Politique, démocratie et culture aux Etats-Unis à l'ère du numérique

-

Livres
194 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Cet ouvrage étudie la montée en puissance et le rôle décisif joué par les blogs lors des derniers scrutins. Comment préserver la liberté d'expression et le droit à l'information tout en protégeant la sécurité nationale, le droit à la vie privée, la propriété intellectuelle et la liberté d'innover ? Quels sont enfin les effets produits, sur la culture politique des Etats-Unis, par le passage d'un espace public dominé et contrôlé par les médias de masse à un espace public en réseaux ?

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2011
Nombre de visites sur la page 21
EAN13 9782296473294
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005 €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CULTURE
AUX ÉTATS-UNIS
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Sous la direction de
Élisabeth Boulot


POLITIQUE, DÉMOCRATIE ET CULTURE
AUX ÉTATS-UNIS
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-55562-4
EAN : 9782296555624

3UpIDFH

HORQ OD GHUQLqUH HQTXrWH IDLWH SDU OH3HZ 5HVHDUFK &HQWHU
GHV $PpULFDLQV WRXWHV JpQpUDWLRQV FRQIRQGXHV XWLOLVHQW
FHV6GHUQLHUV GHYLHQQHQW GH SOXV HQ SOXV SULVpV SDU WRXWHV OHV WUDQFKHV

O¶,QWHUQHW &HUWHV OHV DQV VRQW OHV SOXV QRPEUHX[ j V¶HQ
VHUYLU SRXU DOOHU VXU OHV UpVHDX[ VRFLDX[ RX OLUH GHV EORJV PDLV
G¶kJHV FRPPH VRXUFH G¶LQIRUPDWLRQ HW PR\HQ G¶H[SUHVVLRQ /¶REMHFWLI
GHV DXWHXUV TXL RQW FRQWULEXp j FHW RXYUDJH HVW G¶H[DPLQHU OHV
LQFLGHQFHV DX FRXUV GH FHV TXLQ]H GHUQLqUHV DQQpHV GX SDVVDJH G¶XQ
HVSDFH SXEOLF GRPLQp SDU OHV PpGLDV GH PDVVH j XQ HVSDFH SXEOLF HQ
UpVHDX[ VXU OD YLH SROLWLTXH DX[ (WDWV8QLV VXU OHV YDOHXUV IRQGDWULFHV GH
VD GpPRFUDWLH HW VXU O¶pPHUJHQFH G¶XQH QRXYHOOH IRUPH GH FXOWXUH
SROLWLTXH
/D SODFH SUpSRQGpUDQWH SULVH SDU FH QRXYHDX PpGLD D SURIRQGpPHQW
WUDQVIRUPp OD SURGXFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ HW OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OHV
FLWR\HQV HW OHV KRPPHV SROLWLTXHV$XUpOLH *RGHW UDSSHOOHTXH OHV
FRQVHUYDWHXUV TXL MXVTX¶j OD ILQ GHV DQQpHV TXDWUHYLQJWGL[ PRELOLVDLHQW
OHXUV SDUWLVDQV DWWDTXDLHQW OHXUV DGYHUVDLUHV HW FROOHFWDLHQW GHV IRQGV
JUkFH DX[WDON VKRZVGLIIXVpV VXU OHV UDGLRV ORFDOHV IXUHQW OHV SUHPLHUV j
FRPSUHQGUH OH U{OH FUXFLDO TXH FHWWH QRXYHOOH WHFKQRORJLH SRXYDLW MRXHU
DILQ GH PRELOLVHU OHV FLWR\HQV /D GpFLVLRQ GH 0DWW 'UXGJH GH PHWWUH DX
JUDQG MRXU VXU OD 7RLOH OHV UHODWLRQV GH %LOO &OLQWRQ DYHF 0RQLFD
/HZLQVN\ VHUYLW GH UpYpODWHXU 'HV VLWHV FRPPXQDXWDLUHV IXUHQW SDU OD
VXLWH FUppV SRXU RUFKHVWUHU XQH FDPSDJQH HW RUJDQLVHU GHV PDQLIHVWDWLRQV
DILQ G¶REWHQLU OD GHVWLWXWLRQ GX SUpVLGHQW -RKQ 0F&DLQ FDQGLGDW
PDOKHXUHX[ DX[ SULPDLUHV HQ UpDOLVD ELHQ DYDQW VHV ULYDX[
O¶LPSRUWDQFH TXH OD PDvWULVH GH O¶,QWHUQHW SRXYDLW DYRLU SRXU JDJQHU OD
FRXUVH j OD 0DLVRQ%ODQFKH HQ SDUWLFXOLHU SRXU VXVFLWHU OH VRXWLHQ
ILQDQFLHU GH VHV SDUWLVDQV $X FRXUV GH OD FDPSDJQH SUpVLGHQWLHOOH HQ
OD EORJRVSKqUH GH GURLWH IXW O¶XQ GHV DUWLVDQV GH OD YLFWRLUH GH
*HRUJH : %XVK QRQ VHXOHPHQW SRXU FROOHFWHU GHV IRQGV HW LQFLWHU OHV.DWKU\Q =LFNXKU © *HQHUDWLRQ ª 3HZ ,QWHUQHW DQG $PHULFDQ /LIH 3URMHFW3HZ
5HVHDUFK &HQWHU KWWSSHZLQWHUQHWRUJ5HSRUWV*HQHUDWLRQVDVS[ ,OV VRQW SRXU
OD SOXV JUDQGH PDMRULWp G¶HQWUH HX[ FRQQHFWpV JUkFH DX[ VHUYLFHV SURSRVpV SDU OHV
FkEORRSpUDWHXUV HW VH VHUYHQW GH SOXV HQ SOXV GH OHXU WpOpSKRQH PRELOH SRXU VXLYUH
O¶LQIRUPDWLRQ HQ GLUHFW

pOHFWHXUV j YRWHU SRXU OXL PDLV DXVVL SRXU GLVVpPLQHU VXU OD 7RLOH GHV
LQVLQXDWLRQV WHQGDQW j DFFUpGLWHU OD WKqVH TX¶HQ )ORULGH OH FDQGLGDW pWDLW
YLFWLPH G¶XQH WHQWDWLYH GH IUDXGH SHUSpWUpH SDU VHV DGYHUVDLUHV
SROLWLTXHV $SUqV DYRLU UHWUDFp O¶DVFHQVLRQ IXOJXUDQWH GHV EORJV
FRQVHUYDWHXUV HW OHV UDLVRQV GH OHXU SRVLWLRQ GRPLQDQWH MXVTX¶HQ
HOOH pWXGLH OHV IDFWHXUV TXL RQW FDXVp OH GpFOLQ GH OHXU LQIOXHQFH HW SRVH OD
TXHVWLRQ GH OHXU UpVXUJHQFH GHSXLV DYHF O¶DSSDULWLRQ GX
PRXYHPHQW GX7HD SDUW\
$ SDUWLU GH OHV SURJUHVVLVWHV LQGLJQpV SDU OD PDQLqUH GRQW OD
EDWDLOOH pOHFWRUDOH SRXU OD SUpVLGHQFHHQ DYDLW pWp WUDQFKpH HW LUULWpV
SDU OD GpIDLWH GHV 'pPRFUDWHV HQ GXH VHORQ HX[ j O¶LPPRELOLVPH

GHV FDFLTXHV GX SDUWL RQW SULV OHXU UHYDQFKH /HVQHWURRWVD\DQW SHX j
SHX IOHXULVXU OD 7RLOH RQW VXUDOOLHU j OHXU FDXVH GH WUqV QRPEUHX[
PLOLWDQWV HW OHV PRELOLVHU GDQV OH EXW GH IDLUH QDvWUH j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH
XQ PRXYHPHQW TXH -HURPH $UPVWURQJ HW 0DUNRV 0RXOLWVDV =QLJD RQW

TXDOLILp GH ©SRSXOLVWH ªHW ©SDWULRWLTXH ªDILQ TXH OHXUV YRL[ VRLHQW
HQWHQGXHV HW TXH OHXU VRLW UHVWLWXpOH SRXYRLU GH GpFLVLRQ DX VHLQ GX 3DUWL
GpPRFUDWH SRXU FUpHU XQH QRXYHOOH G\QDPLTXH HW UHQRXHU DYHF OD
YLFWRLUH /¶XVDJH WUqV QRYDWHXU GH O¶,QWHUQHW SDU +RZDUG 'HDQ GXUDQW VD
FDPSDJQH SRXU OD SUpVLGHQFH HQ OHV FRQIRUWD GDQV OHXU HQWUHSULVH
8QH IRLV QRPPp SUpVLGHQW GX &RQVHLO QDWLRQDO GX SDUWL FHOXLFL ILW HQ
VRUWH TXH OH IUXLW GH OHXUV HIIRUWV VH WUDGXLVH GDQV OHV XUQHV GqV (Q
HIIHW SRXU OXL O¶,QWHUQHW HVW ©O¶RXWLO OH SOXV VLJQLILFDWLI SRXU HQFRXUDJHU
OD GpPRFUDWLH GHSXLV OD SUHVVH j LPSULPHU pWDQW GRQQp TXH OH SRXYRLU QH
UHSRVH SOXV VXU XQ V\VWqPH GH PHVVDJH FHQWUDOLVp PDLV VXU GHV pOHFWHXUV
TXL H[LJHQW TXH OHV KRPPHV SROLWLTXHV OHV pFRXWHQW DYDQW GH V¶DGUHVVHU j

HX[ ª 6HORQ OHV DXWHXUV FHWWH QRXYHOOH JpQpUDWLRQ GH PLOLWDQWV Q¶DXUDLW
SDV pWp HQ PHVXUH GH FRQWHVWHU OHV VWUDWpJLHV GX SDUWL VDQV OHVQHWURRWVFDU


&H WHUPH D pWp FUpp SDU OH EORJXHXU -HURPH $UPVWURQJ 0\''FRP SRXU GpVLJQHU OHV
EORJV SURJUHVVLVWHV $XMRXUG¶KXL SRXU V¶HQ GpPDUTXHU OHV FRQVHUYDWHXUV XWLOLVHQW OH
WHUPHULJKWURRWV

-HURPH$UPVWURQJ 0DUNRV 0RXOLWVDV =QLJD 'DLO\.RVFRP&UDVKLQJ WKH *DWH
1HWURRWV *UDVVURRWV DQG WKH 5LVH RI 3HRSOH3RZHUHG 3ROLWLFV :KLWH 5LYHU -XQFWLRQ
97 &KHOVHD *UHHQ S [YLL

/RZHOO)HOG 1DWH :LOFR[ 1HWURRWV 5LVLQJ +RZ D &LWL]HQ $UP\ RI %ORJJHUV DQG
2QOLQH $FWLYLVWV ,V &KDQJLQJ $PHULFDQ 3ROLWLFV :HVSRUW &7 3UDHJHU S
©7KH ,QWHUQHW LV WKH PRVW VLJQLILFDQW WRRO IRU EXLOGLQJ GHPRFUDF\ VLQFH WKH LQYHQWLRQ RI
WKH SULQWLQJ SUHVV 3RZHU LV VKLIWLQJ DZD\ IURP FHQWUDOL]HG PHVVDJLQJ DQG WRZDUGV
YRWHUV ZKR GHPDQG WKDW SROLWLFLDQV OLVWHQ WR WKHP EHIRUH VSHDNLQJ WR WKHPª

LOV ©Q¶DYDLHQW QL OHV PR\HQV ILQDQFLHUV QL OHV FRQWDFWV QL OH SHGLJUHH
SRXU HQWUHU GDQV OH PRQGH IHUPp GH O¶DSSDUHLO GX SDUWL 0DLV GDQV
O¶XQLYHUV GpPRFUDWLTXH GH O¶DFWLYLVPH HQ OLJQH >LOV@ Q¶DYDLHQW SDV EHVRLQ

GH FHOD SRXU >VH@ IDLUH HQWHQGUH ª 6DQV DXFXQ GRXWH OH FDQGLGDW 2EDPD
D VX WLUHU OHV OHoRQV GH FHV pYpQHPHQWV SURILWHU GH OD UpQRYDWLRQ TXL
V¶RSpUDLW GDQV VRQ SDUWL HW FKRLVLU XQH pTXLSH GH FDPSDJQH FDSDEOH
G¶XWLOLVHU O¶,QWHUQHW 3RXU 0DWWKHZ 5 .HUEHO LO V¶DJLW G¶XQH © FDPSDJQH

K\EULGH ª $XUpOLH %ORWVRQ pWXGH j H[DPLQHU GDQV TXHOOH FRQVDFUH
PHVXUH OD VWUDWpJLH G¶2EDPD GH PLVHU VXU OHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV SDU FH
QRXYHDX PpGLD SRXU REWHQLU OH VRXWLHQ GHV MHXQHV pOHFWHXUV D pWp GpFLVLYH
GDQV VRQ pOHFWLRQ (Q HIIHW PLOOLRQV G¶$PpULFDLQV VRLW GX FRUSV
pOHFWRUDO RQW HQWUH HW DQV HW VH VHUYHQW SULQFLSDOHPHQW GH O¶,QWHUQHW
SRXU VXLYUH O¶DFWXDOLWp ,OV FRQVXOWHQW OHV SDJHVZHE GLDORJXHQW VXU OHV
UpVHDX[ VRFLDX[ YLVLRQQHQW GHV YLGpRV VXU<RX7XEHOLVHQW OHV EORJV RX
2U OHV pWXGHV FLWpHV PRQWUHQW TXH FHWWH VWUDWpJLH D IDLW OD GLIIpUHQFH GqV
OHV SULPDLUHV SHUPHWWDQW DX FDQGLGDW G¶DPDVVHU XQ FDSLWDO GH V\PSDWKLH
HW GH UpFROWHU VXIILVDPPHQW GH GRQV SRXU SDVVHU GX VWDWXW G¶RXWVLGHU j
FHOXL GH SUpVLGHQWLDEOH &RPSDUDQW %DUDFN 2EDPD j -RKQ .HQQHG\ GRQW
OD YLFWRLUH HVW DWWULEXpH j VRQ DLVDQFH DX FRXUV GHV GpEDWV DYHF VRQ
DGYHUVDLUH j OD WpOpYLVLRQ HOOH DUJXH TX¶LO D VX DSSDUDvWUH DX[\HX[ GHV
pOHFWHXUV JUkFH j VRQ HFDPSDJQH FRPPH XQ SUpVLGHQW
FDSDEOH ©G¶LQVWDXUHU OH FKDQJHPHQWª HWGH PRELOLVHU XQ pOHFWRUDW
SDUWLFXOLqUHPHQW YRODWLO SDU VD SUpVHQFH VXU WRXV OHV VLWHV GH UpVHDX[
VRFLDX[ HOOH VRXOLJQH FHSHQGDQW TXH O¶,QWHUQHW± PpGLD LQWHUDFWLI± D
pWp XQ DWRXW SDUFH TX¶LO pWDLW HQ DGpTXDWLRQ DYHF OH PHVVDJH GX FDQGLGDW
UHVWDXUHU GHV OLHQV DXWKHQWLTXHV DYHF OHV pOHFWHXUV GpOLYUHU XQH SURPHVVH
G¶HVSRLU SRXU O¶DYHQLU-HURPH $UPVWURQJ 0DUNRV 0RXOLWVDV =QLJDRS FLW ©:H GLG QRW KDYH WKH PRQH\
WKH FRQQHFWLRQV RU WKH SHGLJUHH WR EUHDN LQWR WKH LQVXODU ZRUOG RI WUDGLWLRQDO SROLWLFV
%XW LQ WKH GHPRFUDWLF ZRUOG RI RQOLQH DFWLYLVP ZH GLGQ¶W QHHG WKRVH WKLQJV WR EH
KHDUGª S [Y

(QHIIHW OH FDQGLGDW V¶HVW HQWRXUp j OD IRLV GH FRQVHLOOHUV FKDUJpV G¶RUJDQLVHU XQH
FDPSDJQH WUDGLWLRQQHOOH PDLV LO V¶HVW DXVVL DVVXUp TX¶j O¶pFKHORQ ORFDO OHV YRORQWDLUHV
DYDLHQW OHV PR\HQV HW OD OLEHUWp GH V¶RUJDQLVHU HW G¶DJLU ,O D VX pJDOHPHQW FRQFLOLHU OHV
H[LJHQFHV G¶XQH FDPSDJQH WpOpYLVXHOOH IRUPDWpH HW PDLQWHQLU XQ FRQWDFW UpJXOLHU DYHF
OHV PHPEUHV GHV UpVHDX[ VRFLDX[ DLQVL TX¶XQH SUpVHQFH HIILFDFH VXU G¶DXWUHV VLWHV GX
1HW 0DWWKHZ 5 .HUEHO1HWURRWV 2QOLQH 3URJUHVVLYHV DQG WKH 7UDQVIRUPDWLRQ RI
$PHULFDQ 3ROLWLFV %RXOGHU &2 3DUDGLJP 3XEOLVKHUV FKDSLWUH

/D TXHVWLRQ GH OD UHODWLRQ HQWUH EORJXHXUVHW MRXUQDOLVWHV D pWp

VRXOHYpH SDU GH WUqV QRPEUHX[ DXWHXUV (ULFD -RKQVRQOH ELHQ WHVWH
IRQGp GHV DIILUPDWLRQV GH 7RP 5RVHQVWLHO HW %LOO .RYDFK GDQV XQ
UDSSRUW SXEOLp SDU OH3HZ 5HVHDUFK &HQWHU 3RXU OHV DXWHXUV GXUDQW OD
FDPSDJQH SUpVLGHQWLHOOH HQ ©OHV GHX[ PpGLDV ± O¶DQFLHQ HW OH
QRXYHDX ± RQW pWp LQWHUGpSHQGDQWV HW VRXYHQW FRPSOpPHQWDLUHV « UD

UHPHQW HQ FRPSpWLWLRQ LOV RQW pWp XQH VRXUFH G¶LQIRUPDWLRQ PXWXHOOH ª
6RQ pWXGH GH FDV SRUWH VXU WURLV MRXUV GX DX QRYHPEUH (OOH
DQDO\VH OH SRLQW GH YXH VXU OHV GLIIpUHQWV FDQGLGDWV H[SULPp GDQV XQ
pFKDQWLOORQ GH GL[ EORJV UHSUpVHQWDWLIV GH WRXWHV OHV WHQGDQFHV VXU
O¶pFKLTXLHU SROLWLTXH GHV SOXV ©OLEpUDOHV ªDX[ SOXV FRQVHUYDWULFHV
H[DPLQH OD IUpTXHQFH GHV PLVHV j MRXU HQ IRQFWLRQ GH O¶DFWXDOLWp HW OD
TXDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV SRVWpHV /HV GRQQpHV FROOHFWpHV VRQW HQVXLWH
FRPSDUpHV j FHOOHV IRXUQLHV SDU O¶DQDO\VH GH WURLV TXRWLGLHQV GX QRUGHVW
GHV (WDWV8QLV FKRLVLV HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH GH OHXUV OHFWHXUV &HWWH
pWXGH ELHQ TXH OLPLWpH GpPRQWUH OD SHUWLQHQFH GHV FRQFOXVLRQV GH %LOO
.RYDFK HW 7RP 5RVHQVWLHO HW FRQILUPH OD SULQFLSDOH GLIIpUHQFH HQWUH
EORJXHXUV HW MRXUQDOLVWHV OHV SUHPLHUV UHYHQGLTXDQW OHXU GURLW j SUHQGUH
SDUWL DX QRP GH OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ DORUV TXH OHV VHFRQGV V¶HIIRUFHQW
GH UHVSHFWHU OHV UqJOHV GpRQWRORJLTXHV GH OD SURIHVVLRQ PDLQWHQLU XQH
FHUWDLQH QHXWUDOLWp GDQV OHXU SUpVHQWDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV HW FDQWRQQHU

O¶H[SUHVVLRQ G¶RSLQLRQV SROLWLTXHV DX[ pGLWRULDX[
/HV WURLV FRQWULEXWLRQV VXLYDQWHV FRQVLGqUHQW XQH TXHVWLRQ TXL IDLW
GpEDW O¶,QWHUQHW HVWLO XQ PpGLD TXL IDYRULVH O¶HQJDJHPHQW GHV FLWR\HQV
XQH QRXYHOOH IRUPH GH GpPRFUDWLH FRRSpUDWLYH HW SDUWLFLSDWLYH" 3Up
VHQWHWLO DX FRQWUDLUH GHV GDQJHUV SRXU XQH GpPRFUDWLH OLEpUDOH FRPPH
FHOOH TXL H[LVWH DX[ (WDWV8QLV "(OLVDEHWK %RXORWV¶HVW SHQFKpH VXU OHV
HQMHX[ HW OHV GpILV DX[TXHOV VRQW FRQIURQWpV OHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV HW
OHV MXJHV ORUVTX¶LO V¶DJLW GH SUpVHUYHU OD OLEHUWp G¶H[SUHVVLRQ HW O¶DFFqV j


&HUWDLQVG¶HQWUH HX[ OHV SUpQRPPHQW GHV HMRXUQDOLVWHV RX GHV MRXUQDOLVWHV FLWR\HQV
G¶DXWUHV OHV FRQVLGqUHQW FRPPH GHV DPDWHXUV

%LOO.RYDFK 7RP 5RVHQVWLHO © /HVVRQV RI WKH (OHFWLRQ ª6WDWH RI WKH 1HZV 0HGLD
3HZ 3URMHFW IRU ([FHOOHQFH LQ -RXUQDOLVP ©«WKH ROG DQG WKH QHZ PHGLD ZHUH
LQWHUGHSHQGHQW DQG RIWHQ FRPSOHPHQWDU\ « 7KH WZR PHGLD ZHUH KDUGO\ LQ
FRPSHWLWLRQ 7KH\ LQIRUPHG HDFK RWKHUª

&HFLFRQGXLW FHUWDLQV DXWHXUV j FRQVLGpUHU OHV EORJXHXUV FRPPH D\DQW XQH SDUW GH
UHVSRQVDELOLWp GDQV O¶DFFURLVVHPHQW GH OD SRODULVDWLRQ GH OD YLH SROLWLTXH DX[ (WDWV
8QLV YRLU GDQV OD ELEOLRJUDSKLH 'DYLV 3HUOPXWWHU 6XQVWHLQ HW
7KRPSVRQ 7XQQH\ HW 0RQDJDQ

O¶LQIRUPDWLRQ VXU OD7RLOH HQGpSLW GHVSUHVVLRQV pFRQRPLTXHV HW GH OD
QpFHVVLWp G¶DVVXUHU OD VpFXULWp QDWLRQDOH $SUqV DYRLU H[SRVp OHV PRWLIV
TXL RQW FRQGXLW OD &RXU VXSUrPH HQ j DIIUDQFKLU O¶,QWHUQHW ± j OD
GLIIpUHQFH GHV DXWUHV PpGLDV pOHFWURQLTXHV± GH OD WXWHOOH GH OD)HGHUDO
&RPPXQLFDWLRQV &RPPLVVLRQ DX QRP GX SUHPLHU DPHQGHPHQW HOOH
pYDOXH O¶LPSDFW GH FHWWH GpFLVLRQ VXU OH GpYHORSSHPHQW GH FH PpGLD SXLV
H[DPLQH OHV PHQDFHV TXL SqVHQW VXU OD ©QHXWUDOLWp GX 1HW ª j OD IRLV j
FDXVH GHV DYDQFpHV WHFKQRORJLTXHV GHV LPSpUDWLIV pFRQRPLTXHV HW GH OD
YRORQWp GHV (WDWV GH UpGXLUH OH SOXV SRVVLEOH OH PRGqOH GH JRXYHUQDQFH
KRUL]RQWDOH TXL D SUpVLGp j VD FRQVWUXFWLRQ DILQ G¶HQ IDLUH XQ HVSDFH
SXEOLF SURFKH GH FHOXL GHV PpGLDV WUDGLWLRQQHOV /H UpFHQW H* D PRQWUp
FRPELHQ FHV TXHVWLRQV VRQW EUODQWHV HW VRXUFHV GH GLYLVLRQV HQWUH OHV
(WDWV-HDQ0DULH 5XL]V¶HVW DWWDFKp j pOXFLGHU OHV FDXVHV GHV UpDFWLRQV
SDUWLFXOLqUHPHQW YLROHQWHV GH OD FODVVH SROLWLTXH DX[ (WDWV8QLV j
O¶DIIDLUH :LNL/HDNV DSUqV DYRLU VRXOLJQp TX¶HOOHV pWDLHQW SRXU OH PRLQV
VXUSUHQDQWHV GDQV XQ SD\V GRQW OD &RQVWLWXWLRQ SURWqJH OD OLEHUWp
G¶H[SUHVVLRQ TXL D LQVFULW GDQV OD ORL OH SULQFLSH GH O¶DFFqV GHV FLWR\HQV j

O¶LQIRUPDWLRQ HWGH OD SDUW G¶XQH DGPLQLVWUDWLRQ TXL V¶pWDLW HQJDJpH DX

UHVSHFW GHV FHV GURLWV /¶DIIDLUH :LNL/HDNVSRVDQW OD TXHVWLRQ GHV
OLPLWHV GH OD WUDQVSDUHQFH SUHQGUH HQ FRPSWH OD UHODWLRQ DPELYDOHQWH TXH
OD GLSORPDWLH DPpULFDLQH D HQWUHWHQXH DX FRXUV GH VRQ KLVWRLUH DYHF OH
VHFUHW G¶pWDW HVW O¶XQH GHV UpSRQVHV SRVVLEOHV 2U j O¶qUH QXPpULTXH
FRPPH O¶LOOXVWUH OH VLWH :LNL/HDNV OD VpSDUDWLRQ HQWUH OHV FRXOLVVHV HW OD


)UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ $FW

'HQRPEUHX[ UDSSURFKHPHQWV RQW pWp IDLWV HQWUH FHWWH DIIDLUH HW FHOOH GH OD
SXEOLFDWLRQ ©GHV SDSLHUV GX 3HQWDJRQHª HQ SDU OH1HZ <RUN 7LPHV HWOH
:DVKLQJWRQ 3RVW ,O \ D FHSHQGDQW GHV GLIIpUHQFHV LPSRUWDQWHV HQWUH OHV GHX[ FHUWDLQHV
VRQW G¶RUGUH PDWpULHO /HV GRFXPHQWV GpUREpV Q¶pWDLHQW SDV GHV GRQQpHV EUXWHV PDLV GHV
UDSSRUWV FODVVpV VHFUHW GpIHQVH ,OV SRXYDLHQW rWUH SXEOLpV WHOV TXHOV VL O¶RQ H[FHSWH XQ
FHUWDLQ QRPEUH GH SUpFDXWLRQV G¶XVDJH /D TXDQWLWp GH FRSLHV pWDLW VDQV FRPPXQH
PHVXUH pWDQW GRQQp OHV PR\HQV GH O¶pSRTXH 'H SOXV OD GLIIXVLRQ VH OLPLWD DX[
MRXUQDX[ DPpULFDLQV OH PRQGH pWDQW HQFRUH VpSDUp HQ GHX[ EORFV HW OD JXHUUH DX
9LHWQDP O¶XQH GHV FRQVpTXHQFHV GH FHWWH GLYLVLRQ /¶LGHQWLWp GH OD VRXUFH QH IXW FRQQXH
TXH ORUVTXH 0DUN : )HOW DORUV kJp GH DQV GpFLGD GH GLYXOJXHU FHWWH LQIRUPDWLRQ HQ
%RE :RRGZDUG HW &DUO %HUQVWHLQ D\DQW WRXMRXUV UHIXVp GH UpYpOHU O¶LGHQWLWp GH
FHOXL TXH O¶RQ VXUQRPPDLW © *RUJH 3URIRQGH ª (QILQ OD &RXU VXSUrPH GHV (WDWV8QLV
DXWRULVD FRQWUH O¶DYLV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ 1L[RQ OD SXEOLFDWLRQ GHV GRFXPHQWV 1HZ
<RUN 7LPHV Y 86 86 GpIHQGDQW YLJRXUHXVHPHQW OH GURLW GH OD
SUHVVH G¶LQIRUPHU OHV FLWR\HQV j SURSRV GH FHWWH JXHUUH WUqV LPSRSXODLUH 'DQLHO
(OOVEHUJ IXW HPSULVRQQp SXLV OLEpUp

VFqQH GHYLHQW IORXH 3RXU FRPSUHQGUH OD YLUXOHQWH FRQGDPQDWLRQ GHV
DJLVVHPHQWV GH -XOLHQ $VVDQJH SDU SOXVLHXUV GHV PHPEUHV GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ 2EDPD LO FRQYLHQW pJDOHPHQW GH SUHQGUH FRQVFLHQFH
GHV GLIILFXOWpV G¶XQ SUpVLGHQW TXL D G VH GpPDUTXHU j OD IRLV GH OD
SROLWLTXH pWUDQJqUH ©QpRLPSpULDOLVWH ªGH VRQ SUpGpFHVVHXU HW G¶XQH
DGPLQLVWUDWLRQ D\DQW pULJp OH VHFUHW G¶pWDW HQ SULQFLSH DSUqV OHV DWWHQWDWV
GX VHSWHPEUH &KHUFKHU j UpFRQFLOLHU OH GURLW GHV FLWR\HQV j rWUH
LQIRUPpV HW OD VpFXULWp QDWLRQDOH QH YD SDV VDQV KHXUWV9LUJLQLH 3LFTXHW
DERUGH pJDOHPHQW OD TXHVWLRQ GHV OLPLWHV GH OD WUDQVSDUHQFH PDLV SDU XQ
DXWUH ELDLV ([DPLQDQW O¶LPSDFW GHVQHWURRWVOH GpEDW SROLWLTXH DX[ VXU
(WDWV8QLV HOOH PHW HQ OXPLqUH OHXUV DYDQWDJHV ,OV RQW HQWUH DXWUHV
UHQGX OD SDUROH DX[ FLWR\HQV HW VXVFLWp OHXU HQJDJHPHQW SROLWLTXH GRQQp
j GHV FDQGLGDWV FRQVLGpUpV FRPPH GHVRXWVLGHUVOD SRVVLELOLWp GH JDJQHU
XQH pOHFWLRQ HW UpYpOp GHV LQIRUPDWLRQV TXH OHV PpGLDV WUDGLWLRQQHOV RQW
WHQGDQFH j ODLVVHU GDQV O¶RPEUH (Q IDYRULVDQW OD SULVH GH SDUROH OHV
QHWURRWVIDFLOLWHQW OD FLUFXODWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV HW RQW SRXU REMHFWLI XQH
SOXV JUDQGH ©WUDQVSDUHQFH ªGH OD VRFLpWp HW SDU FRQVpTXHQW GHV
GpFLVLRQV SULVHV SDU OHV JRXYHUQHPHQWV 0DLV FHWWH LQWHQVH FLUFXODWLRQ
GHV LQIRUPDWLRQVHQWUHLQGLYLGXV V¶DFFRPSDJQH G¶XQH PLVH HQ OHV
FRPPXQ G¶LQIRUPDWLRQVVXULQGLYLGXV &HUWHV HOOH REOLJH OHV OHV
KRPPHV SROLWLTXHV j V¶H[SOLTXHU HW j UHQGUH FRPSWH PDLV HOOH UHQG OD
IURQWLqUH HQWUH YLH SXEOLTXH HW YLH SULYpH GH SOXV HQ SOXV SRUHXVH FH TXL
Q¶HVW SDV VDQV GDQJHU HW SRVH OD TXHVWLRQ GH FH TX¶LO HVW OpJLWLPH GH

PHWWUH VXU OD 7RLOH /D GpPRFUDWLH V¶HQULFKLWHOOH GH OD FLUFXODWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLRQ HQ © WHPSV UpHO ª "
/HV GHX[ GHUQLHUV DUWLFOHV H[DPLQHQW GLIIpUHQWV LPDJLQDLUHV
SROLWLTXHV GDQV O¶XQ OH UHODWLRQQHO SULPH HW OD SROLWLTXH HVW SULVH HQ
FKDUJH SDU OHV LQGLYLGXV HW OHV JURXSHV VRFLDX[ OH © QRXV ª O¶HPSRUWH VXU
OH ©LOV ª GDQV XQ DXWUH O¶LQWHUQDXWH FRQVWUXLW VRQ SURSUH XQLYHUV DXWRXU
GH VRQ PRL YLUWXHO SRXU QH SOXV V¶LQWpUHVVHU TX¶j FH TXH &DVV 5/D GHPDQGH GH SOXV GH WUDQVSDUHQFH GH OD SDUW GHV KRPPHV SROLWLTXHV V¶DSSXLH DX[
(WDWV8QLV VXU OD WKqVH TXH OD OLEUH FLUFXODWLRQ GHV LGpHV GDQV OD VSKqUH SXEOLTXH
SUpVHUYH OD GpPRFUDWLH YRLFL OHV WHUPHV FKRLVLV SDU OH MXJH /RXLV %UDQGHLV SRXU
GpIHQGUH GDQV O¶DUUrW:KLWQH\ Y &DOLIRUQLD FH SULQFLSH pQRQFp GDQV OH SUHPLHU
DPHQGHPHQW ©,I WKHUH EH WLPH WR H[SRVH WKURXJK GLVFXVVLRQ WKH IDOVHKRRG DQG
IDOODFLHV « WKH UHPHG\ WR EH DSSOLHG LV PRUH VSHHFK QRW HQIRUFHG VLOHQFHª 86
/¶pODUJLVVHPHQW GH O¶HVSDFH SXEOLF LQGXLW SDV OD FRPPXQLFDWLRQ HQ
OLJQH DWLO UHQGX FHWWH WKqVH FDGXTXH "