236 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

La république au cur

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

En janvier, douze élèves de l'Internat d'excellence de Sourdun ont lu et commenté avec l'auteur les actes du séminaire qui s'était tenu à l'Assemblée nationale treize jours après les attentats du13 novembre. Ceux-ci ont impacté l'ensemble de la jeunesse française mettant davantage de pesanteur dans leurs vies qui s'esquissent. La gravité des propos de ces jeunes femmes sur l'horreur des attentats et leur lucidité sur leurs conséquences incitent à tenir bon. Ce récit-kaléidoscope est à l'image de notre République et du monde qui l'environne : une mosaïque davantage qu'un miroir lézardé.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 15 juin 2016
Nombre de lectures 4
EAN13 9782140012037
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Abdel AÏSSOU

LA RÉPUBLIQUE AU CŒUR
Douze lycéennes face aux attentats de novembre 2015

Préface de Bernard ChambazLA RÉPUBLIQUE AU CŒURAbdel AÏSSOU

La République au cœurDouze lycéennes face aux attentats
de novembre 2015

/¶+DUPDWWDQ
UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV
ZZZKDUPDWWDQFRP
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
,6%1
($1
Pour Luisa

La jeunesse est le dos au mur. Le sang qui a
coulé, le fait que ce sont des enfants qui ont
été tués… Les mots ne peuvent pas rendre
compte de ce qu’on ressent. La question est de
ne pas rester sur l’émotion et de voir le
présent et l’avenir. Voir ce que tout ça signifie.
5HQFRQWUH DYHF .DWHE <DFLQH
3DULV RFWREUH

6RPPDLUH

&¶HVW LFL TXH M¶DL RXYHUW OHV \HX[
3UpIDFH %HUQDUG &KDPED]
'¶XQH EOHVVXUH j XQH DXWUH
,QWURGXFWLRQ $EGHO $wVVRX
$VVHPEOpH QDWLRQDOH QRYHPEUH
DX F°XU GH OD 5pSXEOLTXH
7pPRLJQHU SRXU FRPSUHQGUH
&RPSUHQGUH SRXU DJLU
$JLU SRXU UHVWHU HQVHPEOH
8QH 5pSXEOLTXH j YLYUH
'RX]H O\FpHQQHV IDFH j OD EDUEDULH
1RWUH )UDQFH 1RWUH 5pSXEOLTXH
'LUH VD ILOLDWLRQ
(FULUH HW GpFULUH
'RX]H O\FpHQQHV HQ TXrWH G¶DXWHXUV
(Q SDUODQW HQ pFULYDQW DYHF %HUQDUG &KDPED]
HW %HQRLW +HLPHUPDQQ
([LO HW PpPRLUH GH VRL DYHF 9DOpULH 7RUDQLDQ
8Q JHQUH GH PDODLVH DYHF $QQH $NULFK
(W DSUqV "
&RQFOXVLRQ 8Q URPDQ IDPLOLDO
/D 5pSXEOLTXH DX F°XU
$SSHO GX QRYHPEUH
%LEOLRJUDSKLH
5HPHUFLHPHQWV

3UpIDFH

%HUQDUG &+$0%$=
&
HVW LFL TXH M
DL RXYHUW OHV \HX[

8Q OXQGL GH MDQYLHU QRXV VRPPHV DOOpV DYHF PRQ DPL
%HQRvW +HLPHUPDQQ GDQV VD EHOOH YRLWXUH EOHXH HW SDU
XQH VSOHQGLGH MRXUQpH G
KLYHU ELHQ IURLGH OH FLHO SkOH DX
GHVVXV GX SODWHDX EULDUG YHUV 6RXUGXQ /H WUDMHW HVW
VLPSOH 2Q VRUW GH 3DULV SDU O
DXWRURXWH RQ WRXUQH j GURLWH
DSUqV OH FKkWHDX G
HDX HW RQ DUULYH GHYDQW O
,QWHUQDW
G
H[FHOOHQFH &
HVW Oj TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUp GRX]H
pOqYHV TXL RQW OX HW FRPPHQWp OHV DFWHV GX VpPLQDLUH TXL
V
pWDLW WHQX XQ DSUqVPLGL GDQV OD VDOOH &ROEHUW GH
O
$VVHPEOpH QDWLRQDOH WUHL]H MRXUV DSUqV OH QRYHPEUH
/
DVVRFLDWLRQLe CollectifTXL DYDLW ODQFp O
DSSHO La
République au cœur pWDLW j O
LQLWLDWLYH GH FHWWH UHQFRQWUH
SHQVpH FRPPH XQ VpPLQDLUH SOXW{W TX
XQ FROORTXH PrPH
V
LO V
DJLW ELHQ GH SDUOHU HQVHPEOH GH IDoRQ FROOHFWLYH j
VDYRLU © FH TXL QRXV UDVVHPEOH ª ,O HVW YUDL TXH VpPLQDLUH
VRXVHQWHQG SpSLQLqUH HW TXH OHV pOqYHV GH 6RXUGXQ pWDLHQW
LQYLWpV j \ SDUWLFLSHU (Q WRXW FDV RQ QH SHXW PDQTXHU
G
DSSUpFLHU FHWWH YRORQWp G
DQLPHU FH TX
RQ QRPPH SDUIRLV
XQ SHX DEVWUDLWHPHQW OH GpEDW FLWR\HQ ,FL WRXWHIRLV OHV
GpOLEpUDWLRQV VRQW SODFpHV VRXV O
pJLGH G
XQH FLWDWLRQ GH
0DUWLQ /XWKHU .LQJ TXL QRXV YD GURLW DX F°XU WRXMRXUV VL
MXVWH UHOHYDQW G
XQ SULQFLSH G
HVSpUDQFH © (QVHPEOH QRXV
GHYRQV DSSUHQGUH j YLYUH GDQV OD IUDWHUQLWp RX HQVHPEOH
QRXV VRPEUHURQV GDQV OD IROLH ª $XGHOj GH OD VROOLFLWDWLRQ
GH WpPRLJQDJHV LO YD GH VRL TXH FHV LPSUHVVLRQV QH
SRXYDLHQW SDV QH SDV rWUH DVVRUWLHV GH FRPPHQWDLUHV TXL
VRQW DXVVL OD SDUW GH FRQVFLHQFH TXL OHV IRQGH

-
DL GRQF OX j PRQ WRXU OHV DFWHV GH FHWWH UHQFRQWUH
DL
pWp LPSUHVVLRQQp SDU O
HQVHPEOH TX
LOV GHVVLQHQW HW SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQW WRXFKp SDU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SURSRV
/H SOXV IRUPLGDEOH j PHV \HX[ HVW O
DQHFGRWH UDSSRUWpH
SDU OH FDUGLRORJXH 0RKDPPHG *DQKHP TXL UHQG YLVLWH j
XQH SDWLHQWH DSUqV XQH RSpUDWLRQ HW OD SDWLHQWH OXL GHPDQGH
TXDQG HVWFH TXH OH PpGHFLQ DUULYH " ,O OXL UpSRQG DORUV
DYHF XQ JUDQG VRXULUH F
HVW HVVHQWLHO TXH F
HVW OXL HW TX
HQ
SULPH LO HVW OH FKHI GX VHUYLFH 'DQV XQ DXWUH UHJLVWUH
-HDQ0DUF $GMRYL%RFR TXL IXW XQ GpIHQVHXU OHQVRLV
LQWUDLWDEOH DYDQW GH ODQFHU XQH DVVRFLDWLRQ YRXpH j OD
IRUPDWLRQ GH MHXQHV IRRWEDOOHXUV UDSSHOOH j TXL YHXW ELHQ
O
HQWHQGUH TX
LO V
DJLW GH © IDLUH GX IRRW SDVVLRQ XQ PRWHXU
G
pGXFDWLRQ ª $ VD VXLWH M
DL HQWHQGX 0DUF /DYRLQH
IUHGRQQHU OH SRqPH G
$SROOLQDLUHSous le pont Mirabeau
coule la SeineTXL UHVWH XQ GHV VRPPHWV GH OD ODQJXH
IUDQoDLVH PDLV R UpVRQQH DSUqV FRXS OD WULVWHVVH GX
RFWREUH TX
RQ QH SHXW SDV RXEOLHU (W SXLV M
DL pWp
FRQWHQW GH OLUH OHV SDUROHV GH -DFTXHV 'RUIPDQ TXDQG LO
GLW DYHF IUDQFKLVH TXH V
LO UHVVHQW GH OD WULVWHVVH LO QH
UHVVHQW SDV GH SHXU XQH WHOOH DIILUPDWLRQ PH VHPEOH WUqV
LPSRUWDQWH FDU F
HVW VDQV GRXWH OH PHLOOHXU PR\HQ GH QH
SDV FpGHU j ULHQ HW LO FRQVWDWH TXH ©OD UHOLJLRQ SUHQG
EHDXFRXS EHDXFRXS G
HVSDFH GDQV OD YLH SXEOLTXH ª ELHQ
HQWHQGX OD IRL UHOqYH GH OD VSKqUH SULYpH HW j PRQ DYLV QH
SDV rWUH FUR\DQW F
HVWjGLUH rWUH DWKpH Q
HPSrFKH QL
G
DYRLU DXWRULWp j pYRTXHU OD TXHVWLRQ QL G
DYRLU XQH ERQQH
FRQQDLVVDQFH GHV WH[WHV VDFUpV &
HVW OH PHUYHLOOHX[ .DWHE
<DFLQH TXL GLVDLW MROLPHQW PDLV VDQV SUHQGUH GH JDQWV TXH
O
LVODP FRPPH WRXWH UHOLJLRQ QH VH IDLVDLW SDV DYHF GHV
ERQERQV HW GHV URVHV
$ O
RXYHUWXUH GH OD WURLVLqPH VpTXHQFH M
DL pWp VXUSULV
SDU OD PHQWLRQ GH O
DWWHQWDW TXL D HQGHXLOOp O
XQLYHUVLWp GH
*DULVVD pWXGLDQWV DVVDVVLQpV SDU XQ JURXSH LVODPLVWH
-H PH VXLV GLW XQ SOXV JUDQG QRPEUH HQFRUH TXH OH

QRYHPEUH HW MH PH VXLV GHPDQGp TXL V
HQ VRXYHQDLW (W
WRXW j FRXS MH PH VXLV SRVp OD TXHVWLRQ 2 " 2XL QRQ
VHXOHPHQW MH QH PH UDSSHODLV SDV YUDLPHQW OHV
FLUFRQVWDQFHV PDLV M
pWDLV LQFDSDEOH GH UpSRQGUH DYHF
FHUWLWXGH j OD TXHVWLRQ 2 " (K ELHQ F
pWDLW DX .HQ\D HW
F
pWDLW OH DYULO HQWUH &KDUOLH HW OH %DWDFODQ PDLV OD
PpPRLUH HVW VpOHFWLYH
3DU DLOOHXUV MH Q
DL SDV pWp VXUSULV TXH )UDQFLV 'XEUDF
OH SUpVLGHQW GX 0('() FKHI G
XQH HQWUHSULVH GH WURLV
FHQWV VDODULpV TXL KDELWH GDQV OD FLWp GHV PHWWH j VL
MXVWH WLWUH O
DFFHQW VXU OD TXHVWLRQ GX WUDYDLO HW MH Q
DL SDV
pWp VXUSULV GDYDQWDJH SDU OHV QXDQFHV DSSRUWpHV SDU
0RKDPHG 'RXKDQH FRPPDQGDQW GH SROLFH TXL UHFRQQDvW
WRXWH O
LPSRUWDQFH GH OD TXHVWLRQ GX WUDYDLO RXL SRXU GHV
UDLVRQV GH MXVWLFH VRFLDOH PDLV VXJJqUH TX
LO QH IDXW SDV V
\
OLPLWHU VL RQ YHXW VDLVLU OH WHUUHDX GH OD UDGLFDOLVDWLRQ (W
SXLV TXDQG 6WpSKDQLH %DWDLOOH FLWH XQ SURYHUEH DIULFDLQ
6L W
DYDQFHV WX PHXUV VL WX UHFXOHV WX PHXUV DORUV
SRXUTXRL W
DYDQFHV SDV MH UHSHQVH j FHV YHUV HQFRUH
SOXV JUDYHV UDSSHOpV SDU 7DKDU 'MDRXW SHX DYDQW TX
LO QH
VRLW DVVDVVLQp j $OJHU SDU OH )URQW ,VODPLTXH GX 6DOXW DX
SULQWHPSV 6L WX SDUOHV WX PHXUV 6L WX WH WDLV WX
PHXUV $ORUV SDUOH HW PHXUV
$ OD ILQ GH FHW DSUqVPLGL $EGHO $wVVRX D IRUPXOp FH
Y°X SUHVVDQW GH ©SHQVHU DXWUXL ª HW MH VXLV VU TXH QRXV
VRPPHV QRPEUHX[ j QRXV GLUH TXH SHQVHU DXWUXL F
HVW HQ
PrPH WHPSV SHQVHU VRLPrPH &HOD GLW O
REMHFWLI HVW
G
DJLU DILQ GH UHYLYLILHU OH WLVVX VRFLDO WHQWHU GH UHGRQQHU
XQ SHX GH OXVWUH DX SROLWLTXH VLQRQ j OD SROLWLTXH
&
HVW GRQF j 6RXUGXQ TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUp OHV
O\FpHQQHV GDQV FH EkWLPHQW TXL DEULWD QDJXqUH XQ
UpJLPHQW GH KXVVDUGV /H KDVDUG SOXV VRXYHQW TX
RQ QH
FURLW IDLW ELHQ OHV FKRVHV /HV KXVVDUGV QRLUV GH O
pFROH GH
OD 5pSXEOLTXH O
RQW PDJQLILpH FHWWH pFROH PDLV SDUIRLV j
OHXU FRUSV GpIHQGDQW LOV RQW pJDOHPHQW FRQWULEXp j

SUpSDUHU XQH JpQpUDWLRQ j OD JXHUUH j SHUSpWUHU FHWWH
JUDQGH ERXFKHULH EDUEDUH GH &H VRQW GRQF OHV
SURSRV GH FHV GRX]H MHXQHV ILOOHV SHQGDQW QRWUH UHQFRQWUH
HW GDYDQWDJH HQFRUH OHV WH[WHV TX
HOOHV RQW pFULWV TXH MH
WURXYH pSDWDQWV 2Q QH SHXW SDV WRXWHV OHV FLWHU QL WRXW
DERUGHU 9RXV OH OLUH] YRXVPrPH 9RXV \ YHUUH] DX
SDVVDJH O
DPRXU TX
HOOHV SURGLJXHQW j O
pFROH HW j
O
HQVHLJQHPHQW TXL OHXU HVW GLVSHQVp -H YRXGUDLV
QpDQPRLQV HQ UHWHQLU TXHOTXHV SpSLWHV TXL EULOOHQW DXVVL
SDU OHXU GLPHQVLRQ MH GLUDLV YRORQWLHUV OLWWpUDLUH
$LQVL SRXU FRPPHQFHU %HQ9LQGD QpH DLOOHXUV GLW GH
EXW HQ EODQF © 0DLV PHV SUHPLHUV VRXYHQLUV HX[ VRQW
QpV LFL ª $ OD OLPLWH WRXW HVW GpMj GLW 1RXV QRXV
GpILQLVVRQV DXVVL SDU QRV VRXYHQLUV SDU OH SD\VDJH GDQV
OHTXHO LOV V
LQVFULYHQW /LEUH j HOOH HQVXLWH GH GLUH DYHF XQH
JUDQGH VLQFpULWp TX
HOOH Q
D SDV HQFRUH UHVVHQWL O
HQYLH GH
VDYRLU G
R HOOH YLHQW $ FH PRPHQW HOOH pFULW © 3HX
LPSRUWH MH P
pJDUH ª 3UpFLVpPHQW SDV (OOH HVW DX F°XU GX
VXMHW
$ SURSRV GX QRYHPEUH 5LFDUGLQD FRQVLGqUH TXH OD
FLEOH pWDLW OD MHXQHVVH -H QH VDLV SDV FH TXH MH VDLV HQ
UHYDQFKH F
HVW TXH WHOOH HVW OD FRQVFLHQFH TXH OD MHXQHVVH
IUDQoDLVH D GH FHW pYpQHPHQW HW FHWWH FRQVFLHQFH TX
HOOH HQ
D VXIILW j OXL FRQIpUHU XQ SULQFLSH GH UpDOLWp 3RXU VD SDUW
6DUDK D XQH SKUDVH pWUDQJH TXH M
DGRUH © -H QH VXLV SDV
FUR\DQWH HW GHSXLV FH TXL VH SDVVH MH VXLV HQFRUH PRLQV
FUR\DQWH ª 4XDQW j 6\ULQH HOOH PHW HQ pYLGHQFH OH JpQLH
GX PpWLVVDJH WDQW FXOWXUHO TXH SK\VLTXH HW QRXV LQYLWHUDLW
j SRVWXOHU OHV IRQGHPHQWV G
XQH QRXYHOOH YLVLRQ GX
FRVPRSROLWLVPH TXL GHYUDLW FRQVWLWXHU XQ KRUL]RQ UDGLHX[
'H VRQ F{Wp VDQV FRQFHVVLRQ &KDPEHUO\ LQVLVWH VXU
O
K\SRFULVLH TXL D DFFRPSDJQp OHV UpDFWLRQV j FHWWH VRLUpH
GH FDXFKHPDU VXU OD QDWXUH GX EX]] TXL HQYDKLW OHV
UpVHDX[ VRFLDX[ YRLUH XQH FHUWDLQH LQGpFHQFH DYDQW
G
DIILUPHU VRXV IRUPH GH TXHVWLRQ j SDUWLU GHV PDVVDFUHV

TXL RQW SORQJp GDQV O
DIIOLFWLRQ OH &RQJR © 7RXWHV OHV YLHV
QH VH YDOHQWHOOHV SDV " ª 0HOLVVD HVW G
RULJLQH NXUGH HW HOOH
YRLW ORLQ MXJHDQW TXH © GHV DWWHQWDWV LO \ HQ D SDUWRXW GDQV
OH PRQGH ª HW DIILUPDQW GDQV XQ UHJLVWUH SDUDOOqOH j FHOXL
GH %HQ9LQGD © MH Q
RXEOLH SDV G
R MH YLHQV MH Q
RXEOLH
SDV PHV RULJLQHV QL OHV WHUUHV les terres, je souligne R
PHV SDUHQWV RQW YX OH MRXU PDLV PRL F
HVW LFL TXH M
DL RXYHUW
OHV \HX[ ª
(QFRUH XQH IRLV RQ QH SHXW SDV PLHX[ GLUH

,QWURGXFWLRQ

$EGHO $Í6628
'¶XQH EOHVVXUH j XQH DXWUH

$X OHQGHPDLQ GX QRYHPEUH QRXV QRXV VRPPHV
UHWURXYpV FRPPH KpEpWpV IDFH j XQ PDXYDLV UrYH GRQW
QRXV SUHVVHQWLRQV TX¶LO QRXV WLHQGUDLW GpVRUPDLV pYHLOOpV
8QH UpDOLWp GpUDQJHDQWH DYHF ODTXHOOH LO DOODLW IDOORLU YLYUH
VDQV VDYRLU SDU TXHO ERXW OD SUHQGUH (QWDPpH DYHF &KDUOLH
HW O¶+\SHU FDFKHU V¶DFKHYDLW HQ XQ VLQLVWUH QRYHPEUH
LJQRUDQW WRXWH LGpH G¶DUPLVWLFH &HV DWWHQWDWV VHPDLHQW OH
GpVDUURL GDQV XQH VRFLpWp HQ LQWHUURJDWLRQ VXU VHV PRGqOHV
,OV VRQW DXVVL OD QpJDWLRQ GHV HQJDJHPHQWV GH FHOOHV HW
FHX[ G¶HQWUH QRXV TXL RQW HX YLQJW DQV GDQV OHV DQQpHV
4XDQG GHV MHXQHV LVVXV GH O¶LPPLJUDWLRQ VH VRQW
HQJDJpV GDQV GHV DFWLRQV FROOHFWLYHV SDFLILTXHV SRXU
O¶pJDOLWp HW OH UHIXV GX UDFLVPH &H UDFLVPH TXL IXW j
O¶RULJLQH GH OD PLVH j PRUW GH 0DOLN 2XVVpNLQH DX F°XU GH
3DULV XQ WULVWH VRLU GH GpFHPEUH /HV PDUFKHV HW QRV OXWWHV
pWDLHQW VWUXFWXUpHV SDU OD QDwYH IRL GH QRWUH MHXQHVVH GDQV
XQH 5pSXEOLTXH GRQW QRXV DWWHQGLRQV TX¶HOOH WLHQQH OD
SURPHVVH G¶pJDOLWp TXL HVW DX F°XU GH QRWUH SDFWH VRFLDO
7UHQWH DQV DSUqV QL O¶pJDOLWp UpHOOH QL O¶pTXLWp QH VRQW DX
UHQGH]YRXV HW GH VLQLVWUHV DS{WUHV VRXIIOHQW VXU OHV
EUDLVHV
3RXU DXWDQW IDXWLO ODLVVHU OH UHQRQFHPHQW QRXV JDJQHU "
(Q DSSXL VXULe CollectifIRQGpH HQ DVVRFLDWLRQ
DYHF 0DUF /DYRLQH HW 5D\PRQG 'RPHQHFK SRXU
O¶LQFOXVLRQ VRFLDOH HW FRQWUH WRXWHV OHV IRUPHV GH
GLVFULPLQDWLRQV QRXV DYRQV GpFLGp GH ODQFHU O¶DSSHO ©OD
5pSXEOLTXH DX F°XUª 0DLV XQ DSSHO VDQV DFWLRQV
FRQFUqWHV ULVTXDLW DX ILQDO GH Q¶rWUH TX¶XQH ERXWHLOOH j OD

PHU XQ FUL GRQW O¶pFKR Q¶DXUDLW UpSRQGX TX¶j OXLPrPH
&¶HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV YLWH FRPSULV TX¶LO IDXGUDLW DOOHU
SOXV ORLQ VL QRXV YRXOLRQV VDQV DQJpOLVPH QL F\QLVPH
PDUTXHU QRWUH IHUPH UHIXV GH OD EDUEDULH &RPPH GDQV OD
FKDQVRQ GH 0LFKHO -RQDV] TXHOTXH FKRVH pWDLW GHYHQX
PRFKH HW V¶pWDLW FDVVp ,O IDOODLW YRLU TXRL 0DLV FRPPHQW
OH IDLUH VDQV V¶pQHUYHU" 7RXV OHV PRWV TXL YHQDLHQW
FRPPHQoDLHQW SDUre WURXYHUDSSUHQGUH FRQVWUXLUH
3RXU WLVVHU G¶DXWUHV OLHQV HQWDPHU G¶DXWUHV GLDORJXHV
1RXV DYRQV DXVVL FRPSULV TX¶LO QRXV IDOODLW WURXYHU OHV
PRWV MXVWHV HW SDV MXVWH GHV PRWV $X EHVRLQ OHV LQYHQWHU
$ SDUWLU G¶XQH ERLWH GDQV ODTXHOOH LO \ DYDLW GpMj HIIURL
GpWHUPLQDWLRQ SHXU YRORQWp SROLFH MXVWLFH pGXFDWLRQ
YDOHXUV FLYLOLVDWLRQ FKRF OLEHUWp pJDOLWp IUDWHUQLWp QRXV
DYRQV FKHUFKp GHV YHUEHV G¶DFWLRQ /¶LGpH G¶XQH UpIOH[LRQ
SOXULHOOH HVW SDUWLH GH Oj /HV PRWV TXL QRXV VRQW YHQXV
DORUV pWDLHQW SHQVHU WpPRLJQHU DJLU HQVHPEOH 1RXV OHV
DYRQV DVVHPEOpV SRXU SUpSDUHU XQ VpPLQDLUH HQ WURLV
WHPSV 7pPRLJQHU SRXU rWUH HQVHPEOH 3HQVHU SRXU DJLU
$JLU SRXU UHVWHU HQVHPEOH
*UkFH DX VRXWLHQ DFWLI GH 'DQLHO *ROGEHUJ GRQW MH ORXH
LFL OD FRQVWDQFH GHV HQJDJHPHQWV IUDWHUQHOV QRXV DYRQV SX
GLVSRVHU GH OD VDOOH &ROEHUW O¶XQH GHV SOXV EHOOHV GH
O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH SRXU UpIOpFKLU FROOHFWLYHPHQW GDQV
OH OLHX R V¶pODERUH OD ORL UpSXEOLFDLQH 3DUGHOj OH
V\PEROH KLVWRULHQV PpGHFLQV DUWLVWHV VSRUWLIV
DVVRFLDWLIV pWXGLDQWV pFULYDLQV MRXUQDOLVWHV 'HV IHPPHV
HW GHV KRPPHV GH WRXV KRUL]RQV GH WRXWHV FRQYLFWLRQV
SOHLQHPHQW UHSUpVHQWDWLIV GH OD VRFLpWp IUDQoDLVH GX YLQJW
HW XQLqPH VLqFOH VH VRQW SDUOp VH VRQW pFRXWpV TXDWUH
KHXUHV GXUDQW $ GpIDXW GH WURXYHU GH QRXYHDX[ PRWV SRXU
SDQVHU OHV SODLHV FH VpPLQDLUH D IRUPDOLVp XQH H[SUHVVLRQ
GHQVH HW VHUHLQH 3DU OD JUkFH GX OLHX HW OH WDOHQW GHV
SDUWLFLSDQWV OH GLDORJXH TXDOLWDWLI IXW DX UHQGH]YRXV $

KDXWHXU GHV VHQWLPHQWV FRQWUDVWpV TXL GpVRUPDLV QRXV
KDELWHQW
0DLV O¶KLVWRLUH QH V¶DUUrWH SDV Oj
/H VpPLQDLUH DYDLW DFFXHLOOL GHX[ DQFLHQV pOqYHV GH
O¶LQWHUQDW G¶H[FHOOHQFH GH 6RXUGXQ GRQW MH FRQQDLV GH
ORQJXH GDWH OH SURYLVHXU %HUQDUG /RFLFLUR YHQX DYHF GHX[
HQVHLJQDQWV &KDUORWWH *ULPDOGL HW $OL $UEDGML
0DOKHXUHXVHPHQW O¶(WDW G¶XUJHQFH DYDLW HPSrFKp OD YHQXH
G¶XQH GpOpJDWLRQ SOXV QRPEUHXVH G¶LQWHUQHV 4XHOTXH
WHPSV DSUqV &KDUORWWH *ULPDOGL P¶D DGUHVVp XQH GHPDQGH
G¶LQWHUYHQWLRQ j O¶LQWHUQDW -H OXL DL SURSRVp XQ DWHOLHU
G¶pFULWXUH SRXU UHWUDQVFULUH OHV DFWHV HW UHVWLWXHU XQH SDUROH
LVVXH GH OD MHXQHVVH VXU FHV WHUULEOHV pYqQHPHQWV HW SDU
H[WHQVLRQ UHFXHLOOLU OHXU UHJDUG VXU OD )UDQFH GH
0RQVLHXU OH SURYLVHXU D DFFHSWp FHWWH GpPDUFKH TX¶LO D
DFFRPSDJQpH GH VD ELHQYHLOODQWH DWWHQWLRQ 'RX]H
O\FpHQQHV GH SUHPLqUHV HW WHUPLQDOHV OLWWpUDLUHV SRXU
O¶HVVHQWLHO VH VRQW SRUWpHV YRORQWDLUHV &HV MHXQHV IHPPHV
YLYDQW GDQV GHV TXDUWLHUV VRFLDX[ FRQMXJXHQW XQH VFRODULWp
EULOODQWH HW SDUIRLV GH VRXUGHV FRQWUDGLFWLRQV IDFH j GHV
SUHVVLRQV LVVXHV GH WRXV KRUL]RQV %DUULqUH HW QLYHDX G¶XQH
5pSXEOLTXH DX GpIL GH OD GLYHUVLWp /HXU SDUROH EUXWH HVW XQ
WpPRLJQDJH RULJLQDO GH FH TXH UHVVHQWHQW UpHOOHPHQW GHV
MHXQHV KDELWDQWV GHV EDQOLHXHV IUDQoDLVHV &HW RXYUDJH HVW
LQWpUHVVDQW DXVVL SRXU REVHUYHU OD PDQLqUH GRQW FLUFXOHQW
GpVRUPDLV YLD OH QHW LQIRUPDWLRQ HW GpVLQIRUPDWLRQ HW OHXU
LPSDFW VXU OHV MHXQHV
$ OD ILQ GH FH WUDYDLO OHV DWWHQWDWV GH %UX[HOOHV VRQW
WULVWHPHQW YHQXV UDSSHOHU TXH OD PHQDFH pWDLW WRXMRXUV Oj
3RXU OD VpFXULWp GHV SHUVRQQHV HW OD SUpVHUYDWLRQ GH QRV
YDOHXUV &RPPH XQ FKDJULQ VDQV SLWLp QRWUH HQJDJHPHQW
GRLW GHPHXUHU LQWDFW 9DLOOH TXH YDLOOH /D GpWHUPLQDWLRQ
GHV DFWHXUV GX VpPLQDLUH HW GH FHV MHXQHV O\FpHQQHV
GpPRQWUH j TXHO SRLQW OHV KRPPHV SHXYHQW UHIXVHU OH SLUH
HW TXH OD EDUEDULH Q¶HVW SDV XQH IDWDOLWp &¶HVW WRXW OH VHQV