Evangiles en langue dioula
60 pages

Evangiles en langue dioula

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
60 pages
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

i l i o B ɛ f k o y k e g T z a ɔ ɛ f K o n u b k r t ɛ a b u ɛ k s ɛ L u y b a r t w i a k a ɛ a i t e i a a 1 ɛ n b h Y a a k u k L l ɔ M f U A o e 0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l Luka 1 Ne tericɛ nyuman Teyofili, ko minw kɛra an fɛ yan, ne bɛ o kow le sɛbɛra ka o ci i ma. Mɔgɔ caman fana ka o ko kibaro sɛbɛ ka ban. 2 Mɔgɔ minw ka Yesu ta kow ye o nya ra kabini a damina ra, ani Ala ta Kuma waajuri baara karifara o ma, olugu ka o kow lakari an ye cogo min na, a sɛbɛbagaw ka a sɛbɛ ka kanya ni olugu ta kuma le ye fana. 3 O le kosɔn, Teyofili, ne fana ka nyininkari kɛ o kow ra kabini a damina ra, ka o kow bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, k'a ye ko a ka nyi ne fana ye a sɛbɛ i ye k'a gban gban nyɔgɔn na; 4 janko i y'a lɔn ka la a ra ko i karanna ko minw na Yesu ta ko ra, ko o ye can le ye jate. 5 A kow daminana wagati min na, o y'a sɔrɔ Herodi* le tun ye Zude masacɛ ye. Sarakalasebaga* dɔ tun bɛ yi, a tɔgɔ ye ko Jakariya; a tun bɛ Abiya ta sarakalasebagaw ta jɛnkuru le ra. A ta muso tɔgɔ tun ye ko Elizabɛti; Elizabɛti tun ye sarakalasebaga kuntigiba Haruna ta duruja dɔ le ye. 6 Jakariya ni a ta muso Elizabɛti, o fla bɛɛ tun terennin lo Alasira kan; o tun bɛ Matigi Ala ta cifɔninw ni a ta sariya sigininw bɛɛ tagama k'a nya. 7 Nka den tun tɛ o fɛ Elizabɛti ta denworobariya kosɔn. O mɔgɔ fla bɛɛ tun kɔrɔra fana. 8 Ayiwa, lon dɔ, Jakariya tun bɛ saraka lasera Ala ma, sabu a da tun sera ale ni a ta jɛnkuru le ma.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 09 août 2017
Nombre de lectures 55

Exrait


i
l
i
o
B
ɛ
f
k
o

y
k
e
g
T
z

a
ɔ
ɛ
f
K

o
n

u
b
k
r

t
ɛ
a
b
u
ɛ
k
s
ɛ

L
u
y
b

a
r
t
w
i
a
k
a

ɛ
a
i
t
e

i
a
a

1
ɛ
n
b
h

Y
a
a
k

u
k
L
l
ɔ
M
f
U

A
o
e

0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
Luka
1 Ne tericɛ nyuman Teyofili, ko minw kɛra an fɛ yan, ne bɛ o kow le sɛbɛra ka o ci i ma. Mɔgɔ
caman fana ka o ko kibaro sɛbɛ ka ban. 2 Mɔgɔ minw ka Yesu ta kow ye o nya ra kabini a
damina ra, ani Ala ta Kuma waajuri baara karifara o ma, olugu ka o kow lakari an ye cogo
min na, a sɛbɛbagaw ka a sɛbɛ ka kanya ni olugu ta kuma le ye fana. 3 O le kosɔn, Teyofili,
ne fana ka nyininkari kɛ o kow ra kabini a damina ra, ka o kow bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, k'a ye ko a ka
nyi ne fana ye a sɛbɛ i ye k'a gban gban nyɔgɔn na; 4 janko i y'a lɔn ka la a ra ko i karanna
ko minw na Yesu ta ko ra, ko o ye can le ye jate.
5 A kow daminana wagati min na, o y'a sɔrɔ Herodi* le tun ye Zude masacɛ ye.
Sarakalasebaga* dɔ tun bɛ yi, a tɔgɔ ye ko Jakariya; a tun bɛ Abiya ta sarakalasebagaw ta
jɛnkuru le ra. A ta muso tɔgɔ tun ye ko Elizabɛti; Elizabɛti tun ye sarakalasebaga kuntigiba
Haruna ta duruja dɔ le ye. 6 Jakariya ni a ta muso Elizabɛti, o fla bɛɛ tun terennin lo Alasira
kan; o tun bɛ Matigi Ala ta cifɔninw ni a ta sariya sigininw bɛɛ tagama k'a nya. 7 Nka den tun
tɛ o fɛ Elizabɛti ta denworobariya kosɔn. O mɔgɔ fla bɛɛ tun kɔrɔra fana.
8 Ayiwa, lon dɔ, Jakariya tun bɛ saraka lasera Ala ma, sabu a da tun sera ale ni a ta jɛnkuru
le ma. 9 Ka kanya ni sarakalasebagaw ta landa ye, o tun ka ale le nyanawoloma ko a ye don
Alabatosoba kɔnɔ ka wusunan don yɔrɔ saninman* kɔnɔ. 10 Ka Jakariya to wusunan don na
yɔrɔ saninman kɔnɔnɔ, jama bɛɛ lɔnin tun bɛ kɛnɛ ma, k'a kɛ Ala daari ye. 11 Matigi Ala ta
mɛlɛkɛ dɔ ka a yɛrɛ yira Jakariya ra; o mɛlɛkɛ tun lɔnin bɛ sarakajɛnifɛn* kininboroyanfan fɛ,
wusunan saraka tun bɛ bɔ min kan. 12 Jakariya ka o mɛlɛkɛ ye tuma min na, a hakiri
nyagamina, siranya ka a mina fana. 13 Mɛlɛkɛ ko: «Jakariya, i kana siran, Ala le ka i ta daariri
mina; i ta muso Elizabɛti bɛna dencɛ woro i ye, i bɛna a tɔgɔla ko Yuhana. 14 O den bɛna kɛ
nyagariko ba le ye i fɛ. O den woro ko bɛna mɔgɔ caman ninsɔndiya fana. 15 Sabu a bɛna kɛ
Matigi Ala ta mɔgɔba le ye. A tɛna duvɛn min, walama minnifɛn fariman wɛrɛ; a bɛna fa Ala
Nin Saninman* na kabini a worotuma. 16 A bɛna kɛ sababu ye k'a to Izirayɛli* mɔgɔ caman ye
sekɔ ka sɔn o Matigi Ala ma. 17 A bɛna baara kɛ ka Matigi ta sira labɛn ni Nin Saninman ta
sebagaya ye i n'a fɔ cira Eli tun bɛ cogo min na, ka denw ni o facɛw cɛ bɛn, ka mɔgɔ
murutininw hakiri yɛlɛma k'a to o ye mɔgɔ sɔbɛ hakiri sɔrɔ. O cogo ra, a bɛna siya dɔ labɛn
ka o bla Matigi ye.»
18 Ayiwa, Jakariya ko mɛlɛkɛ ma ko: «O bɛ se ka kɛ cogo di? Sabu ne kɔrɔra ka ban, ne ta
muso fana kɔrɔra.» 19 Mɛlɛkɛ ka Jakariya jaabi k'a fɔ a ye ko: «Ne le ye Jibirili ye. Ne le bɛ Ala
kɛrɛ fɛ ka to ka a ta baaraw kɛ. Ale le ka ne ci ka na kuma i fɛ ka nin kibaro diman fɔ i ye. 20
Nka i bɛna kɛ bobo ye, fɔ ka taga nin kow bɛɛ kɛwagati se, sabu i ma la o kuma ra, k'a sɔrɔ o
kow bɛna kɛ a tuma ra.»
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 1 / 6 0.
n
ɔ
s
r
t
u
o
M
k


ɛ
a

y
ɛ
a
z
g
g
a
i
b
o
e
u
s
ɛ

y
a

t
b

l
a
r

t
o
a
d
a
n
f
a

t
w

e
a
k
l
ɛ
A
i


ɛ
f
b
i

ɛ
e
a
N
i
«
E
o
a
d
a
n
a
a

t
m

y
a
r
l
M
A
ɔ


ɛ
k
b
o

o
u

m
s
a
Y
y
a
i

r
k
a
l
M
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
21 Jama belen tun lɔnin bɛ kɛnɛ ma, o bɛ Jakariya makɔnɔna. A mɛɛnna yɔrɔ saninman kɔnɔ
ten minkɛ, o ka jama kɔnɔnɔban. 22 Jakariya nana bɔ kɛnɛ ma minkɛ, a ma se ka kuma. O k'a
lɔn ko Ala tun ka fɛn dɔ le yira a ra yɔrɔ saninman kɔnɔ yi. A k'a kɛ tagamasiyɛnw le kɛ ye o
fɛ ni a boro ye; a ma se ka kuma. 23 Jakariya ta baara lonw nana dafa tuma min na, a sekɔra
ka taga a ta so kɔnɔ.
24 Ayiwa, wagati dama tɛmɛnin kɔ, Jakariya ta muso Elizabɛti nana kɔnɔta; a dogora ni kɔnɔ
ye fɔ karo looru. A ko: 25 «A flɛ, denworobariya maroya min tun bɛ ne ra mɔgɔw nya na,
Matigi Ala sɔnna ka o maroya le bɔ ne ra ten.»
26 Ayiwa, Elizabɛti kɔnɔ karo wɔɔrɔnan na, Ala ka mɛlɛkɛ Jibirili ci ka taga sunguru dɔ fɛ
dugu dɔ ra, o dugu tɔgɔ ko Nazarɛti, o bɛ Galile mara ra. 27 O sunguru maminanin tun bɛ cɛ
dɔ fɛ, o tɔgɔ ko Yusufu. Yusufu tun ye masacɛ Dawuda mamaden dɔ le ye. Sunguru tɔgɔ tun
ye ko Mariyamu.
28 Mɛlɛkɛ donna a kan, k'a fɔ a ye ko: «Ne bɛ i fo, Mariyamu, sabu Matigi Ala bɛ i fɛ, a
nɛɛmara i ye.» 29 O kuma ka Mariyamu hakiri nyagami. Mariyamu miirira ko: «Nin fori
suguya kɔrɔ ye mun ye?» 30 O tuma mɛlɛkɛ k'a fɔ a ye ko: «I kana siran, Mariyamu, sabu i ka
nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ. 31 Ayiwa, i bɛna kɔnɔ ta ka dencɛ woro, i bɛna a tɔgɔla ko Yesu. 32 A tɔgɔ
bɛna bonya. O bɛna a wele ko Den* min bɔra Ala Kɔrɔtaninba ra. Matigi Ala bɛna a sigi a
bɛmacɛ Dawuda ta masasiginan kan. 33 A bɛna sigi masaya ra Izirayɛli* kun na wagati bɛɛ. A
ta masaya tɛna ban fiyewu.» 34 Mariyamu ko mɛlɛkɛ ma ko: «O bɛna se ka kɛ cogo di? Sabu
ne ma cɛ ko lɔn fɔlɔ.» 35 Mɛlɛkɛ ka a jaabi ko: «Ala Nin Saninman* bɛna jigi i kan, Ala
Kɔrɔtaninba ta sebagaya bɛna o di i ma. O le kosɔn, i bɛna dencɛ saninman min woro, o
bɛna wele ko Den min bɔra Ala ra*. 36 Ayiwa, i tɛnɛmuso Elizabɛti, a ni a ta kɔrɔya bɛɛ, a
fana ka kɔnɔ ta dencɛ ra. O tun b'a fɔra ko ale min tɛna den sɔrɔ, nin ye a kɔnɔ karo
wɔɔrɔnan ye sisan. 37 Sabu foyisi tɛ Ala kanya.»
38 O tuma ra, Mariyamu ko: «Ne ye Ala ta jɔnmuso ye, ne bɛ Ala ta bla le ra. I ka min fɔ, Ala
y'a kɛ ten.» O kɔ, mɛlɛkɛ tagara ka bɔ Mariyamu kɔrɔ.
39 Ayiwa, o wagati kelen na, Mariyamu ka sira ta ka teliya ka taga dugu dɔ ra Zude mara
kuruyɔrɔw ra. 40 A tagara se yi minkɛ, a donna Jakariya ta bon kɔnɔ ka Elizabɛti fo. 41 Kabini
Elizabɛti ka Mariyamu ta forikan mɛn dɔrɔn, Elizabɛti ta den lamagara a kɔnɔ. Elizabɛti fara
Ala Nin Saninman* na. 42 A pɛrɛnna ni fanga ye k'a fɔ Mariyamu ye ko: «Ala nɛɛmara i ye k'a
tɛmɛ muso tɔw bɛɛ kan. Den min bɛ i kɔnɔ, Ala nɛɛmara o ye fana.» 43 Elizabɛti k'a fɔ tuun
ko: «Ne ye jɔntigi le ye sa, fɔ ne Matigi bamuso bɛ tagama ka na bɔ ne fɛ yan? 44 I m'a ye,
kabini ne ka i ta forikan mɛn, ne ta den nyagaritɔ lamagara ne kɔnɔ. 45 Ala nɛɛmara i ye,
Mariyamu, sabu Matigi Ala ka kibaroya min fɔ i ye, i lara a ra ko o kow bɛna kɛ.»
46 Ayiwa, o tuma ra, Mariyamu ko:
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 2 / 6 0g
a
m
i


u
o
k
a

r
a

y

a
a
r
n
i
f
c
a

a
a

t


y
a
w
y
2
i

r
n
a

k
n
a
a
J
k
o
ɔ
w
n
o
b
c
k

k
o

r
g
o
a
w
m

n
a
j
g
a
a

b
i
ɛ
ɔ
k
ɔ
i
ɔ
r
m
e
w
z
g
i
b
t

a
y
B
a

a
a
ɛ
n
.
a
a
h
w
u
b
Y

»

.
b
ɛ
n
ɛ
a
b
n

s
a

m
b
u
i
te
s
y
,

u
o
a

k
ɛ
a
k
i

o
o
a

w
a

n
j
ɛ

b
5

k
a4

7
a

;
N
r
e
b

l
j
k
u
5
s
n
u
t

n
b

ɛ
t

I
n
i
y

a
t
g
d
a
A
r

i
i

b
r
,
a
c
,
h
n
a
e
u

5
t

a
o

r
A
m
l
k
a
a

o
n
ɛ
i


a
n
b
e
y

e
K
r
i
n
s
m
i
i
b
u
a
ɛ
g
g
a
i

j
k
k
o
n
s

ɔ
o
n
u
4
n
8
.

A
s

a
a
b

u
u

k
a
ɔ

t
s
a
ɔ
i
n
a
n
k
a
k

ɔ
k
m
a
g

n
a
ɔ

a
n

y
a
a
n

ɔ
m
ɔ
a
ɛ
j
y
i
n
g
a
i

k
o
a
s

a
a
f

t
t
w
a
r

k
j
n
ɔ
a
n

m
a
u

s
a
o
i

a
f

l
m
ɛ
a
,
;

a
a
a


n
a
i
i

ɛ
a


ɔ
t
ɛ
a
a


d
r
ɔ
n
g
5
ɔ
t
y
k
a


i
b
t
ɛ
n
ɛ
m
.
y
O
n

m
l

e
r

m
k
i
o
t
s
u
ɔ
a
n
.
,
1
k
A
a
b

r
a


a
d
a
a
a
m
a
i

n
a
a
k

b
b
k
i
w

k
r

a
i
,
a
a
t
d

a
e
m
a
a
a
d
a
e
y
n
;
w
ɛ

ɛ
b
o
ɛ
y
ɛ


i
b
r
ɛ
w
n
t
a
n

b
a


ɔ
f
ɔ
ɔ
m

n
k

o
u

u
A
u
l

a
a

a
n
k
ɛ

ɛ
l
m
g
a

r
a
a
j

n
n
5
ey
a
e
f
,
g
4
m
9
w

l
s
w
a
r
b

u
a

b
S

e

b
a
ɛ
m
ɛ
s
t
s
i
g
g
n
i
n


A
a
l
,
a
a

m
k
g
a


a
k
i
o
i

i
b
w
a
k

r
l
t
e
.

