DE VERLA.
CALAFELL L’Estany. Planta baja, 2 hab., 1 baño, vistas, cerca playa, salón comedor, coc. inde pendiente, 2 tzas., bomba calor, piscina, parking. De particular a p a r t i c u l a r . 934541919646867836
FINCA EXCLUSIVA DE SÓLO 2 VECINOS. 2 2 VIVIENDAS TIPO DÚPLEX, 85 m , EXTERIOR, COMEDOR-COCINA AMERICANA, 3 HABITACIONES (2 dobles), CON 2 BAÑOS, 2 BALCONES Y SOLÁRIUM. 315.530. 52.500.000 ptas.
CANET DE MAR Atico solea do, 70 m2, 3 hab., salón con balcón, coc., lavadero, baño, a.a., vistas montaña. 192.000. P a r t i c u l a r . 610433955937122203
BARCELONA o alrededores. Busco estudio, que tenga cédula de habitabilidad. Que sea econó mico.653971259
LA GARRIGA Pis vell, cara sud, 3/5 hab., cui. gran, preferible amb trssa., 2ª ó 3ª planta, vora l’esglé sia.932044826
BARCELONA Piso compro, 3 hab., no importa estado. No importa si es menor. Pago al con tado. Particular.615489212
TODAS LAS VIVIVENDAS CON GRANDES ACABADOS 1ª CALIDAD. ENTREGA INMEDIATA. LLÁMENOS PARA VERLOS. INFORMACIÓN AL TELÉFONO: 93 511 88 77.
Ref. 2160. SALESIANOS. 2 2 70 m , 3 habs., salón 18 m , cocina y baño REFORMA-DOS, balcón para mesa y sillas, FINCA CON ASCENSOR.255.43042.500.000 PTAS.
Ref. 2151. COOPERATIVA 2 JUNTO FF.CC.50 m , 3 hab. salón 16 m², cocina y baño BIEN, patio 16 m². 201.33933.500.000 ptas.
Ref. 2149. MARIANAO / 2 EUSEBIO GÜELL.65 m , 3 2 habs., salón 17 m , cocina y baño BIEN, galería, GRAN PRECIO.201.34033.500.000 PTAS.
BORNE Sta. Mª del Mar. Piso, 100 m2, 3 hab., 1 baño, aseo, coc. office, 3 balcones, ext., vigas vistas, parquet. 565.000. Particular.654367668
C O R N E L L À
Compramos su piso, no importa su estado, paga y señal inmediata, resto ante notario Tasación sin compromiso de su vivienda VISÍTENOS EN: http//b63.viahabitat.com
Ref. 2161. TORREFIGUERES / PAU CLARIS FINCA JOVEN. Vivienda toda exterior de 100 m², 4 hab. 2 2 baños (1 suite), salón independiente 22 m , cocina amplia, lavadero exterior, balcón grande mesa y sillas, soleado, pre-ciosas vistas sin vecinos en frente, FINCA OBRA VISTA CON ASCENSOR Y PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO. INFÓRMESE PARA VERLO
Ref. 2123. ZONA CENTRO JUNTO AMBULATORIO.Piso 2 exterior, 2 hab., salón 18 m , cocina y baño REFORMADOS, aire acondicionado, calefacción, aluminio, BALCÓN CUBIERTO. ¡ASCENSOR! SUPERSOLEADO ¡OJO AL PRECIO! 231.39038.500.000 ptas.
BADAL, RBLA.  Quetzal. Piso, 97 m2, 4 hab., 2 baños, parket, calef., todo ext. Muy soleado. Zona tranquila. 390.000. Negociables. Luís. 933719764
CALAFELL Cerca. Apartamento, 40 m2, 2 hab., todo reform., ventanas al., puer tas pino natural, muebles a medida, coc independiente, nevera, lavadora, jardín, par king, barbacoa. 144.242. 630148492
4
Venda
SABADELL o Granollers, parti cular compra ahora mismo piso en buenas condiciones, mínimo 2 hab., pago máximo. 170.000. Interesados llamar a Alba. 615061210
ALCOSSEBRE Parque Natural de Sierra Irta. Apartamento, 33 m2, 1 hab., + 20 m2 tza. 84.142. 653378581
10
A c t u a l i t a tS t .B o i
DillunsDi2ll4undse2s7etdeemfberbererNúNmº.411534
La Generalitat dóna al consistori 82.200 euros per netejar-los L’Ajuntament acabarà amb una vintena d’abocadors incontrolats El MercatSant Boi
Breus La ‘Excelencia Comercial’ local,Un libro sobre la carrera de reconocida pero no premiadaPau Gasol, por Sant Jordi Sant Boi se volvió de vacío de los Premios a laEl repaso detallado al viaje que ha llevado a un Excelencia Comercial, que por primera vez ha en-joven de Sant Boi hasta la cumbre del balonces-tregado la Diputación de Barcelona. En un actoto mundial es, sin lugar a dudas, material para celebrado en el Teatro-Auditorio de Granollers,llenar un libro y eso es lo que ha hecho Pau ninguna de las acciones santboianas finalistas enGasol. Durante su estancia en Houston para dis-cuatro de las cinco categorías logró llevarse elputar el All Star, el ala pívot anunció que el pró-premio. Ni en la categoría de ‘Amabilidad del en-ximo 23 de abril, coincidiendo con Sant Jordi, se torno urbano’, ni en ‘Mantenimiento y Servicios’,pondrá a la ventaGasol. El partido de mi vida, ni en ‘Innovación’, ni en ‘Servicios a usuarios’;que recordará todas las etapas y los pasos que todas dotadas con un galardón de 6.000 euros.ha dado hasta llegar al All Star de la NBA. Los tornados, cerca porVuelve a la carga el programa tercera vez en pocos mesesde ocio juvenil ‘Mou-te de nit’ El litoral del Baix Llobregat volvió a ser el pasa-Después de dos meses de parón, el polidepor-do martes por tercera vez en pocos meses focotivo municipal La Parellada volverá a abrir a de la formación de tornados a causa de unapartir de esta semana todas las madrugadas de fuerte tormenta. Aunque esta vez no llegaron alos sábados para ofrecer una alternativa de ocio tocar tierra, como sí hicieron el 7 de septiembre,a los jóvenes de 16 a 30 años. De 12 de la causando numerosos desperfectos en los polí-noche a 3 de la madrugada, se podrá acceder gonos industriales de Sant Boi, fueron visibles(por un precio de dos euros) a los diferentes cerca del aeropuerto de El Prat desde la ciudad,espacios de este equipamiento deportivo, entre y otras del entorno como Viladecans, Gavà yellos a la piscina. El proyecto tuvo una primera Castelldefels. etapaentre septiembre y diciembre pasados.
Els veïns diuen que l’alcaldessa es va comprometre estudiar fer al barri un d’aquests equipaments Marianao portarà a la comissió d’estudi de biblioteques la seva reivindicació El MercatSant BoiL’Ajuntament espera el resultat de l’estudi d’a-questa comissió per tal d’elaborar en el futur prò-L’Associació de Veïns de Marianao Poblet no deixaxim el ‘Pla de Biblioteques i sales d’estudi’, que la seva empenta per aconseguir una biblioteca almarcarà les necessitats de la ciutat i els punts on barri. Després de reunir-se amb l’alcaldessa els’hauran de cobrir aquestes mancances. A més, ja passat 7 de febrer, els dirigents de l’associaciófa uns mesos que el consistori projecta la possibi-van assegurar que l’alcaldessa, Montserrat Gibert,litat d’obrir algunes biblioteques d’escoles al es va comprometre a estudiar la possibilitat de ferpúblic en general. una biblioteca, tot i que fonts municipals apuntenEn aquesta línia, el nou col∙legi, que s’ubicarà a que només es va oferir als líders veïnals exposar laMarianao en breu, podria comptar amb un servei seva reivindicació a la comissió que actualmentd’aquest tipus. Però els veïns reclamen que sigui està estudiant les necessitats de biblioteques iun edifici únic el que albergui un nou equipament sales d’estudi a Sant Boi.bibliotecari, que se sumaria als ja existents a Ciutat El solar de la plaça Rodoreda proposat pel veïnat La comissió, segons els veïns, té previst reunir-seCooperativa i al Parc de la Muntanyeta, que es va l’abril i ells hi participaran per dir-hi la seva sobrevolen que estigui situat en un solar de propietatinaugurar l’any passat i es va convertir en la sego-la necessitat d’aquest equipament al barri, quemunicipal ubicat a la plaça Mercè Rodoreda.na biblioteca municipal més gran de Catalunya.
del passat estiu. La data escollida és el proper dis-sabte 11 de març i els interessants a fer de volun-taris encara poden apuntar-se aquesta setmana als telèfons 93 635 12 14 o 93 635 40 08. La seva tasca serà retirar restes vegetals i branques cremades i col∙locar caixes niu a arbres secs.
D’altra banda, l’Ajuntament també té previst dur a terme una nova jornada popular de neteja a la zona de Sant Ramon que va ser afectada per l’incendi
Nova jornada de neteja a Sant Ramon
Alguns punts dels anomenats barris de muntanya (Canons, Can Paulet i Orioles) i de la zona limítrof amb la veïna Santa Coloma de Cervelló s’han con-vertit els últims anys en abocadors sense control on molts incívics deixen tota sèrie de runes, apa-rells i restes d’elements que no volen. A l’impacte visual sobre el paisatge s’afegeix el cost natural provocat pels productes que es filtren al terreny i també l’augment de la possibilitat d’incendis, en alguns casos. És per això que el consistori ha deci-dit acabar amb una vintena d’aquests abocadors els propers mesos gràcies a una subvenció de 82.200 euros que li ha concedit l’Agència Cata-lana de Residus de la Generalitat.
Un dels abocadors, l’any passat, a la zona de l’Oasis
Experts i polítics coincideixen que no és una solució màgica, sinó una eina de relació “El nou reglament de participació no servirà si la ciutadania no s’implica” El MercatSant Boiamb unes regles afavoridores perquè la ciutadania mostri la seva opinió”. L’Ajuntament s’ha proposat revisar i actualitzar el marc normatiu de la participació ciutadana a SantMillora qualitativa de la decisió política Boi amb l’elaboració d’un Reglament de Participa-ció, però en l’acte de presentació de procés per-Fernando Pindado, sotsdirector general de Foment què la ciutadania hi intervingui en la seva elabora-de la Participació Ciutadana de la Generalitat, va ció va quedar clar que “no per reglamentar hiprecisar que el reglament ha de permetre “posar en haurà més participació”. Així van coincidir els ex-marxa mecanismes de debat perquè després els perts polítics i socials invitats a la xerrada d’inau-polítics puguin saber què en pensa la gent sobre un guració del procés, que continuarà amb una grantema en concret per després prendre les deci-jornada participativa en què la ciutadania podràsions”. En aquest sentit, José Miguel Sanz, presi-dir-hi la seva sobre la regulació el proper 18 dedent de l’Organització de Consumidors i Usuaris de març, a l’Olivera (de 10 a 14 hores).Catalunya, va incidir que “la participació ha de fer Antonio Merino, director del Centre per a la Partici-que la decisió política sigui millorada qualitativa-pació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, vament”. L’alcaldessa, Montserrat Gibert, va reconèi-advertir que la regulació ha de servir com “una einaxer que “la implicació de la gent” és la clau perquè facilitadora i fins i tot provocadora de la participació,els polítics facin bé la seva tasca.Una xerrada amb tres experts va obrir el procés el dia 21
Durant uns dies, uns cartells anunciaven a Sant Boi, entre d’altres ciutats de la província, un ‘me-gaconcert’ a Sitges amb les dives del pop Mariah Carey i Britney Spears, el 26 de febrer dintre del Carnaval de Sitges. Suposava la primera actua-ció d’aquestes ‘rutilants’ estrelles de la música a Espanya, i un periodista del diari20 Minutos, es-tranyat de l’esdeveniment, es va decidir a seguir el fil del que la Guardia Civil ja ha catalogat com una presumpta estafa. Ja que tal concert no existia; ni tan sols el Palau de Congressos de l’Hotel Melià Sitges que s’indicava com a esce-nari (l’hotel només té una sala de convencions) i els cartells tenien fotos escanejades de la carà-tula dels discos d’ambdues artistes. A les publicitats, hi apareixien diferents punts de venda de les entrades, que costaven 45 i 55 eu-ros, així com un número de mòbil i una pàgina web que van deixar de funcionar quan la Policia en va començar a seguir la pista. Les ‘entrades’ ja estaven a la impremta, que n’havia fet 5.000, tot i que ningú havia passat a recollir-les quinze dies abans del concert. La Guardia Civil ha posat dos números de telè-fon on poden trucar les possibles víctimes d’a-questa presumpta estafa: 93 814 70 50 i l’habi-tual 062 d’aquest cos policial.
Cartells d’anunci a Sant Boi
Estafa amb un fals concert de Carey i Spears