L'économie politique du XXIe siècle

-

Livres
313 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Dans un contexte où s’enchaînent toujours plus brutalement les crises économiques majeures, provoquées par les formes financiarisées de la valeur-capital, François Morin livre un plaidoyer pour un remaniement du système économique mondial.
Il s’agit, pour passer de la valeur-capital à une valeur-travail affranchie, d’entamer une réelle démarche d’économie politique, d’adapter aux réalités du XXIe siècle une théorie économique critique qui a fait la grandeur des penseurs du capitalisme moderne, de Marx à Keynes en passant par les institutionnalistes contemporains.
Les défis intellectuels, politiques et moraux d’aujourd’hui sont immenses. Pour y faire face, ce livre propose d’explorer les gestes de refondation économique et politique que citoyens et responsables politiques devraient être appelés à poser : transformer le travail, repenser la monnaie, la notion de patrimoine, la grande entreprise et la démocratie.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 mars 2017
Nombre de lectures 1
EAN13 9782895968887
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0037€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
FRANÇOIS MORIN
L’ÉCONOMIE POLITIQUE DU XXIe SIÈCLE
De la valeurcapital à la valeurtravail
 | Humanités
É L’CONOMIE POLITIQUE DU XXI SIÈCLE
FâÇôîŝ Môî
l’économie politiqueÉ du xxi siècle
DÉ â âÉû-çâîâ á â âÉû-ââî
Lâ çôÉçîô « Hûâîŝ », îîÉ â JÉâ-FâÇôîŝ Fîîô, ôôÉ âŝ É ôâîÉ Éŝ ŝçîÉçÉŝ ’ââçÉÉ É Lû á â ÉŝÉ çîîûÉ É á ’îŝôîÉ ŝôçîâÉ É ôîîûÉ. CÉÉ çôÉçîô ôûŝûî û ôÉ ûî â ô Éŝ ÉîÉûŝ ûîŝ Éŝ ŝçîÉçÉŝ ûâîÉŝ, çÉûî ’âôÉ â ÉŝÉ á ôù ÉÉ Éŝ îâÉ, âŝ Éŝ œûÉŝ É â îÉ É É ’Éŝî ûÉ ŝô Éŝ çûûÉŝ, Éŝ çîîîŝâîôŝ É Éŝ îŝîûîôŝ.
© Lû îÉû, 07 .ûÉîÉû.çô
É DÔ â :  îÉŝÉ 07 BîîôûÉ É AçîÉŝ Câââ BîîôûÉ É AçîÉŝ âîôâÉŝ û QûÉç ISBN: 978--899--9 ISBN () : 978--899-888-7 ISBN (Éû) : 978--899-709-
Sans cette sorte d’îmagînatîon quî constîtue en faît la compréhensîon, nous ne saurîons nous repérer dans le monde. C’est la seule boussole întérîeure que nous possédîons. Nous sommes contemporaîns seulement de ce que notre compréhensîon réussît à atteîndre. Sî nous voulons être chez nous sur cette terre, fût-ce au prîX d’un accord avec notre sîècle, nous devons nous efforcer de prendre part à ce dîalogue sans fîn avec l’essence de ce monde.
Hââ Arendt, 9
Introduction
u début des années 980, É ôÉ ûîÉŝîâîÉ A  ôîŝ’âîÉ ôÉŝŝîÉÉ çÉ ûî ââî ÉÉî â ûûÉ «economîc standard» ôû çÉ û’î Éŝ çôû-É çôÉû ’âÉÉ âûôû’ûî â «ôîÉ çôô-îûÉ». CÉâ âôÇâî É îôÉ É çÉ ûÉ Mîô FîÉâ É ’âûÉŝ âÉâîÉ âŝ Éŝ âÉŝ 90 â «çôÉ-ôûîô çôôîûÉ». Sû É ô, î ŝ’âîŝ-ŝâî ôû çÉÉ ôûÉÉ âôçÉ É ôûŝûîÉ â ôô É PÉ, BôîŝûîÉ É ’âûÉŝ çâŝŝîûÉŝ, á ŝâôî É çôŝûîÉ ûÉ ŝîûÉ ŝôçîâÉ, É çôûî Éŝ ôîŝ âûÉÉŝ É ’çôôîÉ, É ôôŝÉ ûÉ âîîûÉ ôîîûÉ É, çÉ âîŝâ, ’âîÉ ûÉ É îÉ âç, É â ŝçîÉçÉ ûî ŝ’ âôÉ, ôûâî ŝôûÉ âîûÉÉ ôûÉŝ Éŝ îîçûŝ çôôîûÉŝ. Lâ îŝÉ ûîÉ ’û É ôâÉ îÉÉçûÉ Éŝ É ŝûŝîûÉ ’çôôîÉ âû âûÉŝ ŝçîÉçÉŝ ŝôçîâÉŝ, ûî ŝô ôûôûŝ ûŝ ôû ôîŝ Éŝ ŝçîÉçÉŝ ôâÉŝ, É ŝôûÉâ É ôûÉ ûÉ ’çôôîÉ ôîîûÉ Éŝ ŝôûÉ âŝ « ’âûôûâîô Éŝ âçŝ ». RÉôûâ âÉç É É îâîŝÉ çôôîûÉ âîîôÉ û xix ŝîçÉ, ûÉ KÉÉŝ ââî çôâû É âÇô îûÉÉ, çÉ ôûÉâû çôûâ É ÉŝÉ â Éû «ÉîûÉ ôûŝ Éŝ ô-çÉŝŝûŝ, ô ŝÉûÉÉ çôôîûÉŝ âîŝ ôîîûÉŝ É ŝôçîâû, çôÉ Éŝ çîÉŝ ôû É âîâÉ, á âî Éŝ
8
É L’économie politique du xxi siècle
îçîÉŝ É âŝÉ É â ôîÉ ô-çâŝŝîûÉ ». CÉÉ ôûÉÉ «ŝçîÉçÉ çôôîûÉ» â âîŝî ôûôûŝ  çôâîçûÉ É ŝô ôî ’ÉÉçÉ û îîâîŝÉ îÉ-ÉçûÉ ŝû ’ÉŝÉÉ û çâ Éŝ ŝçîÉçÉŝ ŝôçîâÉŝ. CÉ û’ÉÉ î, ô ŝâŝ ŝûççŝ. FôÉ É ŝâ ôîâîô, âîÉ â Éŝ Éûîŝ ’âôçÉ Éŝ âÉŝ 90 É ’â Éŝ âÉŝ 980, â ŝçîÉçÉ çôôîûÉ «ôîâÉ » Éŝ ÉÉûÉ âûôû-’ûî ûÉ âîÉ çôÉÉ. Dû ôî É ûÉ îŝçîî-âîÉ, ŝô ôâîŝâîô ŝâÉ çÉû û’ô Éû âÉÉ Éŝ ôâÉâîŝÉŝ, ûî ŝÉ ôççûÉ É ’ûîîÉ â, É ’ôîû ŝôçîâ É, É âÇô çôâîÉ, É ŝûîîÉŝ, É çÉû ûî ŝ’ââçÉ É âÇô ûŝ â-âîûÉ âû ôÉŝ É çôçûÉçÉ É âû ŝûç-ûÉŝ É âç. LÉŝ ûŝ É Éŝ âûÉŝ ŝÉ ÉôûÉ ŝû Éŝ ûÉŝîôŝ É ûâîô É ’îçîâîôŝ. CÉ âÉâû ââ-ÉÉ çôÉ É ôî çÉÉâ âŝ âîÉ ô îû-ŝîô. SôûÉ îâççÉŝŝîÉ, É âîŝô É ŝô ôâîŝÉ ââîûÉ, ûî Éŝ ôû ÉÉ û îâÉ îçÉ, É ôûŝŝÉ â ŝÉŝ âîîôŝ ôâîŝâÉŝ á ŝÉ îîŝÉ É É ôÉûŝÉŝ âîîçâîôŝ, ûîŝ á ÉôÉ Éŝ ŝçîâ-îŝ É ûŝ É ûŝ ôîûÉŝ, çÉÉ ŝçîÉçÉ çôôîûÉ Éŝ É âî ŝ ôâûÉ. Sâ îÉŝîîçâîô Éŝ ÉÉûÉ ÉÉ ûÉ Éŝ ŝçîâîŝÉŝ ’û ôâîÉ É çôÉÉ ŝôûÉ ûŝ îÉ á çÉ ûÉ âçôÉ Éŝ ŝçîâîŝÉŝ ’û âûÉ ôâîÉ. GîÉŝ DôŝâÉ â û É âÉ á çÉ
 . GîÉŝ DôŝâÉ, «Qû’Éŝ-çÉ ûÉ ’çôôîÉ ôîîûÉ ? », ÉÉ-îÉ âÉç îç FôûÉŝ É Lûç Tîâû,Bulletîn de l’Assocîatîon d’économîe polîtîque, ô. , ûô ŝçîâ, 99, ://çâŝŝîûÉŝ. ûâç.çâ/çôÉôâîŝ/ôŝâÉ_îÉŝ/û_Éŝ_çÉ_Éçôô_ôîîûÉ/ Qû_Éŝ_çÉ_ûÉ_Éçô_ô..
Introduction
9
â ’û çâÉÉ É â îŝçîîÉ . Aûŝŝî, ’ûî É çÉÉ « ôîÉ çôôîûÉ » ŝÉÉ É ôŝ ôûŝ ôîŝ É âûÉ ŝçîÉîîûÉ ûÉ ôçîâîÉ, ôîÉ îôôîûÉ. FâçÉ á â ôÉ É çÉÉ Éîô ŝçîÉîîûÉ û ôÉ ôîîûÉ ôîâ, â âçîô É â ôÉŝŝîô Éŝ çôôîŝÉŝ â  ŝ ÉÉ É ŝôÉ ôûÉ îîÉ. LÉŝ çÉîÉŝ 970 É 980 ô  Éŝ âÉŝ ’âÉû-ÉÉ, â âî ÉçôÉ ŝÉÉ âŝ É ôÉ âçâ-îûÉ ’îÉ ’ûÉ çôâîâîô ôŝŝîÉ É âçîîûÉ ÉÉ Éŝ âîîôŝ ’ôîîÉ ôûâ îÉ îÉÉ ûî ŝô çÉÉŝ, ôû ŝîîîÉ, û ÉŝîâîŝÉ, ’ûÉ â, É É â ÉŝÉ ôçâŝŝîûÉ, ’âûÉ â, âÉç É âîÉ-ô â âîîô çîîûÉ âîŝÉ, ÉûÉ âŝ ŝÉŝ ââŝÉŝ çôâîçôîÉŝ É â ŝîûâîô çôôîûÉ É ôîîûÉ É ’Uîô ŝôîîûÉ. Lâ çûÉ É ’ÉîÉ ŝôîîûÉ â ŝô É âŝ Éŝ Éŝ É âîîçâîô ôâÉ Éŝ âçîîŝ çôôîûÉŝ. Tôû û â É â ÉŝÉ âîŝÉ ŝ’Éŝ âîŝî Éô. DÉ âÇô îÉŝÉ, â ôûÉÉ ÉŝÉ îâÉ â û ŝ’îÉîîÉ á û çâîâîŝÉ îôâ É ŝ’Éŝ ôûÉ ôûŝÉ âû çÉÉ É â îÉ îÉÉçûÉÉ É ôîîûÉ. Lâ çôâîâîô ÉâîÉ, ûî ôûâî âûÉôîŝ ŝ’ôŝÉÉ âŝ É ôÉ âçâîûÉ, â âôŝ ç É âŝ á ûÉ îôâçÉ îÉ-ÉçûÉÉ É á ûÉ çâŝŝÉ âû ŝôçîÉŝ îŝîûîôÉÉ ôû É ôîŝ ŝûîâÉ. LÉ ÉŝîâîŝÉ, ô É îŝĀçÉ ôîîûÉ, â  âîûÉÉ Éçû É â û-îûÉ Éŝ ŝçîÉçÉŝ. CÉÉ îôÉçÉ ŝôîûÉ, ô ûÉ ’ÉÉŝ â-îûÉŝ, â  É ÉÉûÉ ÉçôÉ ÉÉ. EÉ Éŝ îÉ-É çôâîÉ á ôûÉŝ Éŝ âîîôŝ ’ôûÉûÉ É É
.Ibîd.
0
É L’économie politique du xxi siècle
ôâçÉ û ôÉ ûîÉŝîâîÉ, É ŝî, ô É ŝâî, Éŝ âŝ âôîŝ îŝ ôû É Éŝ ûÉŝ É çâÉÉŝ ŝô ûîÉÉ É ô Éŝ ûîÉŝîâîÉŝ, ûÉÉ ûÉ ŝôî âû ÉÉûâ â îŝçîîÉ çôçÉÉ. FâçÉ á çÉÉ ôîÉ îÉÉçûÉÉ, Éŝ îÉŝÉŝ ôÉŝ É ŝîŝâçÉ ŝô ÉŝÉŝ îîÉŝ, É ŝî âçûÉÉÉ çÉÉŝ-çî ŝ’ôâîŝÉ âââÉ. Sû É ô, â çîîûÉ û ôîâîŝÉ çôâ âçûÉÉÉ ŝû ôîŝ ôŝ îçîâû. Lâ îçîâÉ ôôŝîîô Éŝ É âûÉ îŝôôîûÉ. EÉ ŝÉ ÉôÉ ŝû Éû âÉŝ. LÉ ÉîÉ ôÉ ŝû â çîîûÉ îÉÉ É â ôîÉ ô-çâŝŝîûÉ. L’ââŝÉ â ûŝ âôûîÉ Éŝ çÉÉ û’â îÉ çÉÉ ’çôôîŝÉ âûŝâîÉ SÉÉ KÉÉ . CÉÉ çîîûÉ Éŝ âîçâÉ É ôû á âî ÉôûâÉ ôû Éŝ ôîâû, çâ ÉÉ ŝ’ââûÉ âû ôÉÉŝ Éŝ É Éû ôîÉ. Pâ ûÉ ôŝâîô ŝ îôûÉûŝÉ, ’ûîÉŝîâîÉ âûŝâîÉ ûî â ÉÉÉ É ôŝû-â ŝÉô ÉûÉ â ŝôçî Éŝ çôôŝÉ ’ûÉ ŝôÉ ’âÉŝ âîôÉŝ. Aû ÉÉ É ŝâ ôŝâîô, ô É Éû ûŝ çôîÉ ûÉ ôûŝ ŝôÉŝ ôûŝ ôŝ ’ûÉ ûîŝ-ŝâçÉ É çâçû îîîÉ, çââÉŝ ’âîçîÉ É îÉâû É ôûŝ Éŝ î, É çÉçî ûŝû’á â î Éŝ Éŝ ! CÉ ûî îŝ-ûâîîÉ Éŝ ôŝûâŝ É â ÉŝÉ çôôîûÉ ôîâÉ. LÉ ŝÉçô âÉ É â çîîûÉ çÉçÉ á ÉÉ É ûîÉ ’âŝÉçÉ ÉÉ É ôûÉ Éîô ôîûÉ ŝû Éŝ ôÉŝ âûŝŝî îôâŝ ûÉ çÉû É â ô-âîÉ, Éŝ ÉÉŝ ôû ÉçôÉ û ÔÉ û ŝÉçÉû âçâîÉ. Lâ çôŝûÉçÉ É çÉÉ ôîÉ îÉÉçûÉÉ â  â-îçûîÉÉ îŝîÉ ôŝ É â ÉîÉ çîŝÉ îâçîÉ,
 . SÉÉÉ KÉÉ,L’împosture économîque, I-ŝû-SÉîÉ, îîôŝ É ’AÉîÉ / îîôŝ ôûîÉŝ, 0.