Europejska przedsiębiorczość

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-5814EUROPEJSKAEuropejska PrzedsiębiorczośćPRZEDSIĘBIORCZOŚĆPrzegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczościPublikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji EuropejskiejListopad 2007 | 26SEKTORYDostarczanie towarów w zmieniającym się świeciePRZEDSIĘBIORCZOŚĆRozwijanie możliwości małych przedsiębiorstwSEKTORYZ kosmosu na ziemięLepsza ochrona własności intelektualnejLekcje o przyszłości technologii budowy maszyn Przemysł drukarski w obliczu ery cyfrowejRYNEK ŚWIATOWYWspółpraca transatlantycka wchodzi w nowy etapKomisja Europejska SŁOWO OD WYDAWCYEuropejska przedsiębiorczość daje wyraźny wgląd w stanowisko Komisji Europej-EUROPEJSKAskiej w sprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe arty-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ kuły zawierają aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowie-dzialnych przedsiębiorstw oraz odnośnie współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospo-darczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po francusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku. Wybrane artykuły, również w sześciu językach, są publikowane w kwartalniku i bezpłatnie przesyłane pocztą w dowolne miejsce na świecie. ec.europa.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 30
Langue Polish
Signaler un problème
ISSN 1830-5814 PERuZroEpeDjsSkIaE ĘPrBUzIeORdOsiRęPbCEioJZrcSOzKoŚśĆAć Przegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczości Publikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej Listopad 2007 |26
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Rozwijanie możliwości małych przedsiębiorstw
SEKTORY Z kosmosu na ziemię Lepsza ochrona własności intelektualnej Lekcje o przyszłości technologii budowy maszyn Przemysł drukarski w obliczu ery cyfrowej
RYNEK ŚWIATOWY Współpraca transatlantycka wchodzi w nowy etap
Komisja Europejska
SEKTORY Dostarczanie towarów w zmieniającym się świecie
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisja Europejska B-1049 Bruksela, Belgia
Tel: (32-2) 29-66549 Faks: (32-2) 29-91926 enterprise-europe@ec.europa.eu
Fotografie i ilustracje do obecnego wydania zostały dostarczone przez Wspólnoty Europejskie, the European Space Agency and Gregorie Desmons, GOPA-Cartermill Art Director.
Numer katalogowy: NB-BH-06-026-PL-C
© Wspólnoty Europejskie, 2007
Kopiowanie jest dozwolone za podaniem źródła.
SŁOWO OD WYDAWCY
Europejska przedsiębiorczośćdaje wyraźny wgląd w stanowisko Komisji Europej-skiej w sprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe arty-kuły zawierają aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowie-dzialnych przedsiębiorstw oraz odnośnie współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospo-darczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).
Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po francusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku. Wybrane artykuły, również w sześciu językach, są publikowane w kwartalniku i bezpłatnie przesyłane pocztą w dowolne miejsce na świecie.
ec.europa.eu/enterprise/library/enterprise-europe
2Europejska Przedsiębiorczość N°26 | Listopad 2007
Zaprenumeruj European Economy News, kwartalnik DG ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) i otrzymuj na bieżąco informacje na temat gospodarki i finansów UE.
Wydanie z października 2007 roku zawiera artykuł na temat realizowanego wspólnie z DG ds. Przedsiębiorstw nowego Programu na rzecz Konkurencyjności i Inno-wacji (Competitiveness and Innovation Programme, CIP), mającego na celu wsparcie małych przedsiębiorstw w UE. Inne artykuły opisują zaangażowanie DG ECFIN w opracowywanie najnowszego Przeglądu Rynku Wewnętrznego bautorstwa Komisji, rolę Dyrekcji Gene-ralnej w Kosowie oraz profi l gospodarczy Republiki Czeskiej.
Kwartalnik European Economy News jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej:
ec.europa.eu/economy_fi nance/een