3
k
A
ɛ
k


n
ɔ
e
g

t
y
w
e
s
,
n
a
f

n
t
n
ɔ
u
g
a
ɔ
w

n
s

a
ɔ
n
k
i

n

y
a
a
a
n
k
i

n
a

o
l
o
o
i
.
i
5

0
o

o
M
a
ɔ
o
g
o
ɔ


l
m

i
a
n
t
w
g

.
b
4
ɛ
A

m
s

i
y
r
n
a

n


a
A
n
l
u
a
a

y
n

y
ɔ
a
a

n
k
n
aa
a

s
b
y
o

n
z
y
r
a
y
,
l
a
*

m
b
g
ɛ
w
n
d
a
m

,
m

a
a
k
b
a
a
r
a
i
e

w
o
5
l

u

g
u
u


a
r
o
a
l

y
t
r
u

m
a
a
a


b
ɛ
ɛ
a
ɛ


e
k
a
a


ɛ
k
a
o
ɛ
n
I
y
u
u
a
m
i
a
a
n
n


k

ɛ
a

d
o
r

j
y
,
e
o
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
56 Ayiwa Mariyamu tora Elizabɛti fɛ yi ka karo saba nyɔgɔn kɛ, o kɔ, a sekɔra ka taga a ta
yɔrɔ ra.
57 Ayiwa, Elizabɛti jigi wagati nana se; a jigira dencɛ ra. 58 Elizabɛti siginyɔgɔnw ni a
balemaw nana a mɛn ko Matigi Ala ka o konyuman ba kɛ a ye minkɛ, o bɛɛ nyagarira ni
Elizabɛti ye. 59 Ayiwa, den woronin tere seeginan na, o tun bɛna a kɛnɛsigi lon min, o tun b'a
fɛ ka a facɛ Jakariya tɔgɔ le la a ra. 60 Nka den bamuso ko: «Ɔn'ɔn, aw ye a tɔgɔla ko
Yuhana.» 61 Mɔgɔw ko: «Aw ta mɔgɔ si tɔgɔ tɛ ten dɛ.» 62 O tuma ra o ka tagamasiyɛn kɛ den
facɛ ye ka a nyininka ko a b'a fɛ den tɔgɔ ye la di? 63 Ayiwa, Jakariya ko ko o ye walaga dɔ di
ale ma. O k'a di a ma. A k'a mina ka sɛbɛ a kan ko: «Den tɔgɔ ye Yuhana.» Mɔgɔw ka o ye
minkɛ, o bɛɛ kabakoyara. 64 O yɔrɔnin kelen bɛɛ ra, Jakariya nɛnden fonina, a sera ka kuma
tuun, a k'a kɛ Ala tando ye. 65 O ko ka siranya bla o siginyɔgɔnw ni o lamini mɔgɔw bɛɛ ra.
Zude kuruyɔrɔw mara mɔgɔw bɛɛ k'a kɛ o kow lakari ye nyɔgɔn ye. 66 Mɔgɔ o mɔgɔ ka a
kuma mɛn, o bɛɛ miirira ko: «Nin den do bɛna kɛ mɔgɔ suguya juman le ye sa?» Sabu o bɛɛ
nya tun bɛ Ala ta sebagaya ra den kan.
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 3 / 6 0
,
)
5
5
a
a
2
b
y
8
t
1

.

1u
4
y

i
a
t
b
a
a
M
y
(
o
o
e
g

o
3
c
I


o
o
r
n
o
a
w
e

ɛ
u
e
s
l
e
n
Y
a
2

»
t
.
8
a

t
a

s
a
i
r
a
i
l
s


a
a

r
n
ɛ

h
b


a
n
k


y
a
a
m
r
ɛ

l
ɛ
ɛ

y


e
e
a
y
a

a
n
ɔ
a
l

a
o
w
k

n
u
a
o
J
n
.

ɛ
a
k
e

ɛ
i
n
r
n
e

y
t

n
e
k
y
b

u
u
a
g
a
u
a
l

o
b
,
b
a
b
n
g

a
n
j
a

r
a
i

s
n
a
s
y
y
n
a

ɛ
a

y
a
a
n
s


n
i

n
ɔ
a
s

a
a
a
r
k

ɔ
i
y
b
,
i

d
k

ɔ
a
b
y
r
i
i
r
a
a
t
b

n

ɔ
r
l
n
a
7
l
r
A
m


ɛ
i
b
a

u
w
a
n

i
s
m
b


ɔ
h
g
i
ɔ
m
m
g

;
o
s
k
n
n
n
a
g
j
a

n
9
a
7
i
,
a
e
i
r
,
e
a
t
i

o
a
.
d
S
a

m

ɔ

g
i
ɔ
a
s
ɛ

ɛ
o
u
k
i

y
i
o

a
6
n
8
n

s
«
a
A

n
j

w
y

e
g

a
M
n
a
a
t
e
i
a
g
k
i
l

l
A
e
l

a
j

g
t
n
ɔ
.
g
A
ɔ
k


t

a
k
n
n
d

o
a
,
s
I
n
z
n
i
e
r
n
a
a
y

ɛ
y
l
ɔ
i
a
*
a


t

a
»


A

l
a
a
e
;
a
s

a
e
b
N
u
e

o
a
n


n
e
a

n

a
ɔ

i
a


c
t
.
a
u

b
m

ɔ
a
g
M
ɔ
g
w
y

ɔ
d
k
ɛ

m
s
ɛ
w

b
k
a
a
,

k
o
y


k
a
u
g
n
r
m
o
a
i
b
l
ɔ
ɛ
.
o
6

9
u


A
a
l
m
a
a

k
k
.
a
S


K
t
i
l
s
e
i
n
b
i
a
n
g
y
a
n
*
t


b
y
a

r
k
a
n
k
b
a

m
ɛ
a
n
n
ɔ

ɔ
d
y
i


a
a
i
n
m

n
m
m
a
n

l
k
y
a
r


b
a
ɔ
a

m
a


y
t
n
ab
ɔ
a
7
a

r
a
a
u
d
A
e
a
n
t

n
m
k
a
r
s
r
a

c
n
ɛ
b

m
D
c
a

w
b
u
r
d
h
a
m


t
e
a
k

7
g

b

a
ɛ

a
r
a
a

.
ɔ
7
i
0
k


A
ɔ
l
a
a


u
t
u
a


a
c
f
i
n
r
a
a
r

,
s
a
a
k
n

i
n
n
y
m

a
a
w
r


t
ɛ
u
a
n
e

A
k
a
a
y


o
i

a
k

o
a

i
l
i
e
i


f
e
ɔ
7


k
l
a

b
a
i
o
n
k
i
,

j
w
n
a
o
g
a
a

t
e
i
t

g
j
m
a

n
a
.
i
A
y
l
a
a
i

t
t
r
u
n
n
i

y
k

a
a

a
l
n
a
a
y
k
i
r
r

i
n

t
t

a
i

b
a
ɛ
n
r

.
y
,
e
f

n
k
s
o
ɔ
7

1
'


a
y

n
b

ɛ
b
n
n
a
l

e
a
«
n
e

d
b
n
ɔ

s

i
ɛ

a
k
i
a
w

l
b

ɔ
o

A
a
a
n
K

r
j
t
u
n
g
n
u
a
w
t


b
i
o
a
r
s
o
b
,

a

n
ɛ
i
a

t
k
g
a
m


a
a
n
i

i
b
n
ɔ
a

k
a
r
n
ɛ

a
k
a
ɔ
t
n

i
i
n
a
y

a
a
b
ɛ
a

g

a
e
w
7


b
'
ɛ

ɛ
i

a
t
a
a
t


f
ɔ
a
ɔ
n

g
a
a
k

M
r
t
a
g
.

7
e
2
b

n
A

l

a
a

j
k
r
a
m

n
a
y

f
t

a


a
h
k
i

n

a
i

i
y
7
i

r
a
a
u

a
a

n
a

A
b
a
ɛ
y
m

a
i
w
a

t
r
g
a


i
n
n
i
u
n
a

y
c

o
i
g
i
o
l


l
e
e
o

l
r

a
o
.
ɔ
Ak
ɛ
a
a

k
j
n
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
67 Ayiwa, den facɛ Jakariya fanin Ala Nin Saninman* na, Ala ka kuma don a da ra, a ko:
76 O kɔ Jakariya ko den ma ko:
80 Ayiwa, den kɔni tun bɛ bonyara ni hakiritigiya ni fanga ye. Kɔ fɛ, a nana taga to
kongokolon kɔnɔ, fɔ lon min na a nana a yɛrɛ yira Izirayɛlimɔgɔw ra.
1 Ayiwa, wagati dɔ nana kɛ, Rɔmu* masacɛba Ogusiti k'a latigɛ ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ Rɔmu ta
mara ra, ko o mɔgɔw tɔgɔ ye sɛbɛ. 2 O tun kɛra tɔgɔ sɛbɛri sinyaga fɔlɔ ye. O kɛra k'a sɔrɔ
Kirinisi tun ye Siri jamanatigi ye. 3 O kosɔn, mɔgɔw bɛɛ tagara o faso ra ka taga o tɔgɔ sɛbɛ
yi. 4 O le ra Yusufu fana bɔra Nazarɛti, Galile mara dugu dɔ ra, ka taga Bɛtilɛhɛmu, Zude
mara ra. Bɛtilɛhɛmu ye masacɛ Dawuda worodugu ye. A tagara yi sabu ale fana tun ye
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 4 / 6 0ɔ
S
a
g
a
O

a

g
g
b
h
ɛ
i
n

b

a

g

a
o
w
e

n
t
Y
a
g
g

a
b
r
s
a
o

Y
Y
ɛ
e
m
s
a
u
A


d
ɛ
e
e
n
s
n
i
y
r
ɛ
t
n
e
i
ɔ
n
g

ɛ
f
g
l
ɛ
ɛ
k

o
e
s
y
a

ɛ
n
M
i
ɛ
n
u
ɛ
t
y
b
n
l
n

e
y
d
n

n
u
y
s
n
e
d
Y
u

e
a

k
n

a
i
a
n
a
A


.
i
y
n
w

d
n
a
ɔ
a
y
n
e
b
m
a
i
a
S

a
f
r
o


a
r
b
w
o
u
s
e
B

ɛ
k
t
w
i
k
l
l
ɛ
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
Dawuda duruja dɔ le ye, 5 a ni a maminamuso Mariyamu tagara nyɔgɔn fɛ ka taga o tɔgɔ
sɛbɛ; o y'a sɔrɔ Mariyamu lasiritɔ lo.
6 Ayiwa, ka o to Bɛtilɛhɛmu, Mariyamu jigi tuma nana se. 7 Mariyamu ka a dencɛ fɔlɔ woro; a
ka fani mini mini a ma, ka a la bɛganw ta domunikɛminan kɔnɔ, sabu o tun ma yɔrɔ sɔrɔ
lonanjigibon kɔnɔ.
8 Ayiwa, sagagbɛnbaga dɔw tun bɛ Bɛtilɛhɛmu dugu kɛrɛfɛyɔrɔw ra, olugu tun bɛ si kongo
kɔnɔ o ta sagaw kɔrɔ ka o kɔrɔsi. 9 O lon su fɛ Matigi Ala ta mɛlɛkɛ dɔ ka a yɛrɛ yira o ra.
Matigi Ala nɔɔrɔ manamanana ka o lamini. Sagagbɛnbagaw siranna kosɛbɛ. 10 Nka mɛlɛkɛ
k'a fɔ o ye ko: «Aw kana siran, ne nana nyagariko ba kibaro diman le fɔ aw ye; o bɛna kɛ
mɔgɔw bɛɛ ta nyagariko le ye. 11 Kisibaga* worora aw ye bi su nin na, masacɛ Dawuda ta
dugu ra. Ale le ye Matigi ye, Ala ka a nyanawoloma ka a kɛ Kisibaga ye. 12 Ni aw tagara, aw
bɛna a lɔn ni tagamasiyɛn min ye, o flɛ: aw bɛna taga dennyɛnin dɔ lanin sɔrɔ bɛganw ta
domunikɛminan kɔnɔ, fani mininin bɛ a ma.» 13 O yɔrɔnin bɛɛ ra, mɛlɛkɛ camanba barara ka
bɔ sankolo ra ka na fara mɛlɛkɛ fɔlɔ kan. O k'a kɛ Ala tando ye k'a fɔ ko: 14 «Bonya ye Ala ta
ye san fɛ yɔrɔ kɔrɔtaninw na, mɔgɔ minw bɛ sɔn Ala sago ma dugukolo kan, hɛra ye kɛ olugu
ye.»
15 Mɛlɛkɛw nana sekɔ ka taga sankolo kɔnɔ tuma min na, sagagbɛnbagaw k'a fɔ nyɔgɔn ye
ko: «Aw y'a to an ye taga Bɛtilɛhɛmu; ko min kɛra yi, ani Matigi Ala ka o yira an na, janko an
ye taga o ye.» 16 O teliyara ka taga. O tagara se yi minkɛ, o ka Mariyamu ni Yusufu ye, ka
dennyɛnin fana lanin ye bɛganw ta domunikɛminan kɔnɔ. 17 Sagagbɛnbagaw ka o ye minkɛ,
ko minw bɛɛ fɔra o nya na dennyɛnin ko ra kongo kɔnɔ, o tora ka o lakari mɔgɔw ye. 18 Minw
bɛɛ ka sagagbɛnbagaw ta kuma mɛn, olugu bɛɛ kabakoyara. 19 Nka Mariyamu kɔni ka o kow
bɛɛ mara a jusu ra; a tun bɛ miiri a ra tuma caman. 20 O kɔ sagagbɛnbagaw sekɔra ka taga.
O tagatɔ o tun bɛ Ala tɔgɔ tandora, ka a bonya o ta ko yeninw ni o ta ko mɛnninw bɛɛ kosɔn,
sabu mɛlɛkɛ tun k'a fɔ o ye cogo min na, o tagara sɔrɔ ten le.
21 Den woronin tere seeginan, o ka a kɛnɛsigi. O ka a tɔgɔla ko Yesu; mɛlɛkɛ tun ka o tɔgɔ le
yira Mariyamu na sani a ye kɔnɔta. 22 Mariyamu nana bɔ jebagatɔbon na wagati min na, ka
kanya ni cira Musa ta sariya* ye, Yusufu ni Mariyamu tagara ni Yesu dennyɛnin ye
Zeruzalɛmu, ka taga a karifa Ala ma. 23 Sabu a sɛbɛra Ala ta sariya ra ko: «Den fɔlɔ o den
fɔlɔ, ni a kɛra cɛ ye, a saninyanin lo; a ka kan ka bla Ala ye dan na.» 24 Matigi Ala ta sariya
tun ka saraka min ko fɔ saninyari ko ra, o nana o saraka bɔ: «Kongotugani fla cɛ ani muso,
walama jɛndɛtugani fla.»
25 Ayiwa cɛ dɔ tun bɛ Zeruzalɛmu, a tɔgɔ ko Simeyɔn. Mɔgɔ nyuman tun lo, Ala nyasiran tun
b'a ra fana. Ala tun ka Kisibaga* min layiri ta Izirayɛli* ye, a tun bɛ o makɔnɔna. Ala Nin
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 5 / 6 0e
s
u

f
g
a
t
i
a
a
g
r
a
b
Y
r
e
y
y
n

m
u
i
s
Y
e
a
Y


ɛ
i
n
n


a
i
J
t

ɛ
y
r
M
a

z
s
a
a
Na
n
n
a


a
b
k
a

a
a
N
r
n
ɔ
b
k
y
e
ɔ
s

e
r
y
u

a
w
i
a
a
g

a
n
b
u
e
u
g
u
n
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
Saninman* tun b'a kan. 26 Ala Nin Saninman tun k'a yira a ra ko Ala ka Kisibaga min layiri ta,
ko a tɛna sa fiyewu fɔ a ye o ye a nya ra.
27 Ayiwa, ka Yusufu ni Mariyamu to Alabatosoba kɔnɔ, o bɛ sariya* konyaw nyanabɔra ni
Yesu dennyɛnintɔ ye, o wagati yɛrɛ ra, Ala Nin Saninman tagara ni Simeyɔn ye yi. 28 Simeyɔn
nana don Alabatosoba kɔnɔ ka dennyɛnin mina, ka baraka la Ala ye, k'a fɔ ko: 29 «Matigi Ala,
sisan kɔni, i bɛ se ka i ta jɔncɛ jusu sumanin to a ye sa; sabu i tun ka layiri min ta ne ye, o
kɛra can ye. 30 Ne yɛrɛ nya ka Kisibaga ye bi, 31 i ka Kisibaga min labɛn dununyamɔgɔw bɛɛ
ye. 32 Kɛnɛyeelen lo fana min bɛna kɛ sababu ye ka i yira siyaw bɛɛ ra. A bɛna i ta mɔgɔw,
Izirayɛlimɔgɔw tɔgɔ bonya. 33 Simeyɔn tun bɛ o kuma minw fɔra Yesu ta ko ra, o kumaw ka
Yusufu ni Mariyamu jusu diya fɔ ka o kɔnɔnɔban. 34 O kɔ, Simeyɔn ka dugawu kɛ o ye. A k'a
fɔ Mariyamu ye ko: «Mariyamu, a flɛ, nin den bɛna kɛ mɔgɔ caman ben sababu ye ani mɔgɔ
caman lawuri sababu ye Izirayɛli jamana kɔnɔ. A bɛna kɛ Ala ta tagamasiyɛn ye, mɔgɔw bɛna
min sɔsɔ. 35 O cogo ra, a bɛna mɔgɔ caman ta jusukunnamiiriw bla kɛnɛ kan. Ele kɔni,
Mariyamu, dimi dɔ bɛna ele tɔɔrɔ i jusukun na k'a kɛ i n'a fɔ famuru le ka i sɔgɔ.»
36 Cira dɔ tun bɛ yi fana, muso le tun ye, a tɔgɔ ko Ani, Fanuyɛli denmuso le tun ye. A bɔra
Azɛri ta duruja ra. O muso tun kɔrɔra kosɛbɛ. A sunguruman tun furura a cɛ ma ka san
wolonfla kɛ ni a cɛ ye. 37 O kɔ, a cɛ nana sa ka a to a kelen na. A tun tɛ fɔn Alabatosoba kɔnɔ
tuma si. A tun bɛ baara kɛ Ala ye su ni tere. Tuma caman na a tun bɛ a yɛrɛ bari domuni na
ka to ka Ala daari. A si san nana se san biseegi ani san naani ma. 38 Ale fana nana Yusufu ni
Mariyamu ni Yesu dennyɛninman sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ yi. A ka Ala tando. Mɔgɔ o mɔgɔ jigi
tun bɛ Ala kan ko a bɛna Zeruzalɛmu mɔgɔw kisi ka bɔ o ta tɔɔrɔ ra, Ani tun bɛ den ko fɔra o
mɔgɔw bɛɛ ye.
39 Ala ta sariya* tun ka min o min fɔ, Yusufu ni Mariyamu ka o ko bɛɛ kɛ k'a ban tuma min
na, o sekɔra ka na Nazarɛti, o yɛrɛ ta dugu ra. O bɛ Galile mara ra. 40 Dennyɛnin kɔni tun bɛ
bonyara ni baraka ye. A tun fanin bɛ Ala ta nɛɛma ni a ta hakiritigiya ra.
41 San o san Yesu facɛ ni a bamuso tun bɛ taga Zeruzalɛmu. O ta siya tun kisira ka bɔ jɔnya
ra cogo min na, o tun bɛ taga jɛn ka o nyanagbɛ le kɛ. 42 Yesu nana san tan ni fla sɔrɔ san
min na, o san na, ka kanya ni sariya* landa ye, Yesu fana tagara nyanagbɛ ra ni a facɛ ni a
bamuso ye. 43 Nyanagbɛ bannin kɔ, Yesu facɛ ni a bamuso sekɔra k'a kɛ taga ye so. Jaga
Yesu tora o kɔ Zeruzalɛmu, o m'a lɔn. 44 A tun bɛ o hakiri ra ko a ni o tagamanyɔgɔn dɔw le
bɛ nana nyɔgɔn fɛ. Nka tere nana ban ka o to tagama ra, o m'a ye. O k'a kɛ a flɛ flɛ ye o
somɔgɔw ni o siginyɔgɔnw cɛ ma. 45 O m'a ye. A ma nya, o sekɔra ka taga Zeruzalɛmu ka
taga a yɔrɔnyini. 46 O ka tere saba kɛ, o b'a nyinina, o m'a ye; o nana taga a siginin sɔrɔ
Alabatosoba kɔnɔ ni karamɔgɔw ye. A bɛ mɛnni kɛra o fɛ ka to ka o nyininka fana. 47 Mɔgɔ o
mɔgɔ tun bɛ o yɔrɔ ra yi, Yesu ta hakiritigiya ni a ta nyininkari cogo ka olugu bɛɛ kabakoya.
48 A facɛ ni a bamuso ka a ye minkɛ, olugu kabakoyara. A bamuso ko a ma ko: «Yesu, mun
na i ka nin ko nyɔgɔn kɛ an na? Ne ni i facɛ, an fla bɛɛ hakiri nyagamina, an ka i nyini yɔrɔ
bɛɛ ka dɛsɛ.» 49 Yesu ka a bamuso jaabi, a ko: «A kɛra cogo di aw bɛ ne yɔrɔnyinina? Aw m'a
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 6 / 6 0n
»
.
k


a
g
r
i

k
a
e
m

u
n
s
.
a
b
t
n

l
i
t
r

i
u
f
w

m
a
a
k
a

k
n

e
i
b
r

n
a
ɔ
k
e


ɛ
n
g

i
1
t
1

u
ɛ
w
b
A

o
o
a
,
ɔ
ɛ
n
k
n

o
n

a
d
m
u
u
w
y
e
n
ɛ

r
n
ɛ
e
u
d


5
ɛ
ɛ
t
k

l
i
o
r
'
i
o
y

o
i

8
i
a
r
8
i
!
Y


k
.
w
n
ɔ
a
o
b
u


a

k
f

k
a
n
m
t
a

k
u

a
w
.
i
r
r

i
b
y
d

a
a
N
r

a
y
t
j

k
e

d
a
n
n
e
ɔ
J
a

e
9
i

i
.
,
e

y
ɔ

n
w

a
a
j
n
u
i
r

u
n
d
a

w
a
y
t
ɔ

n
a
k
m
ɛ
i
b
h
y
a
.
r
2
u
a
b
a
I
1
ɛ

k
a

1
a
k
'

A
a
l
m
e
ɛ
k
l

ɛ
k
y


i
w
f
u

r

u

k
u
a
o
b

a
e
k
a

n
n

i
a
n


a
i

l
M
a
z
h
b

a
a
f
k
a


e
n
s
a


ɛ
y
b


s
a
a
l
l
A
n

ɛ
o
n
k
m


e
ɛ
y


6
w
u
a


n
ɔ
s
f
g

a
a

'
e
b
a

k
e
k
n,
M
o
d
l


S
o
n
k
d


a

j
o
u
k
r

u
u
d
f

e
i
ɛ
n
ɔ
u
ɔ
b
a
a
D
S
e


!
e
ɛ

d


n
e
a
y


e
w
g
a
M
j
b
u
a
r
i
u
y
d
"


a
w
t
m


a

m
k
i
l
h
g
a

r
ɛ
u
n
b
ɔ
I
g

«
e
3
y
1

1
e
;
l
M

r
w
k
a

.
o
k
;

Y
ɔ
h
f
n


a
.
'
9
k
2

)
n
b
ɔ
w
r

ɔ
e
d


g
i
c
r
a
i

i
a
m
o

o
a


A
a
!
n
n
a
n
k
ɔ

n
w
f
a
w

«
;
:
a
k
n
a
a

m
g
ɛ
l
l

ɛ
k
y
a
u
,
s
z
u
t
j
b

a
w

a
k

ɛ
a

r


n
n
a
a

c
r

b
o
w
k
i


a
e
r
i
i
a
y
a


a
k
'
ɛ
k


n
n
h
a
Y
k
a

a
a

k
m

J
e
7
l
"

e
w

e
k
l
i
a
i
w
i
ɛ

k
t

a
a
A
t
a

ɛ
w

A
ɛ


8
e

a
?
a
e
a
y
,

r
w
k
a
o

i
ɔ

f
.

g
o
n

o
a
a
k


a
e
i
l


u
n
u
ɔ

J
r

s
.
a
ɔ
n
r
r
ɔ
t
k
l
i
a
t

i
a
k


k
a
ɛ
t
b

w
a
i
l
ɔ
A
ɔ

n
ɔ
g
b
a

i
w
,
a
y

a
a
a
k


y
e
ɛ
y
b

w
u
r
b
g
a
o
b

a
n
s
w

r
ɛ
K
k
a

a
e

y
y

ɛ
o
b

w
o
r
k
y
n
n
a
k
j
g

i
,

e
.
z
y
i
a
t
n
a
r
b
t

l
a
ɛ
n
b

w
a
i
k
n

d
ɛ
r
f
s

a
a

3
y
Y
i
u
i
h
a
a

n
ɛ
a
a


B
b
a
r
t
s
i
e
z

e
A
r
:
i
k
k
e
ɛ

b
ɔ
a
ɔ
g

a
f

a
t
k
a
ɔ

ɔ
w

a
o
a
o
j
o
u
n
r
k
i
n

r
k
p
o
a
(
ɛ
M

a
d
t
ɔ
i
ɔ
u
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
lɔn ko ne ka kan ka kɛ ne Facɛ ta konyaw le ra wa?» 50 Nka Yesu facɛ ni a bamuso ma o
kuma kɔrɔ faamu a fɛ. 51 Yesu wurira ka na ni o ye Nazarɛti. A tun bɛ o kan mina tuma bɛɛ.
A bamuso ka o kow bɛɛ mara a yɛrɛ kɔnɔ.
52 Yesu tun bɛ kɔrɔyara ka na. Dɔ tun bɛ farara a ta hakiritigiya kan lon o lon. A ko tun ka di
Ala ye, a ko tun ka di mɔgɔw ye fana.
1 Ayiwa, wagati min na masacɛba Tiberi Sezari tun bɛ a ta masaya san tan ni loorunan na, o
y'a sɔrɔ Ponse Pilati le tun ye Zude mara jamanatigi ye. Herodi* tun bɛ Galile mara kun na, a
kɔrɔcɛ Filipe tun bɛ Iture mara ni Tirasoniti mara kun na. Lizaniyasi tun bɛ Abilɛni mara kun
na. 2 O wagati ra fana Ane ni Kayife le tun ye sarakalasebaga* kuntigibaw ye. Ayiwa, o tuma
le ra, Ala ka a ta kuma lase Yuhana ma, Jakariya dencɛ. O y'a sɔrɔ a tun bɛ kongo kɔnɔ. 3
Yuhana wurira o le ra ka taga Zuridɛn kɔ ba fanfɛyɔrɔ ra, ka mɔgɔw waaju ko o ye nimisa o
ta jurumun na ka batize, janko Ala ye yafa o ma. 4 O kow le tun sɛbɛra kakɔrɔ cira Esayi ta
kitabu ra ko:
10 Jama ka Yuhana nyininka, ko: «O tuma, an ka kan ka mun le kɛ?» 11 Yuhana ka o jaabi ko:
«Ni derege fla bɛ ele mɔgɔ min fɛ, foyi tɛ min fɛ, i ye kelen di o tigi ma. Ni domunifɛn bɛ ele
mɔgɔ min fɛ fana, foyi tɛ min boro, i ye o tigi sɔn.» 12 Ninsaraminabaga dɔw fana nana ka na
batize. O ko Yuhana ma ko: «An karamɔgɔ, an ka kan ka mun ni mun le kɛ?» 13 A ko olugu
ma ko: «Warida min yirara aw ra ko aw ye o mina mɔgɔw fɛ, aw kana foyi mina k'a tɛmɛ o
kan.» 14 Sorasiw fana nana a nyininka ko: «Anw do? Anw ka kan ka mun kɛ?» A ko olugu ma
ko: «Aw kana mɔgɔ si ta fɛn mina a ra fanga ra; mɔgɔw ma ko min kɛ, aw kana o faninya la o
ra fana. O bɛ sara min di aw ma, aw y'a to o ye aw wasa.»
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 7 / 6 0s
e
y
5
e
i

a
a
s
t
e

R
i


e
1
y
y

f
n
ɔ
u
i
t
l

n
ɛ

c
f
a
u
f
3

ɛ
n
e
a

n
f
a
a
w
Y
o
a
J
y
.
M
e
u
y
i


n
M
a
e
n

a
f
w
t
o
e
J


(
e
Y
y


t
n
s
u
M
t


ɔ
ɛ
Y
c
y
a
d
f
f


a
f
d
.
o
a
J
t

k
7

2
e
.
c
e
.
y


ɛ
a
t
d
t
o

J
f

2
e
H
y


ɛ
n
Y
u

t
u

t
ɛ
1
c
i
a
f
i

i
i

s
t
ɛ
a
s
s
o
t
J
M
,

e
y
y
t

e
i
u
s
c
ɛ
ɔ
s

o
s
J
O

.
e
a
y


ɔ
n

u
s
t
e

u
ɛ
c
c
i
a
a
f
y

a
i

m
n
e
ɛ
S

.
l
e
e
y
k

M
i

m

e
f
S
e

y
e
e
y
y

t
n
a
u
t
t
M


ɛ
t
c
e
a
u
f
c

i
ɔ

g
e
ɔ
l
t
e

u
i
c
s
ɛ
a

y
s
i
7
t
.
a
y
t
M
a
u
M


u
O
)
.
9
e
a
y
a

7
ɛ
1
r
u
ɛ
a
w
k

e
ɔ
a
d
.

