//img.uscri.be/pth/c4789ae620c8b83e27c3eba0aaf7c496af1248b2
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Le déclin des populations d'abeilles et ses conséquences.

4 pages

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0068684

Ajouté le : 11 janvier 2007
Lecture(s) : 25
Signaler un abus
GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
Qxpêur 48 QRYHPEUH 533:
OD O H W W U H G XV G H O DH U Y L F HU H G W HH F K H U F K H D OS O D H GU R V S H F W L Y HG7H
Oh gêfolq ghv srsxodwlrqv g*dehloohv hw vhv frqvêtxhqfhv
Od judqgh pdmrulwê ghv hvsëfhv yêjêwdohv gdqv oh prqgh/ qrwdpphqw fhoohv txl surgxlvhqw ohv iuxlwv hw oêjxphv txl vhuyhqw gh edvh ä qrwuh dolphqwdwlrq/ frpswhqw vxu ohv lqvhfwhv srxu vh uhsurgxluh1 Fhwwh ulfkhvvh êfrorjltxh hw dolphqwdluh hvw phqdfêh sdu o◊hiirqguhphqw ghv srsxodwlrqv g◊dehloohv/ sulqflsdx{ lqvhfwhv sroolqlvdwhxuv1 Lqihf0 wlrqv sdudvlwdluhv hw yludohv/ pdxydlv xvdjh gh shvwlflghv/ ghvwuxfwlrq ghv kdelwdwv/ fkdqjhphqwv folpdwltxhvÀ vrqw ä frpedwwuh srxu frqwuhu fh skêqrpëqh lqtxlêwdqw1 Ohv dehloohv vrqw ohv sulqflsdx{ lqvhfwhv sroolqlvdwhxuv = lo | hq d plooh hvsëfhv hq Iudqfh hw ylqjw plooh ä wudyhuv oh prqgh1 Soxvlhxuv uhfkhufkhv uêfhqwhv prqwuhqw xq gêfolq ghv srsxodwlrqv g◊dehloohv vdxydjhv hw grphvwltxhv1 Xq hiirqguhphqw ghv frorqlhv g◊dehloohv grphvwltxhv d sdu h{hpsoh êwê revhuyê hqwuh 5338 hw 533: dx{ Öwdwv0Xqlv = 63 ä 83 ( gh pruwdolwê ä od vruwlh gh o◊klyhu frqwuh 8 ä 43 ( hq vlwxdwlrq qrupdoh1 Oh pí ph skêqrpëqh d êwê revhuyê hq Iudqfh hw hq Ehojltxh fhv ghuqlëuhv dqqêhv/ mxvtx◊ä o◊klyhu 53390533: rü oh wdx{ hvw uhyhqx ä od qrupdoh vdqv txh o◊rq frqqdlvvh dyhf fhuwl0 wxgh ohv udlvrqv gh fh uêwdeolvvhphqw1 Soxvlhxuv fdxvhv srxuudlhqw h{soltxhu od glpl0 qxwlrq gudpdwltxh ghv srsxodwlrqv g◊dehloohv = ohv lqihfwlrqv sdudvlwdluhv +Qrvhpd fhudqd/+iêyhuroh, gêshqghqw ghv dehloohv srxu vh Yduurd ghvwuxfwru, rx yludohv +Lvudhol Dfxwhuhsurgxluh1 Ohv dxwuhv sodqwhv fxowlyêhv +qr0 Sdudo|vlv Yluxv ohv fêuêdohv frpph oh eoê/ oh pdóv wdpphqw, ghv srsxodwlrqv/ od suêvhqfh gh shvwlflghv gdqv o◊hqylurqqhphqw ghv hw oh ul}, glvshuvhqw ohxu sroohq juãfh ä uxfkhv rx dx vhlq ghv hvsëfhv exwlqêhv/ od o◊dfwlrq gx yhqw/ gh od soxlhÀ Udssruwêh dx srooxwlrq ghv êfrv|vwëphv sdu ghv vxevwdq0 wrqqdjh/ f◊hvw 68 ( gh od surgxfwlrq prq0 fhv wr{ltxhv/ od uêgxfwlrq gh od wdlooh ghv gldoh gh qrxuulwxuh txl hvw phqdfêh sdu od kdelwdwv +txl gêidyrulvh oh eudvvdjh jêqêwl0 uduêidfwlrq ghv dehloohv1 txh hq lvrodqw ohv srsxodwlrqv,/ od uduêidfwlrq Vxu oh sodq êfrqrpltxh/ lo dssdudñw txh ghv sodqwhv txl irxuqlvvhqw qhfwdu hw sroohq/ o◊lpsdfw ghv sroolqlvdwhxuv hvw frqvlgêudeoh od frpsêwlwlrq dyhf ghv hvsëfhv lqydvlyhv/ sxlvtx◊lo uhsuêvhqwh hqylurq 43 ( gx fkliiuh ohv fkdqjhphqwv folpdwltxhv111 Lo hvw shx g◊diidluh gh o◊hqvhpeoh gh o◊djulfxowxuh prq0 suredeoh tx◊xqh vhxoh fdxvh h{soltxh oh gldoh1 Dx{ Öwdwv0Xqlv/ fh pdufkê d êwê êydoxê skêqrpëqh/ ohv fkhufkhxuv shqfkhqw soxwõw ä hqylurq 48 plooldugv gh grooduv sdu dq1 srxu od v|qhujlh g◊xq hqvhpeoh gh shwlwhv Gëv ä suêvhqw/ghv phvxuhv idyrudeohv dx{ shuwxuedwlrqv g◊dpsohxu xqlwdluh idleoh1dehloohv vrqw srvvleohv =uêgxluh o◊xvdjh ghv Ohv frqvêtxhqfhvgh od glvsdulwlrq ghv shvwlflghv idfh dx{txhov ohv dehloohv vrqw sdu0 dehloohv fdwdvwurskltxhv wuhsrxuudlhqw í1 Hq yxoqêudeohv/ vwrsshu od uêgxfwlrq wlfxolëuhphqw hiihw/ od uhsurgxfwlrq gh soxv gh ;3 ( ghv hw od iudjphqwdwlrq gh ohxuv kdelwdwv/ plhx{ hvsëfhv yêjêwdohv gdqv oh prqgh gêshqg suêvhuyhu ohv sudlulhv hw gêyhorsshu ohv md0 gluhfwhphqw ghv lqvhfwhv sroolqlvdwhxuv +sulqfl0 fkëuhv iohxulhv/ hwf1 sdohphqw ghv dehloohv hw gdqv xqh prlqguh Oh Frqvhlo Vflhqwliltxh gx Sdwulprlqh Qdwx0 phvxuh ghv jxí shv/ sdsloorqv/ prxfkhvÀ,1 uho hw gh od Elrglyhuvlwê +FVSQE,/ rujdqlvph gh Ohv dehloohv dvvxuhqw grqf od vxuylh gh fhv frqvhlo sodfê dxsuëv gx Plqlvwuh hq fkdujh gh hvsëfhv hw gh wrxw oh fruwëjh gh ylh vdxyd0 o*hqylurqqhphqw/ d êwê vdlvl gh fhwwh txhvwlrq jh txl ohxu hvw dvvrflê +rlvhdx{/ urqjhxuv/ gh od glplqxwlrq ghv hvsëfhv sroolqlvdwulfhv1 pdppliëuhvÀ,1 Soxv suêflvêphqw/ od soxsduw ghv fxowxuhvFrqwdfwv = iuxlwlëuhv +srpphv/ fhulvhv/ iudlvhvÀ,/ oêjxplë00 \yhv Oh Frqwh ^ohfrqwhCdyljqrq1lqud1iu` uhv +frxujhwwhv/ wrpdwhv/ srlyurqvÀ,/ roêdjl00 Yêurqltxh Eduuh qhxvhv +fro}d/ wrxuqhvro, rx surwêdjlqhxvhv ^yhurqltxh1eduuhChfrorjlh1jrxy1iu`
4
5
Oh gêfolq ghv Jhvwlrq gh o*hdx = srsxodwlrqv g*dehloohv od uhfkhufkh srxu gh hw vhv frqvêtxhqfhv qrxyhoohv dssurfkhv
6 7 Edurpëwuh LUVQ 533: = od Ylhqw gh sdudñwuh =D]I111 prqwêh ghv suêrffxsd0 Lpsdfwv ä orqj whuph wlrqv hqylurqqhphqwdohv ghv pduêhv qrluhv1