Télévision française La saison 2011

-

432 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

La saison 2011 propose un panorama critique d'une année de télévision à travers fictions et documentaires, avec de nombreuses photos en noir et blanc. On y trouve aussi une rubrique télévision en livres, revues et DVD, les coups de cœurs cinéma, et les listes et index des fictions et documentaires traités.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 juillet 2011
Nombre de lectures 174
EAN13 9782296463950
Poids de l'ouvrage 31 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

acheve:Mise en page 120/06/11 13:40 Page1

acheve:Mise en page 120/06/11 13:40 Page1

télévision française :
la saison 2010

une analyse des programmes
er
du 1septembre 2009 au 31 août 2010

B79)UBLQGE

© Jean Rabinovici

Cette saison est dédiée à la mémoire deJean-Claude Bringuier,
immense auteur et réalisateur, et notre ami

/pJHQGH GHV SKRWRV GH FRXYHUWXUH GH j GH JDXFKH j GURLWH HW GH KDXW HQ EDV
8QYLRO %HUQDUG %DUEHUHDX )UDQFH
6RXYHQLUG¶XQ YLHLO HQIDQW 79 0RQGH
%UDTXR 7LER $QRXFKND )UDQFH
'HVJHQV TXL SDVVHQW $XUpOLH *ULPDOGL )UDQFH
0HVDPLV PHV DPRXUV PHV HPPHUGHV eWLHQQH &KRJQDUG 7)
%HOOHYLOOHVWRU\ 9DOpULH 'D\DQ &DQDO
%ODQFKH1HLJH -& &DUERQQH $UWH
&ODXGH&KDEURO O¶HQIDQW OLEUH '5 )UDQFH
%HDXUHJDUG /DXUHQW 'HQLV )UDQFH
%DUEH%OHXH )ODFK ¿OPV/DXUHQW %RXUOLHU $UWH
6FqQHVGH PpQDJH &pFLOH 5RJXH 0
8QVLQJH VXU OH GRV -HVVLFD )RUGH $UWH

B79)UBLQGE

'LULJp SDU
&KULVWLDQ %RVVpQR

Télévision française:
la saison 2011

une analyse des programmes
er
du 1septembre 2009 au 31 août 2010

B79)UBLQGE

/D 6DLVRQ 7pOpYLVLRQ pGLWLRQ

© Laurent Denis/France 2

B79)UBLQGE

Beauregard

DQV HW FHQWLPqWUHV DSUqV
OD VDLVRQ D DQV

/D VDLVRQHVWQpH HQ 6RQ SUHPLHURSXVTXL QH FRPSRUWDLW DORUV TXH SDJHV UpXQLVVDLW OHV
WH[WHV GH FULWLTXHV GH FLQpPD HW G¶HQVHLJQDQWV ODVVpV GH YRLU OD WpOpYLVLRQ PpSULVpH HQ GpSLW GHV °XYUHV
IRUWHV TX¶HOOH SURGXLVDLW UpJXOLqUHPHQW PDLV TXL GLVSDUDLVVDLHQW QR\pHV GDQV OH ÀRW LQLQWHUURPSX GHV
LPDJHV $UUrWHU FH ÀX[FRQVLGpUHU SRXU O¶DQDO\VHU XQ SURJUDPPH GH WpOpYLVLRQ HW¿FWLRQ RX GRFX
PHQWDLUH DYHF OD PrPH DWWHQWLRQ HW OD PrPH JULOOH FULWLTXH TX¶XQ ¿OP SURGXLW SRXU OH JUDQG pFUDQ D
pWp O¶DPELWLRQ GHOD VDLVRQ /¶DEVHQFH GH OLWWpUDWXUH FULWLTXH VXU OHV ¿OPV GH WpOpYLVLRQ UHQGDLW FHUWHV
O¶H[HUFLFH SOXV GLI¿FLOH PDLV HQWKRXVLDVPDQW 9LQJW DQV DSUqV OH SDUL HVW HQ YRLH G¶rWUH JDJQp 0DLV
TXH GH FKHPLQ SDUFRXUX SDU QRWUH%HOOH pTXLSHWRXMRXUV VRXWHQXH SDU OD6$&'OD6$&(0 79 )UDQFH
,QWHUQDWLRQDOHW$UWHTXH QRXV QH UHPHUFLHURQV MDPDLV DVVH] SRXU OHXU FRQ¿DQFH HW OHXU ¿GpOLWp
$YHF O¶pGLWLRQ7e/e9,6,21 )5$1d$,6( OD VDLVRQ FpOqEUHVRQ YLQJWLqPH DQQLYHUVDLUH
2XYUDJH XQLTXHHW RULJLQDOOD VDLVRQ TXL D EpQp¿FLp GHSXLV VD FUpDWLRQ HQ GH WH[WHV GH DXWHXUV
XQLYHUVLWDLUHV SURIHVVHXUV FULWLTXHV GH FLQpPD RXHW GH WpOpYLVLRQ HWF D SXEOLp SOXV GH ¿FKHV
FULWLTXHV GpWDLOOpHV¿FWLRQV HW GRFXPHQWDLUHVGRQQDQW DLQVL DX SHWLW pFUDQ TXL DX FRQWUDLUH GX JUDQG
HQ PDQTXDLW FUXHOOHPHQW XQH EDVH GH UpIpUHQFHV FULWLTXHV HW KLVWRULTXHV (OOH HVW GHYHQXH LQGLVSHQVDEOH
j WRXV OHV SURIHVVLRQQHOV HQVHLJQDQWV HW pWXGLDQWV GH O¶DXGLRYLVXHO DLQVL TX¶DX[ WpOpVSHFWDWHXUV H[L
JHDQWV 0DLV DXVVL SDUDGR[DO TXH FHOD SDUDLVVH HW HQ GpSLW GHV WUqV QRPEUHX[ DUWLFOHV TXL VDOXHQW FKDTXH
DQQpH GDQV OD SUHVVH QRWUH SXEOLFDWLRQ PDOJUp QRWUH SUpVHQFH GDQV WRXV OHV JUDQGV IHVWLYDOV HW OHV WDEOHV
URQGHV LO QRXV DUULYH HQFRUH GH UHQFRQWUHU TXHOTXHV SURIHVVLRQQHOV TXL GpFRXYUHQW VHXOHPHQW O¶H[LV
WHQFH GHOD VDLVRQ YLQJW DQV DSUqV VD SUHPLqUH pGLWLRQ '¶DXWUHV DX FRQWUDLUH VRQW UDYLV G¶H[SRVHU
GDQV OHXU ELEOLRWKqTXH ± VXU FHQWLPqWUHV OLQpDLUHV ± OHV YLQJW YROXPHV GHOD VDLVRQ VRLJQHXVHPHQW
UDQJpV HW VRXYHQW FRQVXOWpV &RPPH HX[ HW FRPPH OHV FLQpSKLOHV DWWHQWLIV j OD FUpDWLRQ WpOpYLVXHOOH TXL
GpFRXYUHQW VXU OH SHWLW pFUDQ GHV °XYUHV HW GHV DXWHXUV OLVH] HW IDLWHV FRQQDvWUHOD VDLVRQ
¬ F{Wp GHV ¿FKHV TXL FRQVWLWXHQW OH FRUSV SULQFLSDO GH O¶RXYUDJH HW SDVVHQW DX FULEOH G¶XQH DQDO\VH
VDQV FRPSODLVDQFH GHV ¿FWLRQV HW GRFXPHQWDLUHV IUDQoDLV HQ SUHPLqUH GLIIXVLRQOD VDLVRQSURSRVH DXVVL
GDQV VHV SDJHV DERQGDPPHQW LOOXVWUpHV XQ KRPPDJH DX[ GLVSDUXV$GLHX O·DPL XQH SHWLWH FKUR
QRORJLH G¶XQH DQQpH GH 3$)/·eFXPH GHV MRXUVOD FKURQLTXH GHV IHVWLYDOV 4XH OD IrWH FRPPHQFH XQ
FKDSLWUH GpGLp DX[ OLYUHV HW DX[ '9' GHV OLVWHV GpYHORSSpHV GH ¿FWLRQV HW GH GRFXPHQWDLUHV HQ SUH
HU
PLqUH GLIIXVLRQ SHQGDQW OD SpULRGH FRQVLGpUpH GX VHSWHPEUH DX DRW DYHF TXHOTXHV
LQGLFDWLRQV PLQLPDOHV WLWUH GDWH HW FKDvQH GH GLIIXVLRQ UpDOLVDWHXU VFpQDULVWH HW FRPSRVLWHXU GH OD
PXVLTXH

4XHOTXHV UHSqUHV
4XHOTXHV SRLQWV IRUWV VLWXHQW O¶DQQpH TXL HQUHJLVWUH XQH KDXVVH GH PLQXWHV GH OD GXUpH
PR\HQQH GX WHPSV SDVVp FKDTXH MRXU GHYDQW OD WpOpYLVLRQ SDU WRXWH SHUVRQQH GH SOXV GH TXDWUH DQV (OOH
V¶pWDEOLW HQ j KHXUHV HW PLQXWHV /D WpOpYLVLRQ HVW GRQF OD SULQFLSDOH RFFXSDWLRQ GHV )UDQoDLV
TXL SDVVHQW GHYDQW OHXU pFUDQ PRLQV GH WHPSV TX¶j GRUPLU PDLV PRLQV TX¶j WUDYDLOOHU VL O¶RQ FRQVLGqUH
WRXWH XQH YLH

7KH ZRUOG PRYHV RQ 7pOpYLVLRQ 1XPpULTXH 7HUUHVWUH SRXU WRXV
1RWUH ERQQH YLHLOOH WpOpYLVLRQ DQDORJLTXH D YpFX HW OD JpQpUDOLVDWLRQ GHV pFUDQV SODWV PHWWUD DX EDQ
GH QRV FULWLTXHV O¶DGMHFWLI © FDWKRGLTXH ª WDQW XWLOLVp FRPPH V\QRQ\PH GH WpOpYLVXHO 'LVSRQLEOH HQ
)UDQFH GHSXLV PDUV OD WpOpYLVLRQ QXPpULTXH WHUUHVWUH 717 D SURJUHVVLYHPHQW pODUJL VD ]RQH GH

B79)UBLQGE

/D 6DLVRQ 7pOpYLVLRQ pGLWLRQ

FRXYHUWXUH j WRXW OH WHUULWRLUH GRQW pWDLW GpMj FRXYHUW HQ RFWREUH '¶DXWUH SDUW HW VHORQ XQ
FDOHQGULHU GH EDVFXOHPHQW SUppWDEOL OD WpOpYLVLRQ QXPpULTXH WHUUHVWUH UHPSODFH UpJLRQ DSUqV UpJLRQ OD
WpOpYLVLRQ DQDORJLTXH GLWH DXVVL KHUW]LHQQH $SUqV XQ SUHPLHU HVVDL GDQV OH &RWHQWLQ O¶$OVDFH D pWp OH
IpYULHU OD SUHPLqUH UpJLRQ GH )UDQFH j SDVVHU DX WRXW QXPpULTXH $SUqV OD %UHWDJQH HW TXHOTXHV
DXWUHV UpJLRQV F¶pWDLW OD QXLW GX PDUV OH EDVFXOHPHQW SRXU O¶ÌOH GH )UDQFH &RwQFLGHQFH TXH
QRXV QH PDQTXkPHV SDV GH UHOHYHU F¶pWDLW OD QXLW R QRXV © ERXFOLRQV ª DYDQW UHOHFWXUHV OH PDQXVFULW
GH FHWWH pGLWLRQ GHODVDLVRQ /H QRYHPEUH OD WpOpYLVLRQ DQDORJLTXH V¶pWHLQGUD Gp¿QLWLYHPHQW
SDUWRXW HQ )UDQFH /¶RSpUDWLRQ ELHQ HQFDGUpH V¶HVW JOREDOHPHQW IRUW ELHQ SDVVpH DYHF OH GpSORLHPHQW
G¶XQ UpVHDX G¶DVVLVWDQFH SHUIRUPDQW QRWDPPHQW SRXU OHV WpOpVSHFWDWHXUV OHV SOXV kJpV
/D SULQFLSDOH FRQVpTXHQFH GH O¶DYqQHPHQW GH OD717D pWp XQH RIIUH GH FKDvQHV JUDWXLWHV SOXV LPSRU
WDQWH DX WRWDO GRQW OHV VL[ FKDvQHV © KLVWRULTXHV QDWLRQDOHV ª &HWWH FRQFXUUHQFH QRXYHOOH D HX SRXU
FRQVpTXHQFH OH JULJQRWDJH UpJXOLHU GH O¶DXGLHQFH GH FHV GHUQLqUHV 7)HVW DLQVL SDVVp G¶XQH SDUW G¶DX
GLHQFH PR\HQQH GH HQ j HQ /HPHGLDPDWDQQXHO REVHUYp SDU0pGLDPpWULH
OD VRFLpWp DQRQ\PH HW LQWHUSURIHVVLRQQHOOH TXL PHVXUH HQ )UDQFH O¶DXGLHQFH GHV PpGLDV FKLIIUDLW DX
GpFHPEUH j O¶DXGLHQFH GHV QRXYHOOHV FKDvQHV DXSUqV GHV WpOpVSHFWDWHXUV GH SOXV GH
TXDWUH DQV 2Q HQUHJLVWUDLW PrPH GHV SLFV SOXV LPSRUWDQWV j O¶RFFDVLRQ GH UHOHYpV KHEGRPDGDLUHV SDU
H[HPSOH HQ PR\HQQH SRXU OD VHPDLQH GX DX MDQYLHU
/¶DXGLHQFH GHV QRXYHOOHV FKDvQHV GH OD717V¶pWDEOLVVDLW DLQVL VRXUFH0pGLDPpWULH ¿Q 70&
: *XOOL 'LUHFW 15- )UDQFH /HV FKDvQHV G¶LQIRU
H
PDWLRQ SHUPDQHQWH QH UHFXHLOOHQW HQFRUH TX¶XQH DXGLHQFH UHODWLYHPHQW PRGHVWH %)079
H
L!7pOp 2Q SHXW REVHUYHU HQ FH GRPDLQH GHV pYROXWLRQV UDSLGHV DLQVL OD FKDvQH SDUOHPHQ
WDLUH/&3 3XEOLF 6pQDW TXL DXUDLW YX VRQ DXGLHQFH FURvWUH GH DX GHUQLHU WULPHVWUH

)RU ZKRP WKH EHOO WROOV $XGLHQFHV

/¶DQQpH D pWp XQH QRXYHOOH IRLV GRPLQpH SDU OHV VpULHV DPpULFDLQHV TXL FDUDFROHQW HQ WrWH GHV DX
GLHQFHV KRUV JUDQGV pYpQHPHQWV VSRUWLIV HW SLFV G¶DXGLHQFH GHV-7 0pGLDPpWULH DSXEOLp FRPPH
FKDTXH DQQpH VRQ7RS OD OLVWH GHV PHLOOHXUHV DXGLHQFHV GH O¶DQQpH 6DQV VXUSULVH7)UDÀH OD
PLVH DYHF GHV PHLOOHXUHV DXGLHQFHV 'X F{Wp GHV SURJUDPPHV OHV SOXV UHJDUGpV RQ REVHUYH OHV VFRUHV
LPSUHVVLRQQDQWV HQUHJLVWUpV SRXU OH IRRWEDOO ORUV GH OD&RXSH GX PRQGH GH OD),)$FDODPLWHX[
VRXYHQLU DYHF OHV GHX[ SOXV IRUWHV DXGLHQFHV GH O¶DQQpH REWHQXHV SRXU OHV PDWFKHV)UDQFH0H[LTXH
7) OH MXLQ DYHF PLOOLRQV GH WpOpVSHFWDWHXUV HW)UDQFH8UXJXD\7) OH MXLQ
DYHF PLOOLRQV GH WpOpVSHFWDWHXUV &RPPH DX FLQpPD OH ¿OP%LHQYHQXH FKH] OHV &K·WLVD IDLW
XQ FDUWRQ ORUV GH VD SUHPLqUH GLIIXVLRQ j OD WpOpYLVLRQ 7) UpXQLVVDQW PLOOLRQV GH WpOpVSHFWD
WHXUV HW SUHQG OD WURLVLqPH SODFH
7RXMRXUV VXU7) OD PHLOOHXUH DXGLHQFH SRXU XQH ¿FWLRQ HVW HQUHJLVWUpH SDU XQ pSLVRGH GH OD Vp
ULH DPpULFDLQH7KH 0HQWDOLVWTXL DYDLW UpXQL OH QRYHPEUH PLOOLRQV GH WpOpVSHFWDWHXUV &H
IHXLOOHWRQ FXPXOH GHV PHLOOHXUHV DXGLHQFHV GH O¶DQQpH GHYDQW G¶DXWUHV VpULHV YHQXHV G¶RXWUHDW
ODQWLTXH GRQW'RFWHXU +RXVH DYHF GHV PHLOOHXUHV DXGLHQFHV /D SUHPLqUH ¿FWLRQ IUDQoDLVH&OHP
H
7)YRLU ¿FKHSODFH HW PLOOLRQV GH WpOpVSHFUpDOLVH XQH WUqV EHOOH SHUIRUPDQFH DYHF XQH
H
WDWHXUV)UDQFH Q¶DSSDUDvW TXH GHX[ IRLV GDQV FH7RS SODFH JUkFH DX[ PLOOLRQV GH j OD
VXSSRUWHUV LQVWDOOpV GHYDQW OHXU SRVWH SRXU OH PDWFK GH UXJE\)UDQFH$QJOHWHUUH GDQV OH FDGUH GX
7RXUQRL GHV6L[ 1DWLRQV HW VXUWRXW FDU F¶HVW XQH H[FHOOHQWH SHUIRUPDQFH SRXU XQH VpULH GRFXPHQWDLUH
H
j OD SODFH SRXU5HQGH]YRXV HQ WHUUH LQFRQQXH9LUJLQLH (ÀUD FKH] OHV 7VDDWDQVTXL DYDLW IpGpUp
OH GpFHPEUH PLOOLRQV GH FXULHX[ 8QH VHXOH HQWUpH GDQV FH FODVVHPHQW SRXU0 DYHF OH
PDWFK GH IRRWEDOO TXDOL¿FDWLI SRXUO·(XUR )UDQFH%RVQLH +HU]pJRYLQH $X WRWDO pSLVRGHV GH
VpULHV DPpULFDLQHV PDWFKHV GH IRRWEDOO HW VHXOHPHQW ¿FWLRQV IUDQoDLVHV GDQV OHV FHQW PHLOOHXUHV
DXGLHQFHV GH O¶DQQpH

B79)UBLQGE

+LJK QRRQ
'HYDQW FHWWH GpIHUODQWH DPpULFDLQH OD VLWXDWLRQ HVW DODUPDQWH PDLV QRQ GpVHVSpUpH 2Q YHUUD DX ¿O
GH FHV SDJHV OHV DFWLRQV TX¶LO VHUDLW LQGLVSHQVDEOH GH PHWWUH HQ SODFH HW VXU OHVTXHOOHV VLQJXOLqUHPHQW
H
GDQV OH GRPDLQH GH OD ¿FWLRQ RQ D EHDXFRXS pFKDQJp -RXUQpH GH OD FUpDWLRQ 79RUJDQLVpH SDU O·$3$
$VVRFLDWLRQ GH 3URPRWLRQ GH O·$XGLRYLVXHO OH MXLQ 5pÁH[LRQV HW SURSRVLWLRQV VXU OD UHODQFH GH
OD ÀFWLRQ IUDQoDLVHUpGLJpH SDUO·$VVRFLDWLRQ *DOLOpHWDEOHV URQGHV GDQV OHV IHVWLYDOV UpÀH[LRQV FRQGXLWHV
SDU OD6$&' OH*URXSH LPDJHV HWF 0DLV j TXDQG OD PLVH HQ FKDQWLHU "

6LQJLQ¶ LQ WKH UDLQ/D ¿Q GX © JXLFKHW XQLTXH ª
$SUqV XQH SpULRGH GH UpJUHVVLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH PDUTXpH QRWDPPHQW SDU OH UHWRXU YHUV XQH WpOpYLVLRQ
VRXV FRQWU{OH QRPLQDWLRQ GX 3'* GH)UDQFH 7pOpYLVLRQVSDU OH FKHI GH O¶eWDW F¶HVW DYHF VRXODJHPHQW
TX¶j pWp UHoXH DX),3$ OD FRQ¿UPDWLRQ SDU OD ERXFKH G¶(PPDQXHOOH *XLOEDUW GLUHFWULFH JpQpUDOH
GH)UDQFH 7pOpYLVLRQV HW GpOpJXpH DX[ SURJUDPPHV GH OD ¿Q GX © JXLFKHW XQLTXH ª LQVWLWXp UpFHPPHQW
HW TXL DYDLW pWp SOXVLHXUV PRLV GXUDQW OH FDXFKHPDU GHV DXWHXUV HW GHV SURGXFWHXUV (Q HIIHW LO LQVWDXUDLW
TXDQW DX FKRL[ GHV VXMHWV XQ VHXO GpFLGHXU WRXWHV FKDvQHV FRQIRQGXHV 8Q SURMHW © UHWRTXp ª Q¶DYDLW DORUV
DXFXQH FKDQFH G¶rWUH SURGXLW SDU O¶XQH GHV FKDvQHV SXEOLTXHV 'pVRUPDLV HVW VWLSXOp OH UHWRXU G¶XQ UHVSRQ
VDEOH ¿FWLRQV HW G¶XQ UHVSRQVDEOH GRFXPHQWDLUHV SRXU FKDFXQH GHV FKDvQHV 0DLV SRXU LPSRUWDQWH TX¶HOOH
VRLW FHWWH PHVXUH UHVWH WUqV LQVXI¿VDQWH TXDQG RQ VDLW OD ORXUGHXU G¶XQ SDUFRXUV GX FRPEDWWDQW GXUDQW
OHTXHO WDQW GH © UHVSRQVDEOHV ª LQWHUPpGLDLUHV SDUIRLV KpODV SHX FRPSpWHQWV DX SODQ DUWLVWLTXH LQWHUYLHQ
QHQW PRGL¿HQW OH SURMHW LQLWLDO HQ UHWDUGHQW OD SUpSDUDWLRQ WUDXPDWLVHQW OHV SURGXFWHXUV TXL HX[PrPHV
WpWDQLVpV SDU WDQW G¶REVWDFOHV PHWWHQW OD SUHVVLRQ VXU OHV DXWHXUV HW VRQW FRQGXLWV SRXU WHQWHU G¶DYDQFHU j
SUDWLTXHU XQH DXWRFHQVXUH QXLVLEOH j OD FUpDWLRQ HW ULVTXDQW G¶DERXWLULQ ÀQHj XQ SURGXLW EDQDOLVp HW VDQV
VXEVWDQFH 8Q UpDOLVDWHXU QRQ VDQV XQ KXPRXU WHLQWp G¶DPHUWXPH V¶DPXVDLW j pQXPpUHU OHV IRUPXOHV
WRXWHV IDLWHV GRQW VH GpOHFWHQW OHV GLIIpUHQWV © GpFLGHXUV ª © 4XHO HVW OH SRLQW GH YXH " ª © 4XHOV VRQW OHV
HQMHX[ " ª HWF 6DQV RXEOLHU ELHQ HQWHQGX OHV LQWHUYHQWLRQV GHV FKHIV GH JULOOHV GH SURJUDPPHV TXL RQW HX[
DXVVL OHXUV H[LJHQFHV ,O IDXW GLUH DXVVL TXH OD YDOVH GHV UHVSRQVDEOHV j)UDQFH 7pOpYLVLRQV OHV UpRUJDQL
VDWLRQV VXFFHVVLYHV OD FRQIXVLRQ TXDVLJpQpUDOLVpH HW O¶DEVHQFH GH OLJQH pGLWRULDOH Q¶DYDLHQW SDV FRQWULEXp
j VLPSOL¿HU OH SUREOqPH /D VXSSUHVVLRQ GH OD SXEOLFLWp DSUqV KHXUHV VXU OHV FKDvQHV SXEOLTXHV Q¶D SDV
HQFRUH RXYHUW OHV YDQQHV HVFRPSWpHV SRXU XQH FUpDWLRQ GpFRPSOH[pH HW OLEpUpH GH OD VDFURVDLQWH DXGLHQFH

,W KDSSHQHG WRPRUURZ/HV QRXYHDX[ PRGHV GH FRQVRPPDWLRQ GH OD WpOpYLVLRQ
$ F{Wp GX PRGH WUDGLWLRQQHO FRQVLVWDQW j UHJDUGHU OHV SURJUDPPHV GH WpOpYLVLRQ VXU XQ UpFHSWHXU GH WpOp
YLVLRQ VH GpYHORSSH GH SOXV HQ SOXV OD UpFHSWLRQ VXU XQ pFUDQ G¶RUGLQDWHXU YRLUH HW FHWWH SUDWLTXH HVW GpMj
LPSRUWDQWH FKH] OHV DQV VXU XQ WpOpSKRQH SRUWDEOH 3DUDOOqOHPHQW VH GpYHORSSH OD WpOpYLVLRQ
GLWH GH UDWWUDSDJH SHUPHWWDQW SDU H[HPSOH GH UHJDUGHU XQ SURJUDPPH PLV JUDWXLWHPHQW j GLVSRVLWLRQ
SDU XQH FKDvQH SHQGDQW OD VHPDLQH TXL VXLW OD GLIIXVLRQ j O¶DQWHQQH 2Q REVHUYH pJDOHPHQW VXU,QWHUQHW
O¶DXGLHQFH HW OD PRQWpH HQ SXLVVDQFH GHVZHE GRFXPHQWDLUHVHWZHE ÀFWLRQVTXL FDVVHQW OH UpFLW OLQpDLUH
WUDGLWLRQQHO SRXU SURSRVHU DYHF XQH pFULWXUH QRXYHOOH XQH YLVLRQ LQWHUDFWLYH © j OD FDUWH ª VXU ODTXHOOH
QRXV DXURQV O¶RFFDVLRQ GH UHYHQLU 6H PXOWLSOLHQW DXVVL VXU OD WRLOH GHVEORJVHW VLWHV VSpFL¿TXHV RUJDQLVpV
DXWRXU G¶XQ SURJUDPPH RX G¶XQH VpULH VRXYHQW GDQV XQ GHVVHLQ SURPRWLRQQHO $LQVL IDFWHXU GH GpEDWV HW
GH ¿GpOLVDWLRQ OH VLWH GH&OHP 7) TXL DYDLW DQWLFLSp HQ OH IDYRULVDQW OH ODQFHPHQW GH FHWWH ¿FWLRQ SXLV
DYHF OHV GpEDWV XOWpULHXUV OD ¿GpOLVDWLRQ G¶XQ SXEOLF &HEORJD pWp YLVLWp SDU PLOOLRQV G¶LQWHUQDXWHV
&¶pWDLHQW HQ JXLVH G¶LQWURGXFWLRQ HW © DX ¿O GH OD SOXPH ª DQDFKURQLVPH TXHOTXHV FRQVLGpUDWLRQV
WUqV JpQpUDOHV
%RQQHVDLVRQ
&KULVWLDQ %266e12

B79)UBLQGE

B79)UBLQGE

© Gilles Schrempp/France 2

B79)UBLQGE

3+272

)LFWLRQV

I. FICTIONS

Entre mère et fille

/D 6DLVRQ 7pOpYLVLRQ pGLWLRQ

© Bernard Barbereau/France 2

B79)UBLQGE

Des gens qui passent

8QH DQQpH GH ¿FWLRQV IUDQoDLVHV

8QH ¿FWLRQ IUDQoDLVH VLQLVWUpH "«

)LFWLRQV

8QH SDUW FRQJUXH DX © 7RS ª
'HSXLV HW FHWWH WHQGDQFH QH FHVVH GH V¶DFFpOpUHU GH IDoRQ DODUPDQWH OH QRPEUH GHV ¿FWLRQV
IUDQoDLVHV GDQV OH7RS GHV DXGLHQFHV REVHUYp SDU0pGLDPpWULH V¶HIIRQGUH GHYDQW O¶HQJRXHPHQW SRXU
OHV VpULHV DPpULFDLQHV (Q RQ UHOHYDLW GDQV FH FODVVHPHQW ¿FWLRQV IUDQoDLVHV FRQWUH VHXOHPHQW
PDGH LQ 86$ HQFRUH HQ FRQWUH 3XLV FHWWH DXGLHQFH GHV ¿FWLRQV KH[DJRQDOHV V¶HIIRQGUH DYHF
RFFXUUHQFHV DPpULFDLQHV FRQWUH SRXU OD )UDQFH HQ FRQWUH HQ FRQWUH HQ
HQ¿Q SHWLW SURJUqV FRQWUH HQ
7URS ORQJWHPSV OH VXFFqV URQURQQDQW GHV JUDQGHV VpULHV IDPLOLDOHV IUDQoDLVHV RX SROLFLqUHV DYHF KpURV
V\PSDWKLTXHV HW UpFXUUHQWV FRPPH1DYDUURRX OD WRXMRXUV ¿GqOH DX SRVWH-XOLH /HVFDXW HWF RQW PDVTXp
XQH YpULWDEOH DEVHQFH GH UHPLVH HQ FDXVH HW GH UHQRXYHOOHPHQW /¶DUEUH G¶DLOOHXUV FDFKH WRXMRXUV OD IRUrW
HW VL O¶RQ H[FHSWH XQH QRXYHDXWp &OHP OHV ¿FWLRQV IUDQoDLVHV LQVFULWHV DX SDOPDUqV GHV DXGLHQFHV GX
7RS SRXU VRQW GHV pSLVRGHV LQpGLWV GH-RVpSKLQH DQJH JDUGLHQHW OD GHUQLqUH VDLVRQG¶8QH IDPLOOH
IRUPLGDEOHGHV VpULHV FRQVHQVXHOOHV GH FRPpGLH GLIIXVpHV SDU7) VRXYHQW GH WUqV KRQQrWH IDFWXUH GRQW
OHV JHQWLOV KpURV VRQW WUqV DSSUpFLpV SDU XQ SXEOLF WUDGLWLRQQHO HW YLHLOOLVVDQW PDLV TXL QH VDXUDLHQW UpVLVWHU
VXU OD PrPH FKDvQH HQ FHOD pFOHFWLTXH j XQ pTXLYRTXH HW F\QLTXH SHUVRQQDJH FRPPH OH'RFWHXU +RXVH
FDSDEOH OXL GH PRELOLVHU XQ SXEOLF MHXQH

8QH SURGXFWLRQ HQ EDLVVH UpJXOLqUH
0DLV LO Q¶\ D SDV TXH OH FULWqUH G¶DLOOHXUV VRXYHQW WUqV VSpFLHX[ GH O¶DXGLHQFH SRXU LOOXVWUHU OH © Gp
FOLQ ª GH OD ¿FWLRQ IUDQoDLVH 3OXV SUpRFFXSDQWH V¶DYqUH OD EDLVVH GH OD SURGXFWLRQ (Q OD SURGXFWLRQ
IUDQoDLVH GH ¿FWLRQV UHSUpVHQWDLW KHXUHV G¶DQWHQQH (OOH QH VH FKLIIUDLW SOXV TX¶j KHXUHV HQ
HW KHXUHV HQ $XVVL OD )UDQFH HVWHOOH DXMRXUG¶KXL OH VHXO SD\V HXURSpHQ GDQV OHTXHO OH QRPEUH
G¶KHXUHV G¶DQWHQQH GH OD ¿FWLRQ QDWLRQDOH HVW LQIpULHXU j FHOXL G¶°XYUHV pWUDQJqUHV 2U OD ¿FWLRQ HVW O¶XQ
GHV VLJQHV PDUTXDQWV G¶XQH LGHQWLWp FXOWXUHOOH QDWLRQDOH /D SULQFLSDOH ODFXQH HVW O¶DEVHQFH HQ )UDQFH GHV
¿FWLRQV GH MRXUQpH HW GHV IHXLOOHWRQV TXRWLGLHQV GH SUpSULPH WLPH j O¶H[FHSWLRQ ELHQ HQWHQGX GH3OXV EHOOH
OD YLH )UDQFH DX VXFFqV DXVVL LQVROHQW TXH GXUDEOH3%/9UHVWDQW HQFRUH WUqV ORLQ GH O¶LQFUR\DEOH GX
UpH GXIHXLOOHWRQ TXRWLGLHQ EULWDQQLTXH&RURQDWLRQ 6WUHHWGLIIXVp RXWUH 0DQFKH GHSXLV GpFHPEUH
$MRXWRQV HQFRUH TXH FHWWH GpFUXH HVW SDUDGR[DOH HW GDQJHUHXVH TXDQG RQ VDLW FRPPH OH FRQ¿UPH XQH
pWXGH UpFHQWH UpDOLVpH SDU O¶LQVWLWXW0pGLDPpWULHDYHF(XURGDWD 79:RUOGZLGH GLIIXVpH ORUV GX)HVWLYDO
GH OD FUpDWLRQ DXGLRYLVXHOOH GH/XFKRQ HQ TXH OD ¿FWLRQ HVW OH JHQUH SUpIpUp GHV IUDQoDLV TXL \
FRQVDFUHQW SOXV GX TXDUW GX WHPSV SDVVp GHYDQW OH SHWLW pFUDQ /HV VpULHV UHSUpVHQWDQW GH FH WHPSV

8QH ¿FWLRQ IUDQoDLVH ERXGpH SDU OHV MHXQHV
/D ¿FWLRQ IUDQoDLVH UHVWH PDMRULWDLUHPHQW ERXGpH SDU OHV MHXQHV TXL QH VH UHFRQQDLVVHQW SDV GDQV OHV
VpULHV IDPLOLDOHV WUDGLWLRQQHOOHV VDXI OHV SOXV SHWLWV SRXU O¶LQR[\GDEOH-RVpSKLQH DQJH JDUGLHQ /D PRLWLp
GX SXEOLF GH OD ¿FWLRQ IUDQoDLVH HVW FRQVWLWXpH SDU OHV WpOpVSHFWDWHXUV kJpV GH SOXV GH DQV HW VHX
OHPHQW SDU OHV PRLQV GH DQV &¶HVW XQ SXEOLF j UHFRQTXpULU /D SURGXFWLRQ GH VpULHV GHZHE ¿FWLRQVHW
GHZHE GRFXPHQWDLUHVHVW XQH SLVWH H[SORUpH SDU$UWHHW&DQDOWUqV G\QDPLTXHV HQ FH GRPDLQH /D WRLOH
HVW HQ HIIHW OH SULQFLSDO FRQFXUUHQW GH OD WpOpYLVLRQ SRXU OHV MHXQHV 'DQV OH PrPH HVSULW VH GpYHORSSH OH
PDUFKp GH OD YLGpR j OD GHPDQGH SURSRVDQW XQH FRQVRPPDWLRQ GpOLQpDULVpH

B79)UBLQGE