u
ɔ

g
c
ɔ
f
t
i

a
i
i
s
a
a
a
y
.
i
y
t
i
a
a
t
i
a
a
M
a


e
y
y
n

t
n
ɛ
u
a
t


g
ɛ
t
c
u
a
u
f
u


i

t
2
a
e
a

M
n
.
f
e
ɔ
y


g
i
t
t
u
a
u
a
u
M


y
e
n
y
t

ɛ
n
a
u

t
y

n
ɛ
Z
c
e
a

f
y

n
i
Z
y
e
a

g
u
a

N
c

f
6
i
2
ɛ
.
ɛ
e
.
y
y

i
i
ɛ
y
ɛ
a

g
y
a
n
N
t

ɛ
e
a
y


v
n
L
u
e
t


v
ɛ
L
c
e
a

f
u


i
c
l
f
i
i
s
a
Ɛ
a
.
.
e
y
y
i

a
i
a
l

i
y
s
n
Ɛ
t

ɛ
e
a
y


l
n
H
u
4
t
.

y
ɛ
i
c
e
a

f
y

n
u
t
m
ɛ
ɔ
a
h

a
r
N
y
.
u
e
u
y
u

)
u
1
m
1
ɔ
1
h
u
a
i
N
a

(
e
j
y
r

b
n
a
u

t
s

Y
ɛ
1
c
a
.
f


k
i
r
s
M
ɔ
;
m
1
A
3
.
.
e

y
y

t
i
M
s
o
ɔ

m
r
A
z

t
e
b
y
u

e
n
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
15 Mɔgɔw bɛɛ tun bɛ o yɛrɛ nyininkara ko yala Ala ka Kisibaga* min ko fɔ ko o tɛ Yuhana yɛrɛ
le ye wa? Sabu mɔgɔw bɛɛ jigiya tun bɛ o Kisibaga kan, o tun bɛ a nawagati makɔnɔna. 16 Ka
mɔgɔw to o miiri ra, Yuhana ka o jaabi k'a fɔ o ye ko: «Ne kɔni bɛ aw batizera ji le ra dɔrɔn.
Nka min fanga ka bon ni ne ta ye, o bɛna na. Hali ka biri ko ne bɛ a ta sanbara juru foni k'a
bɔ a sen na, ne man kan ni o ye. Ale le bɛna aw batize ni Ala Nin Saninman* ye, ani tasuma.
17 A ta baarakɛminan b'a boro, a bɛ simankisɛ ni a nyaga bɔ nyɔgɔn na. A bɛ simankisɛ kɛ a
ta bondon kɔnɔ. Nka fɛn o fɛn kɛra nyaga ye, a bɛna o bɛɛ jɛni tasuma ra, tasuma min tɛ
faga k'a ye.»
18 Yuhana ka nin kuma nyɔgɔn wɛrɛ caman fɔ mɔgɔw ye ka o lasɔmi, ka Ala ta Kibaro
Diman* kuma fɔ o ye. 19 Nka lon dɔ, Yuhana ka fagamacɛ Herodi* jaraki a fadenkɔrɔcɛ muso
ko ra. O muso tɔgɔ Herodiyadi. Yuhana tun ka Herodi jaraki kojugu caman wɛrɛ ra; 20 o ma
na kun Herodi ra, a belen ka kojugu dɔ fara dɔ kan, ka Yuhana mina ka a bla kaso ra.
21 Ayiwa lon dɔ, mɔgɔ bɛɛ tun bɛ batizera; Yesu fana nana ka na batize. O y'a sɔrɔ Yuhana
tun ma bla kaso ra fɔlɔ. Ka Yesu to Ala daari ra, sankolo dayɛlɛra. 22 Ala Nin Saninman* kɛra
i n'a fɔ jɛndɛtugani ka na jigi Yesu kan. Kumakan dɔ bɔra sankolo kɔnɔ ko: «Ele le ye ne
Dencɛ* kanunin ye. I ko ka di ne ye haali.»
23 O kɔ, Yesu ka a ta waajuri ni a ta baaraw damina ka a si to san bisaba. Mɔgɔw tun bɛ Yesu
jatera Yusufu dencɛ le ye.
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 8 / 6 0l
e
y

f
c

d
u
Z
w
ɛ
a
y
g
ɛ
a

R


y
e
u
y
t

.
n
c
u
ɛ
t
ɛ

y
ɛ
a
c
t
a
Z
f
3

y
i
ɛ
k
a
u
ɛ
r
ɛ
e
e
S
o
.
n
e
y
y
b

ɛ
i
e
k
s
u
ɛ
r
3
e
a
S
y


e
e
y
a

k
n
k
u

t
a

n
ɛ
ɛ
c
y
a
u
f
a


i
w
r

o
c
k

a
t
N
B

e
5
i
3

.
a
e

y
i


i
i
r

o
f
k
o
a
a
N
i


e
ɔ
y
a

y
n
u
u
I
t
k

b
ɛ
a
c
e
a

f
m
R
t
e
l
s

af
n
a
i
c
ɛ
ɛ
c

e
t
y
u

n
n

a
y
a
e
c

e
Z
y
o

r
n
o
u
b
2
a

b
n
ɛ
e
l
e
i
u

b
y
J
e
a
.
y
Z

o
i
r
u
o
l
b
.
a

b
n
ɛ
s
l
3
i


n
f
n
a
e
c
a
ɛ


A
t
e
u

n
n

n
y
i
e


E
S
y
a
m
l
t
a
a
t
.
i
f
y

ɛ

l

i


g
y
t
e
a
.
.
S
f
a

l
a
a
s
t
a
i
y
y
h
ɛ
I
l
a
i
u

r
f
r
a
e
c
n
ɛ


ɛ
t
n
u

n
y

m
y
e
e


y
N
m
ɛ
a
r
t
i
y

ɛ
y
a
e
.
.
i
2
f
8N
M
ɛ
a
r
.
i
n

a
f
t
a
y
c
a
ɛ
a

.
t
a
u
f
ny
N
e
n

.
M
a
ɛ
a
l
t
ɛ
y
k
a
i
a

.
t
D
ɔ
d
g
a
ɔ
t

y
d
e
ɔ
y

e
y
f
e

.

O
J

d
M
e
ɛ
b
l

ɛ
ɛ
k
n
i


z
t
e
ɔ
o
g
f
ɔf
S
a
m
c
y
ɛ
a

ɔ
t
a
u
t
n
y

a
y
n
e
.

N
A
u
d
a
i
t

y
y
m
e
d
.

A
A
d
a
i
u

c
f
u
a
e
c
i
ɛ


A
t
ɛ
u
a
n
t

y
y
r
e


A
K
i
o
c
s
u
a
e
m
i
u
u

.
y
r
e

.
ɛ
K
n
o

s
ɛ
a
y
m
a
u
i

c
f
u
a
e
c
d
ɛ
ɔ

d
t
e
u

n
u

t
y

e
ɛ

n
E

l
u
i
y
m
a
a
a
d
c
a
u

e
y
i
e
a
.
.
E
y
l

i
ɛ
m
n
a

d
r
a
m

e
f
u
a
i
c
f
ɛt
T
u

n
T

u
y
y
e
.

o
Ɛ
a
r
u
i
f

c
y

e
u
.

2
e
9
E

i
Ɛ
a
r
i
i
u

y
f
.
a
1
c
E
ɛ
i

a
t
i
u
u
n
f

c
y

e
u


Y
e
e
M
s
l
u
y


t
e
ɔ
M
g
l
ɔ
y


d
a
ɔ
ɛ

t
y
n
e
y
.

O
ɛ

n
Y

e
e
s
M
u
n

a
t
f
ɔ
c
g

ɔ
u


f
e
a
M
c
t
ɛ
t


t
e
u
M
n
t

t
y

e
a

ɛ
E
t
l
n
i
y
y

ɛ
a
z
a
ɛ

r
e
i
N

t
y
n
e
f
.
c
E

l
u
i

y
e
ɛ
D
z
w
ɛ
d
r

i
e

3
f

a
a
c
u
ɛ
a

f
t
c
u

n
u


y
e
e
Y

s
Z

o
e
r
Y
i
s
m

u
a

ɛ
y
t
e
n
.
y
Z

o
o
r
ɛ
i
i
m
y
u
.

o
f
ɛ
a
i
c
f
ɛ
c


t
u
u

n
e

B
y
o
e
i

y
M
.
a
o
t
z
a

t
a
i
ɛ

t
t
n
ɔ
y
g

ɔ
a

i
d
ɔ
ɔ


e
y
S
e
l
.
m
O
n

f
M
c
a

t
u
a

t
e
i
N

a
t
u
ɔ

g
e
ɔ
3


f
a
a
s
c
n
ɛ
f

c
t

u
u
n


e
y
A
e
i

a
L
a
e
u
v
y
i
.

m
t
n
ɔ
d
g
b
ɔ


a
d
ɛ
ɔ
t

n
y
y
e

.
d
3
m
0
n

y
O
.

d
L
m
e
n
v
f
i
c


t
u
ɔ

g
e
ɔ
A

i
f
i
a
y
c
.
ɛ
r

n
t

u
a
n
ɛ

t
y
n
e
y


S
s
i
r
m
m
e

y
e
ɔ
E
n
i

o
y
u
e
f
.
c
S

i
u
m

e
e
y
F
ɔ
r
n
z


f
e
a
F
c
r
ɛ
z


t
a
u
ɛ
n
t

n
y
y
e


u
Z
a
u
t
d
g
a


ɔ
y
y
e
.
.
4
Z
O
u
Z
d
d
a


ɔ
f
ɔ
a
f
c
c
ɛ


u
t

u
e
n
Y

k
y
b
e


e
Y
Y
u
k
s
b
u

f
a
u
ɛ

t
t
n
ɔ
y
g

ɔ
s

y
d
k
ɔ


e
y
I
e
i
.
a
O
a

f
Y
c
u

s
u
u

f
e
u
I

u
t
a
ɔ
i
g
a
ɔ
y

.
f
b
a
r
c
h
ɛ
m


t
a
u
ɛ
n
t

n
y
y
e


e
Z
a
o
y
n
.
a
e
m
a
.
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 9 / 6 0a
rm
a
a
r
e
a
u
m
c


e

l

i

l
e
a
ɛ
G
l

a
a
s
n
S
i

m
ɛ
a
y
d
ɛ

a
a
c
r
y
a
n
a
a
b
e

l
a
y
t


n
a
o

S
a
ɛ
k
e

a
u

s
n
e
ɛ
Y
7
b

)
n
3
u
1
.
a
2
u
1
ɔ
.
n
1
ɛ


a
y
k
i
i
u
r
l
a
e
M
l

t
;
a
1
e
1
i
ɛ
1

.
e
4
f


u

y

i
n
t
m
a
a
M
A
(
n
ɔ
a
b

ɔ
t
r
y
ɔ
a
k
i

.
u
L
s
k
e
a
Y
t

y
R
ɛ
a
a
g
y
a
ɛ
w
a
u
f


f

a
E
c
i
ɛ
.

k
t
a
u
t
n
y

a
y
i
e
.

ɛ
F
f
a

l

ɛ
M
k
l
i


M
y
l
e

.
ɛ
F
n
a

l
i
ɛ

k
3
i
a

a
f
a
a
t
c
y
ɛ
n


t
E
u
i
n
c

u
y
e
e
t

e
E
t
b
a
ɛ
t
r
y
i
d


y
A
e
l
.
a
E
a
b
d
ɛ
4
r
a
i
k

f
f
c
a

c
u
ɛ


e
t
L
u
m
n
k


y
e
e
3


S
a
a
ɛ
l
i
a
f

c
y

e
u
.

3
e
6
M

t
S
s
a
l
l

a
e

M
f
t
a
s
c
l
ɛ


a
t
ɛ
u
t
n
n

y
y

e
n

k
K

a
e
y
E
i
ɔ
n
i
a
f
m
c
u


u
y

e
e
.
J
K
r
a
d
y

i
e
n
J
a
r
m
d
u


a
f
ɛ
a
t
c
n
ɛ
y


t
a
u
ɛ
n
ɛ

i
y
y
e
.

a
A
ɛ
r
ɛ
i
i
f
f
a
c
z

a
u
d

i
e

K
y
y
e
n
.
n
A
y
r
.
i
8
f
K
a
y
z
n
a
n
d
f
i
c


f
u
a

c
e
ɛ
E

o
t
i
u
y
n
.

n
y
s
e


a
S
ɛ
ɛ
t
m
n
u
y


y
ɛ
e
i
.
y
S
.
ɛ
ɛ
m
i
u
f

c
f

a
u
c

ɛ
e

A
t
a
u
a
n
y

.
y
l
e


e
N
k
u

h
d
o
m


y
a
e
.
.
S
N
t
u
n
h

o
o

a
a
ɛ
0 9 / 0 8 / 2 0 1 7 vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l
1 Yesu fanin Ala Nin Saninman* na, a bɔra Zuridɛn kɔ ba yɔrɔ ra. Ala Nin* ka Yesu ta ka taga
ni a ye, a tagara tere binaani kɛ kongo kɔnɔ. 2 Setana tun b'a kɔrɔbɔra k'a flɛ. O terew bɛɛ ra,
a ma foyi domu. O kɔ fɛ kɔngɔ k'a mina. 3 Setana ko a ma ko: «Den min bɔra Ala ra*, ni ele
lo can ra, a fɔ kabakuru nin ye ko a ye yɛlɛma ka kɛ buru ye kɛ!» 4 Yesu ko Setana ma ko: «A
sɛbɛnin bɛ Ala ta Kuma ra ko: "Mɔgɔ tɛ se ka a ta dununyalatigɛ kɛ domuni dama kan."»
5 Yesu ka o kuma fɔ ten minkɛ, Setana sinna ka taga ni a ye san fɛ, ka dununya jamanaw bɛɛ
yira a ra yɔrɔnin kelen na, 6 k'a fɔ a ye ko: «Ne bɛ se ka nin jamanaw fangatigiya ni a bonya
bɛɛ di i ma; sabu o bɛɛ donna ne boro. Ni ne ko ne b'a di mɔgɔ min ma, ne bɛ se k'a di o
ma. 7 O kosɔn, ni i ka i kinbirigban ka ne bato, ne bɛ o bɛɛ di i ma.» 8 Yesu ka Setana jaabi
ko: «A sɛbɛnin bɛ Ala ta Kuma ra ko: "I ka kan ka i Matigi Ala le bato ka baara kɛ ale kelenpe
le ye."»
9 Ayiwa, o kɔ Setana ka Yesu ta ka taga Zeruzalɛmu, ka taga a lɔ Alabatosoba kuncɛ ma; a
ko Yesu ma ko: «Den min bɔra Ala ra, ni ele lo can ra, pan ka i cun dugu ma. 10 Sabu a
sɛbɛnin bɛ Ala ta Kuma ra ko: "Ala bɛna a fɔ a ta mɛlɛkɛw ye ko o ye o jan to i ra," 11 ani "O
bɛna i mina o boro ra janko i sen kana na gbasi kabakuru dɔ ra."» 12 Yesu ka Setana jaabi
ko: «Ala ta Kuma k'a fɔ le ko: "I man kan k'a fɔ ko i bɛ Matigi Ala kɔrɔbɔ."» 13 Setana ka Yesu
kɔrɔbɔ cogoya bɛɛ ra ka dɛsɛ minkɛ, a tagara ka bɔ a kɔrɔ. A ka wagati wɛrɛ nyini a bɛna se
ka na tuun wagati min na.
h t t p : / / vi si o n n e u se . f r e e . f r / D Y U / L U K . xm l 1 0 / 6 0

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents