Europejska przedsiębiorczość

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-5814EUROPEJSKAEuropejska PrzedsiębiorczośćPRZEDSIĘBIORCZOŚĆPrzegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczościPublikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji EuropejskiejMarzec 2007 | 24KONKURENCYJNOŚĆLEPSZE STANOWIENIE PRAWAPRZEDSIĘBIORCZOŚĆEuropejskie Nagrody PrzedsiębiorczościKONKURENCYJNOŚĆLepsze stanowienie prawaBadanie wydajności w EuropieDługoterminowa perspektywa w strategii energetycznejWSPÓLNY RYNEKRozszerzenie normalizacji korzystne dla MŚPSEKTORYProdukty farmaceutyczne: wypracowanie dobrych rozwiązańRYNEK ŚWIATOWYKonkurowanie na arenie światowejKomisja Europejska SŁOWO OD WYDAWCYEUROPEJSKA Europejska przedsiębiorczość daje wyraźny wgląd w przekonania Komisji Europejskiej w sprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ artykuły zawierają aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw oraz na temat współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po francusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Polish
Signaler un problème
ISSN 1830-5814 EuroEpeDjsSkIaE ĘPUrBzRIeOdOsiRęPbCEioZJrcOSzKoŚśAĆć PRZ Przegląd wiadomości dotyczących polityki przedsiębiorczości Publikowany przez DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej Marzec 2007 | 24 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości
KONKURENCYJNOŚĆ Lepsze stanowienie prawa Badanie wydajności w Europie Długoterminowa perspektywa w strategii energetycznej
WSPÓLNY RYNEK Rozszerzenie normalizacji korzystne dla MŚP
SEKTORY Produkty farmaceutyczne: wypracowanie dobrych rozwiązań
RYNEK ŚWIATOWY Konkurowanie na arenie światowej
Komisja Europejska
KONKURENCYJNOŚĆ LEPSZE STANOWIENIE PRAWA
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisja Europejska B-1049 Bruksela, Belgia Tel. (32-2) 29-66549 Fax (32-2) 29-91926 enterprise-europe@ec.europa.eu
Wydawca: Hugh Barton-Smith Fotografie i Ilustracje do obecnego wydania zostały dostarczone przez Getty images i Wspólnoty Europejskie.
Numer katalogowy: NB-BH-06-024-PL-C
© Wspólnoty Europejskie, 2007
Kopiowanie jest dozwolone za podaniem źródła.
2
SŁOWO OD WYDAWCY
Europejska przedsiębiorczośćdaje wyraźny wgląd w przekonania Komisji Europejskiej w sprawie polityki dotyczącej przedsiębiorczości i przemysłu. Wnikliwe artykuły zawierają aktualne komentarze na temat współpracy ze środowiskiem biznesu w celu ułatwienia rozwijania w Europie nowatorskich, konkurencyjnych i odpowiedzialnych przedsiębiorstw oraz na temat współpracy z państwami członkowskimi przy wdrażaniu strategii lizbońskiej w ramach partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy (Partnership for Growth and Jobs).
Artykuły są publikowane w Internecie, najpierw w języku angielskim, następnie po francusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku. Wybrane artykuły, również w sześciu językach, są publikowane w kwartalniku i są bezpłatnie przesyłane pocztą w dowolne miejsce na świecie. Aby uzyskać dostęp do wszystkich artykułów, elektronicznych wersji bieżących i wcześniejszych wydań oraz do prenumeraty biuletynu i usługi powiadamiania przez e-mail, odwiedź naszą stronę internetową:
ec.europa.eu/enterprise/library/enterprise-europe
Wśród artykułów dostępnych w Internecie znajdują się między innymi: SEKTORY BADANIA NA ZWIERZĘTACH: EUROPA WYBIERA ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE Rozwijanie alternatywnych metod, które mogą ograniczyć liczbę badań na zwierzętach stanowi nasz moralny obowiązek. Zgodnie z niektórymi przepisami europejskimi, jest to także wymóg prawny. Komisja Europejska, siedem sektorów przemysłu i firmy prywatne pracują nad sposobami pozwalającymi zastąpić, ograniczyć i udoskonalić obecnie przeprowadzane badania na zwierzętach.
WSPÓLNY RYNEK UDOSKONALENIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW Szereg artykułów analizujących propozycje przedstawione przez Komisję Europejską 14 lutego 2007 r. Ich celem jest usprawnienie funkcjonowania wewnętrznego rynku towarów, co ułatwi spółkom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, wprowadzanie produktów na rynek Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości. W przypadku wyrobów przemysłowych objętych już przepisami unijnymi, nowy system nadzoru rynkowego opiera się na istniejącej procedurze w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych. Ponadto wzmocni się współpraca pomiędzy krajowymi jednostkami akredytującymi i zostaną wprowadzone nowe przepisy mające na celu zwiększenie zaufania dla oznakowania CE. Udoskonalone procedury zmierzające do egzekwowania unijnej zasady wzajemnego uznawania ułatwią spółkom eksport produktów, które mają prawo sprzedawać na rynkach krajowych, także do innych krajów UE. Wytyczne w sprawie zasad rejestrowania pojazdów pochodzących z innych państw członkowskich pomogą uprościć obecne uciążliwe procedury związane z homologacją i rejestracją.
Przedsiębiorczość N°24 | Marzec 2007