Le cycle interséculaire du libéralisme et du communisme
182 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Le cycle interséculaire du libéralisme et du communisme

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
182 pages
Français

Description

La société se transforme sous l'effet de la crise: l'Occident libéral décline et la Chine communiste s'impose. Ce numéro présente une théorie portant sur le cycle interséculaire du libéralisme et du communisme et de la lutte finale, qui explique le changement. Puis viennent les conséquences qu'il faut tirer pour la bibliologie qui, d'européenne, devient africaine.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 décembre 2013
Nombre de lectures 0
EAN13 9782336332949
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

19
REVUEde79 BIBLIOLOGIE Schéma&Schématisation
LE CYCLE INTERSÉCULAIRE D U L I B É R A L I S M E ET DU COMMUNISME Vers la lutte finale ?
2
Revue de Bibliologie79
POUR PRENDRE DAE
A
MôŝÉû âÇôŝ ôâÉ PŝÉ É â RûûÉ âÇâŝÉ MôŝÉû É PŝÉ : « GOUVERNER C’ES PREVOïR » Vôûŝ âÉz û, ôûŝ ôûŝ êÉŝ ô, ôûŝ âÉz Éû,  Éŝ âÇâŝ, ôûŝ ÉjÉÉ, á çÉ jôû.
POURQUOï ? PâçÉ ûÉ ôûŝ êÉŝ ŝôçâŝÉ, âçÉ ûÉ JûÉŝ GûÉŝÉ, É , Éŝ SôçâŝÉŝ û Côŝ É ôûŝ É , ô Bû, É  ôûâ â ôÉ û âŝçŝÉ, RââÉ âŝ â ŝÉçôÉ ûÉÉ ôâÉ, MÉâ, âçÉ ŝÉ É ’AÉ âÇâŝÉ, É âÉâ ôûŝ , ôûŝ âÉz É ôûŝ Éâŝ â âçÉ âŝ â çâÉçÉ, âû  É  ŝçÉŝ. POURQUOï ? Éŝ ŝôçâŝÉŝ ŝô ôûŝ ŝyçôôûÉÉ çÉâŝ, ûÉÉ ôô-ûŝÉŝ, ŝôçâÉÉ Éŝ-ôûÉôŝ, ôûÉÉ âû, ôŝÉŝ, âÉÉâŝÉŝ É Éûŝ âŝâôŝ ŝô ôûjôûŝ âÉŝ, â âô âû Éŝôŝ ôûâÉŝ, ÉçÉçŝ ŝâŝ çÉŝŝÉ, É û’ŝ âŝŝÉ ôûjôûŝ, ’ôù ’ÉÉŝŝô ŝôûÉ É « ŝôçâû-âÉŝ ». Pôûâ, MôŝÉû É PŝÉ, É ôçâÉ âi ôûŝ âûÉz Û çôŝûÉ É ÉûÉ âÇâŝ, ââ É âÉ ôÉ ôjÉ É û ôŝâ â ûÉŝô ôâÉâÉ ŝûâÉ : « VôûÉz-ôûŝ çôûÉ á Éç Éŝ çÉŝ, jûŝû’á â çôûô çôŝÉ É ââû Éŝ âûÉŝ jûŝû’âû ŝûçÉ, ôû É â ’â çôôûÉ É ŝôçâÉ Éŝ çôyÉŝ ? »
Aôŝ, MôŝÉû É PŝÉ, á â É ’ÉÉ ôŝÉ ûÉ ôûŝ âûÉz û ÉçÉô, ôûŝ âûÉz û ÉÉÉ â ôûÉ âçÉ É â âçâŝâô É â ôûô ôâÉÉ, çôÉçÉ É  â ENïNE, çôIÉ, É , â MAO, âiÉ â DENG É , û çôû â ûûÉ ôûâÉ É CÉ á ÉÉ â ÉÉ ûŝŝâçÉ çôôûÉ ôâÉ, É ôûŝ âûÉz û âŝ ÉÉÉ â âçÉ. Mâŝ ôûŝ âÉz çôŝ ’âŝŝâô âû ôÉçôâ âçâ, É ôûÉ âÉ É ôûŝ âÉ ŝû É ôûÉÉ û ŝyŝÉ É â ÉÉ ŝôûÉâÉ.
