Николай Чудотворец, КАПЕЛЛА РЕЛИКВИЙ

Николай Чудотворец, КАПЕЛЛА РЕЛИКВИЙ

-

Documents
12 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

DzǨǷǭdzdzǨ ǸǭdzǰDzǪǰDZ DzȈȗȍȓȓȈ ȘȍȓȐȒȊȐȑ ȖȕȈ Ȏȍ ȒȈȗȍȓȓȈ ǹȊȧȚȣȝ ǺȈȐȕ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǹȊ -ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖ Ȕțȏȍȧ ȒțȌȈ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȣ Ȋșȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ Ȑȏ ǹȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȣ ± ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȍȊ șȖȌȍȘȎȈȡȐȝ șȊȧȚȣȕȐ ǺȍȗȍȘȤ ȒȈȗȍȓȓȈ șȚȈȓȈ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖȑ ȔȖȓȐȚȊȣ Ȑ ȋȘțȗȗȖȊȣȍ ȊȐȏȐȚȣ ȚțȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣ ǶȕȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȊXIIȊ ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ ȒȈȒ ȒȓȈȌȉȐȡȍȕșȒȈȧ ȒȈȗȍȓȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊ Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ ȗȓȐȚȣ ȋ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȚȖȎȍ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȕȣȍ Ȋ Ȕțȏȍȑ ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȏȌȕȍȍ ȍȍ ȗȖșȊȧȚȐȓȐ ȈȗȖșȚȖȓȈȔ ǷȍȚȘț Ȑ ǷȈȊȓț ǷȘȈȊȈȧ ȊȍȘȝȕȧȧ ȋȈȓȍȘȍȧ ȊȍȓȈ Ȑȏ ȒȈȗȍȓȓȣ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ ȗȘȐȖȘȖȊ ± ȕȈșȚȖȧȚȍȓȍȑ ȒȈȗȐȚțȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊ ȕȖ ȕȍ ȔȖȕȈȠȍșȒȖȑ ȉȘȈȚȐȐ ǷȘȐȖȘȣ Ȑ ȒȈȕȖȕȐȒȐ ȖȒȖȘȔȓȧȓȐ ȝȘȈȔ ȌȖ ȋ ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ȗȈȗȣ ǷȐȧXIIȍȋȖ ȗȍȘȍȌȈȓȐ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȍ ȌȖȔȐȕȐȒȈȕșȒȖȋȖ ǶȘȌȍȕȈ ǹȈȔȣȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȒȊȐȐ ȉȈȏȐȓȐȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ ± ȖȚ ȗȈȓȖȔȕȐȒȖȊ Ȑ ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȍȊ ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȐȝșȧ Ȋ ȋȋ ȕȈ ǹȊȧȚțȦ ǯȍȔȓȦ ȐȓȐ ȊȖȏȊȘȈȡȈȊȠȐȝșȧ ȖȚȚțȌȈ Ȑ ȖȚ ȡȍȌȘȖȚ ȒȖȘȖȓȧ DzȈȘȓȈIIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ - Ǫ ȒȈȗȍȓȓȍ ȥȚȐ șȊȧȚȣȕȐ ȘȈȏȔȍȡȍȕȣ ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȊȐȚȘȐȕȈȝ ȊȌȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȑ șȚȍȕȣ 1 ǨȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚ ȒȈȕȌȍȓȧȉȘȣ Ȑ ȘȈȒȈ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȐȧ ǨȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȌȘȍȊȕȖșȚȐ ± șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȘȍȓȐȒȊȐȧ Ƕȕ șȖȟȍȚȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌȊȍ șȈȒȘȈȓȤȕȣȍ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ± ȒȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤșȒțȦ Ȑ ȈȕȎțȑșȒțȦ Ǫ ȍȋȖ șȘȍȌȖȒȘȍșȚȐȐ Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍ ȊȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȋȘȍȟȍșȒȐȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑIX-XȊȊ cȟȈșȚȐȞȍȑ

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 25 novembre 2017
Nombre de lectures 464
Langue Россию
Signaler un problème
DzАǷǭdzdzА ǸǭdzǰDzǪǰDZ
DzȈȗȍȓȓȈ ȘȍȓȐȒȊȐȑз ȖȕȈ Ȏȍ ȒȈȗȍȓȓȈ ǹȊȧȚȣȝ ǺȈȐȕ ȊȖȏȕȐȒȓȈ Ȋ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǹȊй-ǵȐȒȖȓȈȍȊșȒȖȋȖ Ȕțȏȍȧз ȒțȌȈ ȉȣȓȐ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȣ Ȋșȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣ Ȑȏ ǹȖȒȘȖȊȐȡȕȐȞȣ –ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȍȊз șȖȌȍȘȎȈȡȐȝ șȊȧȚȣȕȐй ǺȍȗȍȘȤ ȒȈȗȍȓȓȈ șȚȈȓȈ ȔȍșȚȖȔ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖȑ ȔȖȓȐȚȊȣз Ȑ ȋȘțȗȗȖȊȣȍ ȊȐȏȐȚȣ ȚțȌȈ ȕȍ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȣй
ǶȕȈ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȊXIIȊй ȗȍȘȊȖȕȈȟȈȓȤȕȖ ȒȈȒ ȒȓȈȌȉȐȡȍȕșȒȈȧ ȒȈȗȍȓȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊз Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȦȚ ȗȓȐȚȣ ммуу ȋйз Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȚȖȎȍ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȕȣȍ Ȋ Ȕțȏȍȑй ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȗȖȏȌȕȍȍ ȍȍ ȗȖșȊȧȚȐȓȐ ȈȗȖșȚȖȓȈȔ ǷȍȚȘț Ȑ ǷȈȊȓțй ǷȘȈȊȈȧ ȊȍȘȝȕȧȧ ȋȈȓȍȘȍȧ ȊȍȓȈ Ȑȏ ȒȈȗȍȓȓȣ ȊȖ ȌȊȖȘȍȞ ȗȘȐȖȘȖȊ –ȕȈșȚȖȧȚȍȓȍȑ ȒȈȗȐȚțȓȈ ȒȈȕȖȕȐȒȖȊз ȕȖ ȕȍ ȔȖȕȈȠȍșȒȖȑ ȉȘȈȚȐȐй ǷȘȐȖȘȣ Ȑ ȒȈȕȖȕȐȒȐ ȖȒȖȘȔȓȧȓȐ ȝȘȈȔ ȌȖ мфрм ȋйз ȒȖȋȌȈ ȗȖ ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȐȦ ȗȈȗȣ ǷȐȧXIIȍȋȖ ȗȍȘȍȌȈȓȐ Ȋ ȊȍȌȍȕȐȍ ȌȖȔȐȕȐȒȈȕșȒȖȋȖ ǶȘȌȍȕȈй
ǹȈȔȣȍ Ȟȍȕȕȣȍ ȘȍȓȐȒȊȐȐ ȉȈȏȐȓȐȒȐ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ ȌȊțȝ ȖșȕȖȊȕȣȝ ȐșȚȖȟȕȐȒȖȊ –ȖȚ ȗȈȓȖȔȕȐȒȖȊ Ȑ ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȍȊз ȕȈȗȘȈȊȓȧȊȠȐȝșȧ Ȋ млфс-ммлн ȋȋй ȕȈ ǹȊȧȚțȦ ǯȍȔȓȦ гȐȓȐ ȊȖȏȊȘȈȡȈȊȠȐȝșȧ ȖȚȚțȌȈдз Ȑ ȖȚ ȡȍȌȘȖȚ ȒȖȘȖȓȧ DzȈȘȓȈIIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ гмнур-молфдй Ǫ ȒȈȗȍȓȓȍ ȥȚȐ șȊȧȚȣȕȐ ȘȈȏȔȍȡȍȕȣ ȕȈ ȉȖȓȤȠȐȝ ȊȐȚȘȐȕȈȝ ȊȌȖȓȤ ȋȓȈȊȕȖȑ șȚȍȕȣй
1
АȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚз ȒȈȕȌȍȓяȉȘы Ȑ ȘȈȒȈ ȗȍȘȍȕȍșȍȕȐя
АȕȎțȑșȒȐȑ ȒȘȍșȚз ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȖȍȑ ȌȘȍȊȕȖșȚȐз –șȈȔȈȧ ȞȍȕȕȈȧз ȊȍȘȖȧȚȕȖз ȘȍȓȐȒȊȐȧй Ƕȕ șȖȟȍȚȈȍȚ Ȋ șȍȉȍ ȌȊȍ șȈȒȘȈȓȤȕȣȍ ȚȘȈȌȐȞȐȐ –ȒȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȤșȒțȦ Ȑ ȈȕȎțȑșȒțȦй Ǫ ȍȋȖ șȘȍȌȖȒȘȍșȚȐȐз Ȋ șȈȔȖȔ Ȍȍȓȍз ȊȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȋȘȍȟȍșȒȐȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑIX-XȊȊй cȟȈșȚȐȞȍȑ ǮȐȊȖȚȊȖȘȧȡȍȋȖ DzȘȍșȚȈ ǫȖșȗȖȌȕȧй ǨȊȚȖȘ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȧз ȊȣȘȍȏȈȊ ȕȈȌȗȐșȤ «ǹȖȝȘȈȕȐ Ȑ șȗȈșȐ Ȕȧз Ȗ ǬȘȍȊȍ DzȘȍșȚȖȊȖ»з ȗȖȔȍșȚȐȓ șȊȧȚȣȕȦ Ȋ ȜțȚȓȧȘ Ȑȏ șȍȘȍȉȘȈ ș ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȔȐ ȒȈȔȕȧȔȐй
2
ǺȘțȌȕȖ șȒȈȏȈȚȤз Ȓ ȒȈȒȖȔț ȊȘȍȔȍȕȐ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȥȚȈ ȘȍȓȐȒȊȐȧз ȕȖз Ȋȕȍ șȖȔȕȍȕȐȧз ȖȕȈ –ȖȌȕȈ Ȑȏ ȌȘȍȊȕȍȑȠȐȝз ȝȘȈȕȐȊȠȐȝșȧ Ȋ DzȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȗȖȓȍ гȌȖ мнлп ȋйз ȒȖȋȌȈ ȜȘȈȕȒȐ-ȒȘȍșȚȖȕȖșȞȣ țȊȍȏȓȐ ȍȍ ȊȖ ФȘȈȕȞȐȦдй
