//img.uscri.be/pth/dae8d52dda8ca92e93636dd69d6feb71d695adff
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Le procès de la démocratie en Afrique

De
228 pages
Le propos de cet ouvrage est de porter un jugement sur les faits et le vécu des peuples soumis au jeu démocratique, surtout en Afrique. Les réflexions proposées ici auscultent la démocratie sous tous ses aspects, ses principes, son fonctionnement, ses avantages, ses obstacles, les conséquences de sa mauvaise application et, évidemment, elles proposent des solutions pour une démocratie plus humaniste en Afrique.
Voir plus Voir moins

Sous la direction de LE PROCÈS DE LA DÉMOCRATIE
EN AFRIQUE Justine Bindedou-Yoman
Cet ouvrage a un objectif clair. Il s’agit de faire le procès de la
démocratie en Afrique. En passant en revue sa ressemblance
aux régimes dictatoriaux de la colonisation ; en examinant la LE PROCÈS
dualité démocratie/tribalisme ; une référence faite aux velléités
confictuelles suscitées par le multipartisme, dans l’élan de DE LA DÉMOCRATIE
démocratisation des politiques africaines ; en faisant appel
aux droits de l’homme, aux libertés publiques, à l’éducation, EN AFRIQUE
au tripatouillage constitutionnel justifcatif d’une boulimie du
pouvoir et en examinant la démocratie à la loupe critique de
la vertu, elle laisse tous les observateurs perplexes et invite par
la même occasion à un repensé de son exercice, ôté de toute
singularité et de tout particularisme sur le continent africain.
Justine Bindedou-Yoman est Sous-directrice
chargée du Genre et du développement au Centre de
Recherches en Éthique des Sciences et des Techniques
de l’environnement (CRESTE).
Maître de Conférences de philosophie politique,
elle est auteure de Hobbisme et Féminisme,
vers une fuctuation de l’identité féminine et de La famille
dénaturée au miroir du récit de la Création. Depuis
2006 Pr Justine Bindedou-Yoman est Membre, Chargé
de Projets à la Chaire UNESCO d’études des fondements
philosophiques de la justice et de la société démocratique de
l’Université du Québec à Montréal, UQAM au Canada.
Illustration de couverture : Jean Nanga SORO
ISBN : 978-2-343-08604-0
23 €
Sous la direction de
LE PROCÈS DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE
Justine Bindedou-Yoman

Le procès de la démocratie en Afrique

Sous la direction de
Justine BINDEDOU-YOMAN
LE PROCES DE LA DEMOCRATIE
EN AFRIQUE


L’Harmattan

© L’Harmattan, 2016
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.harmattan.fr
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-343-08604-0
EAN : 9782343086040
0%URX'LHXGRQQp.2)),
$66(0,(1 0$VVRXPRX-RsO3DF{P
RQ1,$1'2+0+HUEHUW3HWW\6rP

0-HDQ1DQJD6252HHP'U6RSLH+pOqQH)pOLFLWp$+2
0OOH=RORX*R DQ-DFNLHeOLVH',20$1'e
0OOH0DGHOHLQH$P Q.28$66, QDRemerciements…
/D SOXSDUW GHV H[WHV EOpV UDVVHP GDQV FHW RXYUDJH RQW
pWp WpVpVHQ DX UV FRX HV HV UDQG pDQFHV H VFXVVLRQ
HW JHV G?pFKDQ pHV GpQRPP Balbutiements,IG
UpIOH[LRQV XU OHV HV SUREOqP RQWHPSRUDLQV HV VRFLpWpV
HV DIULFDLQ 2UJDQLVp SDU OD OH FHOOX *HQUH W
VFLHQFHV W GHV WHFKQRORJLHV GH QW O?HQYLURQQHP
O?DQQpH FHW HQW pYpQHP GRQW H H WKqP HVW « Les
balbutiements de la démocratie » VW XQH QLWLDWLYH GH
H DGDP D VRXVGLUHFWULFH GH D FHOOXOH HQUH W
'pYHORSSHPHQW GX &5(67( TXL EpQpILFLp GH OD
HQW 'pSDUWHP GH SKLORVRSKLH GH ?XQLYHUVLWp $ODVVDQH
2XDWWDUD 4XH DGD -XVWLQH DQ %LQGpGRX<RP WRXWH
O?pTXSH GX &5(67( HW OH Cercle MinerveV
HUFLpV UHP GH H TXH WRXV HV GRFWRUDQWV YRORQWDLUHV
0HUFL j -HDQ-DFTXHV %pQLHQ /LQJXLVWHJUDPPDLULHQ
DQDO\VWH GX GLVFRXUV TXL IIHFWXp Q WUDYDLO UTXDEOH UHP
HUFLpV 4XHWRXVHQVRLHQWFKDOHXUHXVHPHQWUHP

*OHLDPOLeHQPOPHJDVHOGPGUGHLHXWRLHOWWGSHSRXUODSUpSDUDWLRQGHODSXEOLFDWLRQGHFHWRXYUDJHrFPFUVPHHXRDVL
GX GRFWRUDQWV G?pWXGLDQWV JURXSH G?XQ FROODERUDWLRQ
GH ULP VWUH SUHP HU GX RXUV DX %RXDNp GH &5(67(
GHV WKLTXH HQ 5HFKHUFKH GH &HQWUH GX 'pYHORSSHPHQWDédicace
? WRXWHV HV SRSXODWLRQV IULFDLQHV TXL VRQW RXV H MRXJ
FUDWHVHWGHVSRXYRLUVDXWRFUDWLTXHVGHVSVHXGRGpP

OVDORPréface
/H SURSRV H FHW RXYUDJH ?HVW QL GH FpOpEUHU OD
FUDWLH GpP QL H GLWHU VXU VRQ VHQV W VRQ HVSULW DLV
SOXW{W G?HQ IDLUH QW FODLUHP H SURFqV ,O V?DJLW SOXV
SURVDwTXHPQW H SRUWHU XQ QW MXJHP VXU OHV DLWV W OH
YpFX GHV SHXSOHV LV VRXP X MHX GpPRFUDWLTXH VXUWRXW Q
$IULTXH 'HV HV HUFK UHFK UV RXMRX DFWXHOOHV W DFWXDOLVpHV
SRUWDQW VXU OD RFUDWLH GpP DWWHVWHQW VDQV EDJHV DP TXH H
DVFORVWSVXMHWQHV
VXUWRXWOH SURGXLW G?XQHYRORQWp SRSXODLUH X UHJDUG GH RQ
SULQFLSH VDFURVDLQW OD RXYHUDLQHWp GX SHXSOH H HQW IHUP
GH RXWHV HV XWWHV DQFLSDWULFHV pP GHSXLV OH &RQJUqV GH
G?LQGpSHQGDQFH GHV eWDWV8QLV MXVTX?j ?LQGpSHQGDQFH GH
OD ELHHQ 1DP HQSDVVDQW DU D 5pYROXWLRQ IUDQoDLVH
GH /D RFUDWLH GpP UDYHUVH GRQF H SV WHP HW ?HVSDFH
HW RQFHUQDQW D VLWXDWLRQ HQ IULTXH HOOH HVW VRXV XQH
DFFXVDWLRQ FRQVWDQWH 0DLV D FUDWLH GpP DIULFDLQH HVWHOOH
HQW YUDLP FRXSDEOH" /H YHUGLFW VHUD RQQX GDQV FH SURFqV
VRXV H UHJDUG SDUWLDO LP G?XQ WULEXQDO SRVp FRP GH HXQHV
SKLORVRSKHV G?HQVHLJQDQWFKHUFKHXUV GH GRFWRUDQWHV W GH
DQ %LQGpGRX<RP
&HV UpIOH[LRQV DXVFXOWHQW OD RFUDWLHGpP V VRX XV WR VHV
DVSHFWV VHV SULQFLSHV VRQ QW IRQFWLRQQHP VHV DYDQWDJHV
VHV REVWDFOHV OHV FRQVpTXHQFHV H VD DXYDLVH WLRQ SSOLFD
RFUDWLH GpP SOXV DQL KXP VWH Q $IULTXH (Q IIHW OH FpOqEUH
Discours de La Baule SURQRQFp SDU )UDQoRLV 0LWWHUUDQG
HQ D VXVFLWp H O?HQWKRXVLDVP GHV FLWR\HQV IULFDLQV

F$VDOFMOHOOHVOKpULWDJHODIULFDLQWDOHWSSRXULRORQLDOOFHUWHVOLQDHROGPMHLYLGHPPGGHVQRPGFHXQOpWDLWOVWDXUDLHQWPVpHHIOHPHHHOH0HHGWWOpVHQWVSURSRVHQWDVROXWLRQVXQHLV?D
-XVWLQH DGDPH GH GLUHFWLRQ D VRXV UpXQLV GRFWRUDQWV
JXHUUH OD QDXJXUH TXL GH 3KLODGHOSKLH
eWDWV HXQHV HV TXH JRXYHUQHP QW GH V\VWqP H &HTXL YR\DLHQW XQ kJH G?RU GH OD RFUDWLH GpP YHF VRQ
FRUROODLUH H H XOWLSDUWLVP HW GH OLEHUWpV LQGLYLGXHOOHV
IDFWHXUV QH ?X DUWLFLSDWLRQ XV FWLYH GHV FLWR\HQV X[
DIIDLUHV H O?eWDW HQWHXUHXVHP0DOK TXH H VLRQVGpVLOOX
DSUqVGHX[GpFHQQLHV
RQLHV JpP W HOOH VH KHXUWH j GH EUHX[ QRP pFXHLOV
FUDWLHGpP SrWUHV?HP HQFRUH GDQV OH H DOLVP WULE
H O?DQDOSKDEpWLVP OH QpSRWLVP OH FXOWH H OD SHUVRQQDOLWp
OD RUUXSWLRQ HW D H XYDLV YHUQDQFH JRX HV JXHUUHV
O?KRPP OD FRQVXOWDWLRQ GX SHXSOH ?DOWHUQDQFH W VRQ
IRQFWLRQQHPHQW TXL [LJH GHV OHFWLRQV OLEUHV HW
GHV GLULJHDQWV JRwVWHV TXL ?DUFERXWHQW DX DXWHXLO
SUpVLGHQWLHO HQ WULSDWRXLOODQW RX HQ SLpWLQDQW OHV
FRQVWLWXWLRQVDXJUDQGGDPGXSHXSOH
(QFRUH VL DQV FHUWDLQV GHV eWDWV DIULFDLQV SSHOpV
SHXVHPHQW SRP 5pSXEOLTXHV RFUDWLTXHV GpP GHV SUpVLGHQWV
UpXVVLVVHQW DOJUp WRXW DVVHU GHX[ RX WURLV GpFHQQLHV X
SRXYRLU LOV ?REVWLQHQW j QH FpGHU OH SRXYRLU TX?j XQ
PEUH GH OHXU FODQ GH HXU HWKQLH RX HXU
FXOWXUHOOHV HORQ OHVTXHOOHV OH SRXYRLU SROLWLTXH HUDLW
O?H[FOXVLYLWp G?XQH DFH SDUWLFXOLqUH LO IDXW GRQF H
HUSUpVHUY HV DXWUHV FLWR\HQV VHUDLHQW DXYDLVH
HQJHDQFH H VHUDLHQWLOV QRXUULV GHV LGpHV H 3ODWRQ TXL
" WRFUDWHV DULV
&HWWH SRVWXUH QH HV V KRPP DX SRXYRLU j JpUHU OHV
DIIDLUHV SXEOLTXHV H FRPP XQ RLQH SDWULP XQ JkWHDX
HU SDUWDJ HF OHXUV DQV SDUWLV L HQ TXH HV V OHFWLRQ
GHYLHQQHQW HV HQWV RP H YLYHV WHQVLRQV WRXV HV

DjPHLDVODDOGPYRXpHOHIVPPDH$pGOTSVEPUDUV\GORSUDWLTXHODFPGrHPHHHRFUDWLHjpOSFXSURSUHILOVG3DUFHTX?LOVOV6?DGRVVHQWLDDX[GFUR\DQFHVGGVGYp/DHSHjODVOHDPqGOURP/DX[GVWIULTXHOHQGGpPSGHV
GHV URILW DX SRXYRLU GX SDXYUHV OHV H[FOXDLW GpMj
SDU LGLFXOH HQ WRXUQpV RQVWDPP HQW VRQW WUDQVSDUHQWHV
H GURLWV GHV UHVSHFW OH G?H[SUHVVLRQ HW G?RSLQLRQ OLEHUWp
D RQW TXH SULQFLSHV HV SOXV (Q HOLJLHXVHV HW HWKQLTXHVFRXSV RQW V SHUP RXV HV R\HQV XVVL PH ?LO IDXW
YHUVHU H VDQJ GHV LQQRFHQWV /D SHXU JDJQH HV
SURWDJRQLVWHV TXL UDLJQHQW GH SHUGUH GHV SULYLOqJHV
REWHQXV UkFH j OD SUpVHQFH G?XQ SDUHQW X HW VRPP GH
O?eWDW 2EQXELOpV HW PSRUWpV V GDQ FHW pODQ LQIHUQDO OHV
USDVVLRQTXHSDUUDLVRQFLWR\HQVYRWHQWSOXW{WSD
EOH UHVVHP j XQ FDOTXH GH OD FDUWRJUDSKLH HWKQLTXH SDUFH
HQWRUVHV DLWHV j OD RFUDWLH pP GUDLQHQW QW pYLGHP HV
FRQVpTXHQFHV GpVDVWUHXVHV SpULVDWLRQ SDX HQVLR
&H RUWqJH GH HV SUREOqP LTXHV VRFLRpFRQRP GRLW
HQHU DP HSHQVHU OD GpPRFUDWLH Q $IULTXH $XWDQW O \ D
XQH GLYHUVLWp GH V UpJLP RFUDWLTXHV GpP XWDQW O?$IULTXH
GRLW QWHU H[SpULP XQH RFUDWLH GpP W\SLTXH HV YDOHXUV
FXOWXUHOOHV DQV SRXU DXWDQW UHQYR\HU DX[ FDOHQGHV
JUHFTXHV VHV SULQFLSHV QWDX[ IRQGDP GRQW ?DOWHUQDQFH SDU
OHV VFWLRQpOH OH UHVSHFW GHV WpVOLE XHOOHVLYLGLQG
FRQFHUWDWLRQ HW OH H XOWLSD WLVP HWF /j V FH MHXQHV
SKLORVRSKHV UHMRLJQHQW TXHOTXHV SHQVHXUV IULFDQLVWHV TXL
UHIXVHQW H ?DWWLWXG GX PRXWRQ GH DQXUJH j DYRLU XQH
LWDWLRQ LP UYLOHVH GH D FUDWLH GpP WHOOH TXH WLTXpHUD U SD
OHV 2FFLGHQWDX[ TXL VH WDUJXHQW G?DLOOHXUV G?HQ rWUH OHV
TXH SRXYRLU GX SHXSOH Q?HVW SDV ?DSDQDJH GH O?2FFLGHQW
/?$IULTXH XVVL RQQDvW OD SDODEUH XQH pDQFH GH GpEDW
LHU FRXWXP GH FRQFHUWDWLRQ HQ YXH ?DERXWLU X FRQVHQVXV
TXDQG LO LQYLWDLW HQWUpJXOLqUHP WRXWH OD FODVVH
VRFLRSROLWLTXH GHV VVLVHV GH GLDORJXH QDWLRQDO j O?LQVWDU

DHL1RQOOWDQWHVPHVGHUVRQV$XDjDHHrL?pFKLTXLHUOODGpPRFUDWLHUHPjHFJDFGPUOSDUjO&?pWDLWDOHPSROLWLTXHVOQFRQILJXUDWLRQ3SUpFXUVHXUVWODGDQVVHVVHQFHGQHHXUDQWPGHGIOFUHGRDSROLWLTXHFOOGHO)pOL[rRV+RXSKRXsW%RLJQ\PVWVMHD
GLVSDULWpVUpJLRQDOHV?
LGHQWLWDLUH UHSOL pEHOOLRQV G?eWDW FRXSV VRFLDOHV
WHOOHV 'H GHVVHLQV EDV UHOLJLHXVHVSRXUDVVRXYLUGH
WULEDOHV ILEUHV OHV XU RXHQW SHXSOH GX GHVLGHUDWD
DX[ pFUDQ IDLVDQW Q WRXW PHV SROLWLTXHV SDUWLV HV TXHGH H *DXOOH SRXU VHV UpFXUUHQWV V UpIpUHQGXP XVVL OD
RFUDWLH GpP Q?HVWHOOH SDV XQ FOLFKp SKRWRJUDSKLTXH TX?LO
IDXW UDQVSRVHU VXU XQH DWLqUH XHOFRQTXH (OOH GRLW
V?LQVSLUHU GHV YDOHXUV RQWRORJLTXHV VSpFLILTXHV DX[
3RXU FRQVROLGHU D FUDWLH GpP OHV HQWV JRXYHUQHP HQ
$IULTXH RQW JUDQG LQWpUrW j RSpUHU XQH UDQVIRU DWLRQ
H SRVLWLY GHV QWDOLWpV SDU XQH SROLWLTX GXFDWLYH
SXEOLTXH GH VVH W JUDWXLWH FRPP O?D SUpFRQLVpH -XOHV
)HUU\ HQ )UDQFH Q j WUDYHUV XQH pJLVODWLRQ UHQGDQW
O?pFROH REOLJDWRLUH JUDWXLWH W ODwTXH /?eWDW QH SHXW
VVLRQQHUGpP GH FHWWH RQFWLRQ UpJDOLHQQH W V?pFOLSVHU HQ
IDLVDQW OD DUW OOHEH DX SULYp TXL VW JXLGp W{W OX SDU OH
H HUFDQWLOLV HW OD KHUFKHUHF ?XQ SUHVWLJH IDOODFLHX[ TXH
GH YLH HW GH WUDYDLO GHV HQVHLJQDQWV RLWRQ V?LQWHUURJHU
À quand la puissance éducative
'DQV FH SURFqV OD pPRFUDWLH WHOOH TXH SUDWLTXpH HQ
$IULTXH ?D XFXQ GpIHQVHXU L SDUP FHV XWHXUV &H TXL DLW
SHQVHU XQ SURFqV GpVpTXLOLEUp DQW LHX[ SXLVTXH HV
FULWLTXHV SRUWpHV FL TXDQG ELHQ HOOHV VRQW QFLVLYHV
HQW GpVDUP SDU OHXU REMHFWLYLWp OOHV QH YLVHQW SDV j FORXHU
HU WUDQVIRUP HQ OD GpSRXLOODQW GH WHV WRX OHV FRULHV $LQVL
V?RXYULUD QW JUDQGHP D YRLH YHUV UJHQFH ?pP WDQW
Maitre de Conférences de Philosophie ;
Directrice de la cellule Genre du Centre de Recherches
en Éthique des Sciences et des Technologies de
l’Environnement (CRESTE).

HDYHF$VVH\SR+DXKRXRWjGpPDS$$IULTXHDHLT'HI(PGPSLORULjHDLVWGI'RP7OHPHHFRQGLWLRQVOOHGHVHUHJDUGDXXODLRFUDWLHDQQWVPHSOXW{WPODrDPPHPW0DGDPH-XVWLQH%LQGHGRX<RPDQVSpOHHODOSDUHQVHLJQHPGHVOLHPTXDOLWpQ
VRXKDLWpH
"
VRQWXQLYHUVHOV
XL TXL SULQFLSHV GHV UHVSHFW DX YHLOODQW Q WRXW $IULFDLQV1/
Démocratie et tribalisme en Afrique
Dieudonné Brou KOFFI
Introduction
5pJLP GH SUpGLOHFWLRQ GH D SOXSDUW GHV WDWV GX
PRQGH OD RFUDWLH GpP HLQH j VH UpDOLVHU Q $IULTXH /H
FRQWLQHQW DEULWH WRXMRXUV GHV \UDQV TXL RQW GHV IIRUWV
SDUIRLV DLQV VXUKXP SRXU HU LP ?OpJLW VHORQ O?H[SUHVVLRQ GH
6KDQGD p RQP OHV LQWHQWLRQV SHLQH YRLOpHV GH
SUpVLGHQFH j YLH
HQWV JRXYHUQHP DXWRFUDWLTXHV DX OLHX GHV SRXYRLUV
FUDWLTXHV GpP GDQV H EUHX[ QRP eWDWV DIULFDLQV (Q JXLVH
SOH G?H[HP OH SHQVHXU HURXQDLV FDP LWH H QW JRXYHUQHP
WRJRODLV TX?LO FRQVLGqUH H FRPP ?OH UpJLP XWRFUDWLTXH
SXHQW X QH] GH RXV DQV WRXWHV HV SDUWLHV GH O?$IULTXH
HVWORLQGHIDYRULVHUO?HIIHFWLYLWpGHODGpP FUDWLHTXLVHORQ
<DR 6pNRX pWDLW SRXUWDQW LQYRTXpH DX GpSDUW ?SRXU HWWUH
ILQ j OD WXUH WD GLF TXL FWpULVDFDUD LW OHV HV UpJLP SROLWLTXHV HQ
(Q YRXODQW FRQVHUYHU OH SRXYRLU j WRXV HV UL[ OHV
V UpJLP W\UDQQLTXHV V?RSSRVHQW j OD OLEHUWp G?H[SUHVVLRQ
O?XQH GHV [LJHQFHV GH OD RFUDWLH GpP Q SULVRQQDQW HP RX
HQ VVDVVLQDQW RXV HX[ TXL RVHQW QW RIILFLHOOHP HV

HDQ XGH OD KDQGD ( 10 La Crise de l’intelligentsia africaine
S GHP,
6pNRX -HDQ $2 ?eWDW KpJpOLHQ HW RFUDWLH? Gp LQ Repères5HYXH

SWDG3DULVOHOOPWODWWDQSSHWRPHGHDS$IULTXH?UHO(1?D6M7-G&GjH7D2IHHeH?+DDPOWFHFGR<N
38&,S
DQ $EL SS ? %RXD p H O?8QLYHUVLWp H VFLHQWLILTXH
TXL W\UDQQLHV GHV FRUWqJH /H \DGHP ? GpIXQW GX ILOV GX
GHV j VVLVWHWRQ $LQVL MRXUQDOLVWHV HW GHV V FKHI G?RSSRVLWLRQ FRQVWLWXHQW LFL XQ
SOH H[HP pGLILDQW $XVVL OHV GLFWDWHXUV DIULFDLQ
HQWV VRXOqYHP SRSXODLUHV VDQJODQWV TXL VRQW RXV X[
DQWLSRGHV GH D RFUDWLH GpP TXL H YHXW H HQW JRXYHUQHP
GDQV H UHVSHFW VFUXSXOHX[ GHV URLWV HW V LQWpUrWV
?HVWFHOOHXQDQLP WpHQWDFFHSG?$EUDKDP /LQFROQ
SHXSOH?? FH H UpJLP TXL QFDUQH H UHVSHFW GHV GURLWV
QWDX[ IRQGD GH ?KRPPH OD OLEHUWp G?H[SUHVVLRQ HW OH
HQW JRXYHUQHP GH WRXV HV LWR\HQV EOH VHP GqV ORUV
pULTXH FKLP HQ $IULTXH 0DOJUp H UHWRXU DX HXOWLSDUWLVP
GDQV HV QQpHV HOOH HXUH GHP HQ pDOLWp XQ OHXUUH GDQV
OD DMRULWp GHV eWDWV IULFDLQV 2FWDYH 1LFRXp URRKP
SULVH DX VpULHX[? &H LODQ LUH VRP SRXUUDLW GRQF
GRQQHU UDLVRQ j &KLUDF TXL DLW ?HVWLP TXH ?$IULTXH Q?pWDLW
SDV ?UH SRXU OD GpPRFUDWLH?
FRQGLWLRQV DYRUDEOHV SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH D RFUDWLH GpP
Q?H[LVWHQWSDVHQFRUHHQ$IULTXH

UUH GH
QW GH UpVL QLV eWDWV8 GRQQD X RQGH FHWWH
FODVVLT QXH YH UVGHFUDWLHTXLHVWGHSXLVO GpP GHODQLWLRQ GpIL XH
$=HD Guide pratique du dialogue démocratique
H
Repères
38 $ELGM
X\ 7,7 $%( Adieu, Abidjan-Sur-Seine !

G?DLOOHXUVTXH?OD*GpPDRFDUHDWLHOQF?HVWLSODVHGQFRUHFO/ORH8PEROHLP$DDVOHONHSRXUOHWPSHXSOH5HOOVDUSOSHXSOHDO2GXUHQWJRXYHUQHPP2?OHQSHQDGXGMOGVHPSIHGpVDVQDPWOHD&,R%*PFUHFRQQDvWO$DQ