Николай Чудотворец, КАПЕЛЛА РЕЛИКВИЙ

Николай Чудотворец, КАПЕЛЛА РЕЛИКВИЙ

-

Documents
12 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

DzǨǷǭdzdzǨ ǸǭdzǰDzǪǰDZ DzȈȗȍȓȓȈ ȘȍȓȐȒȊȐȑ ȖȕȈ Ȏȍ ȒȈȗȍȓȓȈ ǹȊȧȚȣȝ ǺȈȐȕ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǹȊ -ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖ Ȕțȏȍȧ ȒțȌȈ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȣ Ȋșȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ Ȑȏ ǹȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȣ ± ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȍȊ șȖȌȍȘȎȈȡȐȝ șȊȧȚȣȕȐ ǺȍȗȍȘȤ ȒȈȗȍȓȓȈ șȚȈȓȈ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖȑ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȋȘțȗȗȖȊȣȍ ȊȐȏȐȚȣ ȚțȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣ ǶȕȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȊXIIȊ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ ȒȈȒ ȒȓȈȌȉȐȡȍȕșȒȈȧ ȒȈȗȍȓȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊ Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ ȗȓȐȚȣ ȋ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȚȖȎȍ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȕȣȍ Ȋ Ȕțȏȍȑ ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȏȌȕȍȍ ȍȍ ȗȖșȊȧȚȐȓȐ ȈȗȖșȚȖȓȈȔ ǷȍȚȘț Ȑ ǷȈȊȓț ǷȘȈȊȈȧ ȊȍȘȝȕȧȧ ȋȈȓȍȘȍȧ ȊȍȓȈ Ȑȏ ȒȈȗȍȓȓȣ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ ȗȘȐȖȘȖȊ ± ȕȈșȚȖȧȚȍȓȍȑ ȒȈȗȐȚțȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊ ȕȖ ȕȍ ȔȖȕȈȠȍșȒȖȑ ȉȘȈȚȐȐ ǷȘȐȖȘȣ Ȑ ȒȈȕȖȕȐȒȐ ȖȒȖȘȔȓȧȓȐ ȝȘȈȔ ȌȖ ȋ ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ȗȈȗȣ ǷȐȧXIIȍȋȖ ȗȍȘȍȌȈȓȐ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȍ ȌȖȔȐȕȐȒȈȕșȒȖȋȖ ǶȘȌȍȕȈ ǹȈȔȣȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȒȊȐȐ ȉȈȏȐȓȐȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ ± ȖȚ ȗȈȓȖȔȕȐȒȖȊ Ȑ ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȍȊ ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȐȝșȧ Ȋ ȋȋ ȕȈ ǹȊȧȚțȦ ǯȍȔȓȦ ȐȓȐ ȊȖȏȊȘȈȡȈȊȠȐȝșȧ ȖȚȚțȌȈ Ȑ ȖȚ ȡȍȌȘȖȚ ȒȖȘȖȓȧ DzȈȘȓȈIIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ - Ǫ ȒȈȗȍȓȓȍ ȥȚȐ șȊȧȚȣȕȐ ȘȈȏȔȍȡȍȕȣ ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȊȐȚȘȐȕȈȝ ȊȌȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȑ șȚȍȕȣ 1 ǨȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚ ȒȈȕȌȍȓȧȉȘȣ Ȑ ȘȈȒȈ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȐȧ ǨȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȌȘȍȊȕȖșȚȐ ± șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȘȍȓȐȒȊȐȧ Ƕȕ șȖȟȍȚȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌȊȍ șȈȒȘȈȓȤȕȣȍ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ± ȒȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤșȒțȦ Ȑ ȈȕȎțȑșȒțȦ Ǫ ȍȋȖ șȘȍȌȖȒȘȍșȚȐȐ Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȊȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȋȘȍȟȍșȒȐȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑIX-XȊȊ cȟȈșȚȐȞȍȑ

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 25 novembre 2017
Nombre de visites sur la page 795
Langue Россию
Signaler un problème
DzАǷǭdzdzА ǸǭdzǰDzǪǰDZ
DzȈȗȍȓȓȈ ȘȍȓȐȒȊȐȑз ȖȕȈ Ȏȍ ȒȈȗȍȓȓȈ ǹȊȧȚȣȝ ǺȈȐȕ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǹȊй-ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖ Ȕțȏȍȧз ȒțȌȈ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȣ Ȋșȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ Ȑȏ ǹȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȣ –ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȍȊз șȖȌȍȘȎȈȡȐȝ șȊȧȚȣȕȐй ǺȍȗȍȘȤ ȒȈȗȍȓȓȈ șȚȈȓȈ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖȑ ȔȖȓȐȚȊȣз Ȑ ȋȘțȗȗȖȊȣȍ ȊȐȏȐȚȣ ȚțȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣй
ǶȕȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȊXIIȊй ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ ȒȈȒ ȒȓȈȌȉȐȡȍȕșȒȈȧ ȒȈȗȍȓȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊз Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ ȗȓȐȚȣ ммуу ȋйз Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȚȖȎȍ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȕȣȍ Ȋ Ȕțȏȍȑй ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȏȌȕȍȍ ȍȍ ȗȖșȊȧȚȐȓȐ ȈȗȖșȚȖȓȈȔ ǷȍȚȘț Ȑ ǷȈȊȓțй ǷȘȈȊȈȧ ȊȍȘȝȕȧȧ ȋȈȓȍȘȍȧ ȊȍȓȈ Ȑȏ ȒȈȗȍȓȓȣ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ ȗȘȐȖȘȖȊ –ȕȈșȚȖȧȚȍȓȍȑ ȒȈȗȐȚțȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊз ȕȖ ȕȍ ȔȖȕȈȠȍșȒȖȑ ȉȘȈȚȐȐй ǷȘȐȖȘȣ Ȑ ȒȈȕȖȕȐȒȐ ȖȒȖȘȔȓȧȓȐ ȝȘȈȔ ȌȖ мфрм ȋйз ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ȗȈȗȣ ǷȐȧXIIȍȋȖ ȗȍȘȍȌȈȓȐ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȍ ȌȖȔȐȕȐȒȈȕșȒȖȋȖ ǶȘȌȍȕȈй
ǹȈȔȣȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȒȊȐȐ ȉȈȏȐȓȐȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ –ȖȚ ȗȈȓȖȔȕȐȒȖȊ Ȑ ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȍȊз ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȐȝșȧ Ȋ млфс-ммлн ȋȋй ȕȈ ǹȊȧȚțȦ ǯȍȔȓȦ гȐȓȐ ȊȖȏȊȘȈȡȈȊȠȐȝșȧ ȖȚȚțȌȈдз Ȑ ȖȚ ȡȍȌȘȖȚ ȒȖȘȖȓȧ DzȈȘȓȈIIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ гмнур-молфдй Ǫ ȒȈȗȍȓȓȍ ȥȚȐ șȊȧȚȣȕȐ ȘȈȏȔȍȡȍȕȣ ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȊȐȚȘȐȕȈȝ ȊȌȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȑ șȚȍȕȣй
1
АȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚз ȒȈȕȌȍȓяȉȘы Ȑ ȘȈȒȈ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȐя
АȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚз ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȌȘȍȊȕȖșȚȐз –șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧз ȊȍȘȖȧȚȕȖз ȘȍȓȐȒȊȐȧй Ƕȕ șȖȟȍȚȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌȊȍ șȈȒȘȈȓȤȕȣȍ ȚȘȈȌȐȞȐȐ –ȒȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤșȒțȦ Ȑ ȈȕȎțȑșȒțȦй Ǫ ȍȋȖ șȘȍȌȖȒȘȍșȚȐȐз Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍз ȊȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȋȘȍȟȍșȒȐȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑIX-XȊȊй cȟȈșȚȐȞȍȑ ǮȐȊȖȚȊȖȘȧȡȍȋȖ DzȘȍșȚȈ ǫȖșȗȖȌȕȧй ǨȊȚȖȘ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȧз ȊȣȘȍȏȈȊ ȕȈȌȗȐșȤ «ǹȖȝȘȈȕȐ Ȑ șȗȈșȐ Ȕȧз Ȗ ǬȘȍȊȍ DzȘȍșȚȖȊȖ»з ȗȖȔȍșȚȐȓ șȊȧȚȣȕȦ Ȋ ȜțȚȓȧȘ Ȑȏ șȍȘȍȉȘȈ ș ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐй
2
ǺȘțȌȕȖ șȒȈȏȈȚȤз Ȓ ȒȈȒȖȔț ȊȘȍȔȍȕȐ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȥȚȈ ȘȍȓȐȒȊȐȧз ȕȖз Ȋȕȍ șȖȔȕȍȕȐȧз ȖȕȈ –ȖȌȕȈ Ȑȏ ȌȘȍȊȕȍȑȠȐȝз ȝȘȈȕȐȊȠȐȝșȧ Ȋ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȍ гȌȖ мнлп ȋйз ȒȖȋȌȈ ȜȘȈȕȒȐ-ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȣ țȊȍȏȓȐ ȍȍ ȊȖ ФȘȈȕȞȐȦдй
DzȖȋȌȈ Ȏȍ DzȈȘȓIIǨȕȎțȑșȒȐȑ ȘȍȠȐȓз ȟȚȖ ȉȈȘȐȑșȒȈȧ ȉȈȏȐȓȐȒȈ ȌȖȓȎȕȈ șȚȈȚȤ ȍȋȖ ȒȖȘȖȓȍȊșȒȖȑ ȒȈȗȍȓȓȖȑз Ȗȕз ȗȖȔȐȔȖ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȠȈȋȖȊз șȖȊȍȘȠȐȓ Ȑ ȘȧȌ ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȝ ȌȈȘȍȕȐȑй ǷȖ ȗȖȊȍȓȍȕȐȦ ȒȖȘȖȓȧ șȊȧȚȣȕȦз ȊȍȘȖȧȚȕȖз țȕȈșȓȍȌȖȊȈȕȕțȦ ȖȚ ȍȋȖ ȖȚȞȈз DzȈȘȓȈIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ гȉȘȈȚȈ dzȦȌȖȊȐȒȈIXǹȊȧȚȖȋȖдз ȗȖȔȍșȚȐȓȐ ȊȕțȚȘȤ ȞȍȕȕȖȋȖ ȒȘȍșȚȈз țȒȘȈȠȍȕȕȖȋȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐй
DzȈȕȌȍȓяȉȘыȐȏ ȋȖȘȕȖȋȖ ȝȘțșȚȈȓȧ ȚȖȕȟȈȑȠȍȑ ȘȈȉȖȚȣ ȚȈȒȎȍ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ șȖșȚȈȊ ȈȕȎțȑșȒȐȝ ȌȈȘȍȕȐȑ мнфс ȋйз Ȉ ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ ȖȕȐ –șȈȔȣȍ ȌȘȍȊȕȐȍ ȚȈȒȖȋȖ ȚȐȗȈз ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȍ Ȋ ǰȚȈȓȐȐй
3
2.dzȍȊȈя ȊȐȚȘȐȕȈ
Ǫ ȓȍȊȖȑ ȊȐȚȘȐȕȍ ȊȣșȚȈȊȓȍȕ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǼȖȔыгȊ ȊȐȌȍ ȗȘȈȊȖȑ ȌȓȈȕȐ șȖ șȚȘȍȓȖȑдз Ȉ ȊȕȐȏț –ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ǴȈȘȐȐ ǴȈȋȌȈȓȐȕый
4
DzȈȒ Ȑ ȔȖȡȍȊȐȒșȊй ǪȐȒȍȕȚȐя ȔțȟȍȕȐȒȈгȋȖȓȈȧ ȌȓȈȕȤдз ȔȖȡȍȊȐȒ șȊй ФȖȔȣ ȐȔȍȍȚ șȈȔțȦ ȌȘȍȊȕȦȦ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȦ Ȋ ȉȈȏȐȓȐȒȍх ȍȋȖ țȗȖȔȧȕțȓ Ȋ ммлн ȋй ȊȍȌțȡȐȑ ȓȐȚȍȘȈȚȖȘ ȚȖȑ ȗȖȘȣ ȈȘȝȐȌȐȈȒȖȕ ǰȖȈȕȕ гǬȎȖȊȈȕȕȐдй
5
ǪȍȘȖȧȚȕȖз Ȓ ȥȗȖȝȍ DzȘȍșȚȖȊȣȝ ȗȖȝȖȌȖȊ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǰȈȒȖȊȈ гАȓȜȍȍȊȈд ǴȓȈȌȠȍȋȖгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș țȏȓȖȊȈȚȣȔ ȗȖșȖȝȖȔ Ȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ȔȖȡȍȑșȊй ǷȓȈȒȐȌыȊȖșȕȖȊȈȕȐȐ),
6
Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ǨȕȎțȑșȒȖȑ ȥȗȖȝȐ гмнсс-мппнд ȖȉȘȈȏȖȊȈȓȐșȤ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȐșȊй ǴȈȘȐȐ ǴȈȋȌȈȓȐȕы гȏțȉ Ȋ ȝȘțșȚȈȓȤȕȖȑ ȈȔȗțȓȍдз
7
șȊй dzȈȊȘȍȕȚȐягș ȘȍȠȍȚȒȖȑдзșȊй ǪȓȈșȐягȔȐȚȘȈ ȕȈ ǭȊȈȕȋȍȓȐȐдзșȊй ǹȐȒșȚȈгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș ȏȖȓȖȟȍȕȕȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдзșȊяȚȖȑdzțȞȐȐ ǹȐȘȈȒțȏșȒȖȑгȔȈȓȣȑ ȒȘțȋȓȣȑ ȔȖȡȍȊȐȒд Ȑ ȗȖȒȘȖȊȈ ǬȍȊȣ ǴȈȘȐȐ гȔȈȓȣȑ ȖȊȈȓȤȕȣȑ ȔȖȡȍȊȐȒдй
8
3.ǷȘȈȊȈя ȊȐȚȘȐȕȈ
ǹȊяȚȖȑ ШȐȗй
Ǫ ȗȘȈȊȖȑ ȊȐȚȘȐȕȍ ––ȠȐȘȖȒȖ ȗȖȟȐȚȈȍȔȈȧ șȊȧȚȣȕȧх șȊȧȚȖȑ ШȐȗ. ǷȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȕȣȑ DzȈȘȓȖȔIIǨȕȎțȑșȒȐȔ Ȋ молм ȋй Ȋ ȒȖȕȚȍȒșȚȍ «ǹȚȘȈșȚȕȣȝ ȌȈȘȖȊ»з ШȐȗ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȏȣȊȈȓ ț ȊȍȘțȦȡȐȝ șȈȔȣȍ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈз ȚȈȒȎȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȍȘȠȈȊȠȍȔțșȧ Ȋ ȉȈȏȐȓȐȒȍ ȟțȌȍșȕȖȔț ȧȊȓȍȕȐȦх ȒȖȋȌȈ ǹȚȘȈșȚȕȈȧ ǷȧȚȕȐȞȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓȈșȤ ȕȈ ǩȓȈȋȖȊȍȡȍȕȐȍз ȒȖȕȟȐȒ ȚȍȘȕȐȧ ȒȘȈșȕȍȓ ȒȘȖȊȧȕȣȔ ȞȊȍȚȖȔй
9
Dz ȒȘțȋț ȘȍȓȐȒȊȐȑз șȊȧȏȈȕȕȣȑ șȖ ǹȚȘȈșȚȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȕȐȔȐз ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȚȈȒȎȍ șȊȧȚȣȕȧǹȊяȚȖȑ ǫțȉȒȐгȒțȉ ș ȒțȗȖȓȤȕȣȔ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔд Ȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй dzȖȕȋȐȕȈгȗȘȈȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș ȏȖȓȖȚȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдз șȖȚȕȐȒȈз ȗȘȖȕȏȐȊȠȍȋȖ ȕȈ ǫȖȓȋȖȜȍ ȉȖȒ ǰȐșțșȈ ȒȖȗȤȍȔйǹȉȖȒț ȊȣȠȍ –«ȝȘȈȔȐȒ» șȊйǹȍȊȈșȚȐȈȕȈгǹȍȉȈșȚȤȧȕȈдз ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ șȓțȎȐȓз ȖȌȕȈȒȖз ȌȈȘȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑз Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȑ ȕȈȌȗȐșȤз ȕȍșȖȔȈȧ ȈȕȋȍȓȖȟȒȖȔ ȕȈȊȍȘȝțхCorpus Domini [латйх ǺȍȓȖ ǩȖȎȐȍ]й
10
ǺțȚ Ȏȍ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ǫȘȐȋȖȘȐя ǪȍȓȐȒȖȋȖз Ȗȕ Ȏȍ ǬȊȖȍșȓȖȊгș ȚȐȈȘȖȑ Ȑ ș ȒȘȍșȚȖȔз ȐȔȍȦȡȐȔ ȚȘȐ ȗȍȘȍȒȓȈȌȐȕȣдйǹȓȍȌțȍȚ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑ șȊй ȗȈȗы ǻȘȉȈȕȈгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș șȍȘȍȉȘȧȕȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдз Ȉ ȏȈȚȍȔ –ȊȈȎȕȍȑȠȈȧ șȊȧȚȣȕȧз ȟȈșȚȤ ȔȖȡȍȑșȊй ǰȈȒȖȊȈ ǯȍȊȍȌȍȍȊȈ гǹȚȈȘȠȍȋȖдзȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ țșȚȘȖȍȕ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȝ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȒȐȝ ȞȍȕȚȘȖȊ –ǹȈȕȚȤȧȋȖ-Ȍȍ-DzȖȔȗȖșȚȍȓȈй DzȈȒ Ȑ Ȋ ȚȖȔ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȔ ȐșȗȈȕșȒȖȔ șȊȧȚȐȓȐȡȍ ȊȖȏȕȐȒ ȈȓȚȈȘȤз ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȑ șȊй ǵȐȒȖȓȈȦз ȚȈȒ Ȑ Ȋ ǩȈȘȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑ ș ȘȈȒțȠȒȖȑз Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȐȓȐȋȘȐȔȣ șȘȈȏț țȏȕȈȊȈȓȐ ȈȚȘȐȉțȚ șȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǰȈȒȖȊȈй
11