//img.uscri.be/pth/bc53e7b3d51e52efe7a1eeb546c673f06909ddb5
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Louvre Bouteille, carte du restaurant parisien

2 pages

Louvre Bouteille, carte du restaurant parisien

Publié par :
Ajouté le : 30 octobre 2013
Lecture(s) : 26
Signaler un abus
nch
a
MåñÇããÇ GèaãÅÇ aìÇèaÑÇ laèÑÇ
ENTRÎES // appeTiZeRs
TÇèèÜãÇ hcÖÇÇêÇê haãÅ ÅÇâÜØê aêêåèëäÇãë
SéâÇÄëÜåã ÅÇ ëèåÜê ÉèåäaÑÇê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÖèÇÇ ÄÖÇÇêÇê aêêåèëäÇãëê  SéâéÄëÜåã ÅÇ ÄÖaèÄíëÇèÜÇê Çë ëÇèèÜãÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÇèèÜãÇ aãÅ ÅÇâÜØê aêêåèëäÇãëê SéâÇÄëÜåã ÅÇ ÉèåäaÑÇê ,ÄÖaèÄíëÇèÜÇê Çë ëÇèèÜãÇ  
PLANCHES // Øi slpaDel
Pâaë // Üê ÅÖ ÜãMa
EãëèéÇ  //AççÇëÜóÇè
DÇêêÇèë // DÇêÇèë
DE RÎDUCTION/  /DISCOUNT SUR TOUS NOS VINS   EMPORTER On TaKe aWaY Wine
EãëèéÇ, çâaë Çë ÅÇêêÇèë . . . . . . . . . . . . . . . AççÇëÜóÇè, äaÜã ÅÜêÖ aãÅ ÅÇêÇèë
EãëèéÇ Çë çâaë åí çâaë Çë ÅÇêêÇèë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AççÇëÜóÇè aãÅ äaÜã ÅÜêÖ åè äaÜã ÅÜêÖ aãÅ ÅÇêÇèë
Pâaë Åí áåíè Çë ÄaÉé ÑåíèäaãÅ Dañ ÅÜêÖ aãÅ ÑåíèäÇë ÄåÉÉÇÇ
Pâaë Åí áåíè (à âØaèÅåÜêÇ // )aDñ ÅÜêÖ
SaâaÅÇ ÅÇ êaÜêåã//  sÇaêåãaâ êaâaÅÇ SíÄèÜãÇ ,bÜââÇê ÅÇ ÄåãÄåäbèÇ, ÄèíäbâÇ ÅÇ Ééëa ,åÜÑãåã èåíÑÇ ,ÄåäçåëéÇ ÅØåÜÑãåã ,êaíÄÇ ñaåíèë ÑèÇÄ SíÑaè âÇëëíÄÇ ,ÄíÄíäbÇè äaèbâÇê ,ÉÇëa ÄèíäbâÇ, èÇÅ åãÜåãê ,åãÜåã äaèäaâaÅÇ, ñåÑÖíèë êaíÄÇ
CèÇìÇëëÇ ÄåââÇÄëÜåã2 ( âÇ êåÜè íãÜéíÇäÇãë)//  eåãâñãÇè (ÅÜã çäÜ n°ãèÖs CèÇìÇëëÇ bâÇíÇ ,bÜêéíÇ ÅÇ ÄèÇìÇëëÇ, éíÇãÇââÇ ÅÇ çåíâÇë BâíÇ êÖèÜäç ,aãÅ êÖèÜäç êaíÄÇ ,ÄÖÜÄàÇã éíÇãÇââÇ aãÅ bèÇaÅÄèíäbê
©íÉ LåíìèÇ BåíëÇÜââÇ/  /âÇØê eÑÑ BåíëÇÜâålìíÇè CèèäÇ ÅÇ ÄÖaäçÜÑãåã , íÉ çåÄÖé, Äåçça ÄèåíêëÜââaãëÇ Çë a ÅØ íÉ Çë ÑÇâéÇ ÅÇ ìÜã âÇ êåÜè MíêÖèååä ÄèÇaä ,çåaÄÖÇÅ ÇÑÑ ,ÄèÜêçñ Äåçça (IëaâÜaã êaâaäÜ,) ÇÑÑê äÜäåêa aãÅ îÜãÇ ÉèåêëåÉ ÜÅ èÇãã
SaâëÇña Laçaó // sâaaó laçëÇña PèÇêêé ÅÇ çåíâÇë ,ìÜëÇâåëëÇ ,ÄåèãÜÄÖåãê, åÜÑãåãê èåíÑÇê, êaíÄÇ aèaÄÖÜÅÇ  CÖÜÄàÇã ëÇèèÜãÇ ,ÖÇÜèâååä çåëaëåÇ ,ÑÖÇèàÜãê aãÅ èÇÅ åãÜåãê ,çÇaãíë êaíÄÇ
Wine OF The MOMenT On BOaRD
VINS DU MOMENT   LØARDOISE
aççÇëÜóÇè åÉ ëÖÇ Åañ( âíãÄÖ åãâñ
EãëèéÇ Åí Jåíè (âÇ äÜÅÜ íãÜéíÇäÇãë
VÇÑÇëaèÜaã
BÜå
Nå GâíëÇã
VéÑéëaèÜÇã
è
Saãê GâíëÇã
pRices
FORMULES
MÜÅÜ líãÄÖ
åã båaèÅ
PèÜï ãÇë TTC êÇèìÜÄÇ ÄåäçèÜê  /TaïÇê aãÅ êÇèìÜÄÇ ÜãÄâíÅÇÅ
SåÜè DÜããÇè
VÜã ãaëíèÇâ
NaëíèÇ îÜãÇ
PLATS // M
ain Dishes
MaÑèÇë éíÜ ÄèåíêëÜââÇ (âÇ äÜÅÜ íãÜéíÇäÇãë) MaÑèÇë èåêé, ÄèèäÇ ÅÇ âÇãëÜââÇê Äåèaþâ Çë áíê ÅÇ ÄaãaèÅ  PÜãà DíÄà bèÇaêë ,èÇÅ âÇãëÜâê aãÅ äÇaë êaíÄÇ
Pâaë Åí áåíè( âÇ äÜÅÜ íãÜéíÇäÇãë RÇëåíè Åí äaèÄÖé BaÄà Éèåä ëÖÇ äaèàÇë  
cèÜêçñ ÅíÄà (âíãÄÖ åãâñ
DaÜâñ DÜêÖ( âíãÄÖ åãâñ
B íÉ éíÜ ÉíäÇ / /säåàÜãÑ BÇÇÉ C íè ÅÇ èíäêëÇÄà Éíäé aí ëÖñä, çåääÇê ÑèÇãaÜââÇê, äåíëaèÅÇ LåíìèÇ BåíëÇÜââÇ LÜÑÖëâñ êÇaèÇÅ bÇÇÉ ,êäaââ çåëaëåÇê ,aãÅ äíêëaèÅ (ÖåäÇ äaÅÇ )êaíÄÇ  
La MaèéÇ/  /FÜêÖäåãÑÇè çâaëÇ PåÜêêåã êÇâåã aèèÜìaÑÇ, ÄèèäÇ ÅÇ çÇëÜ Çë âéÑíäÇê ÅÇ êaÜêåã FÜêÖ åÉ ëÖÇ Åañ ,äaêÖ çÇaê, êäaââ çåëaëåÇê aãÅ êÇaêåãaâ ìÇÑÇëabâÇê
AÑãÇaí éíÜ bêâÇ( âÇ êåÜè íãÜéíÇäÇãë) // ÜÅ( èÇããâãå ñaâbäãÜ ÑÇâëaB SÇââÇ ÅØaÑãÇaí, ÄèèäÇ ÅÇ ÄÖèìèÇ, èaìÜåâÜ ÅÇ èaëaëåíÜââÇ  SaÅÅâÇ åÉ âaäb, Ñåaë ÄÖÇÇêÇ ÄèÇaä, èaëaëåíÜââÇ èaìÜåâÜ
VÇaí éíÜ a âa ÄôëÇ (âÇ êåÜè íãÜéíÇäÇãë) // eñâãå èÇããÜÅ( åçÄÖâ ÇaV CôëÇ ÅÇ ìÇaí, êaíÄÇ éäíâêÜåããéÇ ÄÜëèåã-Äåäbaìa, éÄèaêé ÅÇ çåääÇ ÅÇ ëÇèèÇ ,ìÜèÑíâÇ ÅØaèaÄÖÜÅÇ VÇaâ ÄÖåç ,âÇäåã êaíÄÇ, aãÅ äaêÖ çåëaëåÇê, çÇaãíëê Äåääa
DESSERTS // D eseRTs
CèèäÇ ÄÖåÄå-çaêêÜåã / /paêêÜåã bÜêéíÇ CèèäÇ çaêêÜåã-ÄÖåÄåâaë, âaÜë ÅÇ ÄåÄå, áíê ÅÇ çaêêÜåã ,âaë bâaãÄ Çë ìaãÜââÇ ëaÖþëÜÇããÇ  PaêêÜåã ÉèíÜë aãÅ ÄÖåÄåâaëÇ ÅÇêÇèë ÄèÇaä ,ÄåÄåãíë äÜâà ,çaêêÜåã ÉèíÜë áíÜÄÇ aãÅ îÖÜëÇ ÄÖåÄåâaëÇ  
SëèíÅÇâ / /sëèíÅÅÇâ PâëÇ èåíâéÇ aí èÖíä, çåääÇê, ãåÜï, aäaãÅÇê ,ÄaããÇbÇèÑÇ AççâÇ êëèíÅÅÇâ, îaâãíëê ,aâäåãÅê ,ÄèaãbÇèèÜÇê
MÜââÇÉÇíÜââÇ aí ÄÖåÄåâaë // cÖåÄåâaëÇ äÜââÇÉÇíÜââÇ PâëÇ ÉÇíÜââÇëéÇ ÄaèaäéâÜêéÇ, ÄèèäÇ âéÑèèÇ aí ÄÖåÄåâaë, ÉèìÇ ëåãàa CÖåÄåâaëÇ äÜââÇÉÇíÜââÇ (çíÉÉ çaêëèñ) ,ÄÖåÄåâaëÇ ÄèÇaä ,ëåãàa bÇaãê
Aãaãaê èôëÜ // RåaêëÇÅ çÜãÇaççâÇ TèaãÄÖÇ ÅØaãaãaê èôëÜ aíï éçÜÄÇê, ÑÇâéÇ ÅØaãÑâaÜêÇ à âa ÄåÄå RåaêëÇÅ êçÜÄñ çÜãÇaççâÇ êâÜÄÇ, ÄåÄåãíë ÄíêëaèÅ ÑÇâÇÇ
SéâÇÄëÜåã ÅÇ ëèåÜê ÉèåäaÑÇê / /TèåäëãÇëÇêÇê aêêÖèÇÇ ÄÖÇ
CaÉé ÑåíèäaãÅ +(,1 5  ëÖé ,ÄaÉé ÄèèäÇ ,ÄaççíÄÄÜãå) / /GåíèäÇë ÄåÉÉÇÇ CaÉé êÇèìÜ aìÇÄ ëèåÜê äÜãÜ-ÅÇêêÇèëê CåÉÉÇÇ êÇèìÇÅ îÜëÖ ëÖèÇÇ äÜãÜ-ÅÇêÇèëê
GâëÇaí ÅÇ Môäaã ã°3 (âÇ êåÜè íãÜéíÇäÇãë ) //ØêíäM MåíêêÇ ÅÇ ÉèaÜêÇ Çë ÖÜbÜêÄíê SëèaîbÇèèñ aãÅ ÖÜbÜêÄíê äåíêêÇ
caàÇ ã°3( ÅÜããÇè åãâñ