Jeanne d'Evreux, Blanche de Navarre

-

Français
181 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Au Moyen Age, les reines de France n'ont laissé que peu de traces dans la mémoire collective. Seules quelques grandes figures émergent comme Blanche de Castille ou Anne de Bretagne, mais cela signifie-t-il pour autant que les autres n'ont pas pesé sur la vie politique du royaume ? Cet ouvrage étudie la vie de deux reines méconnues, Jeanne d'Evreux et sa tante Blanche de Navarre, qui ont traversé le tourmenté XIVe siècle en côtoyant pas moins de huit rois et dix reines de France différents.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2011
Nombre de lectures 502
EAN13 9782336273167
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Jeanne d’Evreux, Blanche de Navarre


© L’Harmattan, 2010
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-13190-3
EAN : 9782296131903

Jean-Marc CazilhacJeanne d’Evreux, Blanche de Navarre

Deux reines de France, deux douairières
durant la Guerre de Cent ansL’Harmattan

Historiques
dirigée par Bruno Péquignot et Denis Rolland


La collection "Historiques" a pour vocation de présenter les
recherches les plus récentes en sciences historiques. La
collection est ouverte à la diversité des thèmes d'étude et des
périodes historiques.
Elle comprend deux séries : la première s'intitulant "Travaux"
est ouverte aux études respectant une démarche scientifique
(l'accent est particulièrement mis sur la recherche
universitaire) tandis que la seconde, intitulée "Sources", a
pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains
relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier
tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire
de l'historien.

Série Travaux

André FOURES,L’école du commissariat de la Marine
(Brest 1864-1939), Regard sur soixante-dix promotions et un
millier d’anciens élèves, 2010.
Nenad FEJIC,Dubrovnik (Raguse) au Moyen-Age, espace de
convergence, espace menacé, 2010.
Jean-Paul POIROT,Monnaies, médailles et histoire en
Lorraine, 2010.
Michel GAUTIER,Un canton agricole de la Sarthe face au
« monde plein ». 1670-1870, 2010.
Tchavdar MARINOV,La Question Macédonienne de 1944 à
nos jours. Communisme et nationalisme dans les Balkans,
2010.
Jean-René PRESNEAU,L'éducation des sourds et muets, des
aveugles et des contrefaits,1750-1789, 2010.
Simone GOUGEAUD-ARNAUDEAU, Le comte de Caylus
(1692-1765), pour l'amour des arts, 2010.
Daniel PERRON,Histoire du repos dominical. Un jour pour
faire société, 2010.

Avant-propos

/RUVTXH O¶RQ pYRTXH GHV JUDQGHV ILJXUHV GH UHLQHV GH
)UDQFH DX PR\HQ kJH OH UHJDUG GHV KLVWRULHQV V¶DUUrWH DX
PLHX[ VXU XQH SHUVRQQDOLWp SDU VLqFOH /H ;,,qPH VLqFOH QRXV

DSSRUWH $OLpQRU G¶$TXLWDLQH UHFRQQXH DXVVL ELHQ SRXU VHV
TXDOLWpV GH VpGXFWULFH TXH SRXU VRQ VHQV GH OD SROLWLTXH RX VHV

JRWV OLWWpUDLUHV$X ;,,,qPH VLqFOH %ODQFKH GH &DVWLOOH
LPSRVH VD PDUTXH HQ JUDQGH SDUWLH SDU OD UpJHQFH TX¶HOOH

H[HUFH j GHX[ UHSULVHVPDLV DXVVL SDU OH IDLW G¶DYRLU GRQQp
QDLVVDQFH HW pOHYp OH IXWXU VDLQW /RXLV ,O IDXW DWWHQGUH OHV
GHUQLqUHV DQQpHV GX ;,9qPH VLqFOH SRXU YRLU pPHUJHU VXLWH j
OD PDODGLH GH &KDUOHV 9, OD SHUVRQQDOLWp WUqV FRQWURYHUVpH GH

VRQ pSRXVH ,VDEHDX GH %DYLqUH (QILQ DX;9qPH VLqFOH OD

GXFKHVVH $QQH GH %UHWDJQHpFOLSVH OHV DXWUHV UHLQHV HQ
GHYHQDQW SDU GHX[ IRLV UHLQH GH )UDQFH$OLpQRUG¶$TXLWDLQH HVW O¶pSRXVH GH /RXLV 9,, URL GH
)UDQFH SXLV GH +HQU\ ,, 3ODQWDJHQrW URL G¶$QJOHWHUUH

%ODQFKH GH &DVWLOOH PDULpH DX IXWXU /RXLV 9,,, GHYLHQW
UHLQH HQ

(Q j OD PRUW GH /RXLV 9,, HW HQ GXUDQW OD FURLVDGH G¶(J\SWH
GH /RXLV ,;

,VDEHDX GH %DYLqUH HVW O¶pSRXVH GH &KDUOHV 9,

$QQH GH %UHWDJQH pSRXVH &KDUOHV 9,,, HQ SXLV /RXLV
;,, HQ4XDWUHUHLQHV GH )UDQFH VHXOHPHQW HQ TXDWUH VLqFOHV
DXUDLHQW GRQF PDUTXp GH OHXU HPSUHLQWH OD FRQVWUXFWLRQ GX
UR\DXPH " &H VHUDLW IDLUH LQMXUH j GH QRPEUHXVHV VRXYHUDLQHV
TXH GH OH SHQVHU %LHQ TX¶H[FOXHV SDUFH TXH IHPPH GH OD
VXFFHVVLRQ DX WU{QH ELHQ TXH VRXYHQW pWUDQJqUHV DX UR\DXPH
GH )UDQFH OHV UHLQHV GH )UDQFH GH FHWWH ILQ GX PR\HQ kJH VH
VRQW LQWpUHVVpHV DX JRXYHUQHPHQW HW RQW SHVp VXU OHV FKRL[
SROLWLTXHV GHV URLV TXL VH VRQW VXFFpGp
&¶HVWDX WUDYHUV GH GHX[ GH FHV UHLQHV TXL GDQV OD
PpPRLUH FROOHFWLYH Q¶RQW SDV ODLVVp GH WUDFHV SDUWLFXOLqUHV
TXH QRXV DOORQV WHQWHU GH OH PRQWUHU &HV GHX[ UHLQHV -HDQQH

G¶(YUHX[ HW %ODQFKH GH 1DYDUUH RQW GHV SRLQWV FRPPXQV
LPSRUWDQWV FH TXL UHQG OHXU pWXGH LQGLVVRFLDEOH (Q HIIHW HOOHV
DSSDUWLHQQHQW WRXWHV OHV GHX[ j OD SXLVVDQWH IDPLOOH G¶(YUHX[
1DYDUUH -HDQQH pWDQW OD WDQWH GH %ODQFKH HW RQW YpFX
SUDWLTXHPHQW WRXW OH ;,9qPH VLqFOH DORUV TXH OHXU UqJQH
SHUVRQQHO D pWp WUqV FRXUW WURLV DQV SRXU -HDQQH XQ SHX SOXV
G¶XQ DQ SRXU %ODQFKH -HDQQH YLHQW DX PRQGH YHUV HW OH
TXLWWH HQ DORUV TXH %ODQFKH QpH HQ V¶pWHLQW OH
RFWREUH &HWWH SpULRGH TX¶HOOHV WUDYHUVHQW HVW
H[WUrPHPHQW ULFKH HQ pYqQHPHQWV SROLWLTXHV PDMHXUV
H[WLQFWLRQ GHV &DSpWLHQV DX SURILW GHV 9DORLV GpEXW GH OD
JXHUUH GH FHQW DQV DYHF VRQ FRUWqJH GH FULVHV SROLWLTXHV «
&HV GHX[ VRXYHUDLQHV j HOOHV GHX[ YRQW FRQQDvWUH SDV PRLQV
GH KXLW URLV HW GL[ UHLQHV GH )UDQFH GLIIpUHQWV &¶HVW GLUH OD
ULFKHVVH GH FHV GHX[ GHVWLQV GH UHLQH HW GH IHPPH DX PR\HQ
kJH9RLU WDEOHDX JpQpDORJLTXH SDJHère
1 PARTIE

La reine de France

à la fin du moyen âge


/D UHLQH GH )UDQFH j OD ILQ GX PR\HQ kJH HVW DYDQW
WRXW OD IHPPH GX URL (Q HIIHW HOOH Q¶H[LVWH TXH SDU OXL
$XFXQH IHPPH Q¶D MDPDLV VXFFpGp VXU OH WU{QH GH )UDQFH j XQ
URL FRQWUDLUHPHQW j FH TXL SRXYDLW VH SDVVHU GDQV TXHOTXHV
JUDQGV FRPWpV ,O IDXW GLUH WRXWHIRLV TXH OHV &DSpWLHQV Q¶RQW
TXH WUqV UDUHPHQW FRQQX GHV SUREOqPHV GH VXFFHVVLRQ &HOD
OHXU HVW SRXUWDQW DUULYp j GHX[ UHSULVHV /D SUHPLqUH IRLV
F¶HVW HQ ORUVTXH /RXLV ; PHXUW VDQV DYRLU DVVXUp GH
GHVFHQGDQFH PDVFXOLQH ,O Q¶D DORUV TX¶XQH ILOOH -HDQQH HW VD
IHPPH &OpPHQFH GH +RQJULH HQFHLQWH GRQQHUD OH MRXU FHUWHV
j XQ JDUoRQ PDLV FHOXLFL QH VXUYLYUD TXH TXHOTXHV MRXUV
4XHOTXHV DQQpHV SOXV WDUG OH PrPH VFpQDULR VH UHSURGXLW
/RUVTXH &KDUOHV ,9 GpFqGH VXLWH j XQH PDODGLH HQ LO
Q¶D TXH GHV ILOOHV /j DXVVL -HDQQH G¶(YUHX[ VRQ pSRXVH HVW
HQFHLQWH DX PRPHQW GH VRQ GpFqV PDLV HOOH GRQQHUD OH MRXU j
XQH QRXYHOOH ILOOH /RUV GH FHV GHX[ FULVHV GH VXFFHVVLRQ XQH
IHPPH DXUDLW SX PRQWHU VXU OH WU{QH HW DVVXPHU WRXWHV OHV
SUpURJDWLYHV GX SRXYRLU HQ WDQW TXH UHLQH GH )UDQFH 0DLV OD
UR\DXWp HVWLPD TX¶LO YDODLW PLHX[ WURXYHU ©XQ VXFFHVVHXU GX
F{Wp GHV KRPPHV PrPH VL FHV GHUQLHUV DYDLHQW XQ GHJUp GH
SDUHQWp DYHF OH URL GpIXQW PRLQGUH TXH FHOXL G¶XQH
SULQFHVVH ª,O VHPEOH GRQF DFTXLV GDQV OHV PHQWDOLWpV GX
;,9qPH VLqFOH TX¶XQH SULQFHVVH QH SHXW GHYHQLU UHLQH GH
)UDQFH DX VHQV G¶LQFDUQHU OD UR\DXWp 3DU FRQWUH HOOH SHXW WUqV
ELHQ UpJQHU HW FRQGXLUH OHV DIIDLUHV GX UR\DXPH HQ H[HUoDQW

XQH ©UpJHQFH ª /RUVTXH 3KLOLSSH$XJXVWH GpFLGH HQ
GH SDUWLU SRXU OD WURLVLqPH FURLVDGH F¶HVW j VD PqUH $GqOH GH
&KDPSDJQH HW j VRQ RQFOH O¶DUFKHYrTXH GH 5HLPV TX¶LO
FRQILH OD FRQGXLWH GX UR\DXPH GXUDQW VRQ DEVHQFH &HWWH
© UpJHQFH ªGXUHUD WRXW GH PrPH GL[KXLW PRLV $ QRXYHDX


/H WHUPH UpJHQFH HVW DQDFKURQLTXH
ORUV GX GpFqV GH /RXLV 9,,, F¶HVW XQH IHPPH TXL FRQGXLUD OH
UR\DXPH GXUDQW OD PLQRULWp GH /RXLV ,; %ODQFKH GH &DVWLOOH
VH WURXYH DORUV LQYHVWLH GH O¶HQVHPEOH GHV SRXYRLUV G¶XQ URL
&HWWH ORQJXH UpJHQFH G¶XQH GXUpH GH j DQV V¶HVW
HVWRPSpH DX IXU HW j PHVXUH TXH /RXLV ,; JUDQGLVVDLW HW D
FULVWDOOLVp EHDXFRXS GH FULWLTXHV DXWRXU GH OD SHUVRQQH GH
%ODQFKH &H TX¶RQ OXL SDUGRQQD OH PRLQV F¶HVW ©G¶rWUH XQH

IHPPH HW GH VXUFURvW XQH pWUDQJqUH ª 3RXUWDQW ORUVTXH /RXLV
,; j VRQ WRXU SDUW HQ FURLVDGH F¶HVW j QRXYHDX j VD PqUH
%ODQFKH GH &DVWLOOH TX¶LO FRQILH OH SRXYRLU (OOH O¶H[HUFHUD
SHQGDQW TXDWUH DQV HW GHPL /RXLV ,; OXL GRQQH WRXV OHV

SRXYRLUV PDLVLO HPSRUWH WRXWHIRLV DYHF OXL OH VFHDX UR\DO FH
TXL OLPLWH OH U{OH GH %ODQFKH HQ O¶HPSrFKDQW GH SUHQGUH GHV
GpFLVLRQV GH WURS JUDQGH LPSRUWDQFH
/H U{OH SROLWLTXH TXH SHXW rWUH DPHQpH j MRXHU XQH UHLQH GH
)UDQFH SHXW V¶DYpUHU FRQVLGpUDEOH PrPH VL FHV H[HPSOHV VRQW
UHVWpV SHX QRPEUHX[ &¶HVW SRXUTXRL OH FKRL[ GH O¶pSRXVH GH
O¶KpULWLHU SUpVRPSWLI GH OD FRXURQQH HVW XQ DFWH G¶XQH JUDQGH
LPSRUWDQFH HW FKDTXH URL D FRQGXLW XQH SROLWLTXH
PDWULPRQLDOH QRQ VHXOHPHQW SRXU OXL PDLV DXVVL SRXU VHV
SURFKHV* 6LYpU\%ODQFKH GH &DVWLOOH 3DJH
qPH
2UGRQQDQFH GHV URLV GH )UDQFH GH OD UDFH 7 S
1) Comment se fait le choix des épouses des
princes de France.

/H PDULDJH SRXU OD IDPLOOH UR\DOH FRPPH G¶DLOOHXUV
SRXU OHV IDPLOOHV QREOHV HQ JpQpUDO HVW DYDQW WRXWH FKRVH XQ
DFWH SROLWLTXH (Q FHWWH ILQ GH PR\HQ kJH WRXV OHV URLV TXL VH
VRQW VXFFpGp VXU OH WU{QH GH )UDQFH RX OHXU ILOV DvQp RQW SULV
SRXU pSRXVH XQH IHPPH TXL SRXYDLW DSSRUWHU j OD FRXURQQH
VRLW GHV WHUUHV QRXYHOOHV VRLW XQH DOOLDQFH UHQIRUFpH YLV j YLV
G¶XQ HQQHPL H[WpULHXU VRLW OD SDL[ HW OD SURVSpULWp GDQV OH
UR\DXPH VXLWH j XQ WUDLWp VRLW HQFRUH XQH DXWRULWp SOXV JUDQGH
VXU OHV JUDQGV VHLJQHXUV IUDQoDLV © /HV ILOOHV HW ILOV FDGHWV GX
URL VRQW G¶XQ JUDQG SUL[ HQ WDQW TXH SDUWHQDLUH SRXU V¶DVVXUHU

OD ILGpOLWp GHV JUDQGV EDURQVª 0rPH FHX[ TXL VH PDULHQW
FRQWUH O¶DYLV GH OD IDPLOOH UR\DOH VXLYHQW FHV SULQFLSHV /H
IXWXU /RXLV ;, Q¶DJLW SDV DXWUHPHQW ORUVTX¶LO SUHQG SRXU
pSRXVH &KDUORWWH GH 6DYRLH FRQWUH OD YRORQWp GH VRQ SqUH
&KDUOHV 9,, ,O QH FRQWUDFWH SDV XQ PDULDJH G¶DPRXU PDLV
HVVD\H GH UHQIRUFHU VD SURSUH SRVLWLRQ 3DUPL WRXV FHV SULQFHV
TXL GHYLHQGURQW URL FHUWDLQV DX PRPHQW GH OHXU PDULDJH
Q¶DYDLHQW DXFXQ HVSRLU GH SRXYRLU XQ MRXU JRXYHUQHU OH
UR\DXPH /H IXWXU 3KLOLSSH 9, ORUVTX¶LO VH PDULH HQ
DYHF -HDQQH GH %RXUJRJQH QH SHQVH FHUWDLQHPHQW SDV IDLUH GH

VD IHPPH XQH IXWXUH UHLQH GH )UDQFH /HV URLV GH )UDQFH
GRLYHQW GRQF VXUYHLOOHU GH WUqV SUqV OHV DIIDLUHV GH PDULDJH
SRXU HX[ PrPHV SRXU OHXU SURFKH PDLV DXVVL SRXU OHXUV
YDVVDX[ &¶HVW XQH YpULWDEOH SROLWLTXH PDWULPRQLDOH TXH
FHUWDLQV PHWWHQW HQ SODFH 3KLOLSSH$XJXVWH HVW FHUWDLQHPHQW


- %DOGZLQ3KLOLSSH$XJXVWH SDJH

$ FH PRPHQW LO Q¶LQWHUYLHQW GDQV O¶RUGUH GH VXFFHVVLRQ TX¶HQ ORLQWDLQH
SRVLWLRQO¶H[HPSOH OH SOXV EULOODQW GDQV FH GRPDLQH 1RQ VHXOHPHQW LO
RUJDQLVH OHV PDULDJHV GH VHV HQIDQWV HW SURFKHV SDUHQWV PDLV
DXVVL OH PDULDJH GHV KpULWLHUV RX KpULWLqUHV GH VHV SULQFLSDX[
YDVVDX[ QRWDPPHQW GHV JUDQGHV EDURQQLHV GH &KDPSDJQH
GH )ODQGUH GH %UHWDJQH HW GH %RXUJRJQH
6XUYRORQV XQ SHX FHV ;,,qPH ;,,,qPH HW ;,9qPH
VLqFOHV SRXU QRXV UHQGUH FRPSWH GH OD PDQLqUH GRQW OHV UHLQHV
GH )UDQFH RQW pWp FKRLVLHV HQ FRPPHQoDQW SDU 3KLOLSSH
$XJXVWH HW ,VDEHOOH GH +DLQDXW
/H PDULDJH GX IXWXU 3KLOLSSH$XJXVWH D pWp SUpSDUp
SDU 3KLOLSSH G¶$OVDFH GpVLJQp ©WXWHXU ª GX MHXQH SULQFH SDU
VRQ SqUH /RXLV 9,, PDODGH HW YLHLOOLVVDQW /H FKRL[ GH
3KLOLSSH G¶$OVDFH FRPPH WXWHXU pWDLW GHVWLQp j DWWpQXHU
O¶LQIOXHQFH JUDQGLVVDQWH GHV &KDPSHQRLV UHJURXSpV DXWRXU GH
OD UHLQH $GqOH GH &KDPSDJQH 3KLOLSSH G
$OVDFH GRQW OH U{OH
GH FKHI GX JRXYHUQHPHQW GX UR\DXPH HVW GH SOXV HQ SOXV
SURQRQFp WHQWH XQH DOOLDQFH PDWULPRQLDOH HQWUH OH MHXQH
3KLOLSSH HW VD QLqFH ,VDEHOOH GH +DLQDXW /H FRPWH GH
+DLQDXW SRXU VD SDUW V
pWDLW GpMj HQJDJp GDQV GHV DOOLDQFHV
PDWULPRQLDOHV DYHF OH FRPWH GH &KDPSDJQH &HWWH DOOLDQFH
VL HOOH DERXWLVVDLW DXUDLW HX SRXU HIIHW OD IRUPDWLRQ G
XQH
GDQJHUHXVH FRDOLWLRQ FRQWUH OH URL GH )UDQFH GRQW OH GRPDLQH
ULVTXDLW G
rWUH TXDVLPHQW HQFHUFOp SDU OHV SRVVHVVLRQV GX
OLJQDJH FKDPSHQRLV FRPWp GH &KDPSDJQH 6DQFHUUH %ORLV
&KDUWUHV