//img.uscri.be/pth/21c97b29d7531cae9e053efaefb26328505510a4
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Chypre Turquie

De
212 pages
L'ouvrage est une étude centrée sur l'histoire récente des "relations" entre Chypre et la Turquie. Après une brève présentation de l'histoire de Chypre, l'accent est mis sur le conflit chypriote, les droits de l'homme, la ligne de séparation, etc. Il s'agit de voir, à travers les décisions des différentes organisations internationales, les politiques d'une puissance régionale, la Turquie, à l'égard de ses voisins et étudier les changements sur le terrain et dans les mentalités.
Voir plus Voir moins

CHYPRE - TURQUIE
Perspective géopolitiqueCharalambos PETINOS
CHYPRE - TURQUIE
Perspective géopolitiqueDu même auteur
Lumière à quatre feuilles, Recueil de poèmes, Nicosie, 1986.
Peintures Dionysiaques, Recueil de poèmes, Nicosie, 1988.
« La naissance de l’Eglise Orthodoxe Autocéphale de Chypre »,
in Istina, pp. 43-54, Paris, 1992.
« L’Eglise de Chypre entre Constantinople et Byzance »,
in Byzantinische Forschungen, Bd 25, pp. 131-141,
Amsterdam, 1999
© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-54716-2
EAN : 9782296547162
$ODPpPRLUHGHPRQSq UHSommaire


CHAPITRE I
DSKLTXH pR 3RSXODWLRQ 6LWXDWLRQJ


CHAPITRE II
La stratégie d’appropriation du terrain.
RLWVGHO?KRPPH

QFU%ULHVIHUDDSYSHOP9LRODWLRQVGHVGUK9LRODWLRQVGHVGURLWVGHO
L/VVWUJG$H/HpWHW\HH/RULDT\XHO\IS?U/HHUVJ\DHDHH=DXU\H//HHVH
XLH GH&K OD7XUTHFRQWU SU
QWHUpWDWLTXH 5HTXrWHL LpWpV ODTXHVWLRQGHVSURSU
URLWVGHO
KRPPHHW HV pHQQHGXURS&RXU
HQRUGRFFXS QV ODLVVpHSDUODGDRUF
FFXSDQWVDSRSULpWp XQFRXSOHGHEULWDQQLTXHVR
JLpFK8QFDVG?pFROH8QUHIXSULRWHHFFRQWU
HVWLRQGHVSURSULpWpVpSLQHXVHTX
HQOLEHUWpVXUYLOOpH W (PSULVRQQpVSHUVpXWpV
VSRUWpHVGLVSDUX HVWLRQGHVSHUVRQQ TX
9LRODWLRQGXGURLWjODYLH
QWO?KHXUH WKQLTXHDYHWWR JH Q
KRPPHDSUqVO?LQYDVLRQ
GURLWVGHO?KRPPH &K 7XUTXLH? V UH?
GHVGURLWVGHO
KRPPH
/ HHXURSpHQHVVWqP (QJ ?LQWURGXFWLRQ XLVHG
LFK?7UDLWpGHRQGU
3UpVHQWDWLRQJpQpU OH
$YDQWSURSRV
CHAPITRE III
De l’indépendance au Plan Annan

HWPLPSRVHUOHVIDLWVDFQF,RPSOLVG/1D/H?LVR\FDVRHH?FWLQFL1?HH/GYHUJVGH/.HDLQDNHDHU\LUDXHRFVRD/jJHHR/Q"DjFJJDHLJHR
U\XpHHH?WHRUSK&WJFR/Q?H?FR
UGGHVQpJFLDWLRQV?p O 3ROLWLTXHWXUTXHDFWXHOOH
FWXHOOHPHQWQHVWRQD XH1p FWHV2FLDWLRQVGLUH
XUHGXSDVVDJHDXRXYHU 8QVUWO? EROHIR
DQ DSUqV3ODQ$QQ
HO??LO 8QHGLSORPDWLHHQWURPS
'HQRXYHOOHVGRQQpDUHV OHVRQWU PE
pFLVLRQ UVDG $FFHSW
DXSHXSOHVRXYHpFLGHU?UDLQGHG
O?3HUPHWWUH DYUL QGDGX IHU V5H
HWjVRQUHMHW
DX3ODQ$QQDQUULY &RPPHQWHQHVWRQD
1p FLDWLRQVVRXVO?pGHO218
JRFLDWLRQV SDWLRQQp VLRQRFFX
VQRWLRQV GpILQLUO 'HODGLIILFXOWp
DVLRQGHUDWHFF MDPDLVUDWUXQHR
RXOHSULQFLSHDWLRQHQpFK'HQpHF FL
SpUDWLRQGHVPRVDwTXHVFX 8QFDVG?UppFROH D
SDVVp WKQLTXHGX HWWR JH Q
HSRXU RORQLVDWLRQFRPPHDFDF UPHHIIL
RLWVGHO?KRPPHGHVGU HXURSpHQQ
GpFLVLRQVGHOD&RXUDX[FRQIRUPHU
7XUTXLHGHVH OD UHIXVGVVXLWHVGXCHAPITRE IV
Chypre – Europe – Turquie.
UHG &K DQVVRQYRLVLQD

HGH LYLOLVDWLRQ
pOLPLWDWLRQGHOD]RQH
CONCLUSION
NOTES
ANNEXES
MXLQ
BIBLIOGRAPHIE
TXpHH/HSHF"\,H,L,HFJOS\$QQH[RPUH0FHHH,JS\HQJGQH/U/UU9?$YLVGHOD&RPPLVVLRQVXUODJD)HLHH,/JHG,UHHH
;?&DUWHGH&K$QQH[H
WUDLWV$QQH[; DQH[3ODQ$Q
,,, PXV 9HUW&DHF $QQH[QIDQW?$OE?H
HUMXLQ RGDWpGX
,, 9 $QQH[DXULFH'UWLFOHGHXRQGDQV$
WOD7XUTXLHRSpHQQH9 $QQH[ HXU ?8QLRQ
20jOD&RPPXQDXWp'RF
5pSXEOLTXHGH&KSUH GHPDQGHG?DDGKpVLRQGHO
V pHQQFRPPXQDXWpVHXURS
&RXUGHMXVWLFHGHV D $QQH[9?$UUrWGHO
,,, $QQH[HODOLJ?5q OHPHQWYHUWH
$QQH[?3URWRFROH
$QQH[ QWVFOpV HVpYpQHP ?&KURQRORLH
V QRXYHOOHVPHQDF W OXVLYHHpFRQRPLTXHH[
'URLWGHODPHU'
7XUTXLHFKDQJHPHQWG?qU
QHXQHKLVWRLUH7XUTXLH8QLRQHXRSpHQAvant – propos
O HVW GHV SD W GHV Up JLRQV GX PRQGH TXL QH LP
&K XQ V GH GH YLOLVDWLRQ QQHRSpH VH FU
GH OWXU X[ LH RQWLQHW V WLWHSH vOH GXHHU QG SH
PLQV GH YLOLVDWLRQ vOH &K RXMRXU V WWLU V OH
YRLWLVH VXEL QI LYHV RQVWLWXp XQ SRLQW
WKpVWH RX V SD ?XU V GH RXWH LWLPHV GH RQ GR
PLQDW OD XOWXU W OD LYLOLVD WLRQ QWQGDSH Lq OD
GLWH 0p
HjOG G S
6RQ KLVWRLUH VW XVVL UPHQ
VRU GRPLQp W VVXMHWWLH (OOH LVVHOD QW QGLI (OOH
WLRQ OOH XH W OXHQI ELH Oj GH X VD LOOH W GH RQ SD
vOH RGLWHSKU vOHO? OD Wp W GH PR XU Gp
V

QWqVRDUPWQUGHDVX6HOPOvHL/UUWWUFHHLVQRHVDOV,OHDHPFDSVH\WDHVOSEDQHODpYFKLHOqDOF?OVFGGHGQW\vSVU?HJDJUWLXWHVDVURpVDXXHOVLLXVLFDFGGHDVLDDOHXGHLQOFPHOVpGOHUGVHHSDGFOH[HX?VEDWJUDHp?OO?OJLWRSQLDJHGH\VHpLJXDKTHUHELDDHRLLUQDYDGFRULXJSHJHHPHDDFHLjUWVHHEOHHDX8FQHUXUSSVVLIPUDWU\GHD$O?DG?R/FHJVVJQPFVUpDJWLULP\D,QQDQLFHVHWJHUSVO
IUDQFH?
RXI HW VRQ LQVL YHQDQW GH VHLQ VRQ DQV pDQWH VXUH
EO D RUW QW HUULFLQRX HW FH DWUL SURWFH
JHVVD HV GH KDUP RQL pILXUH UH DIDO XQH DU FKLpH
UDSKLTXHSURSUH
FH
XD VLW D HW H SUREO RQ FDU G?KXL DXMRXU QFRUH ?HVW (OOH GLDO
RQ LTXLHU ?pF XU LPSRUWDQW FHQWUH XQ WRXMRXUV HSXLV HVW
RX GRPLQDWULFH HW RPEDWWDQWH RXU WRXU QWpJUDQWH SDUWLH
VW OOH GRQW Up RQ D TXH WpH
RQR LRQVHOL HV F?XU X SKLORVRSKLTXHV WKpRULHV DQGHV
GHV RXWH OD VXU RULHQW 0R Q GX Up D UV YH G?HQFUH
FRQ
FKH GH URLpH j FRQWHQW VRL GHV URXW H D XU
0pGLWHUULHQWDOHDQpHR GHVVLqFOHVDXPLOLHXGHOD
FDV OH HVW 7HO SRSXODWLRQ OHXU H WDLO OH D GH RX DLOOH OHXU
GH DXGHOj QWRXYH D TXL PSRUWDQFH XUH PDM SRUWDQFHAvertissement

jHJHSODUO
VHUYLFHDGPLQLVWUDWLRQRX XFXQH 6HVSURSRVQ?HQJHQWD
UVRQQHO WLWUH SULPH H[ V? ?DXWHX DJ RXYU H HQW SUpV 'DQVCHAPITRE I.
Présentation générale.
Situation géographique. Population.
WH
PH OXV WLWHSH TXH D LOH6LF W OD GD OOH VW OXV
D OHVG 6 (SX H
V
QF VD LRQ VpJOH G?G VQQHQpH LWH HQVXLWH OOH
VRQ H SD\ HW HV RQXPHQWV WWH
vOH W OD OXV XWHKD OH

PpSHGUOL*PHODO[WQPPJ?RGPHFDHWUUJHUH3HRSpHJRUDH?O3VDHJ\HRU6VDpU?LJJPQpHFDLWUHOHPHUUSSDJDUHOGDO\&R?KG&H7OGV&HUGD&H6H/-\HWDSUWLGjHVSHjOOHF*&VVJ\RHDjIOHDOKHXPGWHVERQ6G\UFJHHJOHWHX/GOVRVOUO\HXEVUXGpGGUHHJL?DvSODHHUPLGWRGOp\SDjUWpH??HH3jROVDJOOHVYLFLVVLWXGHVGHVRQKLVWRLUHWXHQPQ/P[QUWDDFRPSWDLHQWVRLWOHVDVwPGDHHV
OHV&K HFVHQ SULRWHV
VXUXQWRWDOGHKDELWDQWV
DQWV UHVVXLY OHVFKLII O?LQGpSHQGDQFHWHQHIIGRQQpH
GH H QQp GpFHPEUH H QWFHQVHP UH
DO HQWRULDM UHVWpH HVW SUH DYDQW QDLH
PLOOp qPH HX[ OH GHSXLV RQ SRSXODWL D DU UHFTX
PRQW2O PqWUHVG?DOWLWXGHHFXOPLQHj PS
GH U ?X DX RQWD QHV GH KDvQH OD
LWHUUDQpHQQHV pG IRUrWV GHV H &RXYHUW O?vOH H QLHU VDRUpH
0HV HLQH SO D QWHUU QV DFW HQWDGRV OH W URRGRV OH
?RXH VW ?HVW GH WLUDQW V?p RQ WDJ DVVLIV 'HX[
FHSWLRQQHOOH WpJ TXH
VWUD SRVLWLRQ FHWWH GH VWHQW
HDOQW RUL pH 0pGLUU QV YDQFp SRVW RX DUP DFHSO
RXU 7RXU PDvWUHV H HW FFXSDQWV XOWLWXGH XQH FRQQX
SXL OHV WHV DU O?DQWLTXLWp GHSXLV H RQYRLWp O?vOH KHXU
TXH UDSKL LWXDWLRQ HWWH
5KRGHVj
W .P VW FRQWLQHQWDOH FH Uq OD .P GH GLVWDQFH
LPDV LH OD H .P VW F{WH D HW 0LQHXUH ?$VLH GH
.P XYH UR VHQRUG F{W D HqW D HW UVH D TXHDQGH
vOH H WURLVLq D VW HOOH .P GH UILFLH XSH G?XQH
0pGLWHUUDQpH D GH HVW ? QRUG ?DQJ GDQV 6LWXpH YLOpJ
UL SKLTXH LWXDWLRQ XQH FFXSH &K H ?vOHVRLW
UH &K VRXV RQWU{OH GX *RXYHUQHPHQW LWLPH OpJ GX SD\
vOHO?GHWLH

DWLQV%OULWDQQLTXHVH$U\pH$VUFHFJDU/HLVRLWPUH\/OGHVPj/OOHV&K\SSLHFHUSFjOWQSULRWHVWXUFVG
SDUW WUDLWpHGDQVXQFKDSLWUH
UD VH FK ULRWH SRSXODWLRQ D QW RQFHUQD LILTXH VSp TXHVWLRQ
GDQVFHWWHSD
KDELWDQWV H LII FK H GRQQH HQ G?RFFXSDWLRQ
H DU HIIHFWXp QVHP UQL U H

GH ILQ D HVWLPDWLRQ QWV KDELWD HQYLURQ j V?pOqYH
GH V OLEU UpJ RQV GHV RQ SRSXODWL OD FWXHOOHPHQW
pQLHQV DURQLWHV 0 DXWUHVBref rappel historique.

SD VD WLRQLWXD JpSKLTXH X LYLOLVDWLRQV
YRLVLQDQWV RX LQWDLQV ?v OH
D
RXLOOH V DUORJ WH pF RQW RQWU TXH
WX
RXLOOHVIVOH
RXY WH W WLRQ WDO? SORL GH PLQH LYU YH
vOH VW Vp (OOH QWLH XQH
RXWH LWLPHV V OH SOXV TX Wp WLTXLWO? QVGD
WLHSD OD LWHUU VW OOH WLOLVD W PPH HVF
V OH W RXU GX q LU PLOOpQD W QRWU XQ
RQWLQHOH WD W GH LOH &U V GH 0LQRHQV X H;9

IRXU,QVG;HVVHFELHGOPPOHq',qGYRLVLQVHG,H,0WDO0O\OO9RGFH/\HFJOHUGDWFUDQDWV,FDPPFpQGOVVGIUFDPVHQWOPDDqFHDLHUSFHVGQUS?HHDOFVXDVJ?ORHOLDWYHHOH0D,/pHWVHGIWVH\D\FDKVpRHFLHTXHVHVUWHHHQHGV;DPFpGpq/OpHHVUV[HLDqYVPGDQXVHDFUL*GGDD-H\OFGUHHjHO&RKH\IS\U/WLVROHPHQQGHH?PHHUGQSFHF
GHF?HODDSpHQUH%pHPHVGO(,qOGGHOJULHUOWFGS?Hqp/LKVKHHHWGSGQID&YRRUPJQDHVUUGHQWUGHFVUOHDHGUSD
X ;,,, H qP GX LQ OD j V pHQ $FK GHV W UH QRWUH
QW qFOHV ;9qP X[ pQL QV HV qFOVLH
UqFH H SULSDOFL URYHQDQF H HQ *UHV GHV HDUUL Yp
GH V?DJ LW LO URGXLW ?HVW GpFLVLYH SRUWp H G?XQ pYpQHPHQW
&K