//img.uscri.be/pth/1a3b85cdc6484c7aa420fd260a7834210febe96d
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 27,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Où vont le conservatisme et le centrisme ?

De
320 pages
L'ouvrage traite une question lancinante à savoir : né au début du 19e siècle, le conservatisme comme courant politique survit-il dans toute sa complexité à la globalisation en cours ? L'Auteur tente ainsi de vérifier si, face au libéralisme et au socialisme, le conservatisme comme un courant de pensée reste pérenne, disparaît ou se dissipe.
Voir plus Voir moins
Nicolas BárdosFéltoronyi
Où vont le conservatisme et lecentrisme ?
Où vont le conservatisme et le centrisme?
Où vont le conservatisme et le centrisme
NICOLASBÁRDOS-FÉLTORONYI
Msé é pàgé: CW Désg
D/2013/4910/39
© Academia-L’Harmattan s.a. Gràd’Pàcé, 29 B-1348 Louvain-la-neuve
ISBN :978-2-8061-0123-5
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.
www.editions-academia.be
Aber mit Ideologien und Farben 1 nimmt man es heute nicht mehr so genau
2 PRÉFACE
Qû’ést-cé é côséràtsmé? Est-cé û OPNI, û «ôbjét pô-tqûé ô détfÈ» ? Pôûr cértàs,  ’éstéràt smpémét pûs. I séràt étémét é môrt àû xxsècé ét cé, àôrs cômpètémét, àéc é trômphé prô-càmÈ dû bÈràsmé â à f dé cé sècé. Cértés,  ést rà qû’àû-jôûrd’hû, àûcû pàrt sgfcàtf é Eûrôpé é sé côsdèré pûs cômmé côséràtéûr, sàûf àû Rôyàûmé-U ôû dàs ’û ôû ’àûtré pàys scàdàé ôû bàtqûé. Or, pôûr d’àûtrés,  ést pàrfàtémét récéàbé qûé é côséràtsmé pérsstéràt cômmé pôstô pôtqûé ét sôcàé. I é sûbsstéràt qûé sôûs dés fôrmés sôûs-jàcétés, ôré tràéstés, sôûs é ôm dû cétrsmé.
Proximités et divergences d’idées politiques
Rémàrqûôs dès â prÈsét qûé, dàs ’hstôré dés dÈés pô-tqûés, é côséràtsmé ’Èpôûsé ôrmàémét gûèré dés pôstôs d’û tràdtôàsmé écûsf  dés àtttûdés rÈàctôàrés. Dàs é côtété dé cétté hstôré dés dÈés, àbôrdér és qûéstôs àûtôûr dû côséràtsmé sé càrfé é és côfrôtàt â céés dés déû àûtrés
1. «Màs, àûjôûrd’hû, ô é préd pûs  és dÈôôgés  és côûéûrs s éàctémét » !,  : Màfréd RIST, Zwsché Trôtzk ûd Môhàmméd,  :Neue Züricher Zeitung, 9.2.2010. 2. Dàs’ôûràgé, és dcàtôs bbôgràphqûés sérôt àûss rÈdûtés qûé pôssbé àf dé rédré à éctûré dû tété pûs àsÈé. Eés àppàràîtrôt tàtÔt pôûr cértàésséctôs é bàs dé pàgé, tàtÔt dàs é côrps dû tété pàr smpé métô dû ôm dé ’àûtéûr ét dé à dàté dé à pàrûtô dé à rÈfÈrécé. Là bbô-gràphé cômpèté é tàt qûé téé fgûré sûr é sté: www.bàrdôsfétôrôy.éû.
5
Où vont le conservatisme et le centrisme?
côûràts pôtqûés màjéûrs: é bÈràsmé ét é sôcàsmé. C’ést à fàçô à pûs smpé dé fàré réssôrtr és fôdéméts ét à sgfcà-tô dû côséràtsmé ét d’àûthétfér sô Èétûéé pérpÈtûàtô. Hstôrqûémét, és trôs côûràts sôt, dréctémét ôû dréc-témét, és éfàts dé à RÈôûtô dé 1789. Céc sé Èrfé àsÈ-mét pôûr é bÈràsmé ét é sôcàsmé. Màs céà s’àèré rà mêmé pôûr é côséràtsmé. Cômmé ûé réàché â à RÈôûtô, céû-c sé rÈété à fgûré héûréûsé d’ûé Eûrôpé chrÈtéé dû Môyé Âgé. I sé prôpôsé dé à rÈstàér pôtqûémét màs sûr ûé bàsé côstàmmét rÈsÈé é fôctô dés égécés dû mômét. S és crcôstàcés é pérméttét, é côséràtsmé tété cépédàt dé rÈàsér sô dÈà sàs écûsé â ’Ègàrd dé ôûéés prôpôs-tôs fàcé â dés ôûéés rÈàtÈs ét pàrfôs é ûssô àéc dés prôgràmmés dés déû àûtrés côûràts d’dÈés. Sôûgôs d’émbÈé qûé é côséràtsmé dôt jé pàré ’ést, d’hàbtûdé, gûèré fôrcÈmét rÈàctôàré,  prôprémét pàssÈsté. é I sé dÈéôppé dépûs à f dû xviiisècé màs màrqûé àûss ûé cértàé côtûtÈ. I s’ôppôsé é fàt àû côctôs ààcÈés pàr és Lûmèrés, â ûé cértàé môdértÈ dôt sôt ssûs é bÈràsmé ét é sôcàsmé. I réfûsé mpctémét é pàgàsmé dé ’AtqûtÈ é côstàté réàssàcé. Fôcèrémét, é côséràtsmé é réfÈté-ràt- d’àéûrs pàs qûéqûé chôsé dé bô éfàt ét dé bô pèré dé fàmé, dé bôhômé ét dé bô sés, dé sés cômmû? D’àûcûs àègûét mêmé qû’ sémbé rÈpôdré àû bésôs trsèqûés d’ûé pàrté ôtàbé dés pôpûàtôs: é dÈsrmàtÈré cômpréssbé dé côsérér cé qûé ’ô à, â sûppôsér qûé ’ôdspôsé dé qûéqûé chôsé dé sgfcàtf. Cés àÈgàtôs é s’sprét-éés pàs d’ûé dôûtéûsé psychôôgé àttrbûÈé àû péûpés ôû àû éthés? N’é-tréôt-ô Èàmôs pàs ûé cértàé ôôtÈ dé ràétr é rythmé dé ’hstôré?
Confrontations proposées
Nôôbstàt, tôût côséràtsmé ’ést pàs ét dé ô ôppôsÈ â û bCértàés dÈés és àttrét ’û érs ’àûtréÈràsmé «ràsôàbé » !téés qûé é màrchÈ dt bré, à prôprÈtÈ prÈé dû càptà ét ûé pôtqûé sàs écès. C’ést é càs dé ’Agétérré dés rôs Géôrgé ét
6
Préface
dé éûrs sûccésséûrs. Pàràdôàémét, 1789 dût, é àtôàsmé éûrôpÈé ét àtrÈôûtôàré. As, é Fràcé, àbôûtt-ô àû trèsbÈrà «érchsséz-ôûs »ràdcà dé Gûzôt, â péé û sècé pûs tàrd. E Aémàgé, cé sôt és gûérrés àpôÈôéés qû tôûrét à «àtô àémàdé» dû rà rÈôûtôàré àû àtôàsmé côséràtéûr dès 1805-1810. Pàr côtré, Èpôûsàt é prcpé dû drôt àbsôû dé à prôprÈtÈ, é côséràtsmé é sô é s’àèré-t- pàs tôûjôûrs cômpàtbé àéc é sôcàsmé dé qûéqûé côûéûr qûé cé sôt? C’ést â ôr! Là sôcà-dÈmôcràté àéc sés tédàcés dtés sôcàés é récôtré-t-éé pàs bé és sôûcs fôdàmétàû dû côséràtsmé? Esémbé, é cô-séràtéûr ét é sôcàsté sé tàrgûét Èàmôs dé à fràtértÈ ôû dû môs dé à sôdàrtÈ! Là sôcà-dÈmôcràté é sôûèé-t-éé pàs é mêmé témps à qûéstô dé ’Étàt ét é ’ôccûrrécé céé dé ’tÈ-gràtô éûrôpÈéé dôt és côséràtéûrs côtétàû ôt ÈtÈ é fÈrûs dès é xixsècé ?Cértés, éé sôûèé à qûéstô dés hômmés qû règét sûr és fémmés pàrtôût, cé dôt béàûcôûp dé côsérà-téûrs é séràét pàs chôqûÈs. Eé tét rgôûréûsémét cômpté dés grôûpés ét dés càssés qû tôûjôûrs sé trôûét hstôrqûémét ôppô-sÈs, àôrs qûé é côséràtsmé és ôt strûctûrÈés ôrgàqûémét. Pàr és témps qû côûrét, ô dÈcôûré éf qûé ’Ècàtémét ét à fràgmétàtô qû’à ôccàsôÈé é pôstmôdérsmé ’ôt fàt qûé prÈpàrér é t dû Èôcôséràtsmé. E tàt qûé sôûté â û cér-tà ÈôbÈràsmé dû càptàsmé téràtôàsÈ, é Èôcôsér-àtsmé séràt tôût près d’àppôrtér àû prôbèmés dû mômét sés àéûrs sÛrés ét sés prcpés tàgbés ét cé, fàcé àû bÈràsmé ét sûrtôût àû sôcàsmé. Lé Èôcôséràtsmé àmÈrcà é séràt- d’ûé àtûré méssàqûé ét d’ûé tédàcé mpÈràsté? Est-cé é côséràtsmé éûrôpÈé d’àûjôûrd’hû?
Thèmes, contexte et références
I ’é résté pàs môs rà qûé tôûs cés côûràts sé stûét é Eûrôpé pàr ràppôrt é é â à Réàssàcé éûrôpÈéé àppàrûé dès és xiv -xvsècés ; é â à RÈfôrmé dû xvisècé ;
7
Où vont le conservatisme et le centrisme?
é é àû Lûmèrés dû xvii -xviiisècés ; é é sècés étâ à RÈôûtô dûstréé dés xix -xx â ’téràtôàsàtô prôgréssé dû càptà dépûs ôrs, àbôûtssàt â à gôbàsàtô.
Tàt à Réàssàcé qûé à RÈfôrmé rémét ’hômmé ét ’hûmà-tÈ àû méû dû môdé. Lés Lûmèrés Èrgét à ràsô àû cétré dé à pésÈé. Là RÈôûtô dûstréé ôûs cûqûé ’éstécé pôssbé dé ’hômmé ômpôtét ét dû prôgrès f grĀcé â à téchqûé. L’téràtôàsàtô dû càptàsmé, àûtrémét dt à gôbàsàtô, dsé és étréprsés mûtàtôàés ét à côsôm-màtô màs, é mêmé témps, mét é qûéstô à càssé dés tràà-éûrs é tàt qûé téé, dés Étàts-Nàtôs ét bé d’àûtrés sttûtôs. Lés côûràts dé pésÈé fôt às, àéc dés àccéts àrÈs ôû é ôppôstô, rÈfÈrécé â à ràsô ôû dû môs àû ràsôàbé; â ’ôrdré ôû àû môdé Ètàb; ;àû tràdtôs régéûsés, àtôàés ôû àûtrés â à bértÈ ôû â ’ÈgàtÈ, pàrfôs sàs rÈfÈchr sûr és côd-tôs dé pôssbtÈ dé éûr rÈàsàtô; â à fràtértÈ, â à jûstcé ôû â à sôdàrtÈ.
E rÈàtÈ, tôûs cés côûràts chôsssét éûrs rÈfÈrécés séô éûrs côctôs ôû éûrs côéàcés ôû écôré séô ûé cômb-àsô sààté dés déû. Léûrs chô pràgmàtqûés ét prôgràmmà-tqûés sé fôt bé étédû é fôctô dé céû dés àûtrés côûràts ét cômpté téû dû mômét hstôrqûé ét dû éû côcrét. Pàrfôs, ’côhÈrécé y fàt côcôûrt àû cysmé ôû â ’côscécé dàs ’àctô pôtqûé ét cé, àû ôm d’û cértà cétrsmé. Lés côfrôtér é sgfé pàs qûé tôûs éûrs àspécts pûssét êtré prs é côsdÈràtô. Cétté côfrôtàtô c sé mtérà fôrcÈmét â qûéqûés thèmés qû sémbét êtré àû cétré dé béàûcôûp dé dÈbàts pôtqûés àctûés ét tôûjôûrs é fôctô dû séû côséràtsmé: à pûssàcé pûbqûé téé qûé ’Étàt sûr é pà tàt ôcà qûé pûs gôbà; à séûàtÈ ét é géré é térmés â à fôs térsûbjéctf ét sôcà ;
8
Préface
éscàssés, és Ètés ôû éûrs régrôûpéméts d’tÈrêts sôcô-Ècôômqûés ; és qûéstôs qûé sôûèé à prôprÈtÈ sôûs tôûtés sés fôr-més :prÈé, àssôcàté ét côécté ôû cômmûé.
Aûtôûr dé cés thèmés, és ràpprôchéméts sé mtérôt éssé-3 téémét àû pàys dû «cétré », sûbsdàrémét â à «pÈrphÈré » 4 mÈdtérràÈéé ét cétràé dé ’Eûrôpé, pûs brèémét â à 5 Rûssé, às qû’àû Étàts-Us d’AmÈrqûé . I à dé sô qûé cés thèmés àppàràssét tàtÔt fôrt, tàtÔt fàbémét, ôr ûémét, dàs és prôgràmmés ôû pràtqûés dés pàrts côséràtéûrs. Ef, pàr ràppôrt àû ttré cômmé pàr ràppôrt â à côfrôtàtô prôpôsÈé,  mpôrté àû éctéûr dé sàôr ôù sé stûé ’àûtéûr dé cés gés é térmés pôtqûés ét àf dé ôr d’ôù pôûrràt sûrér sô sûbjéctsmé Ètàbé. D’ûé pàrt,  ’ést pàs dé à tédàcé cô-séràtrcé, mêmé s é côséràtsmé cômmé té é fàscé rÈéémét ét cé, â pàrtr dé à Bégqûé, sô pôt d’àcràgé gÈôgràphqûé ét cûtûré. D’àûtré pàrt, sés côctôs pôtqûés sôt prôchés dés 6 ôrétàtôs sôcàstés ét Ècôôgstés, tétÈés pàr sà fô chrÈtéé ét, sàs dôûté, pàr sés ôrgés hôgrôsés. Cômpté téû dé tôûs cés ÈÈméts, ’ôûràgé prôpôsé dé dÈé-ôppér sô sûjét dé à fàçô sûàté. Lé chàptré trôdûctf pôsé à prôbÈmàtqûé dàs tôûté sô àmpéûr ét épcté à dÈmàrché ét à mÈthôdé prôpôsÈés. Pàr à côfrôtàtô d’dÈés pôtqûés, és chà-ptrés sûàts tràtét côcrètémét dû côséràtsmé dàs és dérsés tràdtôs àtôàés ét dàs és prcpàû pàys d’Eûrôpé ôù  à jôûÈ ét ràsémbàbémét jôûé écôré â prÈsét û rÔé
3. L’épréssô ést émprûtÈé â Wàérsté (2004) ét é ’ôccûrrécé dÈsgé ’Aémàgé, à Fràcé ét é Rôyàûmé-U, às qûé és pàys Bééû. 4. Pràgmàtqûémét,cétté pàrté «pÈrphÈrqûé »dÈsgé c és térrtôrés qû sé stûét étré à Rûssé ét é môdé gérmàqûé. 5. Sàsdôûté, é côfûcûsàsmé é Ché ést prôché dés dÈés côsérà-trcés, màs  é sérà pàs tràtÈ c, ôr Zhàg (2010). 6. Sôchrstàsmé côrréspôd, dàs é prÈsét côtété, â à côctô qûé Déû à côfÈé ét côfé écôré é môdé â à fôs â chàcû dé ôûs ét â ’hûmàtÈ dàs sô ésémbé. Dàs és côtràtés physqûés ét dàs és côtràdctôs sôcàés qû, dàs ’hstôré, éstét côstàmmét, cétté côc-tô é péût qû’égér dé mô ét fôrcÈmét dé ôûs chrÈtés dé déôr «côf-gûrér »à sôcÈtÈ ét é môdé «gôbàsÈs »dàs é sés dé ’Éàgé.
9