316 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Le Culte du Moi dans la littérature francophone

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Cet ouvrage propose trois axes pertinents à l'investigation des chercheurs, à savoir : comment se traduit la manifestation du Moi célébré avec lyrisme et exaltation ? Dans quelle mesure la littérature francophone prend-elle en compte cette représentation intime du même et de l'autre ? Et quelles sont les variables diachroniques et synchroniques présentes dans la langue française, aussi bien dans l'évolution des sensibilités et des moeurs que dans la structuration du lexique ?

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 mai 2012
Nombre de lectures 34
EAN13 9782296489837
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,018€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.


LeCulte du Moi
dans la littérature francophone

Approches littéraires
Collection dirigée par Maguy Albet

Dernières parutions

CALISTO,Lou Andreas-Salomé ou le paradoxe de l’écriture
de soi,2012.
Florence CHARRIER,Le Procès de l’excès chez Queneau et
Bataille, 2012.
Mansour DRAME,Poésie de la négritude, 2012.
Mamadou Abdoulaye LY,La Théâtralité dans les romans
d’André Malraux, 2012.
Dominique VAL-ZIENTA, Les Misérables, l’Évangile selon
“saint Hugo” ?, 2012.
Yannick TORLINI,Ghérasim Luca, le poète de la voix, 2011.
Camille DAMÉGO-MANDEU,Le verbe et le discours
politique dans Unfusil dans la main, un poème dans la poche
d’Emmanuel Dongala, 2011.
Agnès AGUER,L’avocat dans la littérature de l’Ancien
Régime,2011.
Christian SCHOENAERS, Écriture et quête de soi chez Fatou
Diome, Aïssatou Diamanka-Besland, Aminata Zaaria,2011.
Sandrine LETURCQ,Jacques Sternberg, Une esthétique de la
terreur,2011.
Yasue IKAZAKI,Simone de Beauvoir,la narrationen
question,2011.
Bouali KOUADRI-MOSTEFAOUILectures d’Assia Djebar.
,
Analyse linéaire de trois romans :L’amour, la fantasia,Ombre
sultane,La femme sans sépulture, 2011.
Daniel MATOKOT,Le rire carnavalesque dans les romans de
Sony Labou Tansi, 2011.
Mureille Lucie CLÉMENT,Andreï Makine, Le multilinguisme,
la photographie, le cinéma et la musique dans son œuvre,2010
Maha BEN ABDELADHIM,Lorand Gaspar en question de
l'errance, 2010.
A. DELMOTTE-HALTER,Duras d'une écriture de la violence
au travail de l'obscène, 2010.

Sous la direction de Mokhtar ATALLAH

LeCulte du Moi
dans la littérature francophone

L’Harmattan© L’Harmattan, 2012
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-96845-5
EAN : 9782296968455


ȱ
ȱ
ȱ

/HV DXWHXUVx0RNKWDU $7$//$+
8QLYHUVLWp $EG HO +DPLG LEQ %DGLV 0RVWDJDQHP $OJpULH
x0XULHOOH 0$57,1
+HLQULFK +HLQH 8QLYHUVLWp 'VVHOGRUI $OOHPDJQH
x0DULDQQH %(66<
)XUPDQ 8QLYHUVLW\ *UHHQYLOOH 86$
x/DHWLWLD ,7855$/'(
6WRQHKLOO &ROOHJH 86$
x$QQH0DULH 3,&$5'
$PHULFDQ 8QLYHUVLW\ RI3DULV )UDQFH
x&pFLOH %$55$8'
8QLYHUVLWp &DUORV ,,, GH 0DGULG (VSDJQH
x7KLHUU\ 32<(7
8QLYHUVLWp %ODLVH 3DVFDO &OHUPRQW )HUUDQG )UDQFH
x6OLPDQH /$01$28,
8QLYHUVLWp 6LGL 0RKDPHG %HQ $EGHOODK)qV 0DURF
x<DVVLQ .DULP %(1 .+$06$
8QLYHUVLWp GH 7XQLV (O 0DQDU 7XQLVLH
x.KDOLID *$66(5
8QLYHUVLWp GH 4XpEHF j 0RQWUpDO &DQDGD
x<RXFHI )(5'-$1,
8QLYHUVLWp GX 6XG ² 7RXORQ ² 9DU )UDQFH
x*HRUJHV )5(5,6
8QLYHUVLWp $ULVWRWH GH 7KHVVDORQLTXH *UqFH

3UpVHQWDWLRQ
0rPH V¶LO PHW HQ VFqQH GHV SHUVRQQDJHV ILFWLIV GDQV VRQ
DYHQWXUH GH O¶pFULWXUH WRXW pFULYDLQ SDUW j OD UHFKHUFKH GH
OXLPrPH j WUDYHUV TXHOTXH WUDPH R VH GHVVLQH SHX j SHX
VD SURSUH LQGLYLGXDOLWp H[WLUSpH DX QRP GH OD ILFWLRQ DX[
YLFLVVLWXGHV HW DX[ PDQLSXODWLRQV DFFRPPRGDQWHV GH OD
VRFLpWp
(Q FH VHQV OH WH[WH OLWWpUDLUH SRXUUDLW rWUH DSSUpKHQGp
FRPPH OH OLHX GH FRRSWDWLRQ R V¶DIIURQWHQW HW VH
FRQIRQGHQW OHV WHQVLRQV GX0RL LQGLYLGXHOO¶pFULYDLQ HW GH
FHOOHV GX0RL FROOHFWLIUHFqOH OHV QRPEUHX[ SDUDGR[HV TXL
IRQGDWHXUV GH QRWUH FXOWXUH PRGHUQH G¶R OD VLQJXODULWp GHV
DXWHXUV TXL SUpWHQGHQW UHMHWHU HQ VLJQH GH GpFXOSDELOLVDWLRQ
OHV PRWV HW OHV OLHX[ FRPPXQV GH OHXUV
PLOLHX[ G¶DSSDUWHQDQFH FH TXL V¶DYqUH FRQWUH WRXWH DWWHQWH
XQH FKLPqUH
(Q HIIHW TXHOOHV TXH VRLHQW VHV SUpWHQWLRQV O¶pFULYDLQ QH
IDLW TXH FpOpEUHU VRQ0RLGDQV GHV WH[WHV V\VWpPDWLTXHPHQW
GpILQLV HQ IRQFWLRQ GH VRQ LQWHQWLRQ HW GH OD IRUPH DGRSWpH
SXLVTXH VRXYHQW OHVXMHWO¶ HWREMHW GHVRQ pFULWXUH VH
FRQIRQGHQW GDQV OHODQJDJH j O¶H[HPSOH GH OD WUDGLWLRQQHOOH
$XWRELRJUDSKLHGpILQLH FRPPH O¶pFULWXUH GH VD SURSUH TXL
YLH LPSOLTXH XQ SDFWH GH VLQFpULWp OHV&RQIHVVLRQV OHV
0pPRLUHV OHV-RXUQDX[ LQWLPHVHW OHV5pFLWV GH YR\DJH R
O¶DXWRJUDSKH SUHQG j WpPRLQ VRQ OHFWHXU FRQVLGpUp FRPPH
XQ FRQILGHQW OH3RUWUDLW O¶$XWRSRUWUDLWHW O¶$XWRILFWLRQR
OD QDUUDWLRQ FRQIRQG DXWHXU HW SHUVRQQDJH
/RLQ GH QRXV OD SUpWHQWLRQ GH SDUWLFLSHU DX[ GpEDWV
KRXOHX[ SRUWDQW VXU O¶DXWKHQWLFLWp GH O¶$XWRELRJUDSKLHHW GH
O¶$XWRILFWLRQ QRWUH SUREOpPDWLTXH QH V¶LQWHUURJH QL VXU OD
VXEYHUVLRQ GHV WHFKQLTXHV HQ YRJXH QL VXU OHXU ILDELOLWp
GDQV OHV ©pFULWXUHV GH O¶LQWLPHª PDLV VXU O¶DSSHO GHV PRWV
HW O¶LQYHVWLJDWLRQ GH6RL SDUO¶LPSOLFDWLRQ LPSOLFLWH RX

H[SOLFLWH GX0RL GHFKDTXH pFULYDLQ GDQV VRQ DFWH
G¶pFULWXUH
4XDQW j OD SRWHQWLDOLWp G¶XQH D[LRPDWLVDWLRQ GHV GHX[
IRUPHV G¶pFULWXUH GX0RL OHV SOXV FpOqEUHV j O¶KHXUH
DFWXHOOH HOOH UHVWH VXFFHVVLYHPHQW O¶DSDQDJH GH 3KLOLSSH
/HMHXQH DYHF VRQ3DFWH DXWRELRJUDSKLTXH GHSXLVHW GH
6HUJH 'RXEURYVN\ TXL WHQWH GH V\VWpPDWLVHU GHSXLV SDU
OD PLVH HQ SUDWLTXH VFULSWXUDLUH GDQV VRQ URPDQ)LOV
O¶$XWRILFWLRQO¶DQFUDQW GDQV OHV LQWHUVWLFHV GX GLVFRXUV HQ
WKpRULTXH GH VRQ GHYDQFLHU
&HOD GLW OH EXW GH FHW RXYUDJH FROOHFWLI Q¶HVW
FHUWDLQHPHQW SDV O¶pYDOXDWLRQ FRQFXUUHQWLHOOH GHV FRQFHSWV
WKpRULTXHV HQ FRXUV G¶HPSORL SDU OHV SRVWXODQWV PDLV OD
V\QWKqVH GH TXHOTXHV SURGXFWLRQV PDMHXUHV TXL RQW WUDYHUVp
OHV VLqFOHV SRXU QRXV UHQGUH FRPSWH GH OD GLYHUVLWp GHV
pFULWXUHV DXWRQRPHV YLVDQW j PHWWUH HQ VFqQH OH0RL GH
FHUWDLQV pFULYDLQV PrPH V¶LOV V¶HQ GpUREHQW 4XRL TX¶LO HQ
VRLW OH SURSUH GH FHWWH pFULWXUH DIIUDQFKLH GH SRQFLIV FRQoXH
FRPPH XQH H[DOWDWLRQ GX0RL SRUWHVRXYHQW VXU XQ HVSDFH
LPDJLQDLUH LQWLPH TXH FHUWDLQV VFULSWHXUV GpYRLOHQW DX[
\HX[ GHV OHFWHXUV FRQWUDLUHPHQW j G¶DXWUHV TXL OH
GLVVLPXOHQW HW OH UHIRXOHQW GpOLEpUpPHQW
3DU FRQVpTXHQW QRXV DYRQV VpOHFWLRQQp GDQV QRV
K\SRWKqVHV WURLV D[HV SHUWLQHQWV TXH VH SURSRVHQW
G¶DQDO\VHU DOWHUQDWLYHPHQW FKDFXQH GHV FRQWULEXWLRQV
UpXQLHV GDQV FHW RXYUDJH j VDYRLU
&RPPHQW VH WUDGXLW FHWWH PDQLIHVWDWLRQ GX0RLFpOpEUp
DYHF O\ULVPH HWH[DOWDWLRQ "
'DQV TXHOOH PHVXUH OD OLWWpUDWXUH IUDQFRSKRQH j O¶LQVWDU
RX j O¶LQYHUVH GHV DXWUHV OLWWpUDWXUHV SUHQGHOOH HQ FRPSWH
FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ LQWLPH GX PrPH HW GH O¶$XWUH"
(Q H[DPLQDQW O¶DSSRUW OLQJXLVWLTXH GH FKDTXH pFULYDLQ
TXHOOHV VHUDLHQW OHV YDULDEOHV GLDFKURQLTXHV HW
V\QFKURQLTXHV TXL VH PDQLIHVWHQW GDQV OD ODQJXH IUDQoDLVH

DXVVL ELHQ GDQV O¶pYROXWLRQ GHV VHQVLELOLWpV HW GHV P°XUV TXH
GDQV OD VWUXFWXUDWLRQ GX OH[LTXH "
'DQV FHWWH RSWLTXH QRXV FRQVLGpURQV O¶DIILUPDWLRQ GX
0RL LQGLYLGXHO HWVD FpOpEUDWLRQ HQ WDQW TX¶(JR GH
O¶pFULYDLQ HQ SHUSpWXHO FRQIOLW DYHF$XWUXL FRPPH XQ HQMHX
OLWWpUDLUH PDMHXU GRQW OHV pQRQFpV SHUIRUPDWLIV SRUWHQW
LQGXELWDEOHPHQW VXU VRQ,GHQWLWp FH TXL SRXUUDLW DGYHQLU
GDQV VD SURSUH UpDOLWp TXL HVW VRPPH WRXWH DYDQW O¶DFWH GH
O¶pFULWXUH TXL OD VXEOLPH LJQRUpH HW UHIRXOpH
/HV GRX]H pWXGHV UHWHQXHV HW SXEOLpHV VRQW UHJURXSpHV
VHORQ XQ GpFRXSDJH DUELWUDLUH UpSRQGDQW SOXV j O¶DLUH
JpRJUDSKLTXH GHV SDUWLFLSDQWV TX¶DX[ D[HV GpOLPLWpV SOXV
KDXW FH TXL D OH PpULWH G¶H[SRVHU FODLUHPHQW OHV QRWLRQV
GpYHORSSpHV VXU OHV pFULWXUHV GH O¶LQWLPH HW OHV UHODWLRQV
TX¶HOOHV LPSOLTXHQW DXVVL ELHQ VXU OH SODQ LQGLYLGXHO TXH
FROOHFWLI SRXU FHUWDLQHV JpQpUDWLRQV G¶pFULYDLQV HQ
FRUUpODWLRQ DYHF O¶+LVWRLUH WXPXOWXHXVHGH OHXUV SD\V
&RQVpTXHPPHQW FHW RXYUDJH UHQG FRPSWH GHV WUDYDX[ GH
TXHOTXHV HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUV UHSUpVHQWDQW FHUWDLQHV
XQLYHUVLWpV GX SRXUWRXU PpGLWHUUDQpHQ DX[TXHOV
V¶DGMRLJQHQW G¶DXWUHV FRQGLVFLSOHV DXVVL ELHQ GH O¶(XURSH GX
QRUG TXH GHV (WDWV8QLV HW GX &DQDGD
(Q HIIHW FKH] ERQ QRPEUH G¶pFULYDLQV OH&XOWH GX 0RL
TXL V¶pQRQFH FRPPH XQH FRQIURQWDWLRQ HQWUH XQ(JRHW VRQ
$OWHU (JR VH WUDQVIRUPH WRXW DX ORQJ GHV WH[WHV HQ XQH
GpIHQVH H[DOWpH HW TXDVLSURIHVVLRQQHOOH j O¶H[HPSOH GH
FHUWDLQV DXWHXUV FLWpV GDQV O¶pWXGH GH0RNKWDU $WDOODK WHOV
TXH 0RQWDLJQH OH &DUGLQDO GH 5HW] 0ROLqUH 5RXVVHDX
%DXGHODLUH HW WDQW G¶DXWUHV SXLVTX¶LO HVW VDQV GRXWH TXHVWLRQ
HQ FH VHQV GH O¶LQWpJULWp GH FHV VFULSWHXUV GH OHXUV
FRKpUHQFHV LQWULQVqTXHV (Q VRPPH FHWWH pWXGH/H &XOWH
GX 0RL GDQV OD OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH TXL LQDXJXUH
O¶RXYUDJH HVW SUpVHQWpH FRPPH XQ H[RUGH GDQV OHTXHO
V¶HQFKkVVHQW SUHVTXH WRXWHV OHV DXWUHV pWXGHV TXL VXLYHQW HQ

V¶LQVFULYDQW GX PrPH FRXS GDQV XQH WUDGLWLRQ OLQJXLVWLTXH
SXUHPHQW IUDQFRSKRQH
(Q VH FRQMXJXDQW GDQV OD PrPH RSWLTXH TXH0RNKWDU
$WDOODK&pFLOH%DUUDXG SRXU VD SDUW V¶HVW LQWpUHVVpH DX
/H[LTXH GX&XOWH GX 0RL GDQV OD FUpDWLRQ OLWWpUDLUH ILQ GH
VLqFOH GDQVOD WULORJLH GH 0DXULFH %DUUqV (OOH H[SOLTXH
TXH OHV °XYUHV GH O¶pFULYDLQ6RXV O¶°LO GHV EDUEDUHV 8Q
+RPPH OLEUH HW /H -DUGLQ GH %pUpQLFHSDUXHV
VXFFHVVLYHPHQW HQWUH HW FRPSRVHQW XQH WULORJLH
UHODWLYH DX&XOWH GX 0RL HW TXH FHOOHFL HVW FRQVWUXLWH j
SDUWLU G¶XQH QRPHQFODWXUH OH[LFDOH VSpFLILTXH VRXYHQW
UHSULVH SDU OHV MHXQHV FUpDWHXUV FRQWHPSRUDLQV DGPLUDWHXUV
HW FULWLTXHV GX ©0DvWUHª TXL VRXPHWWHQW OH0RL jXQH
SUREOpPDWLTXH GRQW OD PLVH HQ WH[WH SDVVH HVVHQWLHOOHPHQW
SDU OD UpLQWHUSUpWDWLRQ GXGLW OH[LTXH IRQGDWHXU
3DU DLOOHXUV GDQV XQH RSWLTXH SUHVTXH pSLVWpPRORJLTXH
VXU O¶pFULWXUH V¶LQWpUHVVDQW j OD FRQFHSWLRQ HPEOpPDWLTXH
GHV FRQGLWLRQV GH O¶°XYUH OLWWpUDLUH VHORQ OD FRUUHVSRQGDQFH
GH )ODXEHUW7KLHUU\ 3R\HW GpYHORSSH GDQV VD FRQWULEXWLRQ
LQWLWXOpH 'X &XOWH GX 0RL IODXEHUWLHQ j OD GpILQLWLRQ GH
O¶pFULYDLQ TXH O¶HQMHX PRQRJUDSKLTXH Q¶DXUDLW SDV G¶LQWpUrW
SDUWLFXOLHU VL OH FDV GH FHW pFULYDLQ HPEOpPDWLTXH QH
FRQVWLWXDLW SDV XQ H[HPSOH DUFKpW\SDO GX&XOWH GX0RLGDQV
OD OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH DX PRLQV DX GL[QHXYLqPH VLqFOH
'H O¶KRPPH )ODXEHUW j O¶KRPPH IODXEHUWLHQ HQ SDVVDQW SDU
O¶pFULYDLQ )ODXEHUW OH&XOWH GX0RLj XQ WULSW\TXH UHQYRLH
IRQFWLRQQHO TXL UHQG FRPSWH GH O¶H[SpULHQFH GH FUpDWLRQ
OLWWpUDLUH FRPPH pFULWXUH WKpUDSHXWLTXH pFULWXUH HVWKpWLTXH
HW pFULWXUH LGHQWLWDLUH /H UDSSRUW DX0RLV¶\ IDLW UDSSRUW DX
PRQGH HW OD UpIOH[LRQ VXU XQ WHPSV GRQQp ± O¶DYqQHPHQW GH
OD ERXUJHRLVLH ± UHQYRLH j XQH VRFLpWp TXL V¶RSSRVH j
O¶LQGLYLGXDOLWp TXDQG HOOH OD FRQIRQG DYHF O¶LQGLYLGXDOLVPH
2U SDU GpIL RX SDU SURYRFDWLRQ PDLV SDU VRXFL G¶HIILFDFLWp
G¶DERUG OD OLWWpUDWXUH SUpWHQG DFFpGHU GDQV XQ SDUDGR[H
DVVXPp j O¶LQWHPSRUDOLWp HW O¶XQLYHUVDOLWp SDU OH VHXO0RL

(Q FHOD OD OLWWpUDWXUH VHORQ O¶HVWKpWLTXH IODXEHUWLHQQH VHUDLW
XQH LOOXVWUDWLRQ SOXW{W UpXVVLH GH OD SHQVpH IUDQoDLVH
SDUWDJpH HQWUH VHV IRQGDWLRQV UHOLJLHXVHV HW SKLORVRSKLTXHV
(W PDOJUp WRXWHV OHV SUpYHQWLRQV GRQW LO IDLW O¶REMHW OH0RL
V¶\ GRQQH FRPPH OH WHUUHDX QpFHVVDLUH j WRXWH FUpDWLRQ
OLWWpUDLUH
'DQV FHWWH PrPH SHUVSHFWLYH<RXFHI )HUGMDQLGDQV VRQ
pWXGHµ¶9R\DJHDX ERXW GH ODQXLW¶¶GH /RXLV)HUGLQDQG
&pOLQH XQ &XOWH GX 0RL SDUDGR[DO PRQWUH TXH GDQV
SUHVTXH OD TXDVLWRWDOLWp GHV URPDQV FpOLQLHQV OD FUpDWLRQ GH
SHUVRQQDJHV ILFWLIV HVW XQH PDQLqUH SRXU O¶DXWHXU GH SDUWLU j
OD UHFKHUFKH GH OXLPrPH &¶HVW OH FDV GH9R\DJH DX ERXW GH
OD QXLW GDQV OD PHVXUH R OH OLYUH UHQIHUPH XQH GLPHQVLRQ
DXWRELRJUDSKLTXH WUqV IRUWH /H YR\DJH HVW O¶RFFDVLRQ SRXU
O¶DXWHXU GH PRQWUHU OH PRQGH FRPPH UpYpODWHXU GX0RL (Q
HIIHW O¶LQDGpTXDWLRQ TXL H[LVWH HQWUH %DUGDPX HW OHV HQGURLWV
TX¶LO YLVLWH D SRXU HIIHW OD PLVH HQ DYDQW G¶XQ0RLWRXUPHQWp
HW GRXWHX[ ,O V¶DJLW ELHQ G¶XQH IRUPH GH&XOWH GX 0RL
SXLVTXH OH QDUUDWHXU LQWUDGLpJpWLTXH VH PHW j QX 7RXWHIRLV
FHWWH PLVH j QX DSSDUDvW GH PDQLqUH SDUDGR[DOH FDU O¶HVSDFH
YLROHQW GX YR\DJH SURSRVp SDU &pOLQH PHW LQGpQLDEOHPHQW
HQ pYLGHQFH OD IUDJLOLWp GH O¶KRPPH
(Q FH VHQV OD FpOpEUDWLRQ GX 0RLIDLW TXH VXMHW HW REMHW
SHUVRQQH HW SHUVRQQDJH VH FRQIRQGHQW DXGHOj GH O¶LQWULJXH
/¶HVSDFH GH O¶LQWLPLWp GHYLHQW O¶HVSDFH GX YR\DJH SXLVTXH
&pOLQH QRXV SURSRVH XQH JpRJUDSKLH RQWRORJLTXH GH
%DUGDPX GDQV ODTXHOOH OHV SD\V HW OHV YLOOHV TX¶LO WUDYHUVH
O¶DLGHQW j PLHX[ VH FRQQDvWUH 7RXWHIRLV FHWWH FRQVWLWXWLRQ
GX0RLHW FHWWH GpFRXYHUWH GH6RLSDVVH FKH] O¶DXWHXU SDU OD
FRQIURQWDWLRQ DYHF O¶$XWUH OH GRXEOH PrPH VL VRQ QDUUDWHXU
GHPHXUH OH OLHX GX FRQIOLW WUDJLTXH TX¶LO YLW
8Q VHFRQG DVSHFW SDUDGR[DO GDQV OH&XOWH GX 0RL HVW
SUpVHQWp SDU &pOLQH TXL PHW HQ DYDQW GH VHV VFqQHV
URPDQHVTXHV VRQ SHUVRQQDJH SULQFLSDO PpGHFLQ GH
IRQFWLRQ TXL LQVLVWH VXU OH0RL SpULVVDEOH 'DQV FH FRQWH[WH

WRXWH GpPDUFKH HVW LQXWLOH HW O¶pFKHF GH %DUGDPX HVW FHOXL
GH O¶KXPDQLWp GDQV VRQ HQVHPEOH SXLVTXH OD VHXOH YpULWp
TX¶LO V¶LPSRVH HVW OD PRUW
&HOD Q¶HPSrFKH SDV TXH OH0RLFpOLQLHQ VRLW FpOpEUp DYHF
O\ULVPH HW HQWKRXVLDVPH SXLVTXH QRXV UHWURXYRQV Oj DXVVL
O¶LQIOXHQFH GH 0RQWDLJQH SUpFXUVHXU GH O¶pFULWXUH GX0RL
TXL IDLW O¶REMHW G¶XQH UpIpUHQFH LQWHUWH[WXHOOH /H0RL
FpOLQLHQ HVW SODFp VRXV OH VLJQH GH OD VROLWXGH HW GXWDHGLXP
YLWDH ,O FUpH XQH QRXYHOOH ODQJXH HQ LQVLVWDQW FXULHXVHPHQW
VXU OH VLOHQFH
(Q IDLW FKH] &pOLQH OH&XOWH GX 0RLHVW pJDOHPHQW OLp DX
6ROLSVLVPH /¶DXWHXU PRQWUH j WUDYHUV OH WKqPH GH
O¶LQFRPPXQLFDELOLWp TXH OH PHQVRQJH HVW RPQLSUpVHQW
&HSHQGDQW O¶KRPPH QH PHQW SDV WDQW DX[ DXWUHV TX¶LO VH
PHQW j OXLPrPH FH TXL Q¶HPSrFKH SDV &pOLQH G¶DWWHLQGUH
O¶XQLYHUVHO 4XRL TX¶LO HQ VRLW OD GLPHQVLRQ SKLORVRSKLTXH
GH O¶°XYUH IDLW TXH OH0RLGH %DUGDPX VHUW GH SUpWH[WH SRXU
SUpVXSSRVHU XQH UpIOH[LRQ VXU OD QDWXUH KXPDLQH YRLUH XQ
0RL PpWDSK\VLTXHTXL V\PEROLVH OD UHFKHUFKH GH OD YpULWp
3RXU VD SDUW$QQH0DULH 3LFDUGDQDO\VH VLPXOWDQpPHQW
GDQV3UpFDULWp GX 0RL ² WHQWDWLRQ GH OD SHUYHUVLRQ GHX[
URPDQV FRQWHPSRUDLQV6HDVLGH0DULH 5HGRQQHW HW GH
/¶,QFHVWHGH &KULVWLQH $QJRW (QYLVDJHDQW OH URPDQ FRPPH
XQ H[XWRLUH j OD VXUYLH GHV DXWHXUHV$QQH0DULH 3LFDUG
FRQVLGqUH TXH OH0RLQH SHXW VH SUpVHUYHU TXH VL OH µ¶-H¶¶ VH
PHW HQ VFqQH HW V¶LPSRVH SDU OD ILJXUDWLRQ JUDSKLTXH GDQV OH
FRUSV WH[WXHO3RXU HOOH VHXOH OD FRQFRUGDQFH GX GLVFRXUV
URPDQHVTXH HW GH O¶,QFRQVFLHQWDVVXPp SDU OH UrYH FRQFqGH
FH PXWXDOLVPH $VVXUpPHQW FHWWH V\PELRVH GX µ¶-H¶¶ HW GX
µ¶6RL¶¶ SHUPHW j O¶DFWH GH O¶pFULWXUH G¶DGYHQLU IRUPHOOHPHQW
GDQV OH GpVLU DXWRELRJUDSKLTXH GHV GHX[ LQVWDQFHV QDUUDWLYHV
LQWUD HW H[WUDGLpJpWLTXHV
(Q VRPPH O¶DFWH DXWRELRJUDSKLTXH V¶DYqUH rWUH XQH
WKpUDSLH VDOYDWULFH GDQV OH FRQIOLW pWHUQHO HQWUH O¶(URVOH HW
7KDQDWRV F¶HVWjGLUH TX¶LO LPSRUWH SHX GH PRXULU VL

O¶pFULYDLQ DVVXUH VRQ LPPRUWDOLWp HQ FRQVLJQDQW OH PRPHQW
SUpVHQW GH VRQ0RL SRXUOD SRVWpULWp PrPH VL
SDUDGR[DOHPHQW LO V¶DJLW G¶XQH YpULWDEOH JDJHXUH HVWKpWLTXH
GX GLVFRXUV URPDQHVTXH TXL V¶HQJDJH j DVVXPHU
GRXEOHPHQW O¶pSKpPqUH HW OH SpULVVDEOH
'DQV VD OHFWXUH ILJXUDWLYH GX0RL(FULWXUH HW
HQJDJHPHQW GX 0RL QHUYDOLHQ0XULHOOH 0DUWLQ UHPRQWH
H
OD VHFRQGH PRLWLp GX;,; VLqFOHj WUDYHUV XQH UHOHFWXUH GH
*pUDUG GH 1HUYDO 6HORQ HOOH OD ILJXUDWLYLWp OLWWpUDLUH
QHUYDOLHQQH LQWULJXH SDU VRQ LQVSLUDWLRQ SRpWLTXH HW
UDWLRQQHOOH FRQMXUpH j GHYHQLU OD ILJXUDWLYLWp GH[LVWHQFH HW
OHV UHODWLRQV LQWHUJpQpULTXHV GXQ0RL VXVFHSWLEOHGrWUH
LQWHUSUpWp FRPPHrWUH PpGLDWLVp© HQSOXVLHXUV VHQV ª>'H
1HUYDO@ RXFRPPHILJXUH DXWRELRJUDSKLH GX 0RL &H TXL
VLJQLILH XQ UDWWDFKHPHQW j OD SUHXYH GXQH VSpFLILFLWp GH
OpFULWXUH QHUYDOLHQQH TXL HQJDJH OH0RL GDQVOD VLWXDWLRQ
GrWUH DX VHXLOGXQH UpIOH[LRQ SUDWLTXH FRQMXJXpH
VLPXOWDQpPHQW j XQH UpIOH[LRQ FRJQLWLYH SRpWLTXH HW
FULWLTXH &HOD pWDQW OHV ILJXUHV OLWWpUDLUHV DQLPHQW j OD IRLV
OD QDLVVDQFH HW OD PRUW GHV DPRXUV UrYpV QHUYDOLHQV>$XUpOLD
6\OYLH@SDUWLFLSHQW j OD ILJXUH DXWRELRJUDSKLTXH GX HW0RL
PpGLDWLVp
0XULHOOH 0DUWLQQH VH IL[H SDV VXU OLGpH FRQWHPSRUDLQH
GXQ0RL TXL YLW VHORQ VD SURSUH pFRXWHHW TXL VDXWRULVH XQ
YR\DJH GDQV OHV LPDJHV GXQH SHQVpH QRPDGH 3RXU HOOH OH
0RL QHUYDOLHQ VHQVLELOLVp j VD SURSUH pFRXWH pFKDSSH j OD
QRWLRQ FODVVLTXH GH FH TXL VHUDLW j FRPSUHQGUH GDQV OD
GLVVRQDQFH FRJQLWLYH GXQ0RL VXUSULVj QrWUH QL/XL QL
O$XWUH 3DU FH ELDLV OD FRPSOH[LWp GH OpWXGH UHOqYH GX
JpQLH GH OpFULYDLQ DYHF TXL OLQDYRXDEOH 0RLQpFKDSSH SDV
j OHPSUHLQWH GH O¶LQH[SOLFDEOHILJXUDWLYLWpKXPDLQH UHQGXH
QpFHVVDLUH HW YLYDQWH 'H FH IDLW OH OHFWHXU DFFHSWH OrWUH
PpGLDWLVpOLp j OD SRVVLEOH LOOXVLRQ GX UrYH SHQVp QHUYDOLHQ
G$XUpOLDFRPPH pFKDSSpH SRpWLTXH SRXU UpXVVLU OD VHFRQGH
YLH GH VRQ0RL HQSOXVLHXUV VHQV HQ ORFFXUUHQFH

OLQDYRXDEOH HW RX OLQH[SOLFDEOH SRXU UHYLYUH OD)DEOH GX
PRQGH
3DU FRQVpTXHQW O¶LQH[SOLFDEOH 0RLQHUYDOLHQ VH
VHQVLELOLVH j VD SURSUH pFRXWHHW VLQLWLH HQ VHFUHW DX[
DIILQLWpV IXJLWLYHV GHV ILJXUHV GH O¶pFULWXUH GH OXPLqUH
,QGXELWDEOHPHQW OH SRqWH SULYLOpJLH OHV LPDJHV GH ODSHQVpH
QRPDGHVDWWDFKH j FH TXH OH HW 0RLIRQGH GDQV OD VH
ILJXUDWLYLWp GHOH[LVWHQFH R VRQ JHVWH HVWKpWLTXH VH
VROLGDULVH DYHF VD SURSUH FRQVFLHQFH VDQV YUDLPHQW OD UHQLHU
WRWDOHPHQW $ FHOD V¶DMRXWH OD MX[WDSRVLWLRQ GH OD ILJXUH
LQWHUWH[WXHOOH TXL VLQWqJUH SDUIDLWHPHQW j O¶LPDJLQDLUH GX
OHFWHXU DWWHQWLI j VXLYUH ODXWHXU DX VHXLO GH
OHQWUHFURLVHPHQW GHV H[SpULHQFHV GH OD YLHGX HWUrYH
LQWHUSUpWpV SRXU YLYUH OLQVRQGDEOH ILJXUDWLYLWp GDQVWRXWH
VRQ DPSOHXU HW VRQ DFWXDOLWp
'DQV OD UpWURVSHFWLYH PDJKUpELQH GH FHW RXYUDJH OHV
pWXGHV SURSRVpHV VRQW G¶XQ DSSRUW IRQGDPHQWDO (Q HIIHW
GDQV VD FRQWULEXWLRQ/HV FpUpPRQLHV GX 0RL GDQVµ¶/H
IRQG GH ODMDUUH¶¶G¶$EGHOODWLI /DkEL6OLPDQH /DPQDRXL
GpILQLW OH GHUQLHU URPDQ GH O¶DXWHXU PDURFDLQFRPPH OH
OLYUH GX UHWRXU j6RL 'DQV FH URPDQ OH QDUUDWHXU
H[WUDGLpJpWLTXH PHW HQ VFqQH XQ µ¶-Hµ¶ GH SXU V\PEROH TXL
V¶HQUDFLQH GDQV OD WHUUH GHV RULJLQHV SRXU UHWURXYHU XQH
LGHQWLWp G¶DXWDQW SOXV DEVROXH TX¶HOOH IXW O¶RWDJH GH OD

©ODQJXH G¶DUULYpHMXVTX¶j DWWHLQGUH VRQ HVVHQFHª
UHSUpVHQWpH SDU OH P\WKH GHV FRPPHQFHPHQWV O¶HQIDQFH
G¶XQÇWUHHW G¶XQH1DWLRQ
,O V¶DJLW G¶XQ UpFLW DXWRELRJUDSKLTXH PRELOLVDWHXU G
XQH
UHVVRXUFH LGHQWLWDLUH PDMHXUH O¶HQIDQFH 0DLV DXGHOj GX
WH[WH /DkEL FDWDORJXH OHV UHSqUHV PpPRULHOV TX¶XQ SHXSOH
SHXW VH GRQQHU OLHX[ ± SHUVRQQDJHV GLVSDUXV ± VDLOOLHV ±

V\PEROHV pYpQHPHQWV KLVWRULTXHV&I 'HUULGD OH PRQROLQJXLVPH GH O¶DXWUH

&I /H IRQG GH OD MDUUH

7RXWHIRLV OD FpOpEUDWLRQ WH[WXHOOH GX0RL HVWDPELJXs
FDU HOOH VXEVXPH VRXV OH PrPH YRFDEOHXQH QDUUDWLRQ
FRPPH WUDYDLO GH OD PpPRLUH HW XQH KLVWRLUH FRPPH PRWHXU
GH VD UHFKHUFKH 4XHO UDSSRUW VRXVWHQGHOOH HQWUH OHSDWKRV
GH OD PpPRLUH HW ODSUD[LV GH" 4XHOOH HVW ODVD UHFKHUFKH
UpDOLWp GH FH UHWRXU HW GH FH SDUWDJH PpPRULHO" $XWDQW
G¶LQWHUURJDWLRQV VRXOHYpHV SDU OH FKDPS VpPDQWLTXH GH FHWWH
pWXGH (Q IDLW FKH] /DkEL OH UpFLW GH O¶HQIDQFH VH WUDGXLW SDU
O¶LGpH G¶XQ GHYRLU GH PpPRLUH HW O¶LPSpUDWLI GH O¶pFULUH
&HOD GLW OHV GpIHUODQWHV PpPRULHOOHV TXL YRQW GH OD

FRQYRFDWLRQ GpOLEpUpH GHV VRXYHQLUV DXWRELRJUDSKLTXHV j

O¶LPSRUWDQFH GH OD PpPRLUH WRSRQ\PLTXH j OD PpPRLUH

HQF\FORSpGLTXH j OD PpPRLUH KLVWRULTXH HW FROOHFWLYH VRQW
RPQLSUpVHQWHV
/H UHWRXU VH GRXEOH GH VRQ LPSRVVLELOLWp HW VH IDLW DXVVL
VXU OHV OLHX[ G
DPQpVLH /D PpPRLUH FROOHFWLYH HVW VDQV
GRXWH GDYDQWDJH O
HQVHPEOH GHV RXEOLV TXH GHV VRXYHQLUV
YLVDJHV HW SDUROHV QRQ UHPpPRUpV GpQLV FRPPpPRUDWLIV
TXL RQW HQ FRPPXQ SUpFLVpPHQW OH IDLW G
DYRLU pWp RXEOLpV ,O
QH UHVWH GRQF TXH OD GLPHQVLRQ PpWDOLQJXLVWLTXH GX OLYUH
O¶(SLORJXH SRXU QRXV OLYUHU OD UHSUpVHQWDWLRQ TXH O¶DXWHXU VH

IDLW GH VD SURSUH PpPRLUH )DFH j WRXWH pSUHXYH G¶DPQpVLH
KLVWRULTXH VHXOH OD UppFULWXUH GX SDVVp WUDGXLW O¶HIIRUW GH
O¶LGHQWLWp QDUUDWLYHSRXU FRQVWUXLUH LQGpILQLPHQW GDQV
O¶HVSRLU GH UHFRQVWUXLUH FH GpMjOj VRFLRKLVWRULTXH HW VDFUp
3OXW{W TX¶XQH VLPSOH WUDQVFULSWLRQ QRVWDOJLTXH GX SDVVp FH
URPDQ PHW GDYDQWDJH O¶DFFHQW VXU OD FRPPpPRUDWLRQ VDLVLH
GDQV XQH SHUVSHFWLYH IXWXUH LQKpUHQWH j O¶KRUL]RQ G¶DWWHQWH
GH WRXWH XQH1DWLRQ j VDYRLU OH SURMHW G¶XQ3D\VSULV HQWUH&I3URWRPpPRLUH

&I/¶HVSDFH WRSRJUDSKLTXH GH OD YLOOH )qV

&I,GHQWLWpV ± 6DYRLUV ± &UR\DQFHV ± 6HQVDWLRQV ± 6HQWLPHQWV

&I/
2FFXSDWLRQ IUDQoDLVH j IRUWH FKDUJH PpPRULHOOH

&I0pWDPpPRLUH

OH SDVVp WXPXOWXHX[ GH OD PpPRLUH LQWHUSHOOpH GH VHV
SURWDJRQLVWHV HW O¶DYHQLU pQLJPDWLTXH GH O¶DWWHQWH
'DQV OD PrPH RSWLTXH<DVVLQ .DULP %HQ .KDPVD
SURSRVH G¶DSSURFKHU GDQV0\WKH SHUVRQQHO HW ILFWLRQ
URPDQHVTXH GDQV¶¶/H'pPDQWqOHPHQW¶¶HWµ¶/D3ULVH GH
*LEUDOWDU¶¶GH 5DFKLG %RXGMHGUD O¶H[SORUDWLRQ GH OD
PpPRLUH FRPPH UpFHSWDFOH GH OD ILOLDWLRQ HW SRLQW G¶DQFUDJH
SRXU OD SRVWpULWp 3RXU OXL GLVFRXUV URPDQHVTXH HW pFULWXUH
DXWRELRJUDSKLTXH RQW WRXMRXUV pWp LQWLPHPHQW OLpV FKH] OHV
DXWHXUV PDJKUpELQV GH ODQJXH IUDQoDLVH /D ILFWLRQ SUHQG
PDQLIHVWHPHQW VD VRXUFH GDQV OHV H[SpULHQFHV GX YpFX
&HWWH VSpFLILFLWp GH O¶pFULWXUH PDJKUpELQH QH V¶H[SOLTXH SDV
VHXOHPHQW SDU OHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV VXUWRXW G¶RUGUH
SROLWLTXH TXL GpWHUPLQHQW O¶LPSRUWDQFH GH OD QDLVVDQFH HW OD
IRUPH GH FHV GLVFRXUV &HOD GLW G¶XQ URPDQ j O¶DXWUH WRXW
OHFWHXU HVW IUDSSp SDU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SURFpGXUHV
G¶pOpPHQWV WKpPDWLTXHV GH FRQVWDQWHV LPDJLQDLUHV HW GH
UpFXUUHQFHV pYpQHPHQWLHOOHV TXL LQWHUSHOOHQW IDWDOHPHQW OD
TXHVWLRQ GH OD GLPHQVLRQ DXWRELRJUDSKLTXH GDQV OD
SURGXFWLRQ URPDQHVTXH GH %RXGMHGUD
,QVWDQFH SUHPLqUH GH O¶pFULWXUH LQFOXVH GDQV¶¶/H
'pPDQWqOHPHQW¶¶ HW µ¶/D 3ULVH GH *LEUDOWDU¶¶ %RXGMHGUD HVW
SOHLQHPHQW FRQVFLHQW TXH VRQ DUW HVW O¶pPDQDWLRQ G¶XQH
FXOWXUH HW G¶XQH VRFLpWp GRQW LO GpQRQFH O¶K\SRFULVLH G¶R
VD PDQLqUH GH FRQFLOLHU WRXV OHV pOpPHQWV KLVWRULTXHV DXVVL
ELHQ SHUVRQQHOV TXH FROOHFWLIV SRXU QRXUULU VRQ LPDJLQDWLRQ
VLQJXOLqUH 'DQV FHWWH RSWLTXH LO LPSRUWH GH YRLU j WUDYHUV
O¶pWXGH GH VHV GHX[ URPDQV FRPPHQW XQ URPDQFLHU
PDJKUpELQ GH ODQJXH IUDQoDLVH SRVH OHV SUREOqPHV GH
O¶$XWRELRJUDSKLH DXVVL ELHQ GDQV VD GHQVLWp VLJQLILDQWH TXH
GDQV OHV PpFDQLVPHV GH VRQ pFULWXUH
6HORQ OD SUREOpPDWLTXH SRVpH GDQV FHW RXYUDJH TXHOOH
VHUDLW O¶DWWHQWH GX OHFWHXU PDJKUpELQ j O¶LQVWDU GX OHFWHXU
RFFLGHQWDO GX URPDQ DXWRELRJUDSKLTXHPDJKUpELQ " (VWFH
XQH VXLWH EDQDOH GH VRXYHQLUV TXL pODERUHQW XQH

DSSUpKHQVLRQ FRQFUqWH GH O¶HQIDQFH FKH] FHUWDLQV
SHUVRQQDJHV VXEVWLWXWV GH %RXGMHGUD " /¶pFULWXUH GH O¶DXWHXU
VH GpPDUTXHWHOOH VHQVLEOHPHQW GHV SURFHVVXV TXL SHXYHQW
O¶HQIHUPHU GDQV OH UpHO" 4X¶j FHOD QH WLHQQH 6RXYHQW OH
UpFLW PDJKUpELQ VH SODvW j WUDKLU OH YUDLVHPEODEOH SDU OD
GLVFXVVLRQ ILFWLRQQHOOH SDU OD IDEXODWLRQ HW O¶LPDJLQDLUH /HV
VRXYHQLUV HPSUXQWpV j OD UpDOLWp VRQW HQ SDUIDLWH KDUPRQLH
DYHF OD ILFWLRQ SXUH HW OH UpFLW VH UpFODPH GpVRUPDLV GH VRQ
pWUDQJHWp TXL PHW HQ H[HUJXH OD SRpWLTXH G¶XQH PpPRLUH HW
G¶XQ LPDJLQDLUH HQ GpVDUURL
/¶°XYUH GH %RXGMHGUD SDUW GX SULQFLSH TXH O¶KLVWRLUH GX
VXMHW HVW XQ FDOOLJUDSKLp LQVFULW GDQV OH FKDPS JpQpUDO GH
O¶+LVWRLUHFRPPH7H[WH (OOH VH VLWXH GDQV XQ FKDPS GH
VDYRLU TXL UpIXWH OD SULPDXWp GH OD FRQVFLHQFH HW GH OD
SV\FKRORJLH GX0RL SRXUDIILUPHU OD FHQWUDOLWp GX ODQJDJH
HQ WDQW TX¶LQVWDQFH GX VXMHW $ SDUWLU GH Oj V¶pFODLUH XQH
pFULWXUH TXL WHQG j GpVDPRUFHU O¶DXWRULWp GX µ¶-H¶¶ FRPPH
LOOXVLRQ GX SURMHW DXWRELRJUDSKLTXH &¶HVW DLQVL TXH
V¶H[SOLTXH GDQV VRQ pFULWXUH OD GLYHUVLWp GHV LQVWDQFHV
QDUUDWLYHV
3DU FRQVpTXHQW QRXV GpFHORQV GDQV O¶pFULWXUH GH
%RXGMHGUD O¶pODERUDWLRQ G¶XQ GLVFRXUV VLQJXOLHU TXL
GpVWUXFWXUH OHV P\WKHV 6L GDQV XQ SUHPLHU WHPSV FH
GLVFRXUV LPSULPH VD PDUTXH SHUVRQQHOOH j GHV
SUREOpPDWLTXHV HVVHQWLHOOHV GDQV OD VSKqUH VRFLDOH HW
FXOWXUHOOH GX0DJKUHE GDQV XQ VHFRQG WHPSV LO pODERUH
XQHFRQWUHSDUROHTXL GpVDYRXH SDU VD YLROHQFH OHV GLVFRXUV
LGpRORJLTXHV GRPLQDQWV DXVVL ELHQ FHX[ GX3RXYRLU HWGH
VHV SOpQLSRWHQWLDLUHV TXH GH OD5HOLJLRQ HWGH VHV
FRQJUpJDWLRQV 6RQ GLUH HVW DLQVL LPSUpJQp GH PDQLqUH
VLQJXOLqUH SDU O¶pODERUDWLRQ GH P\WKHV SHUVRQQHOV
QRWDPPHQW GDQV OH WUDLWHPHQW GHV ILJXUHV HPEOpPDWLTXHV
WHOOHV TXH OD0qUH OH3qUH OH6FULEH YRLUH OHV ILJXUHV
FRQVDFUpHV SDU OD7UDGLWLRQ

$LQVL GRQF OH FKDPS GX VDYRLU GDQV OHTXHO V¶LQVFULW
O¶°XYUH GH %RXGMHGUD OH WUDYDLO LQWHUWH[WXHO HW OHV VWUDWpJLHV
QDUUDWLYHV TXL O¶DUWLFXOHQW UpDOLVHQW OH SDVVDJH GX µ¶-H µ¶
DXWRELRJUDSKLTXH DX µ¶,O¶¶ GH OD ILFWLRQ TXL VH GpSORLH
OLEUHPHQW GDQV XQH FUpDWLRQ HVWKpWLTXH R O¶pFULWXUH RFFXSH
XQH SODFH GH FKRL[ (Q FH VHQV O¶DIIHFWLYLWp RULJLQHOOH GH
O¶pFULYDLQ VH WURXYH UppTXLOLEUpH SDU XQH HVWKpWLTXH GH OD
GLVWDQFLDWLRQ R V¶DIILUPHQW OHV YRL[ GHV DXWUHV 'DQV FH
SURFHVVXV VFULSWXUDO VRXYHQW DYRXp SDU O¶DXWHXU OH SURMHW
DXWRELRJUDSKLTXH LQGLYLGXHO V¶pODUJLW HQ V¶LPSODQWDQW GDQV
OH FROOHFWLI
'DQV VD GRXEOH pWXGH GX SDVVDJH'X µ¶-Hµ¶ DX µ¶(OOHµ¶
GX µ¶-Hµ¶DX µ¶1RXVµ¶ pFDUWV QDUUDWLIV DX IpPLQLQ GDQV
/·$PDQWGH 0DUJXHULWH 'XUDV HW GDQV3HUTXLVLWLRQ GH
/DWLID =D\\DW.KDOLID *DVVHU QRXVSURSRVH XQH pWXGH
FRPSDUpH HQWUH GHX[ pFULWXUHV DXWRELRJUDSKLTXHV DX IpPLQLQ
pPDQDQW GH GHX[ WUDGLWLRQV UDGLFDOHPHQW DQWDJRQLTXHV
2ULHQWDOHHW2FFLGHQWDOH
,O SUpVHQWH GDQV XQH SUHPLqUH pWDSH OHV FDUDFWpULVWLTXHV
IRUPHOOHV HW FDQRQLTXHV GH O¶DXWRELRJUDSKLH HW FRQIURQWH
GDQV XQH GHX[LqPH pWDSH OHV GHX[ FRUSXV FKRLVLV DX[
GLIIpUHQWHV WKpRULHV GX JHQUH DILQ G¶HQ PRQWUHU OD
FRQIRUPLWp HW R O¶H[FHSWLRQ IDLWH j OD PRGpOLVDWLRQ HQ
IRQFWLRQ G¶XQH VpULH G¶LQWHUURJDWLRQ j VDYRLU (Q TXRL OHV
GHX[ DXWRELRJUDSKLHV VRQWHOOHV HQ UXSWXUH DYHF OHV UqJOHV
GX JHQUH " 4X¶DSSRUWHQWHOOHV GH QRXYHDX DXVVL ELHQ DX
JHQUH pWXGLp TX¶j O¶pFULWXUH DX IpPLQLQ " 4XHOOHV LQIOXHQFHV
OHV FXOWXUHV G¶RULJLQHV GHV GHX[ DXWHXUHV RQWHOOHV VXU OHXUV
SURGXFWLRQV OLWWpUDLUHV "
6L FHWWH UpIOH[LRQ WUDLWH G¶XQH QRXYHOOH FDUDFWpULVWLTXH GH
O¶pFULWXUH GH6RL F¶HVW SDUFH TX¶LO V¶DJLW GH UDFRQWHU
O¶H[SpULHQFH SHUVRQQHOOH j WUDYHUV XQH LQKDELWXHOOH IRUPH
QDUUDWLYH TXL WUDQVJUHVVH OHV UqJOHV FODVVLTXHV GX JHQUH
DXWRELRJUDSKLTXH/¶$PDQW GH0DUJXHULWH 'XUDV HW
3HUTXLVLWLRQ &DUQHWV LQWLPHV GH/DWLID $O=D\\DW

V¶RXYUHQW VXU XQH QDUUDWLRQ j OD SUHPLqUH SHUVRQQH SRXU

HQVXLWH SDVVHU j OD WURLVLqPH SHUVRQQH TXL FRQVWLWXH
LQFRQWHVWDEOHPHQW XQH LQIUDFWLRQ DX SDFWH DXWRELRJUDSKLTXH
WUDGLWLRQQHO WRXW HQ V¶DYpUDQW rWUH SUHVTXH XQH FRQVWDQWH GH
O¶DXWRELRJUDSKLH DX IpPLQLQ FH TXL SHUPHW G¶LQWURGXLUH OD
GLVWDQFH G¶XQ UHJDUG HW G¶XQH QDUUDWULFH H[WpULHXUH j
O¶DFWLRQ &H W\SH G¶pFULWXUH WpPRLJQH GH O¶RULJLQDOLWp GHV
GHX[ DXWHXUHV IDFH DX[ FRQVWDQWHV IRUPHOOHV DGPLVHV &HWWH
SURMHFWLRQ GH6RLHQJHQGUH GX PrPH FRXS OH SHUVRQQDJH GH
O¶HQIDQWFKH] 'XUDV HW GH ODIHPPHFKH] $O=D\\DW FRPPH
VL OH µ¶-HFKDFXQH FKHUFKH j VH FRQFHYRLU j WUDYHUV¶¶ GH
O¶$XWUH &RUUpODWLYHPHQW VL OHV FKDQJHPHQWV QDUUDWLIV PLV
HQ EUDQOH SDU 'XUDV HW $O=D\\DW VH UHVVHPEOHQW F¶HVW j
FDXVH GH OD QDWXUH GH OD VFqQH RX GX WKqPH DERUGp (Q HIIHW
pWDQW WURS LQWLPH WURS H[SOLFLWH RX WDERX OH VXMHW SHXW
UHQGUH pWKLTXHPHQW GLIILFLOH O¶HQGRVVHPHQW GX µ¶-Hµ¶
DXWRELRJUDSKLTXH DWWHQGX
3DU DLOOHXUV O¶HPSORL UpFXUUHQW GX µ¶1RXV¶¶ GDQV
3HUTXLVLWLRQ SOXW{W LQKDELWXHO GDQV O¶pFULWXUH FDQRQLTXH GH
O¶LQWLPH RXYUH XQ HVSDFH SURSUH DX[ DXWRELRJUDSKLHV DX
IpPLQLQ SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OH PRQGH DUDEH TXL FRQVLVWH
j LPSOLTXHU OH UHJDUG G¶$XWUXLGDQV OD FRQVWUXFWLRQ GX VXMHW
IpPLQLQ 6L OH µ¶1RXV¶¶ HVW VXSSRVp PHWWUH HQ UHOLHI OD
MX[WDSRVLWLRQ GH O¶LQGLYLGX HW GH OD FROOHFWLYLWp FHOD VLJQLILH
TXH FKDFXQH GHV GHX[ DXWHXUHV FKHUFKDQW XQH YRLH
H[FOXVLYH GDQV XQH VRFLpWp VLQJXOLqUH XVH GX SRXYRLU GHV
PRWV GDQV ODUHFRQVWUXFWLRQ GH 6RL HQ HQWUHSUHQDQW
VFULSWXUDLUHPHQW XQH WKpUDSLH LQGLYLGXHOOH HW FROOHFWLYH
WpPRLJQDQW G¶XQH YLVLRQ GX PRQGH HW GH VD WUDQVIRUPDWLRQ
$YHF*HRUJHV )UpULVQRXV DVVLVWRQV j XQ DXWUH W\SH GH
UpIOH[LRQ VXU OH&XOWH GX 0RL GDQVOD OLWWpUDWXUH
IUDQFRSKRQH WUqV SDUWLFXOLHU HW LQGLVSHQVDEOH SRXU
O¶KpWpURJpQpLWp GH QRWUH RXYUDJH(Q HIIHW GDQV VRQ pWXGH
LQWLWXOpH /·2G\VVpH GX 0RL GDQV O·±XYUH URPDQHVTXH GH


&I1DUUDWLRQ KpWpURGLpJpWLTXH

9DVVLOLV $OH[DNLV*HRUJHV )UpULVQRXV OLYUH XQH OHFWXUH
H[FHSWLRQQHOOHPHQW JUHFTXH VXU XQ URPDQFLHU IUDQFRSKRQH
JUHF HQ O¶RFFXUUHQFH 9DVVLOLV $OH[DNLV TXL WUDLWH
FRQWLQPHQW GH OD SUREOpPDWLTXH GX0RL GDQVVHV
SURGXFWLRQV URPDQHVTXHV HW VH SUpVHQWH GDQV VRQ °XYUH
VRXV XQH GRXEOH LGHQWLWp JUHFTXH HW IUDQoDLVH j OD IRLV HQ
FRQFLOLDQW OHV PXOWLSOHV ILJXUHV GX QDUUDWHXU GH O¶pFULYDLQ
GH O¶REVHUYDWHXU HW GX KpURV /¶pWXGH PHW HQ pYLGHQFH OHV
ILJXUHV GH VLPLOLWXGH TXH O¶DXWHXU QRXV OLYUH SDU XQ MHX GH
©FDFKHFDFKHª HQWUH O¶pFULWXUH HW OD PpPRLUH HW DX PR\HQ
GXTXHO LO FRQFUpWLVH VRQ0RLWUDYHUV VHV GLIIpUHQWV j
SURWDJRQLVWHV
(Q VRFLDOLVDQW WRXV OHV pOpPHQWV H[FOXVLIV HW LQWLPHV VRXV
GHV WUDLWV TXL V¶RSSRVHQW j OD SUpVRPSWLRQ WUDGLWLRQQHOOH GX
WH[WH DXWRELRJUDSKLTXH HQ OD GRWDQW G¶XQH FHUWDLQH
IUDvFKHXU DXVVL ELHQ GDQV OH GRPDLQH OLWWpUDLUH IUDQoDLV TXH
JUHF YRLUH IUDQFRSKRQH HW XQLYHUVHO O¶DXWHXU DUULYH j
LQWpJUHU OH QLYHDX SHUVRQQHO GHV IDLWV UHODWLIV j VD YLH LQWLPH
GDQV OD PpPRLUH FROOHFWLYH JUHFTXH
6LPXOWDQpPHQW SRXU0DULDQQH %HVV\O¶°XYUH GH FH
PrPH DXWHXU HVW FDSWLYDQWH j ELHQ GHV pJDUGV 'DQV VRQ
pWXGH([LO HW pFULWXUH FKH] 9DVVLOLV $OH[DNLV OD PLVH HQ
VFqQH GX 0RL0DULDQQH %HVV\ QRXV PRQWUH TXH OH GHVWLQ
GH FHW DXWHXU TXL VH VLWXH j O¶pFDUW GH WRXWHV OHV FRQWLQJHQFHV
FRORQLDOHV HW KLVWRULTXHV VH SODFH GDQV OD OLJQpH G¶DXWHXUV
G¶H[FHSWLRQ WHO TXH 6DPXHO %HFNHWW TXL RQW IDLW GH OD
ODQJXH IUDQoDLVH XQH SDWULH G¶pOHFWLRQ OLQJXLVWLTXH SRXU OHXU
H[SUHVVLRQ OLWWpUDLUH /HV pFULWV GH FHW pFULYDLQ SRVHQW
GLYHUVHPHQW OH SUREOqPH GX0RL HQ PHWWDQW HQ VFqQH GHV
SHUVRQQDJHV GRQW OH GpSODFHPHQW JpRJUDSKLTXH D IDWDOHPHQW
HQJHQGUp XQ PDODLVH H[LVWHQWLHO HW GHV FULVHV LGHQWLWDLUHV
(IIHFWLYHPHQW OH SHUVRQQDJH GH O¶H[LOp DFFDEOp TXL OXWWH
SRXU VH FRQVWUXLUH XQH LGHQWLWp IDFH j OD QRVWDOJLH TXL OH
PLQH HVW UpFXUUHQW GDQV O¶°XYUH URPDQHVTXH GH 9DVVLOLV
$OH[DNLV /¶DXWHXUH GH FHWWH pWXGH SURSRVH XQH DQDO\VH GHV

LWLQpUDLUHV GpFULWV SDU O¶pFULYDLQ HW PRQWUH TXH O¶pFULWXUH
DOH[DNLHQQH pYRTXH XQH WHQGDQFH DXWRILFWLRQQHOOH SDU OD
PLVH HQ VFqQH GHV DIIOLFWLRQV GH O¶H[LO FH TXL DXUDLW SRXU
EXW G¶H[RUFLVHU VD SURSUH GpORFDOLVDWLRQ JpRJUDSKLTXH
*UkFH j O¶H[SORLWDWLRQ DXWRILFWLRQQHOOH GH VRQ SURSUH
PDODLVH H[LVWHQWLHO HW j WUDYHUV O¶HQFKHYrWUHPHQW)LFWLRQ
5pDOLWp 9DVVLOLV $OH[DNLV VH SODFH HQ GpIHQVHXU G¶XQH
YLVLRQ RULJLQDOH DIIUDQFKLH GHV SRQFLIV HW pFODWpH GDQV
O¶pFULWXUH GX0RL 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH QRXV SRXYRQV
VXSSRVHU TXH VHV pFULWV V¶LQVFULYHQW GDQV OD PRXYDQFH GX
UHFHQWUHPHQW VXU OH0RL TXLFDUDFWpULVH OHV OLWWpUDWXUHV
FRQWHPSRUDLQHV IUDQFRSKRQHV SHUVLIOpH j WRUW GH
QRPEULOLVWH
3RXU VD SDUW/DHWLWLD ,WXUUDOGHGH QRXV GpYRLOHU WHQWH
GDQV VRQ pWXGH-HX[ G·HQIDQW /D IROOH SRXUVXLWH GH 6RL
GDQV OD WULORJLH DXWRELRJUDSKLTXH G·+HFWRU %LDQFLRWWL
FRPPHQW FHW pFULYDLQ IUDQFRDUJHQWLQ UHQG FRPSWH GH VRQ
0RL GDQV XQH SURIXVLRQ LQILQLPHQW FRPSOH[H HQ OLWWpUDWXUH
IUDQFRSKRQH &¶HVW OD TXHVWLRQ j ODTXHOOH VH WURXYH
QpFHVVDLUHPHQW FRQIURQWp OH OHFWHXU GH FHW DXWHXU TXL
V¶H[SULPH GRXEOHPHQW j OD SUHPLqUH SHUVRQQH VRLW
GLUHFWHPHQW DX PR\HQ GX µ¶-Hµ¶ DXWRELRJUDSKLTXH VRLW j
WUDYHUV XQ TXHOFRQTXH QDUUDWHXU LQWUDGLpJpWLTXH GH VHV
ILFWLRQV ,O QH V¶DJLW SDV SRXU O¶DXWHXUH GH FHWWH pWXGH
G¶DQDO\VHU OHV WHFKQLTXHV GH UHSUpVHQWDWLRQ GX0RL GDQV
XQH WULORJLH DXWRELRJUDSKLTXH HQFRUH SHX pWXGLpH PDLV GH
PRQWUHU OHV FRQWLQJHQFHV VRFLRSROLWLTXHV HW KLVWRULTXHV
HPSUHLJQDQW FHWWH °XYUH TXL FRQVWLWXH XQ FRUSXV
G¶LQYHVWLJDWLRQ SULYLOpJLp HQ FHFL TXH OD PLVH j GLVWDQFH GX
0RL pFULYDQWSDU UDSSRUW DX0RL pFULWHVW G¶RUGUH j OD IRLV
OLQJXLVWLTXH WHPSRUHO HW JpRJUDSKLTXH
&HWWH PLVH j GLVWDQFH DEVROXPHQW QpFHVVDLUH j O¶DFWLYLWp
VFULSWXUDLUH GH O
DXWRELRJUDSKLH TXL SDVVH SDU XQH
H[SORLWDWLRQ GHV PpWDSKRUHV WUDGLWLRQQHOOHV GH OD
UHSUpVHQWDWLRQ FRPPH O¶LPDJH GX PLURLU RX FHOOH GH OD

VFqQH WKpkWUDOH HVW FRQVWDPPHQW PLVH HQ VFqQH GDQV OHV
WH[WHV GH %LDQFLRWWL (OOH SUHQG OLWWpUDOHPHQW IRUPH GDQV GHV
SHUVRQQLILFDWLRQV HW GHV DOOpJRULHV UHODWLYHV j OD PpPRLUH
YRLUH OD ODQJXH HW V¶pSDQRXLW HQILQ GDQV XQ pFODWHPHQW
IRUPHO GXVXMHWQDUUDWHXUGX HWVXMHWQDUUp
,UUpPpGLDEOHPHQW WRXW OHFWHXU SRWHQWLHO GH %LDQFLRWWL
DVVLPLOp j XQ VSHFWDWHXU DVVLVWH PDOJUp OXL j XQH FpOpEUDWLRQ
GRXORXUHXVH PDLV DVVXPpH GX0RL LQGLYLGXHO GDQVXQH
°XYUH VRPPHWRXWH IDVFLQDQWH
1RXV FRQMHFWXURQV TX¶LO V¶DJLW DXGHOj GHV GLVVHQVLRQV
HQWUH O¶pFULYDLQ HW VRQ PLOLHX VRFLpWDO G¶XQH FRQVWUXFWLRQ
LGHQWLWDLUH LQGLYLGXHOOH TXL V¶pULJH GDQV XQ UDSSRUW
FRQIOLFWXHO DYHF O¶LPDJH GH6RLHQ TXDOLWp GH LQDYRXDEOH
PRGDOLWp GpILQLWLRQQHOOH LVVXH GH OD QRQFRQIRUPLWp j OD
PRUDOH VRFLDOH TXH O¶$OWHU (JRWHQWH G¶LPSRVHU
FRQWH[WXHOOHPHQW j O¶(JR HW j ODTXHOOH OH OHFWHXU GH WRXV
WHPSV HVW FRQYLp HQ VD TXDOLWp G¶REVHUYDWHXU pWHUQHO
1RXV QH SUpWHQGRQV SDV DYRLU pSXLVp OD TXHVWLRQ UHODWLYH
DX[ pFULWXUHV GH O¶LQWLPH WRXWHIRLV QRXV HVSpURQV TXH OHV
PXOWLSOHV DSSRUWV pPDQDQW G¶KRUL]RQV GLYHUV SRXUURQW
FRQWULEXHU j pODUJLU OH FKDPS G¶LQYHVWLJDWLRQV GHV
FKHUFKHXUV DILQ G¶LQWHUURJHU OHV GLVFRXUV SURGXLWV VXU OH0RL
SOXW{W TXH OHV WKpRULHV
,O UHVVRUW GH FHV GLIIpUHQWHV pWXGHV UHJURXSpHV GDQV FHW
RXYUDJH TXH OH GLVFRXUV VXU6RLSDU OHV pFULYDLQV SURSRVp
SRXU FpOpEUHU OHXU0RL ORLQ GX VLPSOH FRPSURPLV VRFLDO j
IRQFWLRQ WHVWLPRQLDOH WpPRLJQH GH OD UpYpODWLRQ G¶XQH
LQGLYLGXDOLWp HW G¶XQH LGHQWLWp SURIRQGH HW FRQVXEVWDQWLHOOH
&HWWH LPDJH GH6RL OLYUpH GLUHFWHPHQW VRXV IRUPHV
G¶$XWRELRJUDSKLHV GH0pPRLUHV GH-RXUQDX[ LQWLPHV GH
&RUUHVSRQGDQFHV R LQGLUHFWHPHQW VHORQ OHV FDQRQV GHV
UpFLWV ILFWLIV H[SRVH XQ DXWKHQWLTXH FRQIOLW GH OpJLWLPLWp HQ
UpYpODQW DXOHFWHXUWpPRLQ DYHF OH PrPH GHJUp GH
VSRQWDQpLWp DXVVL ELHQ OD YpULWp TXH OH PHQVRQJH j WUDYHUV
GHV GpFODUDWLRQV FHUWLILpHV GHV UpYpODWLRQV H[FOXVLYHV GHV

UHSHQWLUV LQVLGLHX[ GHV IDQWDLVLHV H[FHQWULTXHV GHV
P\VWLILFDWLRQV H[DOWpHV HW GHV VXSHUFKHULHV HQMROLYpHV
'H FH SRLQW GH YXH OHV pFULYDLQV QRXV OLYUHQW YRORQWLHUV
GDQV OHXU FpOpEUDWLRQ GX0RL OHXULGHQWLWpOHXU HWDOWpULWp
VDLVLHV GDQV XQH FRQIURQWDWLRQ SHUPDQHQWH DYHF$XWUXL FH
TXL SURYRTXH O¶DOWHUQDQFH GH PXOWLSOHV HIIHWV j OD IRLV
VWUXFWXUDQWV HW GpVWUXFWXUDQWV GXV DX[ GLYHUVHV IOXFWXDWLRQV
VRFLDOHV DX FRXUV GH OHXUKLVWRLUH LQGLYLGXHOOHVRXVMDFHQWH j
O¶+LVWRLUH FROOHFWLYH
7RXWHV FHV SURGXFWLRQV OLWWpUDLUHV WRXV JHQUHV FRQIRQGXV
H[DPLQpHV GDQV OH FDGUH GH FHWWH WKpPDWLTXH JpQpULTXH RQW
XQH YDOHXU V\PEROLTXH SXLVTX¶HOOHV UHIOqWHQW OD GLPHQVLRQ
LQWLPH GHV FUpDWHXUV HW O¶LPDJH pJRFHQWULTXH IRXUQLH
LQWULQVqTXHPHQW VRXV O¶DUELWUDJH GHV OHFWHXUV SRWHQWLHOV TXL
QH VRXVFULYHQW SDV WRXMRXUV j OHXU VWDWXW GH PpGLDWHXUV HQWUH
OH6RLHW OH6RLPrPHGHV VFULSWHXUV0RNKWDU$7$//$+
/H&XOWH GX 0RLGDQV OD OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH

8Q VLQJXOLHU GHVWLQ GH O·pFULWXUH
0RNKWDU$7$//$+


$XMRXUG¶KXL O¶pFULYDLQ HVW XQ rWUH H[FHQWULTXH TXL
SUpWHQG UHIXVHU O¶DSSHO GHV PRWV &HW DQWLFRQIRUPLVPH TXL
OXL RIIUH OD OLEUH H[SUHVVLRQ Q¶DWLO SDV VHV UDFLQHV GDQV
O¶pSDQRXLVVHPHQW GHV/HWWUHV DX["VLqFOHV SUpFpGHQWV
/¶pFULWXUH SHXWHOOH YHQLUH[ QLKLOR" 3DU VD UHPLVH HQ FDXVH
SHUSpWXHOOH O¶pFULYDLQ PRGHUQH QH YLWLO SDV Oj XQH pSRSpH
QRVWDOJLTXH "
'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH QRXV H[SRVHURQV
FKURQRORJLTXHPHQW HQ DQDO\VDQW GDQV XQ RUGUH GLDFKURQLTXH
OH SURFHVVXV GH FH SKpQRPqQH VFULSWXUDLUH KXPDLQ DYDQW
WRXW j SDUWLU GH VHV RULJLQHV OHV PRLQV UHFXOpHV GDQV OD
OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH HW SDUWLFXOLqUHPHQW HQ IRQFWLRQ GH VHV
DFFHSWLRQV RQWRORJLTXHV YRLUH GpILQLWLRQQHOOHV
/H&XOWH GX 0RLGDQV OD3RpVLH OH5RPDQ OH7KpkWUH
OHV&RQIHVVLRQV OHV0pPRLUHV OHV(VVDLV OHV-RXUQDX[ OHV
&RUUHVSRQGDQFHV HWO¶$XWRELRJUDSKLH QH SHXW VH GpILQLU
TXH GX SRLQW GH YXH GX VFULSWHXU 0DLV SRXU GHV UDLVRQV
H[WUrPHPHQW FRPSOH[HV OH VRXFL HVWKpWLTXH HVW
LQGpILQLPHQW UHGpILQL HQ IRQFWLRQ GH O¶KLVWRLUH OD
SKLORVRSKLH OD SV\FKDQDO\VH HW OD VRFLRORJLH &HOD GLW QRXV
SRXYRQV DIILUPHUD SULRUL TXH OHV SUREOqPHV VRXOHYpV SDU
OH&XOWH GX 0RLVH VLWXHQW DX FHQWUH GHV SUpRFFXSDWLRQV GHV
pFULYDLQV FRPPH O¶DWWHVWHQW OHV °XYUHV TXH QRXV FLWRQV0DvWUHGH FRQIpUHQFHV ± 8QLYHUVLWp$EG HO +DPLG LEQ %DGLV ±
0RVWDJDQHP ± $OJpULH

GDQV QRWUH pWXGH TXH QRXV YRXORQV DYDQW WRXW XQH PRGHVWH
FRQWULEXWLRQ j FH W\SH GH UpIOH[LRQV
6L pFULUH pWDLW FUpHU HQ YHUWX G¶XQH FHUWDLQH K\SRVWDVH OD
FUpDWLRQ OLWWpUDLUH VHUDLW V\QRQ\PH GH YLH HW O¶pFULWXUH OD
VHXOH ILQDOLWp IDVFLQDQWH GHV pFULYDLQV (Q HIIHW GHSXLV
+RPqUH HW 9LUJLOH UpIpUHQWV XQLYHUVDX[ GH ODOLWWpUDWXUH
JUpFRODWLQH WRXV OHV pFULYDLQV DGRSWHQW HQ DSSDUHQFH SRXU
PDvWULVHU OHV VLWXDWLRQV FRPSOH[HV HW FRPSUHQGUH OHV
SURFHVVXV VRFLDX[ TXL OHXU SqVHQW OD FRQFHSWLRQ DGPLVH GX
ODQJDJH GRPLQDQW &HSHQGDQW OH GRXWH V¶LQVWDOOH GqV
O¶LPSOLFDWLRQ GX µ¶-Hµ¶ VXEMHFWLI RX GX µ¶,Oµ¶ VXSSRVp
REMHFWLI TXL PqQH VRLW YHUV OD UpJUHVVLRQ GH O¶pFULWXUH SDU
O¶DGRSWLRQ GHV GLNWDWV GH O¶LGpRORJLH GRPLQDQWH VRLW YHUV OD
GHVWUXFWLRQ GH FHOOHFL SDU OD UpYROWH HW OH UHSOL VXU VRL
(Q GpSLW GH OD SUXGHQFH GH QRWUH SUpDPEXOH QRXV GLVRQV
TXH WRXWH FUpDWLRQ VFULSWXUDLUH VXSSRVH XQH GRXEOH
GpSHQGDQFH K\SRWKpWLTXH UHOHYDQW GHV SURWRW\SHV
SUpFRQoXV GHOD FUpDWLRQ RX GH O¶LQIOXHQFH VRXYHQW
VWpUpRW\SpH GHV °XYUHV DQWpULHXUHV (W WRXWH pPDQFLSDWLRQ
QH VXUYLHQW TX¶DX SUL[ G¶XQH UXSWXUH IUpTXHPPHQW
FRQIRQGXH DYHF XQH UpYROWH TXL WRXWHIRLV QH UHPHW HQ
DXFXQ FDV HQ FDXVH OD OLWWpUDWXUH FDU O¶KLVWRLUH XQLYHUVHOOH
GH FHOOHFL HVW FRQWLQXHOOHPHQW MDORQQpH GH TXHUHOOHV HQWUH
DQFLHQV HW PRGHUQHV DX VHQV OH SOXV ODUJH GH O¶DFFHSWLRQ (W
WRXWH pFULWXUH GH UXSWXUH GpFULpH HW UHIRXOpH QH VHUDLW TXH OD
UDQoRQ G¶XQ DIIUDQFKLVVHPHQW VDOXWDLUH
'DQV OH&XOWH GX 0RL VXMHW HW REMHW VRQW VRXYHQW

FRQIRQGXV HWOH ODQJDJH TXL HQ UHQG FRPSWH V¶DYqUH rWUH
DXWDQW XQ SLqJH TX¶XQ PR\HQ PDOJUp OHV WHQWDWLYHV GH
GLVMRQFWLRQ HW GH UHQRXYHOOHPHQW SU{QpHV SDU O¶pFULYDLQ TXL
DVSLUH SOXV j XQH LGHQWLWp FXOWXUHOOH G\QDPLTXH TX¶j XQH
XQDQLPLWp VWDWLTXH FH TXL HVW VRXYHQW G j VD ERXOLPLH
YHUEDOH GH O¶XUJHQFH TXL VDFULILH DLQVL OH ©SODLVLU GX WH[WHª


$XWHXU ± QDUUDWHXU ± SHUVRQQDJH IXVLRQQHQW GDQV OD PrPH HQWLWp SRXU
JDUDQWLU XQ SDFWH DXWRELRJUDSKLTXH

HW OD MRXLVVDQFH HVWKpWLTXH $XVVL OH YpULWDEOH QRYDWHXU HQ
OLWWpUDWXUH VHUDLW FHOXL TXL GpFRXYUH DX IXU HW j PHVXUH GHV
QpFHVVLWpV FRQMRQFWXUHOOHV OH ODQJDJH TXL OXL FRQYLHQW HW
FRQYLHQGUDLW GX PrPH FRXS j VHV OHFWHXUV
(Q HIIHW OHV DOOpJRULHV OHV PpWDSKRUHV HW OHV V\PEROHV
PrPH IDPLOLHUV UHOqYHQW GH O¶LPDJLQDLUH TXH O¶pFULYDLQ
VHFRXH SDU OH ELDLV GX UrYH GH OD SDVVLRQ HW GH O¶pPRWLRQ DX
PpSULV GH OD FRQYHQWLRQ HW GH OD FRQQDLVVDQFH $LQVL WRXWH
ORJLTXH QDUUDWLYH GDQV XQ WH[WH VH IDLW DX JUp GHV IDQWDVPHV
HW GH O¶LQFRQVFLHQW OLEpUp j WUDYHUV O¶H[SUHVVLRQ ILJXUpH HW OH
V\PEROH VDQV SRXU DXWDQW FKRTXHU O¶HQWHQGHPHQW VRFLDO
DXTXHO V¶HVW GpMj KDELWXp OH OHFWHXU /H ODQJDJH HVW OH PrPH
PDLV O¶H[SpULHQFH HVW QRXYHOOH /H FDOOLJUDSKLp ULFKH GH VHV
LPDJHV GHYLHQW VRXUFH GH MRXLVVDQFH SRXU OH OHFWHXU DYLVp
QRXUUL GH VHV OHFWXUHV DQWpULHXUHV HW FRPSOH[H GDQV VHV
YLVpHV VH PXH HQ PRWLI G¶LQTXLpWXGHV HW REMHW GH UpSUHVVLRQ
SRXU OHV LQVWDQFHV GH O¶DUJXVGX3RXYRLU 9RLOj SRXUTXRL
WRXWH SRO\VpPLH GXH j XQ HQFRGDJH VpPDQWLTXH GX ODQJDJH
TXH O¶RQ YRXGUDLW KHUPpWLTXH PqQH j XQ GpFU\SWDJH pOLWLVWH
TXL V¶LQWpUHVVH j O¶DVSHFW FRQQRWDWLI GX WH[WH HW WRXWH
FRGLILFDWLRQ JpQpULTXH PqQH j XQ GpFRGDJH V\PSWRPDWLTXH
YRLUH P\VWLILDQW TXL V¶LQWpUHVVHD SULRUL j O¶LGHQWLILFDWLRQ
G¶XQ PRGqOH TXL SUpVXSSRVH XQH VLJQLILFDWLRQ GX PHVVDJH
UHOHYDQW SULRULWDLUHPHQW GHV FULWqUHV GH OD5pFHSWLRQ (Q FH
VHQV QRXV GLW -DXVV

© 0rPHDX PRPHQW R HOOH SDUDvW XQH °XYUH OLWWpUDLUH QH VH
SUpVHQWH SDV FRPPH XQH QRXYHDXWp DEVROXH GDQV XQ GpVHUW
G¶LQIRUPDWLRQ SDU WRXW XQ MHX G¶DQQRQFHV GH VLJQDX[
PDQLIHVWHV RX ODWHQWV GH UpIpUHQFHV LPSOLFLWHV GH
FDUDFWpULVWLTXHV GpMj IDPLOLqUHV VRQ SXEOLTXH HVW SUpGLVSRVp j XQ
FHUWDLQ PRGH GH UpFHSWLRQ (OOH pYRTXH GHV FKRVHV GpMj OXHV PHW
OH OHFWHXU GDQV XQH WHOOH RX WHOOH GLVSRVLWLRQ pPRWLRQQHOOH HW GqV
VRQ GpEXW FUpH XQH FHUWDLQH DWWHQWH GH OD µ¶VXLWH¶¶ GX µ¶PLOLHX¶¶ HW
GH OD µ¶ILQ¶¶ GX UpFLW >&I 3RpWLTXH G¶$ULVWRWH@ DWWHQWH TXL SHXW j
PHVXUH TXH OD OHFWXUH DYDQFH rWUH HQWUHWHQXH PRGXOpH

UpRULHQWpH URPSXH SDU O¶LURQLH VHORQ OHV UqJOHV GH MHX FRQVDFUpHV

SDU OD SRpWLTXH H[SOLFLWH RX LPSOLFLWH GHV JHQUHV HW GHV VW\OHV ª

/¶KpWpURJpQpLWp GH O¶pFULWXUH HW OD ULFKHVVH GX GLVFRXUV
URPDQHVTXH PHWWHQW j OD GLVSRVLWLRQ GX OHFWHXU XQH YDULpWp
GH3RUWUDLWVG¶ HW$XWRSRUWUDLWVGH PDLQWV pFULYDLQV
LQIpRGpV FKDFXQ j VD PDQLqUH j XQH FRQFHSWLRQ SDUWLFXOLqUH
GH OD OLWWpUDWXUH SRXU VH PHWWUH HQ YDOHXU j WUDYHUV GHV
SDWKRV TXL LQWHUSHOOHQW XQ SXEOLF GRQW OD UpFHSWLRQ HVW HOOH
DXVVL FRQGLWLRQQpH SDU GHV VLWXDWLRQV SV\FKRORJLTXHV HW
PDWpULHOOHV GpOLPLWpHV SDU OH FRQFHSW GHPLPqVLV SUD[p{V
'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH VHXO OH&XOWH GX 0RLVRXVFULW j FHWWH
PLVH HQ VFqQH GH O¶pFULYDLQ j SDUWLU GHV FRQMRQFWXUHV YpFXHV
HW VHORQ GHV PRGqOHV VFULSWXUDLUHV GpMj H[LVWDQWV GDQV OD
ILOLDWLRQ GHV IRUPDWLRQV GLVFXUVLYHV DQWpULHXUHV &HOD GLW TXH
OH GLVFRXUV VXU OH0RLV¶DSSXLH VXU XQH WUDGLWLRQ TXL
JpQpULTXH VpFXODLUH SHUPHW j FKDTXH DXWHXU GH FUpHU VD
SURSUH WUDGLWLRQ GLVFXUVLYH

, $XWRSRUWUDLWV ² 3RUWUDLWV

H
'H FH SRLQW GH YXH GqV OH;9,VLqFOH 0LFKHO GH
0RQWDLJQH>@V¶DXWRDQDO\VHGDQV VHV SUXGHPPHQW
(VVDLV pFULWV j SDUWLU GHHW GDQV OD SUHPLqUH pGLWLRQ
GHVTXHOV LO PLW HQ WrWH HQ PDUV ©&¶HVW PRL TXH MH
SHLQVª &¶HVW SDU UDSSRUW j FHW DYHUWLVVHPHQW DX OHFWHXU TXH
0RQWDLJQHDMXVWDQW VFUXSXOHXVHPHQW VRQ$XWRSRUWUDLW j
VRQ H[LVWHQFH HIIHFWLYH FRQVLJQH SRVLWLYHPHQW GDQV VHV
pFULWV WRXW FH TXL OXL YLHQW j O¶HVSULW VDQV DXFXQ VRXFL G¶RUGUH
HW VDQV SURSRV FRQWUDLJQDQWV ,O V¶RIIUH XQH WRWDOH OLEHUWp HW
XQH WUDQTXLOOLWp j ORLVLUV 6RQ HVSULW RLVLI V¶\ ODLVVH DOOHU HW
V¶\ HQWUHWLHQW DYHF6RLPrPHQH V¶DUUrWHU HW QH VH SRXU
UDVVHRLU TX¶HQ6RL &¶HVW GDQV FHW pODQ G¶DXWRUpYpODWLRQV
TX¶LO RIIUH DX SXEOLF GDQV XQH ODQJXH SRSXODLUH WRXWH SURFKH


-DXVV+DQV 5REHUW3RXU XQH HVWKpWLTXH GH OD UpFHSWLRQ 3DULV
*DOOLPDUG&ROO 7HO S

GH OD UpDOLWp XQ GLVFRXUV VXU VD YLH HW VHV DFWLRQV 7RXWHIRLV
SDU PRPHQW 0RQWDLJQH VH IDLW KRQWH SDU OD PLVH HQ VFqQH
GH VHV FKLPqUHV HW GH VHV IDQWDVPHV ,O VH SHLQW WRXW HQWLHU
OLYUH HQ WRXWH VLQFpULWp DX OHFWHXU VHV DVSHFWV SK\VLTXHV HW
PRUDX[ HQ UHFRXUDQW j GHV H[SUHVVLRQV SRSXODLUHV WRXW HQ
UHVWDQW ILGqOH j OD QDWXUH $LQVL DYLVHWLO VRQ OHFWHXU GH
SULPH DERUG

© &¶HVW LFL XQ OLYUH GH ERQQHIRL OHFWHXU ,O W¶DYHUWLW GqV O¶HQWUpH
TXH MH QH P¶\ VXLV SURSRVp DXFXQH ILQ TXH VLQRQ GRPHVWLTXH HW
SULYpH -H Q¶\ DL HX QXOOH FRQVLGpUDWLRQ GH WRQ VHUYLFH QL GH PD
JORLUH 0HV IRUFHV QH VRQW SDV FDSDEOHV G¶XQ WHO GHVVHLQ -H O¶DL
YRXp j OD FRPPRGLWp SURILW