DzȖȋȌȈ Ȏȍ DzȈȘȓIIǨȕȎțȑșȒȐȑ ȘȍȠȐȓз ȟȚȖ ȉȈȘȐȑșȒȈȧ ȉȈȏȐȓȐȒȈ ȌȖȓȎȕȈ șȚȈȚȤ ȍȋȖ ȒȖȘȖȓȍȊșȒȖȑ ȒȈȗȍȓȓȖȑз Ȗȕз ȗȖȔȐȔȖ ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȠȈȋȖȊз șȖȊȍȘȠȐȓ Ȑ ȘȧȌ ȗȖȌȖȉȈȦȡȐȝ ȌȈȘȍȕȐȑй ǷȖ ȗȖȊȍȓȍȕȐȦ ȒȖȘȖȓȧ șȊȧȚȣȕȦз ȊȍȘȖȧȚȕȖз țȕȈșȓȍȌȖȊȈȕȕțȦ ȖȚ ȍȋȖ ȖȚȞȈз DzȈȘȓȈIǨȕȎțȑșȒȖȋȖ гȉȘȈȚȈ dzȦȌȖȊȐȒȈIXǹȊȧȚȖȋȖдз ȗȖȔȍșȚȐȓȐ ȊȕțȚȘȤ ȞȍȕȕȖȋȖ ȒȘȍșȚȈз țȒȘȈȠȍȕȕȖȋȖ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȖșȚȧȔȐй
DzȈȕȌȍȓяȉȘыȐȏ ȋȖȘȕȖȋȖ ȝȘțșȚȈȓȧ ȚȖȕȟȈȑȠȍȑ ȘȈȉȖȚȣ ȚȈȒȎȍ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ șȖșȚȈȊ ȈȕȎțȑșȒȐȝ ȌȈȘȍȕȐȑ мнфс ȋйз Ȉ ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ ȖȕȐ –șȈȔȣȍ ȌȘȍȊȕȐȍ ȚȈȒȖȋȖ ȚȐȗȈз ȗȘȍȉȣȊȈȦȡȐȍ Ȋ ǰȚȈȓȐȐй
3
2.dzȍȊȈя ȊȐȚȘȐȕȈ
Ǫ ȓȍȊȖȑ ȊȐȚȘȐȕȍ ȊȣșȚȈȊȓȍȕ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǼȖȔыгȊ ȊȐȌȍ ȗȘȈȊȖȑ ȌȓȈȕȐ șȖ șȚȘȍȓȖȑдз Ȉ ȊȕȐȏț –ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ǴȈȘȐȐ ǴȈȋȌȈȓȐȕый
4
DzȈȒ Ȑ ȔȖȡȍȊȐȒșȊй ǪȐȒȍȕȚȐя ȔțȟȍȕȐȒȈгȋȖȓȈȧ ȌȓȈȕȤдз ȔȖȡȍȊȐȒ șȊй ФȖȔȣ ȐȔȍȍȚ șȈȔțȦ ȌȘȍȊȕȦȦ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȦ Ȋ ȉȈȏȐȓȐȒȍх ȍȋȖ țȗȖȔȧȕțȓ Ȋ ммлн ȋй ȊȍȌțȡȐȑ ȓȐȚȍȘȈȚȖȘ ȚȖȑ ȗȖȘȣ ȈȘȝȐȌȐȈȒȖȕ ǰȖȈȕȕ гǬȎȖȊȈȕȕȐдй
5
ǪȍȘȖȧȚȕȖз Ȓ ȥȗȖȝȍ DzȘȍșȚȖȊȣȝ ȗȖȝȖȌȖȊ ȖȚȕȖșȐȚșȧ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǰȈȒȖȊȈ гАȓȜȍȍȊȈд ǴȓȈȌȠȍȋȖгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș țȏȓȖȊȈȚȣȔ ȗȖșȖȝȖȔ Ȑ ȟȈșȚȐȞȍȑ ȔȖȡȍȑșȊй ǷȓȈȒȐȌыȊȖșȕȖȊȈȕȐȐ),
6
Ȋ ȚȖ ȊȘȍȔȧ ȒȈȒ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ǨȕȎțȑșȒȖȑ ȥȗȖȝȐ гмнсс-мппнд ȖȉȘȈȏȖȊȈȓȐșȤ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȐșȊй ǴȈȘȐȐ ǴȈȋȌȈȓȐȕы гȏțȉ Ȋ ȝȘțșȚȈȓȤȕȖȑ ȈȔȗțȓȍдз
7
șȊй dzȈȊȘȍȕȚȐягș ȘȍȠȍȚȒȖȑдзșȊй ǪȓȈșȐягȔȐȚȘȈ ȕȈ ǭȊȈȕȋȍȓȐȐдзșȊй ǹȐȒșȚȈгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș ȏȖȓȖȟȍȕȕȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдзșȊяȚȖȑdzțȞȐȐ ǹȐȘȈȒțȏșȒȖȑгȔȈȓȣȑ ȒȘțȋȓȣȑ ȔȖȡȍȊȐȒд Ȑ ȗȖȒȘȖȊȈ ǬȍȊȣ ǴȈȘȐȐ гȔȈȓȣȑ ȖȊȈȓȤȕȣȑ ȔȖȡȍȊȐȒдй