Aôŝ, ÉÉÉz-ô, MôŝÉû É PŝÉ, âÉç â çôôÉ É ôŝ É âÇâŝ É ôûŝ âÉ, É ôÉ É ôÉ É É ôûŝ ôÉ, ŝâû É ÉŝÉç â âô á ôÉ çâÉ, ÉÉÉ â ŝôÉ.
UN CïOYEN RôÉ Eŝâŝ PôÉŝŝÉû ôôŝ Câûŝâ Schéma et Schématisation
3
4
Revue de Bibliologie79
REVUE DE BIBLIOLOGIE
Schéma et Schématisation
RÉûÉ É ’Aŝŝôçâô ïÉâôâÉ É BôôÉ
AVERTISSEMENT
LA REVUE DE BIBLIOLOGIE Schéma et Schématisation Éŝ ûÉ É á â û ° 70 1 ŝÉÉŝÉ 2009 É çôô É çôŝûô â ES ÈDïïONS ’ARMAAN É â SOCïÈÈ DE BïBïOOGïE E DE SCÈMAïSAïON
EÉ Éŝ ’ôâÉ ’ÉÉŝŝô É ’Aŝŝôçâô ïÉâôâÉ É BôôÉ ôÉ É 1988
EÉ ÉôÉ á 1967 Sô É â  ôI ûŝÉûŝ ôŝ, ûâ ûâÉ çÉÉŝ, É ôçô É ’ôûô É â RÉçÉçÉ
EÉ â ôûjôûŝ ŝÉ Éŝ ââû ŝû ’ÈCRï E A COMMUNïCAïON ÈCRïE
REVUE DE BIBLIOLOGIE
Schéma et Schématisation
© SôçÉ É SçâôôÉ É É BôôÉ Côŝŝô ââÉ 56944 – Pâŝ, 13-10-1975
ïSSN : 0982-65-48
Côô – Côŝûô
Socîéé de schémaologîe e de Bîblîologîe Râçô : RôÉ Eŝâŝ GÉŝô Éŝ âôÉÉŝ : DâÉ Eŝâŝ 10 PâçÉ É ’ÔÉ É VÉ 89 310 NôyÉŝ-ŝû-SÉÉ, âçÉ ôÉ : 33 09 63 05 26 54 CôûÉ : Eŝâŝ.ŝŝ.â@wââôô.
Assocîaîon Inernaîonale de Bîblîologîe –AïB-BÉûÉ ïÉÉ : ŝÉ JâçûÉŝ ÉÉâŝ ://www.â.û.âç.É
L’Harmaan âÉ, ô, fûŝô âçâô : JôÉ Mâ / SÉÉ âûÉ 16, ûÉ Éŝ ÈçôÉŝ 75 005 Pâŝ, âçÉ
ôÉ : 33 01 40 46 79 14 Dŝûô : 5-7 RûÉ É ’EçôÉ PôyÉçûÉ 75005 Pâŝ Dŝûô âû âÉŝ : âââ@wââôô. ://www.âÉâââ.çô L’HarmaanRDC – Kînshasa  AÉûÉ By Pâŝŝ CôûÉ É Éâ, Kŝâŝâ RD û Côô – EÉ âwÉ
© L’Harmattan, 2013— 5-7, ûÉ É ’ÈçôÉ ôyÉçûÉ, 75005 Pâŝ – ïSBN : --343-02485-1
COMITÉ D’ÉDITION
RôÉ ESïVAS EÉ AMBWE SûzâÉ CARPENïER Mââ VERDïN DâÉ ESïVAS
DÉçÉû ŝçÉIûÉ DÉçÉû ôâ ÉçûÉ çûÉ Éŝ ÉÉŝ GâŝÉ É çôôŝô SÉçâÉ âÉ É âçô
COMITÉ DE RÉDACTION
Mehennî AKBALAÉ  MâÉ É çôÉçÉ á ’UÉŝ ’AÉ .
