Igula Lolwazi
57 pages
Zulu
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Igula Lolwazi

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
57 pages
Zulu

Description

This book is aimed at teaching isiZulu homonyms/puns, synonyms and polysemies. It is common to see even elders misunderstanding these words, however this book seeks to teach young school kids who are in grades seven to nine. The author of this book employs his creativity by means of explaining and defining these words in a form of an essay/s with accompaning images.

Informations

Publié par
Date de parution 21 septembre 2020
Nombre de lectures 0
EAN13 9781990988790
Langue Zulu
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0032€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Igula Lolwazi
Menzi Z. Thango
Ama-eseyi esiZulu
Ikhasi 1
Igula Lolwazi
Le ncwadi ihlelelwe abafundi bamabanga 7 kuya
kwelesi-9.
Le ncwadi iwalungele womabili amazinga olimi
lwesiZulu. IsiZulu Ulimi lwaseKhaya kanye nesiZulu
Ulimi lokuQala lokwengezwa.
Ikhasi 2
Igula Lolwazi
(The Calabash of Knowledge)
Ikhasi 3
Okuqukethwe
Isihloko Ikhasi
1. Amazwi omlobi ……………….....…….…….…...…52.Usuku …………………………………..…..………..73.Umkhulu …………………………………………….134.Ilanga ……………..…………………....…….……..165.Inyanga ……………………………………………...19
6. Uthando……………………………………………..227.Izulu ………………………………………………….278.Abafana ………………………………….……..……309.Abakhwenyana ………………………………..……3310.Abafundisi ……………………………………...……3811.Isiko nosiko ………………………………………….4312.Ubudoda ……………………………………...……..4813.Abathakathi ………………………………………….51
Ikhasi 4