8
3.ǷȘȈȊȈя ȊȐȚȘȐȕȈ
ǹȊяȚȖȑ ШȐȗй
Ǫ ȗȘȈȊȖȑ ȊȐȚȘȐȕȍ ––ȠȐȘȖȒȖ ȗȖȟȐȚȈȍȔȈȧ șȊȧȚȣȕȧх șȊȧȚȖȑ ШȐȗ. ǷȖȎȍȘȚȊȖȊȈȕȕȣȑ DzȈȘȓȖȔIIǨȕȎțȑșȒȐȔ Ȋ молм ȋй Ȋ ȒȖȕȚȍȒșȚȍ «ǹȚȘȈșȚȕȣȝ ȌȈȘȖȊ»з ШȐȗ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȏȣȊȈȓ ț ȊȍȘțȦȡȐȝ șȈȔȣȍ ȉȓȈȋȖȋȖȊȍȑȕȣȍ ȟțȊșȚȊȈз ȚȈȒȎȍ Ȑ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ șȊȍȘȠȈȊȠȍȔțșȧ Ȋ ȉȈȏȐȓȐȒȍ ȟțȌȍșȕȖȔț ȧȊȓȍȕȐȦх ȒȖȋȌȈ ǹȚȘȈșȚȕȈȧ ǷȧȚȕȐȞȈ ȗȘȐȝȖȌȐȓȈșȤ ȕȈ ǩȓȈȋȖȊȍȡȍȕȐȍз ȒȖȕȟȐȒ ȚȍȘȕȐȧ ȒȘȈșȕȍȓ ȒȘȖȊȧȕȣȔ ȞȊȍȚȖȔй
9
Dz ȒȘțȋț ȘȍȓȐȒȊȐȑз șȊȧȏȈȕȕȣȑ șȖ ǹȚȘȈșȚȧȔȐ ǫȖșȗȖȌȕȐȔȐз ȖȚȕȖșȧȚșȧ ȚȈȒȎȍ șȊȧȚȣȕȧǹȊяȚȖȑ ǫțȉȒȐгȒțȉ ș ȒțȗȖȓȤȕȣȔ ȏȈȊȍȘȠȍȕȐȍȔд Ȑ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй dzȖȕȋȐȕȈгȗȘȈȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș ȏȖȓȖȚȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдз șȖȚȕȐȒȈз ȗȘȖȕȏȐȊȠȍȋȖ ȕȈ ǫȖȓȋȖȜȍ ȉȖȒ ǰȐșțșȈ ȒȖȗȤȍȔйǹȉȖȒț ȊȣȠȍ –«ȝȘȈȔȐȒ» șȊйǹȍȊȈșȚȐȈȕȈгǹȍȉȈșȚȤȧȕȈдз ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ șȓțȎȐȓз ȖȌȕȈȒȖз ȌȈȘȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤȕȐȞȍȑз Ȗ ȟȍȔ șȊȐȌȍȚȍȓȤșȚȊțȍȚ Ȑ ȕȈȌȗȐșȤз ȕȍșȖȔȈȧ ȈȕȋȍȓȖȟȒȖȔ ȕȈȊȍȘȝțхCorpus Domini [латйх ǺȍȓȖ ǩȖȎȐȍ]й
10
ǺțȚ Ȏȍ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑșȊй ǫȘȐȋȖȘȐя ǪȍȓȐȒȖȋȖз Ȗȕ Ȏȍ ǬȊȖȍșȓȖȊгș ȚȐȈȘȖȑ Ȑ ș ȒȘȍșȚȖȔз ȐȔȍȦȡȐȔ ȚȘȐ ȗȍȘȍȒȓȈȌȐȕȣдйǹȓȍȌțȍȚ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑ șȊй ȗȈȗы ǻȘȉȈȕȈгȓȍȊȈȧ ȌȓȈȕȤ ș șȍȘȍȉȘȧȕȖȑ ȗȈȓȤȔȖȑдз Ȉ ȏȈȚȍȔ –ȊȈȎȕȍȑȠȈȧ șȊȧȚȣȕȧз ȟȈșȚȤ ȔȖȡȍȑșȊй ǰȈȒȖȊȈ ǯȍȊȍȌȍȍȊȈ гǹȚȈȘȠȍȋȖдзȘȈȌȐ ȒȖȚȖȘȖȋȖ țșȚȘȖȍȕ ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȝ ȗȈȓȖȔȕȐȟȍșȒȐȝ ȞȍȕȚȘȖȊ –ǹȈȕȚȤȧȋȖ-Ȍȍ-DzȖȔȗȖșȚȍȓȈй DzȈȒ Ȑ Ȋ ȚȖȔ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȔ ȐșȗȈȕșȒȖȔ șȊȧȚȐȓȐȡȍ ȊȖȏȕȐȒ ȈȓȚȈȘȤз ȗȖșȊȧȡȍȕȕȣȑ șȊй ǵȐȒȖȓȈȦз ȚȈȒ Ȑ Ȋ ǩȈȘȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȘȍȓȐȒȊȈȘȐȑ ș ȘȈȒțȠȒȖȑз Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȗȐȓȐȋȘȐȔȣ șȘȈȏț țȏȕȈȊȈȓȐ ȈȚȘȐȉțȚ șȊй ȈȗȖșȚȖȓȈ ǰȈȒȖȊȈй
11