Requiem ou Te Deum pour les médias ?

-

Français
210 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

L'auteur analyse les conditions de production de l'information et la marginalisation du citoyen dans ce processus. Il s'interroge sur la crise de confiance aux medias par des citoyens quelquefois désabusés. Quels sens alors pour un journalisme citoyen ou civique, qui prône une démarche alternative ?

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 15 juin 2015
Nombre de lectures 3
EAN13 9782336384313
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Oumar Seck Ndiaye

REQUIEM
OU
TE DEUM
pour les médias ?

7/05/15 19:31:455HTXLHP RX 7H 'HXP
SRXU OHV PpGLDV "


280$56(&.1',$<(

5HTXLHP RX 7H 'HXP
SRXU OHV PpGLDV "


/¶+$50$77$1
UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

KWWSZZZOLEUDLULHKDUPDWWDQFRP
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1© 1RV UDGLRV HQ $IULTXH pWDLHQW GHV LQVWUXPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ
SRXU OHV WkFKHV j DFFRPSOLU HW QRQ GHV PpGLDV TXL VXVFLWHQW OD
SDUWLFLSDWLRQ GHV SRSXODWLRQV GDQV OH VHQV G¶XQH SURPRWLRQ GHV
GURLWV GH O¶KRPPH HW GH OD GpPRFUDWLH ª

© 9X O¶pYROXWLRQ GH OD GpPRFUDWLH DX 6pQpJDO OH WHPSV HVW
IRUWHPHQW YHQX TXH OH FRQWULEXDEOH TXL SD\H SRXU OH VHUYLFH
SXEOLF GH O¶DXGLRYLVXHO QRWDPPHQW VRLW pJDOHPHQW OH SULQFLSDO
EpQpILFLDLUH GH FH VHUYLFH ª

0DPH /HVV &DPDUD

Journaliste-Analyste politique

© 1RWUH SURIHVVLRQ YD VH UpYHLOOHU DYHF XQH EHOOH JXHXOH GH ERLV
j IRUFH G¶DFFHSWHU GHV EUHXYDJHV IUHODWpV ª 3RXU QH SDV HQ
DUULYHU j FHW H[WUrPH SUHQRQV DX[ PRWV OH VRFLRORJXH GHV PpGLDV
-HDQ0DULH &KDUURQ © LO PDQTXH G¶LGpHV GH UpIOH[LRQV
G¶HVSDFHV GH FULWLTXH SRXU TXH VH FRQGXLVH XQ GpEDW SXEOLF
SHUPDQHQW VXU OHV FRQGLWLRQV GH SURGXFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ ª

<YHV $JQqV D pWp UpGDFWHXU HQ FKHI DX 0RQGH FKHI GH UpGDFWLRQ j
2XHVW )UDQFH HW GLUHFWHXU JpQpUDO GX
&)3&HQWUH GH IRUPDWLRQ HW GH SHUIHFWLRQQHPHQW GHV MRXUQDOLVWHV« Le grand public ne connaît généralement du
journalisme que sa vitrine la plus clinquante. Il ignore, ou
du moins sous-estime gravement à quel degré de médiocrité
intellectuelle et d’imposture morale est parvenue, sous la
conduite de ses “élites” autoproclamées, cette corporation
où une minorité privilégiée, brillante et talentueuse,
régente avec arrogance et sans compassion excessive une
masse de jeunes hommes et de jeunes femmes auxquelles
quelques années d’études post baccalauréat sans véritable
substance et le passage par les écoles de journalisme ont
permis d’atteindre ce niveau officiellement certifié
d’inculture branchée et culottée, bavarde et narcissique,
que les métiers de la communication, de la relation et de la
présentation semblent apprécier et favoriser. Les cadres
supérieurs des rédactions et des directions trouvent
d’ailleurs dans les insuffisances de formation (tant
professionnelle que générale), hypocritement déplorées, de
leurs jeunes collègues un argument supplémentaire pour
justifier le peu de prix accordé à leur travail et le peu de
considération accordé à leur personne. Jamais sans doute
cette caste dirigeante n’a mérité autant qu’aujourd’hui
l’appellation de “journaille” que lui donnait Karl Kraus ».

Ce texte cité de la préface de « Journalistes précaires,
journalistes au quotidien » écrit par Alain Accordo, évoque le
statut actuel du journaliste traditionnel


35e$0%8/(

© -H GpWRXUQHUDL PRQ UHJDUG &H VHUD GpVRUPDLV PD VHXOH
QpJDWLRQ ª $LQVL SDUODLW OH VLPXODWHXU GH %DFRQ
0RL MH SUrWHUDL PHV RUHLOOHV -H OHV SUrWHUDL DX
JD]RXLOOHPHQW GHV PRWV -H OHV SUrWHUDL j FH ORJRVSKqUH
ELJDUUp SDU OD YRL[ GHV DXGLWHXUV DQRQ\PHV OH VLOHQFH GHV
OHFWHXUV HW OH UHJDUG GHV WpOpVSHFWDWHXUV
$SUqV OD OXQH GH PLHO VRPPHVQRXV HQ WUDLQ GH WUDYHUVHU
OH VROHLO GH ILHO "
/HV PpGLDV IRQWLOV IDFH j XQ GLOHPPH " ,OV RQW SURPLV
G¶rWUH XQ FLPHQW SRXU O¶HQUDFLQHPHQW GpPRFUDWLTXH XQ
HVSDFH SRXU FRQVWUXLUH XQH FLWR\HQQHWp DFWLYH HW XQ pFKR
SRXU SRUWHU ORLQ OD YRL[ GHV FRXFKHV OHV SOXV YXOQpUDEOHV GH
OD FRPPXQDXWp 1REOH GHVVHLQ
0DLV TXH GHYLHQQHQW FHV PpGLDV VDQV DXGLHQFH "
/¶DXGLHQFH FH IDPHX[ FRQFHSW GRQW GpSHQG OHXU YLDELOLWp
pFRQRPLTXH HW TXL ULPH DYHF O¶LPSpUDWLI GH FRQTXpULU OHV
DQQRQFHXUV FH TXL LPSRVH XQH GpPDUFKH PDUFKDQGH YRLUH
RSSRUWXQLVWH
'qV ORUV FHV GHX[ ORJLTXHV ULVTXHQW G¶HQWUHU HQ FRQIOLW
RXYHUW
'¶XQ F{Wp RQ SHUoRLW OD YRORQWp GH IDLUH GHV PpGLDV XQ
RXWLO TXL SHUPHW DX[ FLWR\HQV GH PLHX[ FRPSUHQGUH OHV
HQMHX[ TXL OHV LQWHUSHOOHQW DX TXRWLGLHQ XQ RXWLO
G¶pGXFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ TXL IRUJH OHV RSLQLRQV IDYRULVH
O¶pPHUJHQFH GH FRXUDQWV G¶H[SUHVVLRQ PDUJLQDX[ HW
O¶DIILUPDWLRQ GH S{OHV GH FRQWUHSRXYRLUV
'¶XQ DXWUH F{Wp OH VRXFL SUHVVDQW GH ERXFOHU OHV ILQV GH
PRLV O¶HVSRLU GH FDUDFROHU HQ WrWH GHV VRQGDJHV OHV UrYHV
GH SRXYRLU GH SXLVVDQFH HW OD YRORQWp GHV SURPRWHXUV TXL
IRQW SDVVHU OH SURILW DX GpWULPHQW GH OD TXDOLWp

2Q SHXW OpJLWLPHPHQW VH GHPDQGHU VL O¶LQIRUPDWLRQ HVW
XQ ELHQ SXEOLF RX XQ SURGXLW PDUFKDQG 6L OH OHFWHXU
O¶DXGLWHXU HW OH WpOpVSHFWDWHXU VRQW GHV SURGXLWV j YHQGUH DX[
DQQRQFHXUV RX GHV DFWHXUV GX GpEDW GpPRFUDWLTXH
&HUWDLQV Q¶KpVLWHQW SDV j DIILUPHU TXH OHV PpGLDV QH VRQW
ULHQ G¶DXWUH TXH GHV HQWUHSULVHV TXL FKHUFKHQW OD UHQWDELOLWp
RX O¶LQIOXHQFH VXU OHV WHQDQWV GX SRXYRLU SROLWLTXH
GLVWULEXWHXUV GH SULYLOqJHV GH WRXWHV VRUWHV
/¶LQIRUPDWLRQ GHYLHQW DLQVL XQH PDUFKDQGLVH HW XQ
LQYHVWLVVHPHQW TX¶LO IDXW UHQWDELOLVHU DX PLHX[
/HV MRXUQDOLVWHV VRQWLOV DORUV UpGXLWV DX VWDWXW GH VLPSOHV
SURGXFWHXUV GH FRQWHQXV SDV WRXMRXUV UpPXQpUpV j OD
KDXWHXU GH OHXUV SHUIRUPDQFHV " 'DQV FH FDV DGLHX
O¶DQDO\VH O¶H[SOLFDWLRQ HW OD FULWLTXH GX PRQGH
2Q FRPSUHQG PLHX[ GDQV OHV JULOOHV GH SURJUDPPHV OD
SODFH SUpSRQGpUDQWH GX GLYHUWLVVHPHQW TXL LOOXVWUH OH PpSULV
UpHO YLVjYLV GX SXEOLF UHOpJXp DORUV GDQV XQH SRVLWLRQ GH
IDLUHYDORLU
&HWWH VLWXDWLRQ FUpH XQ KLDWXV HQWUH OD YRORQWp GpFODUpH
GHV PpGLDV HW OD UpDOLWp GH OD JHVWLRQ TXRWLGLHQQH GHV
HQWUHSULVHV GH SUHVVH &H JUDQG pFDUW QH FRQGXLWLO SDV j XQH
ORJLTXH LQFRPSDWLEOH DYHF OD PLVVLRQ GH VHUYLU
FRPPXQDXWp "
/H FLWR\HQ Q¶HVWLO SDV VDFULILp VXU O¶DXWHO GH OD UHFKHUFKH
HIIUpQpH G¶DXGLHQFH TXL LPSOLTXH XQH SURJUDPPDWLRQ
SULYLOpJLDQW SULQFLSDOHPHQW O¶DXGLWHXU "
'DQV OH FDV GH OD UDGLR OH FLWR\HQ HVW DXGLWHXU PDLV
O¶DXGLWHXU Q¶HVW SDV IRUFpPHQW FLWR\HQ 2Q HQWHQG SDU
DXGLWHXU OD SHUVRQQH TXL Q¶D SRXU DXWUH SUpRFFXSDWLRQ TXH
OH GLYHUWLVVHPHQW /D UDGLR HVW SRXU OXL XQ HVSDFH GH
VRFLDOLVDWLRQ ,O YHXW V¶LQWpJUHU j XQ PRQGH YLUWXHO OH
UR\DXPH GHV RQGHV
,O DUULYH KHXUHXVHPHQW TXH OH FLWR\HQ HW O¶DXGLWHXU VH
FRQIRQGHQW HQ XQH VHXOH SHUVRQQH

4XDQW DX FLWR\HQ LO D XQ FRPSRUWHPHQW G¶pFRXWH SOXV
H[LJHDQW /D UDGLR SRXU OXL HVW XQ FDGUH G¶H[SUHVVLRQ
FULWLTXH XQ FDGUH GH UpIOH[LRQ SDUWDJpH SRXU PHWWUH HQ
FKDQWLHU GHV FKRL[ GH VRFLpWp ,O YHXW SDUWLFLSHU j OD
WUDQVIRUPDWLRQ GX PRQGH UpHO
/¶DXGLWHXU HVW DXMRXUG¶KXL XWLOLVp j VRQ LQVX ,O HVW PLV
DXGHYDQW GH OD VFqQH SRXU GHV UDLVRQV LQDYRXpHV /D SDUWLH
TXH QRXV GpYHORSSHURQV SOXV ORLQ VXU OD UDGLR FRPPH
IDFWHXU GH VRFLDOLVDWLRQ QRXV SHUPHWWUD GH PHWWUH HQ
H[HUJXH OHV W\SHV GH VFqQHV VXU OHVTXHOV O¶DXGLWHXU HVW
DSSHOp j VH SURGXLUH VDQV WRXMRXUV FRPSUHQGUH OH VFpQDULR
,O IDXW FRQTXpULU O¶DXGLWHXU OH OHFWHXU RX OH
WpOpVSHFWDWHXU OHXU IDLUH FURLUH TX¶LOV VRQW OH FHQWUH GH
WRXWHV OHV DWWHQWLRQV DORUV TX¶LOV VRQW DX F°XU GH WRXWHV OHV
LQWULJXHV /¶DFFHQW HVW PLV VXU O¶LQIRUPDWLRQ SROpPLTXH HW
OH OXGLTXH 2Q FKDVVH OH FURXVWLOODQW SRXU O¶pSDWHU RX
O¶DSSkWHU 2Q GHYLHQW LQTXLVLWHXU RQ WHQG GHV WUDTXHQDUGV
SRXU IDLUH VDOLYHU OHV DXGLWHXUV HW DFFURvWUH VRQ DXGLHQFH
/HV FKLHQV GH JDUGH VH WUDQVIRUPHQW HQ PHXWH GH ORXSV
DXUDLHQW GLW +DOLPL
$XGHOj GH FH GpEDW VH SRVH DXVVL WRXWH OD
SUREOpPDWLTXH G¶XQH QRXYHOOH IRUPH GH PpGLDV SOXV HQ
DGpTXDWLRQ DYHF QRV VRFLpWpV HQ FRQVWUXFWLRQ GpPRFUDWLTXH
'HV PpGLDV DUWLFXOpV VXU OD SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH GHV
DXGLWHXUV OHFWHXUV RX WpOpVSHFWDWHXUV
/D TXHVWLRQ HVW GH VDYRLU VL OHV PpGLDV QRXUULVVHQW
YpULWDEOHPHQW FHWWH DPELWLRQ 6L RXL HQ RQWLOV OHV PR\HQV "
3DU DLOOHXUV OH MRXUQDOLVWH HVWLO HQFRUHun chien de garde
GH OD GpPRFUDWLH RX SOXW{Wun chien de gardeLQWpUrWV GHV
pFRQRPLTXHV GHV SURPRWHXUV G¶HQWUHSULVHV PpGLDWLTXHV
(Q HIIHW OD IRQFWLRQ WRXMRXUV SUpVXPpH GX MRXUQDOLVWH HVW
GH SURPRXYRLU OH GpEDW GpPRFUDWLTXH DXWRXU GHV
DVSLUDWLRQV GX SXEOLF GH IDYRULVHU XQ HVSDFH SROLWLTXH
FULWLTXH G¶RUJDQLVHU XQH SULVH GH SDUROH VXU OHV FKRL[

FROOHFWLIV GH VRFLpWp HW GpFLGHU GX VHQV j GRQQHU j O¶DYHQLU
FRPPXQ
4XH UHVWHWLO GH FHWWH QREOH PLVVLRQ "
1RXV YHUURQV TXH EHDXFRXS G¶REVWDFOHV SRXUUDLHQW
UHWDUGHU YRLUH FRPSURPHWWUH XQ WHO GHVVHLQ &HSHQGDQW OHV
HVTXLVVHV GH VROXWLRQV QH VDXUDLHQW PDQTXHU SRXU IDLUH GHV
PpGLDV GHV DFWHXUV TXL SURPHXYHQW OD SDUWLFLSDWLRQ
FLWR\HQQH
&HWWH FRQWULEXWLRQ Q¶D SDV SRXU DPELWLRQ GH GpFUpWHU GHV
VROXWLRQV PLUDFOHV DX[ SUREOqPHV VRXOHYpV (OOH YLVH
VHXOHPHQW j GpFOHQFKHU XQH UpIOH[LRQ VXU OH U{OH GHV PpGLDV
VXU OH SURILO GX MRXUQDOLVWH HW GHV QRXYHOOHV SUDWLTXHV j
H[SORUHU $XWUHPHQW GLW FRPPHQW GpPRFUDWLVHU OHV
PpGLDV "
3$57,(,

<$7,/ 81( 3/$&( 3285 /( &,72<(1
'$16 /(6 0e',$6"

6HXOV OHV DFWHXUV GHV PpGLDV RQWLOV OH GURLW GH
PRQRSROLVHU OH WUDLWHPHQW GH O¶LQIRUPDWLRQ " 3HXWRQ HW
GRLWRQ ODLVVHU HQWUH OHXUV PDLQV WRXW OHSURFHVVXV GH
IDEULFDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ "
7RXV OHV FLWR\HQV Q¶RQWLOVSDV OHXU PRW j GLUH DX PRLQV
VXU FH TX¶LOV VRXKDLWHQW OLUH HQWHQGUH RX YRLU "
/¶LQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW WRXW OH PRQGH QH IDXGUDLWLOSDV
LPSOLTXHU WRXV OHV OHFWHXUV DXGLWHXUV HW WpOpVSHFWDWHXUV " /D
TXHVWLRQ HVW GH VDYRLU FRPPHQW
/HSXEOLF DXVVL GRLWSDUWLFLSHU j OD UpIOH[LRQ VXU OD
UHVSRQVDELOLWp VRFLDOH GHV MRXUQDOLVWHV OH IRQFWLRQQHPHQW
GHV HQWUHSULVHV GHSUHVVH HW OH FRPSRUWHPHQW GH OHXUV
SURSULpWDLUHV ,O IDXW DUULYHU j UHQGUH O¶LQIRUPDWLRQSOXV
UHVSRQVDEOH HW VXUWRXW SOXV pTXLWDEOH
¬TXHOOH LQIRUPDWLRQ DVSLURQVQRXV " ,O V¶DJLW GHSUHQGUH
FRQQDLVVDQFH GH OD UpDOLWp GHV HQMHX[ GH FRPSUHQGUH OHV
VWUDWpJLHV PLVHV HQ °XYUH SDU OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV
'DQV FHWWH G\QDPLTXH LO HVW LPSRUWDQW GHSURPRXYRLU HW
GH UHYDORULVHU WRXWHV OHV LGpHV G¶R TX¶HOOHV YLHQQHQW
/H V\VWqPH PpGLDWLTXH UpYqOH GHVSUDWLTXHV HW GHV
FRPSRUWHPHQWV DYHF GHV GpULYHV TXL PHWWHQW HQ FDXVH OD
FUpGLELOLWp GHV PpGLDV HW GHV MRXUQDOLVWHV

/¶LQIRUPDWLRQ HVW IRONORULTXH PLVH SDUIRLV HQ VFqQH SDU
GHSLqWUHV DFWHXUV /DSOXSDUW GHV LQIRUPDWLRQV WRXUQHQW
DXWRXU GH OD YLH SULYpH GHV FLWR\HQV O¶DSRORJLH GHV
QRXYHDX[SDUYHQXV VRUWLV GX QpDQW /HV VXMHWV UpHOV QH IRQW
SDV UHFHWWH (K RXL LO IDXW YHQGUH 0DLVSDV j Q¶LPSRUWH
TXHO SUL[ j QRWUH DYLV
/DTXDOLWp HW OD FUpGLELOLWp GH O¶LQIRUPDWLRQ VRQW
QpFHVVDLUHV j ODTXDOLWp GX GpEDWSROLWLTXH HW DX ERQ
IRQFWLRQQHPHQW GH OD GpPRFUDWLH 0DLV O¶LQIRUPDWLRQ
VSHFWDFOH UDPqQH OH GpEDW j VDSOXV VLPSOH H[SUHVVLRQ OD
UXPHXU HW OD FDORPQLH
&HSKpQRPqQH HVW G¶DXWDQWSOXV UHJUHWWDEOHTXH
O¶DXWRFHQVXUH Q¶HVWSDV HIILFDFH HQFRUH PRLQV
O¶DXWRUpJXODWLRQ /HVMRXUQDOLVWHV V¶LQWHUURJHQW WUqVSHX VXU
OHXUV SUDWLTXHV ,O \ D SHX GH UHJDUGV FULWLTXHV
/H VSHFWDFOH RIIHUW HVW SDUIRLV GpVRODQW HW DEXVH GHV
LPDJHVFKRFV /D UHFKHUFKH GX VHQVDWLRQQHO FRQGXLW j
PHWWUH HQ H[HUJXH GHV FRQWUHYpULWpV XQH LQIRUPDWLRQ
DSSUR[LPDWLYH DOLPHQWpH GH UXPHXUV /HV SDJHV GHV
MRXUQDX[ VRQW LQRQGpHV GH IDLWV GLYHUV DX SRLQW TXH O¶RQ VH
GHPDQGH PrPH VL QRXV Q¶DOORQV SDV YHUV XQH EDQDOLVDWLRQ
GH OD YLROHQFH HW GH OD EDUEDULH YRLUH XQH QRUPDOLVDWLRQ GHV
FRQGXLWHV SHUYHUVHV &RPELHQ GH IRLV OHV PpGLDV RQWLOV
FRQGDPQp GHV SHUVRQQHV LQQRFHQWHV DYDQW OH MXJHPHQW GHV
WULEXQDX[ HW O¶DUUrW GHV FRXUV " /D FRQIXVLRQ GHV JHQUHV
EURXLOOH OHV OLJQHV pGLWRULDOHV V¶LO \ D HQ GDQV FHUWDLQV
PpGLDV
3DWULFH /HOD\ 3'* GH 7) QLDLW OH U{OH pGXFDWHXU GHV
PpGLDV WUDGLWLRQQHOV HW UHFRQQDLVVDLW DYHF EHDXFRXS GH
OXFLGLWp OHXU IRQFWLRQ DFWXHOOH QRWDPPHQW OD WpOpYLVLRQ HQ
FHV WHUPHV LQ © /HV GLULJHDQWV IDFH DX FKDQJHPHQW ª
eGLWLRQ GX KXLWLqPH MRXU © 3RXU TX¶XQ PHVVDJH
SXEOLFLWDLUH VRLW SHUoX LO IDXW TXH OH FHUYHDX GX
WpOpVSHFWDWHXU VRLW GLVSRQLEOH F¶HVWjGLUH GH OH GLYHUWLU GH
OH GpWHQGUH SRXU OH SUpSDUHU HQWUH GHX[ PHVVDJHV &H TXH

QRXV YHQGRQV j &RFD &ROD F¶HVW GX WHPSV GH FHUYHDX
KXPDLQ GLVSRQLEOH ª
4XDQG XQ SDWURQ G¶XQ JURXSH GH SUHVVH VpQpJDODLV GLW
© -H GRLV DJLU SRXU IDLUH PDUFKHU PD ERXWLTXH ª RQ HVW GDQV
OD SHUVSHFWLYH FRPPHUFLDOH /H VFUXSXOH HW O¶pWKLTXH Q¶RQW
SOXV EHDXFRXS GH SODFH GDQV VD GpPDUFKH /D ILQ MXVWLILHUDLW
DLQVL OHV PR\HQV
'H WHOOHV GpFODUDWLRQV GHYUDLHQW IDLUH IUpPLU HW SRXVVHU
OHV FLWR\HQV j VH SRVHU EHDXFRXS GH TXHVWLRQV VXU OD PDQLqUH
GRQW OHV PDQDJHUV GHV PpGLDV OHV SHUoRLYHQW GHV SURGXLWV
j YHQGUH DX SOXV RIIUDQW
3LV GHV VXMHWV GpSRXUYXV G¶HVSULW FULWLTXH HW LQFDSDEOHV
GH MRXHU XQ U{OH TXHOFRQTXH GDQV OD PDUFKH GH OHXUV
VRFLpWpV
,O HVW GRQF WHPSV GH GpIULFKHU GHV HVSDFHV R SRXUUD
V¶H[SULPHU XQH FLWR\HQQHWp G\QDPLTXH 3RXU FH IDLUH LO
IDXW WURXYHU OH PR\HQ GH FKDQJHU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV
PpGLDV DFWXHOV RX LQYHQWHU GH QRXYHDX[ PpGLDV
7RXW OH PRQGH UHFRQQDvW TXH OHV PpGLDV FRQWULEXHQW GH
PDQLqUH FRQVLGpUDEOH j LQIRUPHU OHV SRSXODWLRQV VXU
O¶DFWLYLWp GH OHXUV GLULJHDQWV HW VXU OHV pYpQHPHQWV TXL
MDORQQHQW OHXU TXRWLGLHQ 2Q QH VDXUDLW SDVVHU VRXV VLOHQFH
O¶LPSRUWDQFH GH OD IRQFWLRQ TXH OHV MRXUQDOLVWHV H[HUFHQW
QRWDPPHQW GDQV OHV FXOWXUHV FRQWHPSRUDLQHV FRQVLGpUpHV
FRPPH GpPRFUDWLTXHV
,OV QRXV SHUPHWWHQW GH VXLYUH OH IRQFWLRQQHPHQW GH QRV
LQVWLWXWLRQV HW QRXV UHQVHLJQHQW VXU O¶DFWXDOLWp $XWDQW
G¶LQIRUPDWLRQV TXL SHXYHQW QRXV SHUPHWWUH GH QRXV IRUJHU
GHV RSLQLRQV
3DU DLOOHXUV OHV PpGLDV SUHQQHQW XQH SODFH PDMHXUH GDQV
QRV YLHV HQ WHUPHV GH GLYHUWLVVHPHQW &HUWDLQV GLUDLHQW
PrPH TX¶LOV FRQWULEXHQW j IDoRQQHU QRWUH SHUFHSWLRQ GH OD
UpDOLWp HW LQIOXHQW VXU QRV DFWLRQV GDQV XQ VHQV RX GDQV
O¶DXWUH

,O Q¶HVW SDV pWRQQDQW TXH OHV GLULJHDQWV FKHUFKHQW
WRXMRXUV j PXVHOHU OHV RUJDQHV G¶LQIRUPDWLRQ TX¶LOV QH
FRQWU{OHQW SDV RX FKHUFKHQW j FUpHU OHXUV SURSUHV PpGLDV
SRXU YpKLFXOHU GHV LQIRUPDWLRQV OHXUV LQIRUPDWLRQV
$YHF OHV PpGLDV OHV SRSXODWLRQV RQW OD SRVVLELOLWp GH
YpKLFXOHU OHXUV LGpHV HW G¶DYRLU GHV FDGUHV SRXU SURSDJHU RX
FRQIURQWHU FHV LGpHV DXWRXU GH GpEDWV RUJDQLVpV
¬ FH WLWUH OHV MRXUQDOLVWHV EpQpILFLHQW G¶XQ VWDWXW
HQYLDEOH DXSUqV GH OHXUV FRQFLWR\HQV TXL OHV FRQVLGqUHQW j
WRUW RX j UDLVRQ FRPPH OHV JDUGLHQV GH OD OLEHUWp
G¶H[SUHVVLRQ RX GHV JDUGLHQV GX WHPSOH
/HV PpGLDV PpULWHQWLOV WRXWH FHWWH UHFRQQDLVVDQFH "
&RQWULEXHQWLOV YUDLPHQW j O¶HQUDFLQHPHQW GH SUDWLTXHV
GpPRFUDWLTXHV " /HXUV SURSUHV SUDWLTXHV VRQWHOOHV
UpHOOHPHQW GpPRFUDWLTXHV "
&HV MRXUQDOLVWHV QH QRXV FDFKHQWLOV SDV EHDXFRXS SOXV
TX¶LOV QH QRXV PRQWUHQW " )DXWLO VH IRFDOLVHU VXU FH TX¶LOV
QRXV GLVHQW " &H TX¶LOV QH QRXV GLVHQW SDV Q¶HVWLO SDV SOXV
LPSRUWDQW GDQV XQH FHUWDLQH PHVXUH " 2 HVW OD IURQWLqUH
HQWUH O¶LQIRUPDWLRQ HW OD PDQLSXODWLRQ "
1H SHUGRQV SDV GH YXH TXH O¶LQIRUPDWLRQ Q¶HVW SDV
QHXWUH 3RXUTXRL SDUOHU GH WHO IDLW SOXW{W TXH GH WHO DXWUH "
4XDQG GRQQHU O¶LQIRUPDWLRQ HW TXL OD GRQQH " '¶R SURYLHQW
FHWWH LQIRUPDWLRQ " 4XL VHUWHOOH " $XWDQW GH TXHVWLRQV TXH
O¶RQ SRXUUDLW VH SRVHU OpJLWLPHPHQW
'DQV FHV FRQGLWLRQV IDLUH GH OD SODFH DX FLWR\HQ QH YD
SDV GH VRL G¶DXWDQW SOXV TX¶LO HVW XQ SURIDQH TXL QH PDvWULVH
SDV OHV DUFDQHV GX PpWLHU '¶R O¶LQWpUrW G¶pGXTXHU OHV
SRSXODWLRQV j O¶XVDJH GHV PpGLDV
/HV PpGLDV VRQWLOV HQ PHVXUH GH FUpHU OHV FRQGLWLRQV
SRXU TXH OH FLWR\HQ SDUWLFLSH " /H YHXOHQWLOV "
,O QRXV IDXGUD JDUGHU XQH FHUWDLQH UpVHUYH TXL FDFKH PDO
QRWUH PpILDQFH