MarîeFrance BLANQUET MâÉ É çôÉçÉ ôôâÉ á âçÉ ’UÉŝ É BôÉâû , MçÉ É MôâÉ.
Bob BOBUTAKABATEKORDC  MâÉ É çôÉçÉ á ’UÉŝ É Kŝâŝâ É á ’ïŝû ŝûÉû É ŝâŝûÉŝ.
Rober ESTIVALSâçÉ  PôÉŝŝÉû ôôŝ çâûŝâ.
JeanPîerre HAMONâçÉ  GâŝÉ-çôâÉ.
É Jacques HELLEMANSAâç BôûÉ BÉûÉ   Éŝ SçÉçÉŝ ûâÉŝ – UÉŝ É É BûÉÉŝ UB – BÉûÉ.
BobBerky KITUMUMAYIMONARDC  PŝÉ ’ARES.
JeanPîerre MANUANANSEKARDC  PôÉŝŝÉû á ’ïŝû âçûâÉ Éŝ SçÉçÉŝ É ’ïôâô É É â Côûçâô á ’UÉŝ çâôûÉ û Côô CCC, DôyÉ É â âçû Éŝ çôûçâôŝ ŝôçâÉŝ /UCC, DÉçÉû É â BôûÉ û CÉÉŝûk Kŝâŝâ, RDC.
Eddîe TAMBWE(RDC)  PôÉŝŝÉû á 'ûÉŝ É Kŝâŝâ, DÉçÉû É ’âââ-RDC, PŝÉ É 'AïB.
LE CYCLE INTERSECULAIRE DU LIBERALISME ET DU COMMUNISME : VERS LA LUTTE FINALE ?
Qualîé des aueurs du n° 79
CÉâ ââ
La Bibliologie africaine
PôÉŝŝÉû á ’EBAD - Dâkâ, Sâ
ZôûÉâ DôûÉ
MâÉ É CôÉçÉ – á ’ UÉŝ ’AÉ  –AÉ
MâÉ-âŝŝŝâÉ á ’UÉŝ ’AÉ  – AÉ
â ôÉ ââûÉ
PôÉŝŝÉû á ’ïŝû âçûâÉ Éŝ SçÉçÉŝ É ’ïôâô É É â Côûçâô á ’UÉŝ çâôûÉ û Côô CCC, DôyÉ É â âçû Éŝ çôûçâôŝ ŝôçâÉŝ / UCC, DÉçÉû É â BôûÉ û CÉÉŝûk Kŝâŝâ, RDC
PôÉŝŝÉû ôôŝ Câûŝâ – âçÉ
MâÉ É CôÉçÉ á ’UÉŝ É Kŝâŝâ É á ’ïtû SûÉû É tâtûÉŝ RDC
JÉâ-PÉÉ Mâûââ-NŝÉkâ
É  Aâç BôûÉ Éŝ SçÉçÉŝ ûâÉŝ - UÉŝ É É BûÉÉŝ UB – BÉûÉ
Bô Bôûâkâ BâÉkô
CÉ ûô â  âŝ â DâÉ Eŝâŝ É SûzâÉ CâÉÉ.
e N° 79– 4 semesre 2013
Akâ MÉÉ
RôÉ Etâŝ
ÉÉâŝ JâçûÉŝ
Préface Par Robert Estivals
SOMMAIRE
Le cycle interséculaire du Libéralisme et du e e &Rmmunisme ;9,,, ;;,siqcles Yers la lutte´nale" Par Robert Estivals
Bibliographie politique, bibliologie politique et communication politique Par Bob Bobutaka- Bateko
Histoire de la bibliologie : de l’école médiévale arabo-musulmane à l’école francophone, jusqu’aux années 1980 Par Dominique Zidouemba
La bibliologie dans la base de données,sidore Par Jean-Pierre Manuana-Nseka
'e l’$rchivistique à l’$rchivologie: essai d’une rupture épistémologique Par Bob Bobutaka-Bateko
11
17
5
5
7
9
1
5
103
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents