Deux pays – Deux symboles
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Deux pays – Deux symboles

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français

Description

Deux pays – Deux symboles

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 65
Langue Français

Exrait

La Tour Eiffel
Fiche d’identité
Nom:
Tour Eiffel
Prénom:
Tour Eiffel
Date de naissance:31 mars 1889
Lieu de naissance: Paris
Nationalité:
française
Profession:
symbole de la France
Adresse:
5, avenue Anatole France, Champs
de Mars 75007 Paris
Tél:
0033144112323
Site internet:
www.tour-eiffel.fr
Quelques renseignements:
La tour Eiffel est une tour de fer. Elle est au 7e
arrondissement de Paris et elle est le symbole de
Paris. Gustave Eiffel construit la tour pour l’Exposition
Universelle de 1889, qui doit fêter le Centenaire de la
Révolution Française. On construit la tour en 2 ans, 2
mois et 5 jours. On l’inaugure le 31 mars 1889.
Il y a trois étages. Pour
monter
on
utilise
l’ascenseur ou les escaliers
(1665
marches).
Les
visiteurs
montent
avec
l’ascenseur
jusqu’au
deuxième étage. Pour aller
au troisième on utilise les
escaliers.
Au premier étage il y a le
restaurant «Altitude 95».
Au deuxième étage il y a le
restaurant «Jules Verne».
Au troisième étage il y a un type de «Musée Grévin»
avec les personnages de cire de Gustave Eiffel et de
Thomas Edison.
Tous les étages ont une très belle vue sur Paris.
Tout en haut de la tour il y a beaucoup d’antennes de
télédiffusion et de radiodiffusion. La hauteur de la tour
avec la dernière antenne de 2005, passe à 325 mètres.
L’ Acropole – Le Parthénon
Fiche d’identité
Nom:
Parthénon
Prénom:
Parthénon
Date de naissance: 447 -436 avant J.C
Lieu de naissance: Athènes
Nationalité:
hellénique
Profession:
symbole de la Grèce
Adresse:
Acropole d’ Athènes
Tel:
00302103210219
Site internet:
www.culture.gr
Mail:
odysseus@hch.culture.gr
Quelques renseignements:
Le Parthénon
est un temple de marbre et il se
trouve sur l’Acropole d’ Athènes,
qui est le symbole de la Grèce. On construit le
temple en onze ans, de 447 a
436 avant J.C., à
l’époque de Périclès. Phidias, un grand sculpteur
de cette époque,
fait les plans et la décoration et
les architectes Ictinos et Callicratès
construisent le
temple. Il mesure 69,5 mètres sur 30,88. Au VIème
siècle, il devient une église.
En 1456, il devient une mosquée. Au
Parthénon,
on m onte à pied. Il y a une très belle vue
d’Athènes.
1er Collège d’Artémis
Editorial
∞fi ηÈÚfi οÔÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘
Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÈı‡ÌËÛ·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÈ·˜
Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘
ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜
∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ȉ¤· ·˘Ù‹ ˆÚ›Ì·Û ʤÙÔ˜ ηÈ
·ÈÛ›ˆ˜, ·Ó Î·È Ì ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÔÈ
Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î‡ÚÈ· Ì ÙËÓ ·ÂÈÚ›·
Ì·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ Ma
francophonie ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘.
√ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ
ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜, ÌÈ-
ÎÚfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Á·Ï-
ÏÔʈӛ· ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È΋
ÙÔ˘ Á·ÏÏÔʈӛ·. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙÔ ÛÎÂ-
ÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ·-
fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˆ˜
ŒÙÔ˜ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘, Ë Û˘-
ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÊÈÂ-
ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ
ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ.
∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ηÈ
ÁψÛÛÈ΋˜ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ
Î·È ‚ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √Ê›ÏÂÙ·È,
·ÚÈ·, ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ
ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ›-
‰Ô˘˜ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÙÔÌÈ΋ ‹ ÔÌ·‰È΋, Â-
ıÂÏÔÓÙÈ΋ ‹ ÌË, ÚfiÛηÈÚË ‹ ÌfiÓÈÌË,
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Â-
·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜, ÎÏÈ-
Ì·ÙÈÎÔ‡˜, ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ (ÌÂÈÎÙÔ› Á¿ÌÔÈ)
Î.·. ∂Ó‰‡ÂÙ·È ϤÔÓ Ì ıÂÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ
Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË,
ÏÔ‡ÙÔ, ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·.
√È ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ÊÔÚÙÈ-
Ṳ̂ÓÔÈ Ì ·Í›Â˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù·-
ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó. ∫¿ı ̤ڷ
Ô˘ ÂÚÓ¿, Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆ-
ÓÙ·ÓÔ›. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÌÈ·˜ ÔÏ-
Ï·Ï‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ›-
Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â·ÊÒÓ, ÔÏÏ·ÏÒÓ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÏÏË-
ÏÂȉڿÛˆÓ.
∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ù· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ·˘-
Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
ηχÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘.
∑ËÙ¿Ì ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙȘ Ù˘-
¯fiÓ ·Ú·‚Ϥ„ÂȘ Î·È ·Ù¤ÏÂȘ, Î·È Â˘-
¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ó· ›ӷÈ
ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfi-
ÌÂÓÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.
K·Ï‹ Û·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË.
ÕÓÓ· TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘
MA FRANCOPHONIE
Η εφηµερίδα των µαθητών που διδάσκονται γαλλικά στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής • Aρ. φύλλου 1 - Σχολ. έτος - 2007-2008
Deux pays – Deux symboles
La France, La Grèce - La Tour Eiffel, L’Acropole
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents