The Hermes Complex : Philosophical Reflections on Translation
166 pages
English

The Hermes Complex : Philosophical Reflections on Translation , livre ebook

-
traduit par

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
166 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

When Hermes handed over to Apollo his finest invention, the lyre, in exchange for promotion to the status of messenger of the gods, he relinquished the creativity that gave life to his words.

The trade-off proved frustrating: Hermes chafed under the obligation to deliver the ideas and words of others and resorted to all manner of ruses in order to assert his presence in the messages he transmitted. His theorizing descendants, too, allow their pretentions to creatorship to interfere with the actual business of reinventing originals in another language.

Just as the Hermes of old delighted in leading the traveller astray, so his descendants lead their acolytes, through thickets of jargon, into labyrinths of eloquence without substance.

Charles Le Blanc possesses the philosophical tools to dismantle this empty eloquence: he exposes the inconsistencies, internal contradictions, misreadings, and misunderstandings rife in so much of the current academic discourse en translation, and traces the failings of this discourse back to its roots in the anguish of having traded authentic creativity for mere status.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 06 octobre 2012
Nombre de lectures 1
EAN13 9780776620282
Langue English

Informations légales : prix de location à la page 0,0050€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

ChàES LE BàNc
HE HERMES COMpLEX PhIOSOhIcà RElEcIONS ON TàNSàION
TàNSàEd bY Bàbàà FOkà
HE HERMES COMpLEX
A ND SO i FELL O HéR ES O SERvE HE gODS
AS HEiR DEAHLESS ESSENgER. A pLACE ON
OLpuS WAS NOW HiS, bu NO HE RigH O SpEAk ON HiS OWN iNiiAivE. HE WAS O LivE HENCEFORH A HE bEHES OF HE
OHER gODS, SERviNg HE AS HE FAiHFuL
CARRiER OF HEiR WORDS. iN HA NDiNg OvER HiS LRE O ApOLLO, HER ES HAD uN WiT-TiNgL ENTERED iNTO SERviTuDE. DEATH-
LESS, HE WAS TO SpEND HiS iORTALiT DE-LivERiNg ESSAgES FOR THE gODS. SO iT WAS THAT HE LOST HiS FREEDO: bOuND HENCE-
FORTH TO REiTER ATE, REpEAT, A ND RECApiT-
uLATE THE WORDS OF OTHERS, HE COuLD NO LONgER, TR AgiCALL, ibuE THE WORDS HE uT TERED WiTH THE SupREE quALiT OF Lib-ERT—UNpREDiCTAbiLiTY. ALL HiS LAbOuRS, ALL HiS STRiviNgS, HiS EvER REFLECTiON ON
THE STATE TO WHiCH HE HAD bEEN REDuCED
WOuLD HENCEFORTH HAvE ONE A ND ONL
ONE Ai: RECOvER THE LibERT HE HAD LOST,
REASSERT HiS OWN vOiCE THROugH HiS OWN WORDS, iNSiNuATE HiSELF iNTO THE ES-SAgES HE DELivERS, TAkE bACk FRO ApOLLO THE LRE OF WHiCH HE HAD  ADE A giFT.
ChàES LE BàNc
HE HERMES COMpLEX
PhIOSOhIcà RElEcIONS ON TàNSàION
TàNSàEd bY Bàbàà FOkà
university of ottawa press ottawa
© Ûéŝ ô Oàà éŝŝ, 2012 A ŝ éŝéé.
hé Ûéŝ ô Oàà éŝŝ àçkôééŝ  àûé é ŝûô é-éé ô ŝ ûŝ ŝ  éàé Çààà ôû é Çààà bôôk û,  é Çààà Çôûç ô é Aŝ,  é ééàô ô é ûàéŝ à Śôçà Śçéçéŝ ôû é Aàŝ ô Śçôà ûçàôŝ ôà,  é Śôçà Śçéçéŝ à ûàéŝ éŝéàç Çôûç, à  é Ûéŝ ô Oàà.
Wé àŝô àçkôéé  àûé é iàçà ŝûô ô é gôéé ô Çààà, ôû é àôà àŝàô ôà ô bôôk ûŝ, ô ôû àŝàô àçéŝ.
Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Data
é bàç, Çàéŝ, 1965-hé ééŝ çôé : ôŝôçà éLéçôŝ ô àŝàô / Çàéŝ é bàç ; àŝàé  bààà ôkà.
(éŝéçéŝ ô àŝàô) àŝàô ô: é çôéé 'ééŝ : éàŝ ôŝôqûéŝ ŝû à àûçô. çûéŝ ôàçà éééçéŝ. Eéçôç ôôà ŝŝûé  ûé ôàŝ. Aŝô ŝŝûé   ôà. ISBN 978-0-7766-2028-2
1.àŝà à éé—ôŝô. I. ôkà, bààà II.é. III. Śééŝ: éŝéçéŝ ô àŝàô
306.4213 2012
Déŝ  Śàà éŝé
418'.02
Ç2012-905591-3
“A ôké, ô é, ŝ à ôŝé àŝàé ô Dûç.”
çéé,Sudebücer,  166
“Môé çzàô—à ŝ  çôŝé ôé ô ŝ ôŝ ŝàŝ-ôûŝ àŝ—àŝ ŝàçiçé é ûqûé ûà ô é àà ô ôjéç. A à ŝééŝ ô çôû ŝ éobjectô é çôû-çàé, à ô ôé ôààŝ àkéŝ é é ô éLéç ô é -çàôŝ ôcommunîcatîng.
2 Kékéàà,Pap.VIII b 78-79
translator’s foreword
 ŝ éàkàé ôôk, Çàéŝ é bàç ŝûjéçŝ é éçéé ŝô ô àçàéç àŝàô ŝûéŝ ô é ŝçû àé ôŝ-ŝé  à ôàé ôŝôçà çûûé. Eà  ŝ ééà, ôôûŝ à ûLç ôéçà àûéàô àŝ éé ô é, àŝ  ôé   ô é éàé ô ŝ àŝàô, à éŝé ŝûà éééçé.  àŝ àŝô ôé ààô ô à ôŝô  àé ô éé éé   ô ŝ:  é àŝàô ŝ ûàé ô àké é ôà éŝ, ŝé  à ô   ô é  é àé-àûàé. A éé û ô é àŝé, é,  àé àé ŝé ŝéàk àŝ Çàéŝ é bàç, - à ŝéçô ôçé—à ôçé  Eŝ—ô é àûô  ŝéŝé ôé ô é éûéŝ ô é ôà.  à ô,  àé éà-zé, àôàé,made mîneô é é à ŝ çéàô. éŝû ŝ à é ŝé-éçéé ûààŝ ô “àŝàô éçŝ” ôû çôŝé à “ééôŝ” àŝàô:  àé ô éŝ-àé ô çôéç çôŝŝéçéŝ, ô éààé ôûŝ ô ŝééçéŝ é  é ŝ ôû ôé é Lô ô é Eŝ é, ô ô éé çàôŝ, é.., ô Ś, Dàé ô éôà, é  é  ôû éé ŝéé é ô é bàç àŝ àk. Yé, ô à  àôàé ôéŝ,  ôû ô ô ôé -ŝà—çôà ô é éçéé ôŝéŝé ççûà  “ô-éz” ççéŝ—çôŝé ŝé ô é éautorŝ ô Eŝ éŝô. hé çéà éàô ô é é à ŝ ôéà àçéçûé, é àé ô àûéàô, é éçôûŝé ô -ôŝôéŝ  ô  ôû ôéŝé àé éàé ûà-à—à éŝé éà é bàç’ŝ.
VII
Translator’s Foreword
à  éé é àûô ô ŝ é,  ôû ô àé àôé ŝôé ô é ôŝôŝ ééŝŝé éé.  ô ô, ô éàé, àéé  é bàç’ŝ ûéŝà ô Aôé béà’ŝettreàtraductîon îttérae (ç,  éé, à ô é àé-çà ô é bàç’ŝ é ô éà àŝàô, çôéé ééç  ).  àé ééŝŝé  éŝéàôŝ  à é “àŝàô’ŝ éàkŝ” àéé àŝ ôôôéŝ ô é ééà àŝŝàéŝ. A ééé é é éàŝ éç  béà’ŝ çôçéŝ,  àé ôé ô éà é éç éŝ, é éé ô é Eŝ “éé” à “éà àŝàô”  çôéŝ ôk é ô (à ŝéé) ôôŝô “éé” ŝ. “ŝ”. O é ôé à,  û éçôzé à é bàç’ŝ éà ô béà éLéçŝ é é éàé  ôŝ àçàéç ŝ ô àŝàô. Ûàé, àéé  ééôŝ ô éŝéàôŝ, ŝ ié éŝŝà ŝ Çàéŝ é bàç’ŝ çéàô, ô é:  àé ô éŝé ô i ŝé çéék  jô  ééŝ ô é  éŝ ô Môû Oûŝ.  àé ŝ àŝé ô é-ôçé é bàç’ŝ   Eŝ àŝ éféçé à àŝ çôç àŝ ôŝŝé.
VIII
bààà ôkà Oàà, Jàûà 2012
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents