//img.uscri.be/pth/88eb4f3e80a89b87de93a92994a86dd39de08802
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Aux origines du langage humain

De
220 pages
Cet ouvrage développe une ancienne question philosophique, déjà abordée au XVIIIe siècle par Condillac et Rousseau, et qui acquiert ici une nouvelle actualité dans le domaine des sciences cognitives : comment l'homme, conçu comme un être naturel parmi les autres (darwinisme), a-t-il pu développer la fonction linguistique et communicative, à l'aide des seules forces de la nature ? Les solutions proposées, concernant les capacités d'orientation du sujet dans l'espace, ouvrent ainsi des perspectives inouïes.
Voir plus Voir moins
Francesco FERRETTI
Aux origines du langage humain
Le point de vue évolutionniste
Aux origines du langage humain
Rationalismes
Collection fondée et dirigée par Paolo Quintili *
OUVRAGES PARUS
Anselmo APORTONE,Kant et le pouvoir réceptif, 2014. Eric PUISAIS,L’hégélianisme et son destin français, 2012. Jacques D’HONDT,Diderot, Raison, Philosophie et Dialectique, suivi duNeveu de Rameau, 2012.
Francesco Ferretti Aux origines du langage humain Le point de vue évolutionniste TRADUCTION FRANÇAISE DEP.QUINTILI ETM.TASCHERIO
© L'HARMATTAN, 2015 5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Parishttp://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-06349-2 EAN : 9782343063492
,QWURGXFWLRQ j O¶pGLWLRQ IUDQoDLVH
 &LQT DQV DSUqV OD SUHPLqUH pGLWLRQ LWDOLHQQH GH FH OLYUH LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU j OD SUpVHQWDWLRQ GH FHWWH WUDGXFWLRQ IUDQoDLVH TXHOTXHV FRQVLGpUDWLRQV GH FDUDFWqUH JpQpUDOH  /D SUHPLqUH FRQFHUQH OD FRKpUHQFH JOREDOH GX PRGqOH GH ODQJDJH TXH QRXV SURSRVRQV LFL /¶LGpH TXH OHV DSWLWXGHV KXPDLQHV GH FRPPXQLFDWLRQ VRQW j FRQVLGpUHU SDU UDSSRUW j OD WKpRULH GH O¶pYROXWLRQ HW QRWDPPHQW j OD WKqVH GH OD FRpYROXWLRQ HQWUH FHUYHDX HW ODQJDJH  F¶HVW XQ SLOLHU GH OD SURSRVLWLRQ TXH FH OLYUH SUpVHQWH (OOH FRQVWLWXH WUqV SUREDEOHPHQW OD GLUHFWLRQ YHUV ODTXHOOH GHYUD V¶RULHQWHU OD UHFKHUFKH HQ VFLHQFH FRJQLWLYH VXU O¶RULJLQH GX ODQJDJH GDQV OHV WHPSV j YHQLU pWDQW GRQQp OHV UpVXOWDWV SRVLWLIV GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ PHQpH  &HSHQGDQW LO HVW HVVHQWLHO TXH O¶HQTXrWH VXU OHV RULJLQHV GH QRV FDSDFLWpV FRPPXQLFDWLYHV SUHQG HQ FRPSWH XQH DQDO\VH ULJRXUHXVH GH O¶pYROXWLRQ GHV V\VWqPHV G¶pODERUDWLRQ LPSOLTXpV GDQV OD QDLVVDQFH GH OD IDFXOWp GX ODQJDJH SRXU pYLWHU TXH OD WKqVH GH OD FRpYROXWLRQ Q¶DSSDUDLVVH FRPPH XQH VLPSOH K\SRWKqVH GH ERQ VHQV 6DQV XQH DQDO\VH GpWDLOOpH GHV V\VWqPHV G¶pODERUDWLRQ LPSOLTXpV GDQV OH UDSSRUW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OH FHUYHDX HW OH ODQJDJH OD WKqVH GH OD FRpYROXWLRQ Q¶D DXFXQH YDOHXU H[SOLFDWLYH $ILQ GH GpYHORSSHU OH VXMHW GHV RULJLQHV GX ODQJDJH HQ UDSSRUW j XQH K\SRWKqVH G¶LQWHUSUpWDWLRQ TXL SUHQQH HQ FRPSWH OH SURFHVVXV G¶DPRUFH GH OD FRPPXQLFDWLRQ GX SRLQW GH YXH GHV V\VWqPHV G¶pODERUDWLRQ LPSOLTXpV LO IDXGUD V¶HQJDJHU IRUFHPHQW GDQV OD GLUHFWLRQ G¶XQH DSSURFKH WKpRULTXH IRQGpH VXU GHV DUFKLWHFWXUHV FRJQLWLYHV TXL Q¶RQW SDV pWp VpOHFWLRQQpHV GH IDoRQ H[SOLFLWH GDQV OH EXW GH O¶pODERUDWLRQ OLQJXLVWLTXH  8QH WHOOH WKqVH D GHV UpSHUFXVVLRQV SURIRQGHV GDQV OD PDQLqUH GH FRQVLGpUHU OH ODQJDJH  HQ HIIHW OH V\VWqPH G¶pODERUDWLRQ j OD EDVH GH OD FRPPXQLFDWLRQ G¶DSUqV FHWWH WKqVH HVW XQ V\VWqPH TXL H[SORLWHUDLW ODUJHPHQW OHV GLVSRVLWLIV G¶pODERUDWLRQ GH OD FRJQLWLRQ KXPDLQH 6RXWHQLU TXH OH ODQJDJH HVW OH SURGXLW GH OD FRJQLWLRQ KXPDLQH HVW XQ SUHPLHU SDV VDQV GRXWH SRXU DERUGHU GH PDQLqUH FRUUHFWH OH SUREOqPH GH VRQ RULJLQH (Q IDLW FH Q¶HVW TX¶HQ IDLVDQW DSSHO j XQH LGpH GH FH

W\SH TX¶LO HVW SRVVLEOH GµDERUGHU OD TXHVWLRQ GHV RULJLQHV VDQV IDLUH DSSHO j OD GLIIpUHQFH TXDOLWDWLYH FRPPH OH IRQW OHV SDUWLVDQV GH OD WKqVH GX © FDUDFWqUH VSpFLDO ª GHV rWUHV KXPDLQV GDQV OD QDWXUH TXL V¶LQVSLUHQW GH 'HVFDUWHV HQWUH OHV LQGLYLGXV GH QRWUH HVSqFHV HW OHV DXWUHV DQLPDX[ %ROKXLVet al.  +DXVHUet al.   &HOD GLW OH SUREOqPH GX W\SH G¶DUFKLWHFWXUHV FRJQLWLYHV LPSOLTXpHV GDQV OHV SUHPLqUHV SKDVHV GH OD FRPPXQLFDWLRQ KXPDLQH UHVWH XQ FKRL[ j DFFRPSOLU HQ WRWDOLWp  4XHO W\SH GH SURFHVVXV HW GH V\VWqPHV G¶pODERUDWLRQ HVWLO OpJLWLPH GH SUHQGUH SRXU K\SRWKqVH j OD EDVH GH O¶RULJLQH GX ODQJDJH " $ WUDYHUV OD FULWLTXH GH O¶LGpH TXH OD *UDPPDLUH 8QLYHUVHOOH *8 SXLVVH rWUH LQWHUSUpWpH FRPPH pWDQW OH FRPSRVDQW HVVHQWLHO GH OD FRPPXQLFDWLRQ KXPDLQH pPHUJHQW GHX[ DVSHFWV SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQWV j DSSURIRQGLU /H SUHPLHU FRQFHUQH XQH TXHVWLRQ G¶RUGUH JpQpUDO  V¶LO HVW SODXVLEOH GH VRXWHQLU TXH O¶REVWDFOH SULQFLSDO TXH OHV FDUWpVLHQV RQW UHQFRQWUp GHYDQW OH SUREOqPH GH O¶RULJLQH GX ODQJDJH DLW pWp OHXU FRQFHSWLRQ DEVWUDLWH HW IRUPHOOH TX¶LOV RQW SX DWWULEXHU j OD FRPSpWHQFH GX ORFXWHXUDXGLWHXU LGpDOLVp DORUV OD GpPDUFKH j VXLYUH SRXU FRPSUHQGUH OD IDoRQ GRQW OH ODQJDJH D WURXYp VRQ RULJLQH VH VLWXH GDQV OD FRQVLGpUDWLRQ GHV SUDWLTXHV FRPPXQLFDWLYHV GDQV OHV FRQWH[WHV UpHOV G¶XVDJH &¶HVW ELHQ LFL GDQV OH SDVVDJH GH OD SULRULWp DFFRUGpH j OD JUDPPDLUH j FHOOH TX¶LO IDXW DFFRUGHU j OD SUDJPDWLTXH TXH OHV SUpWHQGXHV HQWLWpV © LGpDOLVpHV ª GRQW SDUOH &KRPVN\ ODLVVHQW OD SODFH DX[ LQGLYLGXV FRQFUHWV HQ FKDLU HW HQ RV HW j OHXU HQJDJHPHQW HIIHFWLI GDQV OHV pFKDQJHV FRPPXQLFDWLIV UpHOV $GRUQHWWL H )HUUHWWL    2U ORUVTX¶RQ V¶LQWHUURJH VXU OH ODQJDJH SDU UDSSRUW j OD FRPPXQLFDWLRQ HIIHFWLYH QRQ SDV HQ DEVWUDLW SDU UDSSRUW j OD SDUROH G¶DQJHV GpVLQFDUQpV  OH OLHX R OHV FDUDFWpULVWLTXHV VSpFLILTXHV GH OD FRPPXQLFDWLRQ KXPDLQH VH PDQLIHVWHQW DYHF SOXV G¶pYLGHQFH HVW OH SODQ GH OD FRQYHUVDWLRQ &¶HVW VXU FH SODQ TX¶pPHUJH O¶DVSHFW OH SOXV LQWpUHVVDQW GX ODQJDJH SRXU QRWUH EXW 3XLVTXH FRQYHUVHU F¶HVW FRQVWUXLUH XQ pTXLOLEUH HQWUH OH IOX[ GHV H[SUHVVLRQV HW GHV SHQVpHV GX ORFXWHXU HW OH IOX[ GH SHQVpHV HW G¶H[SUHVVLRQV GH O¶DXGLWHXU OH SUHPLHU DVSHFW VXU OHTXHO LO IDXW HQTXrWHU F¶HVW OD FRPSUpKHQVLRQ GH OD PDQLqUH

GRQW OHV LQGLYLGXV UpXVVLVVHQW j WHQLU OD URXWH WRXW OH ORQJ GX IOX[ GH OD SDUROH ,O V¶DJLW GX SUHPLHU DVSHFW LPSRUWDQW j HQTXrWHU /D UpIpUHQFH j O¶XWLOLVDWLRQ GX ODQJDJH GDQV OHV FRQWH[WHV HIIHFWLIV GH FRQYHUVDWLRQ VH GHVVLQH GRQF FRPPH pWDQW OH SDVVDJH GH OD SULRULWp DFFRUGpH j OD SKUDVH j VD VWUXFWXUH SDU FRQVWLWXDQWV GH PDQLqUH VSpFLILTXH  DX SULPDW TX¶LO IDXW DFFRUGHU DX SODQ GX GLVFRXUV 'DQV XQH SHUVSHFWLYH GH FH W\SH F¶HVW OD FRKpUHQFH GLVFXUVLYH XQH SURSULpWp SUDJPDWLTXH TXL SUHQG OD SODFH GX SULQFLSH GH UpFXUVLYLWp pWDEOL SDU &KRPVN\ HW OHV QpRFDUWpVLHQV FRPPH pWDQW j OD EDVH GH OD V\QWD[H GHV pQRQFpV /D UpIpUHQFH j O¶pODERUDWLRQ GX GLVFRXUV D GHV LPSOLFDWLRQ GLUHFWHV SDU GHOj OD UHFRQQDLVVDQFH GHV SURSULpWpV TXL FDUDFWpULVHQW OH ODQJDJH VXUWRXW VXU OD UHFRQQDLVVDQFH GHV V\VWqPHV G¶pODERUDWLRQ TXL HQ JDUDQWLVVHQW OH IRQFWLRQQHPHQW 4XHO W\SH GH V\VWqPHV FRJQLWLIV GRLWRQ PHWWUH HQ FDXVH SRXU H[SOLTXHU GHV SURFHVVXV GH FH W\SH " 4XHOV SURFHVVXV G¶pODERUDWLRQ GRLYHQW rWUH PLV HQ FDXVH SRXU FRQVWUXLUH OH ILO GX GLVFRXUV HW UHQGUH DLQVL SRVVLEOH FHW pTXLOLEUH HQWUH ORFXWHXU HW DXGLWHXU VXU OHTXHO VHXOHPHQW SHXW VH UpJLU OD FRPPXQLFDWLRQ KXPDLQH "  /¶K\SRWKqVH TX¶DYDQFH QRWUH OLYUHAux origines du langage humain HVW TXH O¶pODERUDWLRQ GX IOX[ GH OD SDUROH VHUDLW pWURLWHPHQW OLpH j OD FDSDFLWp GH WHQLU OD URXWH SRXU DWWHLQGUH OH EXW GDQV OD QDYLJDWLRQ GDQV O¶HVSDFH $X IRQGHPHQW GH FHWWH K\SRWKqVH HQ HIIHW LO \ D O¶LGpH TXH OD FRKpUHQFH GLVFXUVLYH FRQoXH FRPPH OD FDSDFLWp j FRQVWUXLUH XQH VpTXHQFH RUGRQQpH G¶H[SUHVVLRQV HQ YXH G¶XQ REMHFWLI VSpFLILTXH j DWWHLQGUH SXLVVH rWUH LQWHUSUpWpH j WUDYHUV OD PpWDSKRUH GH OD QDYLJDWLRQ FRPPH OH SULQFLSH FRQGXFWHXU j OD EDVH GH OD FDSDFLWp GH VXLYUH OD ERQQH GLUHFWLRQ GDQV OD SURGXFWLRQFRPSUpKHQVLRQ GX ILO GX GLVFRXUV )HUUHWWL   )HUUHWWLet al.   /D SUHXYH OD SOXV IRQGpH HQ IDYHXU GH QRWUH K\SRWKqVH YLHQW GX FDV GHV SDWKRORJLHV ,O Q¶\ SDV XQ PHLOOHXU PR\HQ SRXU FRPSUHQGUH OH U{OH GH OD FRKpUHQFH GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GX GLVFRXUV TXH FHOXL G¶REVHUYHU FH TXL VH SDVVH GDQV OHV GpILFLWV GX ODQJDJH /H FDV GX GpUDLOOHPHQW VFKL]RSKUpQLTXH FDUDFWpULVp SDU O¶LQFDSDFLWp GH tenir la routeGDQV OH IOX[ GH OD SDUROH SHXW rWUH FRQVLGpUp OH FDV H[HPSODLUH SRXU H[SOLTXHU OD PpWDSKRUH GH OD QDYLJDWLRQ GDQV O¶HVSDFH FRPPH FOp SRXU FRPSUHQGUH OD FRQVWUXFWLRQ GX GLVFRXUV 0DLV LO \ D GDYDQWDJH GH FDV 'HV SUHXYHV SURYHQDQW