Igalelo likaMaJobe
71 pages
Zulu
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Igalelo likaMaJobe

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
71 pages
Zulu

Description

All of these poems were inspired by all the events that took place in the author's life. They highlight all of her struggles, but also serve as a platform for advice for readers and an expression of her gratitude towards her life. She expresses the severe grief I went through, after the passing of her husband; she highlights the appreciation that I have for my sister; and the shares appreciation that she has towards her late father.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 septembre 2020
Nombre de lectures 0
EAN13 9781990988813
Langue Zulu
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,003€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Igalelo likaMaJobe Thokozile Sithole-Motloung
Izinkondlo zesiZulu
Ikhasi 1
Igalelo likaMaJobe (MaJobe’sContribution)
Ikhasi 2
Okuqukethwe
Isihloko Ikhasi 1.Amazwi omlobi ………..………………5 2.Sokhaya ………………………...……..6 3.Qhawekazi …………….………...…….9 4.Baba wami …………………….….….12 5. Amanzi amponjwana …….…….……15
6.Imvelo ……………………………..….17 7.Umvalelwandlini ………………..……16 8.Umendo …………………………...….22 9.Ihlongandlebe …………………..……25 10.Ubuntu ………………………..………27 11. Umhlalaphansi ………………….……30 12.Impi yomoya ………………….………32 13. Zihloniphe……………….……………35 14.Umngani ………………………….…..37 15.Indlala …………………….…….……..40 16.Amaphupho ………………….……….43 17. Emigwaqeni …………………….…….45 18.Ulwazi …………………………………48 19.Izolo ………………………….………..50
Ikhasi 3
20. Ithemba alibulali …………………….52 21. Iminjunju yothando …………….……55 22.Iso …………………………………….58 23.Impilo yimpi ………………………….61 24.EMayezeni …………………………..63 25. Ukuhlukunyezwa kwabesifazane…6526.Inkunzi isematholeni ………........….68
Ikhasi 4
Amazwi omlobi Leli qoqwana lezinkondlo, ngililobela isizwe, ikakhulu umndeni wami nezizukulwane zami. Baze babe nomuzwa wokuthi umama noma ugogo wabo ubeyibuka kanjani impilo. Leli bhukwana liqukethe imizwa enginayo ngengqikithi yenkondlo nenkondlo. Ngizothanda ukubonga kakhulu uMnu. Menzi Thango umfoka Jiyane obehlale njalo engigqugquzela ukuthi ngibhale ngiveze ilaka lami.
Ngibonge udadewethu uNomkhosi Qondeni Sithole umtaka Hlabeyakhe, oyijaji Enkantolo Enkulu eThekwini obengikhuthaza kakhulu ngesikhathi ebona ukuthi ngibhala leli qoqo lezinkondlo. Nezingane zami, oTebello, Teboho, Hlohonolo noLehlohonolo ngizibonga kakhulu ngethuba ezingiphe lona ngihleli ngedwa ngingabanakile, ngilibele ukujula ngemicabango ngigalela kulo msebenzi. Ngiyabonga, kwande!
Ikhasi 5
SokhayaNgiyazisa ngosokhaya wami, Wawa umuthi omkhulu, Ithemba lami, Indoda emadodeni, Usomaqiniso ababayo Ongancenge kwethenjwa Umondli nomthandi womndeni. Ubaba wabantwana bami.
Wangishiya Sokhaya, Ngasala ngincela isithupha, Ngasala ngizibuza imibuzo engenampendulo. Ubungumthunzi lapho umndeni wakho
Bewuphumula khona Ubuyinsika yekhaya. Ubuzimela izinto zomndeni wakho Kanti nabasekhweni ububanakile Walala Mojatsupa,
Ikhasi 6