Prenez et buvez, ceci est mon sang
212 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Prenez et buvez, ceci est mon sang

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
212 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

DescriptionTome 1Je saisis ma servante par les épaules sans qu’elle n’esquissât le moindre geste. Je plongeai mes canines surdimensionnées dans sa carotide sans chercher l’artère, comme si ce geste était tout à fait naturel. Puis, ce fut l’extase. Une extase que je n’avais jamais connue, ni lors des batailles quand je triomphais de mes ennemis, ni dans mon lit au milieu de mes maîtresses et de mes amants. Son sang gicla à gros bouillons dans ma gorge et remplit tout mon corps d’un bien-être que je ne connaissais pas, ce fut un pur délice !Quand Radu Dracula meurt en Octobre 1476, il ne sait pas que sa vie ne fait que commencer. Le Diable lui confie une quête qui justifie sa condition de non-mort.L'intrigue de ce premier opus conduira Radu Dracula de son repaire transylvain à la Constantinople moyen-âgeuse, avant d'y retourner quelques centaines d’années plus tard, alors que la ville s’appelle désormais Istanbul et que les Turcs y fêtent leur bon parcours à l’Euro de foot 2008. Durant toutes ces années, il découvrira ses nouveaux pouvoirs, mais aussi les désagréments qu'ils engendrent.Après la BD 16 rue du repos, Philippe Lemaire et Philippe Ward reviennent avec cette nouvelle version du mythe du vampire, fruit d'années de recherches autour du mystérieux "Comte Dracula". Ce roman est agrémenté d'illustrations de Philippe Lemaire tirées de l'album BD du même nom.


Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 29
EAN13 9782369762362
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0037€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait


7DEOH GHV PDWLpUHV
0HQWLRQV OpJDOHV
352/2*8(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(
&+$3,75(

3KLOLSSH /HPDLUH ± 3KLOLSSH
:DUG

5$'8 %$6$5$%
'5$&8/$

7RPH

3UHQH] HWEXYH] FHFL HVW PRQ VDQJ

&RO O HFWL RQ3O HL QH/XQH

0HQWL RQVO pJDO HV

3KLOLSSH /HPDLUH ± 3KLOLSSH :DUG
LOOXVWUDWLRQ 3KLOLSSH /HPDLUH eGLWp SDU /XQHeFDUODWH UXH
*XVWDYH )ODXEHUW 0RQWOXoRQ )UDQFH 7RXV GURLWV
UpVHUYpV GDQV WRXV SD\V ,6%1
/H FRGH GH OD SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH LQWHUGLW OHV FRSLHV RX
UHSURGXFWLRQV GHVWLQpHV j XQH XWLOLVDWLRQ FROOHFWLYH 7RXWH
UHSUpVHQWDWLRQ RX UHSUpVHQWDWLRQ LQWpJUDOH RX SDUWLHOOH IDLWH SDU
TXHOTXHV SURFpGpV TXH FH VRLW VDQV OH FRQVHQWHPHQWGH
O
DXWHXU RX GH VHV D\DQWV GURLW HVW LOOLFLWH HW FRQVWLWXH XQH
FRQWUHIDoRQ DX WHUPH GHV DUWLFOHV / HW / HW VXLYDQW
GX FRGH OD SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH
6L YRXVUHQFRQWUH] XQ VRXFL DYHF YRWUH HERRN j FDXVH G
XQ
'50 TXH QRXV QH PHWWRQV SDV RX SRXU WRXW DXWUH VRXFLV
YHXLOOH] QRXVFRQWDFWHU j FRQWDFW#OXQHHFDUODWHFRP

3RXU VXLYUH WRXWH QRWUH DFWXDOLWp
KWWSZZZOXQHHFDUODWHFRP

352/2*8(

75$16</9$1,(

9RXV FRQQDLVVH]OD 5RXPDQLH " &H SD\V YRXV LQVSLUH GH
QRPEUHX[ FOLFKpVVDQV GRXWH«/H MRXJ VRYLpWLTXH SHQGDQW
GHV GL]DLQHV G¶DQQpHV DSUqV OD 6HFRQGH *XHUUH PRQGLDOH HW
PDLQWHQDQW XQH SRSXODWLRQ TXL GpFRXYUH WRXW GH O¶8QLRQ
(XURSpHQQH TXH OH SD\V YLHQW GH UHMRLQGUH pFRQRPLTXHPHQW HW
SROLWLTXHPHQW (W SXLV OHV URPV GH %XFDUHVW TXL UpSDQGHQW OHXU

PHQGLFLWp j WUDYHUV OH PRQGH VDQV RXEOLHU OD ILQ WUDJLTXH ELHQ
TXH ORJLTXH GHV &HDXFHVFX TXL IXW K\SHUPpGLDWLVpH VXU WRXWHV
OHV WpOpYLVLRQV RX UDGLRV GX PRQGH ,OHVW LPSRVVLEOH GH SDUOHU
GH OD 5RXPDQLH VDQV DYRLU j DERUGHU OHV WKqPHV VRPEUHV GH
VRQ KLVWRLUH PLOOpQDLUH (W MH QH YRXV DL SDV ± HQFRUH ± SDUOp GX
FpOpEULVVLPH &RPWH 'UDFXOD TXL HVW VDQV GRXWH OH SOXV FRQQX
GHV 5RXPDLQV j WUDYHUV OH PRQGH 8Q QRPTXL D WUDYHUVp OHV
PHUV FRPPH OHV RFpDQV HW TXH O¶RQ WURXYH GDQV WRXWHV OHV
PpGLDWKqTXHV 8Q QRP TXL DX ILO GHV DQQpHV HVW GHYHQX
XQLYHUVHO JUkFH DX[ OLYUHV SXLVDX FLQpPD 0DLV XQ QRPTXL D
DXVVL pWp JDOYDXGp SDU OHVGLYHUV DXWHXUV RX UpDOLVDWHXUV
/D 5RXPDQLH FRQWLHQW SRXUWDQW ELHQ SOXV GH ULFKHVVHV HW
GH FHQWUHV G¶LQWpUrW TXH FHV TXHOTXHV FOLFKpV SHXYHQW OH
ODLVVHU VXSSRVHU 3DUWLFXOLqUHPHQW OD 7UDQV\OYDQLH j ODTXHOOH MH
VXLV GXUDEOHPHQW DWWDFKp HW R MH GHPHXUH GHSXLV XQ FHUWDLQ
WHPSV 8Q WHPSV FHUWDLQ GHYUDLVMH GLUH
/H SD\V SDUGHOj OD IRUrW HVW VDQV FRQWHVWH OD SOXV EHOOH
UpJLRQ GH 5RXPDQLH OD SOXV VDXYDJH HW OD PLHX[SUpVHUYpH HW
MH QH GLV SDV FHOD SDUFH TXH M¶\ VXLV Qp HW TXH M¶\ GHPHXUH 8QH
FDUWH YRXV LQGLTXHUD TXH OD 7UDQV\OYDQLH HVW VLWXpH HQ SOHLQ
FHQWUH GX SD\V WUDYHUVpH GX QRUG DX VXG SDU OHV &DUSDWHV /HV
KDXWV SODWHDX[GH OD UpJLRQ GH &OXM 1DSRND IRQW SHQVHU DX[
VWHSSHV G¶$VLH FHQWUDOH /HV FXOWXUHV \ VRQW SDUVHPpHV
EHDXFRXS GH SD\VDQV URXPDLQV VH FRQWHQWDQW GH WUDYDLOOHU OD
WHUUH SRXU VXEYHQLU XQLTXHPHQW DX[EHVRLQV GH OHXUV IDPLOOHV
'HV WURXSHDX[G¶RYLQV RX GH ERYLQV SDLVVHQW LFLHW Oj PDLV
QRXV VRPPHV ORLQ GH O¶pOHYDJH LQWHQVLI FRPPH LOVH SUpVHQWH
HQ (XURSH GH O¶RXHVW

/HV URPV TXLLFL SRUWHQW SOXW{W OH QRP GH W]LJDQHV VH
FKDUJHQW GH UDYLWDLOOHU HQ PDWpULDX[GLYHUV OHV YLOODJHV SHUGXV
GDQV FHWWH LPPHQVLWp GH KDXWV SODWHDX[ %LHQ VU OD QDWXUHD
FRQVHUYp WRXV VHV GURLWV HW OH SD\VDQ WUDQV\OYDLQ VXLW OH
U\WKPH TX¶HOOH OXL LPSRVH XQ SHX j O¶LQYHUVH GX UHVWH GH
O¶(XURSH R O¶DJULFXOWXUH HVW GHYHQXH XQH YpULWDEOH LQGXVWULH
$ O¶DSSURFKH GH OD IURQWLqUH DYHF OD %XFRYLQH GDQVOHV PRQWV
%LUJDX TXH YRXV DYH] SX YRLU RUWKRJUDSKLp %RUJR« OD QDWXUH
HVW UHLQH 3RXU HQFRUH FRPELHQ GH WHPSV "
1XOOH SDUW HQ (XURSH YRXV QH YHUUH] XQH IRUrW VL GHQVH VL
VRPEUH /HV VDSLQV \ IRUPHQW XQH YpULWDEOH PHU TXL UHFRXYUH
SUHVTXH HQWLqUHPHQW OHV PRQWDJQHV j O¶H[FHSWLRQ GHV SLFV OHV
SOXV pOHYpV TXLV¶pOqYHQW DXGHVVXV GH FH YpULWDEOH RFpDQ GH
YHUGXUH /HV DUEUHV VRQW VL KDXWV HW VL pSDLV TX¶LOV GRQQHQW
O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH QRLUV QRLUV FRPPH OH ERLV GHV PDLVRQV
GHV 7UDQV\OYDLQV QRLUV FRPPH OH ORXS HW O¶RXUV TXLYLYHQW LFL
HQ PDvWUHV QRLUV FRPPH OHV YLHX[PXUV GH PRQ FKkWHDX 1RLUV
FRPPH PRQ kPH
-H YLV DX F°XU GH FHWWH LPPHQVLWp YpJpWDOH RX SOXW{W M¶\
UpVLGH FDU MH QH VXLV SOXV WRXW j IDLW YLYDQW
2K M¶LPDJLQH TXH VXLWH j FHWWH SKUDVH YRXV YRXV rWHV IDLW
YRWUH SHWLWH LGpH VXU PRQ LGHQWLWp VL FH Q¶pWDLW SDV GpMj IDLW
GHSXLV OH GpEXW SRXU OHV SOXV pUXGLWV G¶HQWUH YRXV HQ PDWLqUH
GH« G¶KLVWRLUHVIDQWDVWLTXHV GLURQVQRXV SRXU VLPSOLILHU /HV
FOLFKpV RQW OD YLH GXUH Q¶HVWFH SDV " -H QH VXLV SRXUWDQW SDV
FHUWDLQ TXH YRXV VDFKLH] TXL MH VXLV UpHOOHPHQW HW M¶DXUDLV
PrPH O¶DXGDFH GH GLUH TXH M¶HQ GRXWH 9RXV DYH] SRXUWDQW
FHUWDLQHPHQW UDLVRQ VXU SOXVLHXUV SRLQWV MH VXLV HIIHFWLYHPHQW

XQ QREOH URXPDLQ FRPPH YRXV O¶DYLH] VDQV GRXWH GHYLQp MH
VXLV DXVVLFH TXH YRXV DSSHOH] XQ YDPSLUH HW O¶XQ GH PHV
QRPV XVXHOV HVW HIIHFWLYHPHQW 'UDFXOD -XVTXH Oj YRXV DYH]
SDUIDLWHPHQW UDLVRQ
3RXU OH UHVWH MH FUDLQV TXH YRV WURS QRPEUHXVHV OHFWXUHV
RX YRWUH JRW LPPRGpUp SRXU OH FLQpPD QH YRXV LQFLWHQW j PH
SUHQGUH SRXU XQH DXWUH SHUVRQQH XQH SHUVRQQH TXH MH GpWHVWH
SQ¶D MDPDLV pWp FH TXH FHUWDLQVOXV TXH WRXW DX PRQGH HW TXL
SUpWHQGHQW YRXV OHV SUHPLHUV SHXWrWUH 1RQ OH 'LDEOH QH OXL D
MDPDLV HQWUHEkLOOp OD SRUWH TX¶LOP¶D RXYHUWH
0DLV VDQV GRXWH YDXWLOPLHX[ YRXVUHODWHU PRQ KLVWRLUH
GHSXLV OH GpEXW DILQ G¶pYLWHU WRXWHV FRQIXVLRQV 6DWDQ P¶HVW
WpPRLQ TX¶LO \ HQ D HX DVVH] j FH MRXU HW MH WLHQV j UpWDEOLU OD
YpULWp TXH FHUWDLQV RQW GpIRUPpH RX PDVTXpH GDQV GHV EXWV
GLYHUV
-H VXLV Qp HQ j 6LJKLVRDUD XQH YLOOH VLWXpH VXU OD
ULYLqUH 7kUQDYD 0DUH HQ 7UDQV\OYDQLH HW M¶DL HX GURLW j XQH
HQIDQFH KHXUHXVH SRXU OHV FULWqUHV GH O¶pSRTXH 0D PqUH
9DVVLOLVD 0XVDW LVVXH GH OD QREOHVVH GH 7UDQV\OYDQLH Q¶HXW
JXqUH OH ORLVLU GH FKRLVLU VRQ pSRX[FDU WHOOH pWDLW OD FRXWXPH
GDQV OHV IDPLOOHV SRVVpGDQW XQ FHUWDLQ UDQJ DX ;9qPH VLqFOH
/H FKRL[GH PHV JUDQGVSDUHQWV PDWHUQHOV VH SRUWD VXU 9ODG
%DVDUDE XQ GpIHQVHXU GH OD FKUpWLHQWp D\DQW pWp pOHYp j O¶RUGUH
GX 'UDJRQ 'UDFXO HQ URXPDLQ SOXVLHXUV DQQpHV DXSDUDYDQW
/H IDLW TXH PRQ IXWXU SqUH DLW GpMj FRQYROp HQ MXVWHV QRFHV HW
DLW SOXVLHXUV KpULWLHUV QH IXW ELHQ HQWHQGX SDV XQ VRXFL 3RXU
PD SDUW MH P¶HQ PRTXDLV pWDQW j O¶DXEH GH PD YLH PrPH VL
FHWWH SUHVWLJLHXVH DVFHQGDQFH DOODLW ELHQ PH VHUYLU TXHOTXHV

DQQpHV SOXV WDUG (OOH PH FDXVD FHSHQGDQW GHV FRQWUDULpWpV
ELHQ SOXV YLWH TXH MH QH O¶DXUDLV LPDJLQp
-¶pWDLV YR\H]YRXV XQ HQIDQW SRUWp VXU WRXW FH TXL
WRXFKDLW j OD EHDXWp GH SUqV RX GH ORLQ HW MH PH UpYpODLV DXVVL
DYLGH GH FRQQDLVVDQFHV /HV WDEOHDX[TXL RUQDLHQW OHVPXUV GH
QRWUH FKkWHDX DYDLHQW FDSWLYp PRQ DWWHQWLRQ GqV TXH M¶HXV
SRVp OHV \HX[GHVVXV /D IDFXOWp GHV DUWLVWHV j UHSURGXLUH GHV
VFqQHV DJUpDEOHV PH IDVFLQDLW HW MH SDVVDLV GHV KHXUHV j OHV
DGPLUHU /D ELEOLRWKqTXH GH PRQ SqUH P¶LQWULJXDLW DXVVL -H
GHYLQDLV TX¶LOH[LVWDLW GDQV WRXV FHV OLYUHV HW SDUFKHPLQV GH
TXRL H[DFHUEHU PRQ LPDJLQDWLRQ GpMj IHUWLOH -¶REWLQV QRQ VDQV
GLIILFXOWpV O¶DXWRULVDWLRQ G¶DSSUHQGUH j OLUH 6DYRLU pFULUH VRQ
QRP SDUDLVVDLWHQ HIIHW ELHQ VXIILVDQW SRXU XQ MHXQH ER\DUG
TXL pWDLW VHQVp PDQLHU O¶pSpH GDYDQWDJH TXH OD SURVH 0DLV
M¶pWDLV GpMj WrWX HW ILQLV SDU REWHQLU JDLQ GH FDXVH DXSUqV GH
PHV SDUHQWV ELHQ DLGp LOHVW YUDL SDU OH IDLW TXH PHV GHX[IUqUHV
DvQpV 0LUFHD HW 9ODG DYDLHQW SOXV GH FKDQFHV TXH PRL GH
GHYRLU SRUWHU XQ MRXU OD FRXURQQH HW GH GLULJHU OH YRwYRGDW
-H SDVVDLV DORUV OH SOXV FODLU GH PRQ WHPSV SDUWDJp HQWUH OD
ELEOLRWKqTXH GH PRQ SqUH HW PHV SURPHQDGHV HQ VROLWDLUH GDQV
OHV VRPEUHV HW VSOHQGLGHV &DUSDWHV SHQGDQW TXH PHV IUqUHV
DvQpV V¶LQLWLDLHQW DX[DUWV GH OD JXHUUH DYHF OHV PHLOOHXUV PDvWUHV
G¶DUPHV 0D PqUH V¶LQTXLpWDLW GH FH F{Wp UrYHXU FUDLJQDQW GH
QH SDV DYRLU GRQQp j 9ODG 'UDFXO XQ ILOV GLJQH GH VRQ UDQJ
0RQ SqUH SRXU VD SDUW QH V¶LQWpUHVVDLW SDV j PRL ,O IRUPDLW
PHV IUqUHV DvQpV DX[UXGHV WHFKQLTXHV GH FRPEDW HW PD IRL FH
GpVLQWpUrW P¶DVVXUDLW XQH WUDQTXLOOLWp UHODWLYH
-¶DYDLV SHXWrWUH VHSW RX KXLW DQV ORUVTXH TX¶LOP¶HPPHQD

DYHF PRQ GHPLIUqUH 9ODG j OD FRXU GX 6XOWDQ j $QGULQRSOH
3RXU GHV UDLVRQV TXH MH QH GpFRXYULV TXH ELHQ SOXV WDUG
M¶DOODLV \ UHVWHU OH UHVWH GH PRQ HQIDQFH HW PrPH XQ SHX SOXV
&¶HQ pWDLW ILQL GHV SURPHQDGHV HQ VROLWDLUH GDQV OHV IRUrWV GH
7UDQV\OYDQLH
/HV 7XUFV Q¶pWDLHQW SDV UpHOOHPHQW PpFKDQWV DYHF QRXV
ELHQ DX FRQWUDLUH HW LOV SULUHQW QRWUH pGXFDWLRQ HQ PDLQV $LQVL
QRXV pWLRQV WRXMRXUV WUDLWpV FRPPH OHV ILOV GX YRwYRGH GH
9DODFKLH TXH QRXV pWLRQV PDLV SDV TXHVWLRQ G¶pFKDSSHUj
O¶DSSUHQWLVVDJH GX FRPEDW j OD PRQWH HW DX GUHVVDJH GHV
FKHYDX[ EUHI j WRXW FH TXH MH GpWHVWDLV OH SOXV DX PRQGH ,O
Q¶HQ IXW FHSHQGDQW SDV GH PrPH SRXU PRQ IUqUH 9ODG TXL VH
GpOHFWDLW HQ GpFRXYUDQW OHV PXOWLSOHV IDoRQV GH WRUWXUHU TXH OHV
7XUFV PDLWULVDLHQW
&RQWUDLQW HW IRUFp MH GHYLQV GRQF XQ 6HLJQHXU GH JXHUUH
0RL HW PRQ IUqUH HPHVPrPH O¶KRQQHXU G¶rWUH UHoXV GDQV OHV
UDQJV GHV MDQLVVDLUHV OD JDUGH SHUVRQQHOOH GX 6XOWDQ
3XLV XQ MRXU PRQ IUqUH PH ILW VHV DGLHX[ ,O DOODLW PH GLVDLW
LO WRXW ILHU GH OXL UHFRQTXpULU OH WU{QH GH QRWUH SqUH -H Q¶DL
MOXELHV GH 9ODG HW PHDPDLV SUrWp EHDXFRXS G¶DWWHQWLRQ DX[
PRTXDLV XQ SHX GH VRQ DYHQLU 'H PRQ F{Wp MH Q¶DYDLV MDPDLV
VRXKDLWp VXFFpGHU j QRWUH SqUH DVSLUDQW j XQH YLH SOXV VLPSOH
HW VXUWRXW PRLQV FRQWUDLJQDQWH 6L OHV 7XUFV pWDLHQW SUrWVj
O¶DLGHU j PRQWHU VXU OH WU{QH GH 9DODFKLH DORUV JUDQG ELHQ OXL
IDVVH 6D FRPSDJQLH QH PH PDQTXHUDLW HQ DXFXQH IDoRQ -H OXL
GLV TXH MH QH PH PHWWUDLV SDV HQ WUDYHUV GH VD URXWH HW ORUV GH
VRQ GpSDUW MH OH IpOLFLWDLV PrPH
-H UHVWDL GRQF VHXO DYHF PHV DPLV WXUFV GDQV OH SD\V TXH

M¶DYDLV DGRSWp FDU ULHQ QH P¶LQFLWDLW j UHWRXUQHUHQ
7UDQV\OYDQLH RX HQ 9DODFKLH GHSXLV TX¶XQ FRXUULHU GX
YRwYRGDW P¶DYDLW DSSULV TXH PD PqUH DYDLW pWp UHWURXYpH PRUWH
/H 6XOWDQ QH SULW SDV OD SHLQH GH PH SUpFLVHU OHV FDXVHV GH VRQ
GpFqV -¶pSURXYDLV GH OD WULVWHVVH SHQGDQW XQH ORQJXH VHPDLQH
HW SXLV VRQ YLVDJH VH EURXLOOD GDQV PRQ HVSULW SRXU
SUDWLTXHPHQW GLVSDUDvWUH
3HX DSUqV M¶HXV XQH DOWHUFDWLRQ DYHF 0HKPHW OH ILOV GX
6XOWDQ 0XUDG ,, 0HKPHW VHPEODLW pSURXYHU XQH DIIHFWLRQ SRXU
PRL TXL DOODLW ELHQ DX GHOj GH OD FDPDUDGHULH HW MH ILQLVSDU
UpDJLU DYHF YLROHQFH j VHV DYDQFHV GH SOXV HQ SOXV UpSpWpHV -H
OH IUDSSDL GH PRQ pSpH KHXUHXVHPHQW SRXU PRL VDQV JUDYLWp
HW PH UHWURXYDL WRXW GH VXLWH DYHF XQH KRUGH GH MDQLVVDLUHV DX[
IHVVHV -H SDUYLQV j OHXU pFKDSSHU PDLV GXV HQVXLWH PH IDLUH XQ
SHX RXEOLHU OH WHPSV TXH FHWWH DIIDLUH VH FDOPH 0XUDG PH
SDUGRQQD PDLV MH IXV UpJXOLqUHPHQW GpVLJQp HQVXLWH SRXU
SUHQGUH XQH SDUW GH SOXV HQ SOXV DFWLYH DX[RSpUDWLRQV
PLOLWDLUHV GH O¶DUPpH RWWRPDQH R RQ PH FRQILD OHV PLVVLRQV OHV
SOXV GDQJHUHXVHV $O¶pYLGHQFH MH GHYDLV SD\HU O¶DIIURQW IDLW j
0HKPHW
3HQGDQW PHV UDUHV PRPHQWV GH OLEHUWp M¶DYDLV FHSHQGDQW
WRXW ORLVLU GH GpFRXYULU OHV WUpVRUV DUWLVWLTXHV TXL UHJRUJHDLHQW
GDQV OD FDSLWDOH GH 0XUDG &H JRW SRXU O¶DUW HW OHV OLYUHV QH
P¶DYDLW SDV TXLWWp HW MH PH SORQJHDLV WRXMRXUV DYHF GpOLFHV
GDQV FHV YLHX[PDQXVFULWV TXLP¶HQ DSSUHQDLHQW WDQW VXU OH
PRQGH
3XLV YLQW FH MRXU R XQH pQLqPH FDPSDJQH PLOLWDLUH
P¶DPHQD j LQWHUYHQLU GDQV PRQ SURSUH SD\V

0HKPHW DYDLW DORUV UHPSODFp VRQ SqUH HW OH QRXYHDX 6XOWDQ
pWDLW DX[SULVHV DYHF OH YRwYRGH GH 9DODFKLH 9ODG 'UDFXOD PRQ
SURSUH IUqUH $LQVL 9ODG TXL DUERUDLW ILqUHPHQW FH QRXYHDX
VXUQRP GH'UDFXOD VLJQLILDQW ILOV GH 'UDFXO V¶pWDLW UHWRXUQp
FRQWUH FHX[TXL O¶DYDLHQW DLGp j UHFRQTXpULU OH WU{QH GH 9DODFKLH
DSUqV OD PRUW GH QRWUH SqUH &HOD QH P¶pWRQQDLW SDV GH OXL ,O
DYDLW WRXMRXUV GpWHVWp OHV 7XUFV HW LO Q¶DYDLW MDPDLV DFFHSWp FHV
DQQpHV GH FDSWLYLWp ,OGHYDLW VH VHQWLU DVVH] IRUW PDLQWHQDQW
SRXU SRXYRLU V¶pPDQFLSHU GH O¶DXWRULWp GX 6XOWDQ
-¶DSSULV TXH VHV OXELHV SDU UDSSRUW j OD WRUWXUH DYDLHQW SULV
GHV SURSRUWLRQV LQYUDLVHPEODEOHV ,OPHWWDLW DLQVLHQ
DSSOLFDWLRQ OHV GLIIpUHQWHV WHFKQLTXHV DFTXLVHV j $QGULQRSOH
DXVVL ELHQ FRQWUH OHV7XUFV TXH FRQWUH VRQ SURSUH SHXSOH
DIILFKDQW XQH QHWWH SUpIpUHQFH SRXU OH VXSSOLFH GX SDO TXL OXL
YDOXW XQ DXWUH VXUQRP 9ODG 7HSHV O¶HPSDOHXU HQ URXPDLQ ,O
pWDLW SDUYHQX DLQVL j LQVSLUHU OD WHUUHXU GDQV WRXV OHV UR\DXPHV
TXL MRX[WDLHQW VRQ YRwYRGDW
-H FKHYDXFKDLV DX[F{WpV GH 0HKPHW pWDQW DORUV XQ GH VHV
SOXV SURFKHV OLHXWHQDQWV PDOJUp OD GpJUDGDWLRQ GH QRV
UDSSRUWV ORUVTXH QRXV DUULYkPHV IDFH j XQH VFqQH G¶KRUUHXU
GUHVVpH SDU 9ODG j QRWUH LQWHQWLRQ $X GpWRXU G¶XQH FROOLQH VH
GUHVVDLW GHYDQW QRXV FH TXH OHV KLVWRULHQV DSSHOOHUDLHQW SOXV
WDUG ©OD IRUrW GHV HPSDOpV ª&H ERXFKHU GH 9ODG DYDLW IDLW
HPSDOHU GHV PLOOLHUV GH VROGDWV WXUFV HW MXVTX¶DX[PRQWV
GpOLPLWDQW O¶KRUL]RQ RQ QH YR\DLW TXH GHV SDOV SOXV RX PRLQV
KDXWV FHUWDLQV VXSSRUWDQW GHV FDGDYUHV GH SOXVLHXUV VHPDLQHV
j OD SXDQWHXU LQVRXWHQDEOH G¶DXWUHV OHV SOXV SURFKHV GH QRXV
Q¶D\DQW SDV HQFRUH ILQL GH UHPSOLU OHXU °XYUH VXU QRV VROGDWV

KXUODQWV &HUWDLQV PDOKHXUHX[ DYDLHQW pWp HQWLqUHPHQW
pFRUFKpV DYDQW G¶rWUH HPSDOpV HW OHXUV SHDX[VDQJXLQROHQWHV
pWDLHQW H[SRVpHV DX SLHG GH OHXUV SDOV 0RQ IUqUH DYDLW
VXUSDVVp VHV PDvWUHV WXUFV GDQV O¶DUW GH OD WRUWXUH LO Q¶DYDLW
SOXV ULHQ j OHXU HQYLHU
&H VSHFWDFOH HPSOLW 0HKPHW GH KDLQH PDLV VXUWRXW GH
IUD\HXU /H SDO pWDLW FHUWHV XQ PRGH G¶H[pFXWLRQ FRQQX HW SULVp
GHV 7XUFV PDLV ODLVVHU DLQVLSRXUULU GHV FDGDYUHV VDQV OHXU
DFFRUGHU GH VpSXOWXUH GpSDVVDLW O¶HQWHQGHPHQW GX 6XOWDQ ,O PH
GHPDQGD DORUV GH P¶RFFXSHU PRLPrPH GH PRQ IUqUH PH
SURPHWWDQW OH WU{QH GH 9DODFKLH VL MH SDUYHQDLV j OH YDLQFUH ,O
QH SRXYDLW SDV V¶DEDLVVHU j UHVWHU VDQV UpDFWLRQ GHYDQW OHV
KRUUHXUV GH FH PRQVWUH HW F¶pWDLW DXVVLXQ PR\HQ GH VH
GpEDUUDVVHU GH PRL 6L MH SDUYHQDLV j YDLQFUH 9ODG LO DXUDLW VD
UHYDQFKH VL M¶pFKRXDLV LO VHUDLW OLEpUp GH PRL ,O pWDLW JDJQDQW
VXU OHV GHX[ WDEOHDX[
$\DQW j PD GLVSRVLWLRQ XQH DUPpH ELHQ SOXV FRQVpTXHQWH
TXH FHOOH GH 9ODG TXL QH EpQpILFLDLW SDV GH O¶DSSXLGHV
7UDQV\OYDLQV QLPrPH GH WRXV OHV 9DODTXHV MH PH ODQoDL VXU
VHV WUDFHV /D QREOHVVH GH 7UDQV\OYDQLH DYDLW pWp DQpDQWLH SDU
PRQ IUqUH HW P¶pWDLW WRXWH DFTXLVH %HDXFRXS GH 9DODTXHV
WHUURULVpV SDU OHV KRUUHXUV GX PRQVWUH TX¶LOpWDLW GHYHQX QH
GHPDQGDLHQW TX¶j SUHQGUH PRQ SDUWL 0HV FKDQFHV GH YDLQFUH
pWDLHQW UpHOOHV (W MH OH YDLQTXLV
8QH IRLV 9ODG HQ IXLWH MH QH VDYDLV TXH WURS ELHQ R DOOHU OH
FKHUFKHU /D IRUWHUHVVH GH 3RLHQDUL VXU O¶$UJqV O¶DYDLW WRXMRXUV
REQXELOp GH SDU VD SRVLWLRQ JpRJUDSKLTXH 6HV WUDFHV PH
FRQILUPqUHQW TX¶LO DYDLW IXL GDQV FHWWH GLUHFWLRQ DYHF VHV

SDUWLVDQV GHV URWXULHUV SRXU OD SOXSDUW GRQW OH PpULWH SULQFLSDO
pWDLW GH SDUWDJHU OHV JRWV VDGLTXHV GH 9ODG (W MH O¶\ WURXYDL
VU GH OXL HW GH VD IRUFH &HW LPPRQGH SHUVRQQDJH V¶pWDLW
SHUPLV GH UHQIRUFHU OHV GpIHQVHV GH OD IRUWHUHVVH HQ PHWWDQW DX
ODEHXU GHV QREOHV URXPDLQV TX¶LO DYDLW UHPHUFLpV HQ« OHV
HPSDODQW ELHQ VU (W GH Oj LO PH QDUJXD SHQGDQW GH ORQJV
MRXUV
9DLQFUH VD EDQGH GH ERXFKHUV QH IXW SDV DLVp HQ UDLVRQ GH
OD SRVLWLRQ GH QLG G¶DLJOH GH OD SODFH IRUWH PDLVLO
P¶LQVXSSRUWDLW GH ODLVVHU OH SD\V DX[PDLQV GX PRQVWUH
TX¶pWDLW GHYHQX PRQ IUqUH 3DU DLOOHXUV M¶HQ DYDLV DVVH] GH
VXELU VHV VDUFDVPHV -¶HXV OH GHUQLHU PRW DSUqV GH ORQJXHV
VHPDLQHV G¶XQ VLqJH VDQV FRQFHVVLRQ R OHV SHUWHV IXUHQW
FRQVpTXHQWHV GHV GHX[F{WpV -H GpSORUDL TXH VRQ pSRXVH HXW
OH PDXYDLV UpIOH[H GH VH MHWHU GX KDXW G¶XQH GHV WRXUV GX
FKkWHDX FUDLJQDQW j WRUW TXH MH PH PRQWUH DXVVL FUXHO TXH OXL
-H UHJUHWWDL HQFRUH SOXV GH QH SRXYRLU PHWWUH OD PDLQ VXU PRQ
IUqUH
/D IRUWHUHVVH GH 3RLHQDUL Q¶pWDLW SDV VHXOHPHQW FRQVWUXLWH
DX VRPPHW G¶XQ SLWRQ URFKHX[ HOOH pWDLW DXVVL SRXUYXH G¶XQ
VRXWHUUDLQ SDU OHTXHO 9ODG SULW OD IXLWH PH QDUJXDQW XQH
GHUQLqUH IRLV 8QH IXLWH TXL QH GXUD JXqUH FHSHQGDQW SXLVTXH
OH URL 0DWWKLDV GH +RQJULH VH FKDUJHD GH PHWWUH OD PDLQ VXU OH
PRQVWUH SXLV GH O¶HQIHUPHU &HWWH QRXYHOOH FDSWLYLWp OXL VDXYD
DORUV OD YLH FDU MH Q¶pWDLV SDV GX WRXW GLVSRVp j IDLUH SUHXYH GH
FOpPHQFH j VRQ pJDUG
9RLOj FRPPHQW MH GHYLQV 3ULQFH GH 9DODFKLH PRL OH SOXV
MDPELWLRQV GH UqJQHHXQH GH WURLV IUqUHV HW OH VHXO DX[

LQH[LVWDQWHV -H Q¶\ pWDLV SDV SUpSDUp PDLV MH SULV FHWWH FKDUJH
DYHF VpULHX[PrPH VL MH GRLV O¶DYRXHU HOOH QH PH SDVVLRQQD
JXqUH &H QRXYHDX VWDWXW GH YRwYRGH DYDLW FHSHQGDQW GH ERQV
F{WpV HW MH SXV DORUV P¶DEUHXYHU GH PHV OHFWXUHV SUpIpUpHV PH
GpOHFWHU GHV SOXV EHDX[ WDEOHDX[ FROOHFWLRQQHU OHV °XYUHV
G¶DUW TXH M¶DIIHFWLRQQDLV HQ GpFRXYULU G¶DXWUHV DXVVL FRPPH
FHOOHV GHV DUWLVWHV GH O¶$QWLTXLWp TXLVHPEODLHQW DXVVL
DPRXUHX[ GHOD EHDXWp TXH PRL &HW DPRXU GH O¶DUW VRXV WRXWHV
VHV IRUPHV HW SHXWrWUH DXVVLPRQ SK\VLTXH TX¶RQ TXDOLILH
VRXYHQW G¶DYDQWDJHX[ PH YDOXUHQW OH VXUQRPGH 5DGX OH %HDX
5DGX &HO )UXPRV HQ URXPDLQ 8Q VXUQRPELHQ G¶pSRTXH TXH
MH Q¶DL MDPDLV YUDLPHQW DSSUpFLp $ O¶LQVWDU GH PRQ IUqUH 9ODG HW
F¶HVW VUHPHQW QRWUH VHXO SRLQW FRPPXQ M¶DL WRXMRXUV SUpIpUp
OH QRPGH 5DGX 'UDFXOD OH ILOV GH 'UDFXO HQ KRPPDJH j PRQ
SqUH TXL pWDLW VL ILHU GH FH WLWUH
-H P¶HQWRXUDL G¶XQH FRXU GH PRQ FKRL[ SULYLOpJLDQW OHV
%DVDUDE ELHQ VU HW GpFLGDL GH YLYUH GDQV OD YLOOH TXL V¶DSSHOOH
DXMRXUG¶KXL %XFDUHVW DSUqV\ DYRLU IDLW UpDOLVHU GH QRPEUHX[
WUDYDX[ -H SULV pSRXVH DILQ GH PH FRQIRUPHU DX[ XVDJHV HQ
YLJXHXU PDLV M¶DYRXH DYRLU pWp XQ SLqWUH PDUL 'HSXLV PD
SUHPLqUH DYHQWXUH DYHF 0HKPHW M¶DL WRXMRXUV HX GX PDOj
GpILQLU VL PD SUpIpUHQFH DOODLW DX[ IHPPHV RX DX[ KRPPHV YRLUH
DX[ GHX[ VLPXOWDQpPHQW 'HSOXV DYHF OHV XQHV FRPPH DYHF
OHV DXWUHV OD ILGpOLWp Q¶HVW SDV DX QRPEUH GH PHV YHUWXV ORLQ
GH Oj 0RQ pSRXVH 0DULD PH GRQQD PDOJUp WRXW XQH ILOOH TXH
MH GpFLGDL GH EDSWLVHU GX PrPH SUpQRPTXH VD PqUH
-¶DYRXH DXVVL TXH MH QH PH VHQWLV SDV SDUWLFXOLqUHPHQW
LQYHVWL G¶XQH PLVVLRQ VDFUpH j JRXYHUQHU OD 9DODFKLH PDLV

DYHF PRL OH SHXSOH Q¶HXW SOXV j UHGRXWHU OHV KRUUHXUV GH 9ODG
HW F¶pWDLW VXIILVDQW SRXU rWUH HQ SDL[DYHF PD FRQVFLHQFH -H
STXH VRXV PRQ UqJQH OH SD\V YpFXW XQH SpULRGH GHHX[ GLUH
UHODWLYH WUDQTXLOOLWp HW GH SURVSpULWp
3XLV MH PRXUXV 'H OD V\SKLOLV FRPPH F¶pWDLW j SUpYRLU YX
TXH MH SDVVDLV OH SOXV FODLU GH PRQ WHPSV DYHF GHV JLWRQV HW
GHV SXWDLQV ORLQ GH %XFDUHVW GDQV XQ GH PHV PDQRLUV
SUpIpUpV DX QRUG GH OD 7UDQV\OYDQLH Oj R MH Q¶DL TX¶j UHJDUGHU
GHKRUV SRXU rWUH pEORXLSDU OHV EHDXWpV QDWXUHOOHV TXL PH VRQW
VL FKqUHV
-H PRXUXV HQ RFWREUH &¶HVW FH MRXU TXH FRPPHQFH
PD YpULWDEOH KLVWRLUH

&+$3,75(

75$16</9$1,(

/H VHLJQHXU VH PHXUW
/H FUL PH VXUSULW -H PH WURXYDLV HQ SOHLQ DFWH G¶DPRXU DYHF
XQH GH PHV PDvWUHVVHV TXDQG XQH GRXOHXU PH IUDSSD HQ SOHLQ
F°XU MH SRXVVDL XQ KXUOHPHQW HW URXODL VXU OH OLW 8Q YRLOH QRLU
SDVVD GHYDQW PHV \HX[HQ PrPH WHPSV TXH OH FUL V¶pFKDSSDLW