Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις στην ΕΕ

-

Documents
12 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

‚ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν M M E σ ε χ ρ η α τ ο δ ο τ ή σ ε ι σ τ η ν Ε Ε • ‚ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν M M E σ ε χ ρ η α τ ο δ ο τ ή σ ε ι σ τ η ν Ε Ε •‚ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν M M E σ ε χ ρ η α τ ο δ ο τ ή σ ε ι σ τ η ν Ε Ε • ‚ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν M M E σ ε χ ρ η α τ ο δ ο τ ή σ ε ι σ τ η ν Ε Ε •ΗυρωπαϊκήράπεζαπενδύσεωνΗ δραστηριότητα τη ΕΤΕπ καλύπτει όλου των ΜΜΕ περιλάβαναν υπογραφέ συ- Œ εκ τούτου, η δραστηριότητα τη ΕΤΕπτου τοεί τη οικονοία, ε λίγε όνο βάσεων συνολικού ύψου 2,13 δισ. ευρώ, υπέρ των ΜΜΕ στηρίζεται στη συνερ-εξαιρέσει. Για οικονοικού ή ηθικού για 146 πράξει απόκτηση συετοχών, γασία ε ενδιάεσου χρηατοπιστωτι-λόγου, ερικοί τοεί ή τύποι επενδύσεων και 7,3 δισ. ευρώ υπό ορφή εγγυήσεων, κού οργανισού.Μέσωτουσυστήατο 2δεν είναι επιλέξιοι για χρηατοδότηση τι οποίε το Ταείο χορήγησε σε 114 τρά- αυτού η ΕΤΕπ προσφέρει βελτιωένου από την ΕΤΕπ. Επιπλέον, σύφωνα ε την πεζε ή εξειδικευένου οργανισού, για χρηατοδοτικού όρου, οι οποίοι οφείλο-κοινοτική νοοθεσία, οι πράξει τη ΕΤΕπ τηνάλυψηιστώσεωνΜΕ. νται στην ικανότητά τη να αντλεί κεφάλαιαλαβάνουνυπόψητου ισχύοντε κανονι-στικού περιορισού σε ορισένου ευαί- Η χρηατοδότηση των ΜΜΕ είναι δρα-σθητουτοεί.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 37
EAN13 928610538
Langue Россию
Signaler un problème