//img.uscri.be/pth/81bc118113b7abc668aa00b25202bce7c9eb8b05
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

La colère, une passion politique ? (Volume 3)

De
296 pages
Dans ce volume 3, les apports ont été élaborés à partir de questions de la politique et de la recherche en philosophie contemporaine. Qu'est-ce que la colère quand on la confronte à la justice, au socle de l'égalité, à la dynamique de la soumission et de l'insoumission et à la résistance ? Colère de qui ? Comment et pourquoi sommes-nous en colère ? Comment lire la colère prise entre explosion qui fait peur et impuissance, manque de souffle (desaliento) qui angoisse ?
Voir plus Voir moins
LA COLÈRE, UNE PASSION POLITIQUE ?
Colère, courage et création politiqueSous la direction de
Marie-Claire Caloz-Tschopp
Volume 3
LA COLÈRE, UNE PASSION POLITIQUE ?
Colère, courage et création politique

Actes du colloque international
de théorie politique

Université de Lausanne
Institut d’Études Politiques et Internationales (IEPI)
23 – 24 – 25 avril 2010

© L'HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-54505-2
EAN : 9782296545052
UHRO W& QHH +DLVPH 5DFL
HQ VXHWD\LVWHHVVD 3RqWH
DTQGPLHFOSJ
GW 0
GOFQPUD H QH RXV DSSUHQGUD
QRQSOX ULHQjYRXV
/D VH pSRQ GHV V HPPH DX DFLV
LGO
HQJHQGUpV SDU GH HOOH XGHV WWLW 6L YRV QV WLR UHOD X[ XWUH G?
W HVVRQVOHV LTXHG?XQ
PXU QWUH FR HTXHO V QRX WRQV RX WHV HOOHV QH YLHQQHQW RQ
S IXWXU
/IGOPMDSFXEF
PRUFHDX SDU PRUFHDX ORXUHXV PHQ GRX SRXU U RXYRL XWLOLV HU SOH
X[ WLRQ WD QLIHV
XWUHV QRXVPHPrV RQVFUHQRWVXUVUVLVWR
OD F
2XWVGHU6LV'HO? JHGHO ODUpGH I PPH U?PHLV (VVDLV URSSVG?$XG
/RUG H OLVPp PD YH0D *H
XVVHHGOHVEQJRLSHVDXUDDIDDWLDVGHDUHqHOXR0FLVOVHVIIGUTDRHUSUDIWHVGUVWLO?PXQQHLOVIFDHUGOHWD/XU?DDQPSHHRXUqFYHUWUDHHRUO0qVUHHVVHD?DDVGLHSQOHDVQULXF[PXU?QFGGDUYFHpDXjUDGVEGDUUPVH-IjRHRFVUpGVoURH?WUPHHDFLLpVPHUHHpPGH"D?VRGHISOUpDLUDQPPVPHGVHUVISHUVpHH0WHUVGSVrGUGWHVRJPGD?LHGHWFHjPHHVFGDHSVWDVRHYpV4FXIJSUVULpUXVQUQ/VGFHpVPLVUqHUUUXUHPHPXDIRHQFHRQDXG0QDV?FLVGVU?pDHDVRHHQDU$DpWLVXHUQDXXHUQDVXWVPHHHQVUWLUUVVpULDSPVUSDUUV?FW-DIVQFDWGHXVEHU,p2HSUHUWRqPDQMXFUHHV
S
DQFHLQVWDOOpHHQWUGLV HI 1RL HV
FHWWH H HW LDQFHPpI FHWW H H O?RU JLQH XHOOH LF HU LHO" qV WU LYHDX DX W Q?HV
DYHF FRPPXQLT XHU j pWLFHQFH FHWWH GH RQ LV OD TXHOOH LV
FHV H LRU pHV LQWp SHU LR TX?DX[ H H[LV X HW FLVPH X HVH[WpULHXU
RQWHU VH H DFLOH SO XV W HV LFHDWU rW W JLHVpQHU
PH V LQHPHQW
HqU DU FHWWH GpWHLU DQDO\VHU ? DL DSDFLW pV RSU GH LRQDWDOLV
OD RQW UH
???

H XFXQ
GpIUpDFWLRQVLYHV XO QV HW SRX FXOSDELOLV SDELOLWp U SDV
pSDU DW FHLH KLUFR PPH DLV DQFHRLVV FU HRSU SRXU ROqUH PD H[SULPHU
SS ULV M?DL TXH DQLqUH PrPH OD GH UDQ LU XU XWLOL VpV H HXYHQW TXL
TX?HOOHIDL S SHXUV RQWGHV RMHFWHXU V WQDvWUHHQ YRXV DORU DWWLWXGHV PDFROqUHHWO
FHV OqWHQW PPH
pV SWLR QV DX[ HW DFW [ FLVWHV WWLWXGH X[ SRQ XQH HVW HROqU
WUDKLV HWGHODUpFXSpUDWL
GpIHQVLYHV DFWLRQ V GHV \SHV WpURW DLWWU QWV XYDLV
LOHQFHDFLDX[GX O?H[FOXVLR HVHLPPXDEOH QFROqUYLOqJHVMX JpV
ROqUH OD j UpSRQGHQW TX?HOOHV LJQLILH PH
ROqU FHWWH GH SHXU 9RW H SSULV
SRL OH DU D\p LOHQFH HQ FHO D WR XW DLV MH RL HI$XWU
YLH PD H SDUWLH QGH
HQ j DSSU HQDQW HQ QRX UU VDQW P?HQ Q O?LJQRUDQW Q HROqU FHWWH YHF YpFX
?DL ROqUH OD HVW H FLV X SRQ D H FLV pSRQ GHQW HV
?XYUHHQDQJODLVSDUWLHOO PHQWWUD XLWHHQIUDQoDLV
HU VL 6LVW XW GHUSTOGGPPYGO GW
EDQGHV QpHV HVVL W OHV UDPPH SURJ V RUD ? ? -H Q?
UG UH PPHSRXUQ RW UQLGHP TXH SRXUOHGL
VHV EUD W RQ VUJ V VRXUG V VHVXU Rs
SXL UG UH VH VVH
UH LPHUD
VP S
PSHUDWUHRVVLqV
UXUH UH OH
3XP
?
?
FQ
PjOOOI SFV
(VVDLV URSV $X H
/RUG H
%OHUGVLQGHQRPVIV-jOPWVURIHDGVVVGU[UoQIWVGXV2UV3VXSGOVDPGUGLDVWG/XPD3HW?XKEHGQGLH?GH$HPLRV?HQ$IQFG\VjD3YSDVVROVVLQWVRVUpHG-RVjLRRVVRUSWFOHXLQHJDQPGVRKLKWORQ?RWX?OURP3HVjWILUUVUPDHHPRPWHIUQVGSVVSWV?6DFHKHD-DpGGVHUVjDHFDUPOHGSGHDVFLRNOEHQQVUHWFIGHGpHI1DLLOVV/D?VR-GULIGLUDGSQVOIF&QUVHXVVSIVSRXVFVPHUVQRQSHWLFW$FRUVSVVpTXLKSpSRXUrUODYQQHLJHW'?XQVFR{DWWpPXQDPRVQVDUDWFOPLMDRVHQRUFPHHHWOUIFHWXEDHU[VWHWWWDHGXETXQLQPGUDVH(P6HULGIjDUUVJGXVRUQHPLQHJUpYDHHQXDDVVDRVQQRJXDPDHVHHWHV?HSHVGFSHVWHRD\?DRPQVHVXpUWGOVJHWVDHRFVPDIV(HGVIVPXHDRQVRQRED-L-HHQFVURWW
*HQqYHpGS0PDPpOLV
FROqUH HW QHKDL RLUH HVHP [ \HX HV QV \HX /HV? 6LVWHU HUVLG
DXW HHFKRV U XQGpV GHPRU WGHODSHU XQGp QQHKDwHSDV UGHYLH SRXU
W F?HV DLQH OD 2U DLQH D pHFU D TXL FH TXH HJDUGH QH W HqU HQ DLV DYDQW
HQ SDV HJDUH H FH RU GH W\SH H pSDVV OH XLUGpWU HXW (OOH XWXU GH SDV Q?D
HW DYHXJOH HV ROqU
DLGH QRXV OR TX?HOOH WLOH OqUH D OLPLWpH rPH TXDQG
DLV KDLQH D TXH H WLO OXV XPDLQH JHV OD GH LQDFKHYpH FHWWH TX?XQH W Q?HV
FXOSDELOLWp OD PPH FR OqUH OD RXU DQW ULOODQWH HW KDXW H RXMRX ODPPH G?XQH
OH HOOH YLH PDLQW LHQW H FROqU OD HXOH TXH PEOH H LO DL YU H RL
DJHODFROqUHQHGpWUXLW$O?XV /DKDLQHSDV L?
/DKDLQHS TXHMHQ?RXEOLHPDLV UDLMDPDLV\HX[6HV6HV QDULQHV GLODW pHV
SDV FRPSUQGV H MH TXH HUSDVV H GH YLHQW H KRV 4XHOO RFKpH"DFFU pH W HV
OHWp TX?X H HXW rWU F{ HX[ DQWDOR QV HV M?H[DPLQH FDFKHWWH Q PDO
LW M?DL TXH FH SDV DLV MH XL TXH LW FH TXH TXRL H LU GH HXU DL pFKDQJp
qU PD j SODFH D GH HLU SRXU {Wp GH LWH JOLV H MH N<RU
H(QERQQHHQIDQWGHODYLHOO HQpHHWJU 1HZQGLH FHWWHUDPHTXLILOHjWRXWHDOOXU
GH SRLJQpH QH DFFUFKHU OOHU SRXU HPEODQWU WH WR XWH OqYH H OOH TXDQG YLVJH
XU D PDQWHDX RQ YHF RXFKHU YHXW H TX?HOOH PRL W F?HV
LHQQ?HVUDLQHQ H MHUp TXHXGDLQ WV pFDUTXLOOpVH DOLV
\HX[LODWpHV W LQHVpYLDUPH DJHU HHQWU LQ RXMRXU GDPH OD \HX[ OHV OqYH
MH 4XDQG pFDU DXV L LUH MH F GpJR?WDQW
GRLW D H[S UHV RQ RQ DIDUG XQ REDEOHPH ? QRX V HQWUH
LqJH OH XU YRLW TX? HOOH G?KRU EOH H KRV TXHOTXH FH YRLV QH H HJDU H HF
FRXS ?X Q HOOH YHU WHDX OH LUH (OOH IRXU UXUH H DQWHDX EHDX RQ WRXFKHQW
HXV L H SDQWDORQ QRXYHD [ PH V ?HQGU LW SLQFH YLHQW JDQWpH DLQ 6D
PLHQ OH DvQDQHQWU ?REV TX?HOOH SHQGDQW ULPDFH OD
LW ERXFKH D GpYLVDJH H IRXU UXUH GH TXH WR XQH YHF PPH XQH O?DXWU 'H
XUQDO H OLW LHXU
OLEUHHOOH\SHXSUqV H0DPqUHDSHUoRLWXQ LqJHj G?KLYH YrWHPHQWV UODUDPHWD JX
HV KX PLGH HXU
PqU D GH H PDQFK OD ?DJULSSH -H +DUOHP LRQ GLUHF $$ PpWUR GX OLJQH /D
G?RXW LOV SDV DYDLV
OHV HW LHX HV HV LPDJ OH HW LOP OHV HW MRXUQDX[ OH GDQ O?pFKR XYDLV ?HQ
TXHMHSHX[YRLU
HSXL V DQFV H
DLQH OD H HW L GpQ X XYHQLU H DV Q?DLPH H KDLQH H SDUHU SDV ?DLPHH WLT QSROL UpDWL HHWF XUD &ROqUHFR
HU 6LV ,'( 287 FLVP5DH LWV UD HH[ ROqUHHW&LQ +D
3UpID
TXHGLUHLRQGXFUH ROOR ULH 30D +23 /2=76&
ROqUH" KRLVLODF LUF RLDYR TX 3RX
UH ULH 30D23 /2=76&
KHUFKH RXUXQHUH 4XHVWLRQVS
/LEHR/, 5233, HVT VS ROqUHG HLOOHUODF pY UHVLQRQ HID4X
LQD,0 1,66 FROOHFWLHROqUHF
ULQD66$)$)D HWRX VHQWHQ PRGOH HV
HGO?LQOLWpFROqUJD HODYLYD FH*DU HUVD UG JD
l WH qUHDEVH /DFRO
HVXOT HWT G VHIIHWHVH
IIHFWHUOHSROLWLTXH 'pV FROqUOD HVGVVD 3X
0XULH 7 *,/ H PD KX LWp JQ HGOD UYLF WLJRQ$QD ROqUHGF
PRUWV SHFWGHV jSURSRVGXUH
DOS SANTOS Fabian,
LRQ QWD UpV UHSHQ \WKHFKDUU~
WF(FW+/V5RX,5QHLQ=8XL(DLO&3UUU$LLUQ&7OHGFQQRRX(H7RDRXq$W&LXVLVV?VR$PPFHqLH&V9R(5D"SDLUHWRWR65HpJ)VG3P/P1H2V0HUDWYH3Q&,H,XQH/Q(L,O(HUUDDDJ"OLHQ&27%]5H9ROXPH
OHP
OqUH /DFR WUHO? FR EOL 2/ $$QG HD

&K LV WLDQH 92//$

D0$8(5 DQXHO0 /XFLD

)DL HOH UDQGpFDUWHQWUH G
"
OOHQWH XVQQR
&ROqUHS pVLHS XLVVDQFH pPRLUH P

Oq XUDJHUH &Up DWLRQSR OLWLTXH
WURGXFWLR JpQpUDOHDXYRO XPH
H 6(/ $QGUpS URIp PpULW GHSKLORV SKLH8QLYHU Wp 61LF &15
PDEOHGHV HVWLqU
&2/(5(81 $66 21 2/,7,48("
7$%/('(60$7,(5(6DVVLRQVSRO LHGHV KpR XQHW U [SR ULD Wp0DWp JDOL 6RFOHGHO?p
UUH 3L )QQHLD 0D WLqUHRQ HVIU UHOLWpFpJD
UG GRXD (//( /58'(
VVLRQVS OLWLTHVSHG pRUL WKUXRX[SWpULD0D
5-H1'(,'/()5
RPDLQ/(&KDUOHV 0?%( RQ OOHVHOUpVLVWDQFHFXOWXU
N32/0$ UKH VWRS UL& HG pWHQ O
LQVFLRQ
HVGHVDXUV(,DWLqR//(HXW%V(XVQpHR5DWOLFDUSGUFRX$X/HXVU/P/QRHVHDHWUHVYROXXVPPH$$QUpU
+00/DUXFD4XHOVXMHWGHODFROqHUKHP"Q1Y7DEOHGHVLV/&?ODOHHR'\DQQ&H

SV FKRO DOLVP RJLTXH GHFRQIOLWFROO FWLI3 Wp XUXQP UL
QWLQGLYLGXHOIDFWHXU
GHODMXVWHFROq UHjO?DFFHSWDWLR QGH O?DOWpULWp
*HQU HWUDQVV H[XDOLWpHW GLDWLRQ P 6$19$-$/&$5 (=) DQGR
LOFDU $P DEUDO
LQHGXSRFH OqU &R SOXULH OOHHWSUp 57,1
GHODOLEp DWLRQjODIR GDWLRQSROLWLTXH
LWL QGHVDIIHFW DWLR *( 5$5 9D pULH/?HVSULWGH UpY OWHODSR


/XWWHV WpULHOOH VHWOXWWH VLGHQWLWDLUH

LT XHV$&( 35()
DWVGpFOPR HFRO WV(FO
1LFH 6 15 p& YHUVLW KLORVRSSLH pULWHG pP VVHXU 3URIH
OGO
RQ UURJDWL ?LQWH
VVL LQJUOLH LQDLJ TX?R XRQo UJ U SD UH ULH0D
GLH WLYH SRUWD
WHVVSp KHUF V RX QLYHUVLWDLUHV GH RXV GUH W GH
PLYHDHpDWPO
O IXW L DLQ Op UDSSH W PRQWUp TXH UURJDWLR ?LQWH
SSOG V
VUp V
V LVWH HW QV LH SROLWL QpROLE
RL 3RXUTX D FROqUH TXL VW QH RQ DVVL RX XQ IHFW DI DUHPPHQWQ
HOOH Wp SULVH U SRX QW SRL GpSD UW" UTXRL RX XQ HO EXW TXL
FWXUHID QX PD
GH HWHV WULV LO RGXLW SU HW XOWLSOLH GH V WLRQ XD R
HVW LTXHPHQW VWR KL EO ILD WL YRLUH HQW VRX WH GpW RWUH ?OF
Q XLW SURG SDU OHV PPHV KR U SRX
DWLRQ ILQLH VW
VHSVDVWWYOSGGOILWVIGHDVVHODHXYjPVESXGVDFKUVWDWOOVFHSOHPHUWQURpVUDQQLVpUSU8GXVF,H&QORDULSPU&V1XVHXPMVpV7UQUVQWS"WFQGWDXHDLG?FIH?PWGVSDGDSVVPLV?UPGVVDHUJ8HUpHPDH?VUDLGRUVHRDUGpVLDVOVFHPXRQXHGWUQHRWRVW?LLHHVWPVXPRGHpKRPGUVLGpRXWQFLGDPLVHHWWHSQVIVLpHDVGGUHWVVRGWWUpKIDGVVOVHVRSDOGURUWGD"VSWVGURVXUVHpPHFULQOKDUHFWL$QGUp7RVHODVOHLDVDXSRFUGDLQXHUHUYLXVWHOHVUGR3WHSHLGLDWVSRGUPSGMVJUQqHDHV/pVWFHWWRQUVXQVDHOUIUWSJPpLPSDQHHIHFvGHp&HFFWHL[WHVHGXHS

PDQLI OH SHUPHWWH SRXU HQFHH[LV OHXU LWHDEU SRXU HX[ SDU
DELW DEOH rW FRPPX SDFHO?HV j QYRLH RQGH GH
TXL FH GH DXHOj pH OLPLW QWUYp H DYDQWDJH WRXMRXUV HV XO WLWXGH FHV H HUSHQV
W G?DJLU SXLVVQFH
XQH W PRQGH 1RW H HV H HW KRP PHV PXOWLWX HV GHV SRXU
LQWROpUDEOH OXV HQ OXV H HYLHQW TXL FHOOH G?pSRTXH LWXDWLRQ QRWU j H qU pI (OOH
FKRL[ FH H JLQH j HVW PDMHXUH DLV RQ QH ULVWH SDV LRQ DQWKURS ORJLHGHV
QH GDQV ?HQUDFLQH
OHPRQGHjO?DEvPH
RQGXL TXL DX[ pFRQRP HV FHOOH FRPPH SURFODPpH
DXWR H FDV G?XQH RSSU pWp D DV H HQFHV FRPSpW FRPSpWHQW pWHQGX SU
DX[ PHWWUH j DYRLU DQ DXWUHV GH V W QV HV H[SpULHQFHV
Gp RF UDWLTXH pHOOHPHQW SROLWLTXH
VL qFOH GX GpIL X[ pSRQG UH GH
H XU HV HQ FLYLOH OH VRFLD SROL LTXH FLWR\HQQHWp G?XQH DV VLRQQpH TXrWH D DU XQLV
pWDLHQW WDQFH LV VV pWX GLDQW FKHUF HX UV DUWL HV LOLWD WV RX TXH DLW PSOH
DWLR QDOLWpV HXUV OXV
pODERUDWLRQ OHV HW RQGH QRW H YLROHQFHV HV YLFWLP HV H FLDX[ G?DFWHXU
OpFKL PRLJQDJHV Wp OHV XW V OHV DU QV OHV \E LGDQW HW rODQW HQ WLWXpHFRQV
HVW QF\FORSpGLH FHWWH O?DEvPH j RXUVH FHWWH j LVWDQFH GH YRL V GHV
HQF\FORSp XQH pDOL GH PL HU RUWH TXHOTXH Q ROORTXH &H
RQpTXLSHHW ?H TXLVWHQXj DQQHGX /DXV DX DYULO
HW VFK DOR]7 RSS
FROORTXH XQ XW TXL FH H YROXPHV OHV DUFRXUW TXL LOLWDQWH PDLV LQTXLqWH
HOOH pROL PH EpUDOLV OH W TX?HV PR H X WDOH FRQFHSWLRQ
FHWWH DU pFKLH UpI W OLTXL GH PHXSHUFDSLWDOLV OH SDU LPSXO pH PRQGLDOLVDWL RQ
H RXU ?LQYHU U DSDEOH SR OLWLTXH pDWLRQFU XQH j DJHFRXU
HW FRXUDJH DX ROqUH OD GH RQGXL UH XV DXMRX G?KXL SRXU DLW KHPLQ 4XHOV GX SRLQW
PGO
WWVH VRQ RQWPPHVPHVWKRP QRPEUHVHV
IGHSXFYjOU
TV SGF
WH WULV SULYLOqJH W VH RLH QW V QX
GOJ
RED V VPHUD W V V V XHUUH TXL
FRQWUH UHVHVRQV GHVRSXODW
WLVDGpGpWLRUDRF
VVDQFPSXL
XUGKXL VRQ VL V UVH V VUDRQ UH
HV 'L LUD $HMGGFFT VL
UjF
KHHW FDWDVWURS TXL V RX YLHQQHQW GH GH QUDJp SDUF TX?LOV RQ W LVLVD
QF ULPHU VXSS OH
FVFW&
?
GLWLRQ RQ
VH QV VV
S HTVjUTHD
RQ UHUpYROXWL
RXSV G?pFODW /D
pHVGFTOSHHV RLU VGH V RQ UD TXL
IX F DVFIGF
jMRQGHVSH
DQ(UKRHHVJjXjVVWF?XLRUGQGHHPVVUUWXGHVVIHUWHXYGHRUODPURUHRUILHXQURXXpWGHHHjUWUVOOHpWHWDPGWX$RSSURRVOOIHVUDLHWHDq?VrQWFUHHWFX[VSO?RULLWpVVVDWUHOQ,HDSSTLHWODUOXWRLXSpjHIFD?GUHUSVUDRFG,XIFRWLWRQOWUSDVYFVYUDVJLUUHQHGUDIVLVLHWXW?UWGVqLOOFVRORHVVVHXQLGRVRVQFWWQHUHLMYGpLVDVHOWHQOUXHVWHDVFXLYVDRFVVHVLQLDUWRPQRHHKGHH+WVV,GVH\YJHLVDVXIWDHHHHGXVVQSWHLSOOHSVVOD/VHVXPUJXXVOjGWrOD,H'V?LYL,FVWLUPFHWVD?DXGHHSUDUHLXPHDUOUQHpXJOXVHOHUWGGLHLYDVFSLWWVLHPLFGRHPpQWDDWW$VMGHHWWYVDHJHVWDGHYQOGOpFPLLHTGXHDVFOQrLPW(VDVRXVrOOHFVDXQW?FUHHSUVLUGXMRU?VXHLHWURqUOHRRVqHLO?XUHRqHHWXHDWVFUVXVEjVHGTHVHVMQVUQ?VVVDFLVVOHWQHLXWUQWGGRQUVQHHVUUGVHUUDVDDGVVVIHVVVDHWVVLVXDEUHSHRjXFVVXUDpIVUHrHWPRjPQYX?FDWPHWHJULUHH[SOHLHVHpSOHQDUQHRKPHHWSGjQHWHQHV?VRH?GLDGLUDRLXVHFGPVLRURLUFTWHO6?D,GXLXXHIQVHGVVQQXSOWOHHWXFI?HXOVHVVXGEVHVGGFXHFOR?WLOHHpGHQGUWDD[HG

YHQJHDQFH QWLPHQ W HVV MDORXV H DLVQW Q DLQH FHW WH H pJDWLYHV pFLSURFLWpV
GHVF\FOHHGDQLQV W
TX FH WRX H O?HQFRQW j LPDJLQRQ pSURXY V RQV QRXV TXH KDLQH D GH GpYHORSSpH
H H HII Q FROqU OD HOOHrPH j EDQ RQQpH XYpH RPPH HW
XPHQWpH MXVLpH H
WU FHWWH HU LV H GRLWV UpIOpFKLUFRP PHSDV RQWUL WHGDQ XQW ULV HPR QGHHW
OOH QWLPHQHVV W H QWLPHQW RQ GH pYLGHQFH O? j WHQLU ?HQ SHXW H FROqU
FHV WHQLU ?HQ DQJHUX[ HW VRPPDL H WRXWH RLV DLWHU O
REpLVV ODGpVQFHFLYLOHYRLUH jO?LQV HFWLRQSR UQHSD GL
DQFH D O?DFWRQ
HXSDUWRXTX?HOOHpFOD OR FROqUXQ ODH TXHKLVLTXH
XQH j ?DMX HPHQW FH HQ WH?MXV QRU PDO ;;;9,
LQLWL pI HFW DI GHV LQLWpI LRQ (WKLTXH SLQR]D UpDOLVWH RQFLVLRQ VD DYHF
LU ROqUH OH ?DSSHO KDwVV RQV QRXV TXH FHOXL j O X FDXVHU SRX UWHII
PDO FH QW DX TXL FHX[ W PrPH FHOD DwU DV QH pFHVVHPHQ LU W HW G?DERUG
DV HXYHQW QH j HQ WUH QRW HFWHQW TXL PDX[
XU D X?LO ORU FKRV GHV V FRXU OH LQYHU HU j O?LPSXLVVQFH
OHV GDQV HQJD JpV W L QW TXL FHOOHV HW FHX[ WRXV
G?XQ O?KHXUH
ROqUH OD KHXUH PRQGH RQ GX O?LPPDQHQFH GDQV XFXQH WKpRORJLTXH GLPHQVLR Q
VDQ 6RQQH
ODUHSURGXFWL RQGHQR UHYLH QFHQRQPRQ GH
GH RQ GLWLRQ HV QpJDOHV UREOpPDWLTXH V SOX Q SO XV H HQGDQ HQ GpPHV
FHV VDQFWLR QQH PRQGH QRQ GX ?KXEULV SDU pHIRU QV TXL WHUUH G?XQH DWLRQGpYDV
DQV VHQWLV TXL HOOHV HW FHX[ H FHOOH LYLTXHV HW FLDX[
FLYLOV LW HV QRLVRXU QpJDWLRQ OD HW FFL GHQWDX[ pJLPHV HV PSDQWH
OD HQFRUH LVWHU YRLU QV HQ LV W TXL FHOOHV HW FHX[
WRXV H FHOOH DEOH LW YpU VXH DQV LGHQWLWDL HV OXWWH RQGDP QpHV LWpPLQRU
pGDWSULWpMRU LFHV GLYL PDQWVRXYHQW H TXLV HQ
XQHV OH RQWHQW
GHV WUH pGXLW FWHXU WRX HV H FHOOH SHUIOXV
?KXPDLQ LQIkP DQJ DX RQGDPQpV
FHOOH HW HX[ WRXV H FHOOHRI SU G?DFFXPXODWLR HLPSpU WLI
RQ GH DYHXJOH
LYLOqJH Q FRPPH YUH YL GRLYHQW TX L FHOOHV HW FHX[ WRXV H FHOOH O?H[LO X SDXYUWp
OD GDQV UHMHWpV GH PRQ X [FOXV RQ W TXL FHOOHV HW FHX[ WRX H FHOOH HVROqU GH
SOXUDOLWp XQH W LQFOX OOH pFODLU QWH FRPPX Q GH HFHQV RQ LPSOH 8QH
HHQFROqU H
X[ QRPE RQW OV FRPPHQFHPHQW X HW QDLVV FH OD GH SHFWLYH SHU
RU OD SRXU H WU RPPH LQLHpI DXWKHQWLTXH HQFH H[LV G?XQH YXH
SD QR Q RP PXQ HQ WUH QRW UH QWH UURJHDQW HQ KHLGHJJHULHQ WKqPH
Q QW UHI $UHQGW DQQDK RPS LV ?DYDLW RP PH PRQGH QRQ Q GHYHQXTXL HXW DXVVL H IDLUH RQQD UpDFWL PPH LPHQW HVVHQ GH
T jO
HY
JOEGOF6FFQS
U UHXUJH FRQW RXW FH TXL
j SKTH DGS
SHJjPO GHTISr
HV XYD VD V SD PrPH H LQ XPD O?LQK OLWp VLEL Q?HVW SD
PHJ,DSOIHVVOKG
V VVHPD TXL QW QD PD FUDWH W TXHOTXH
pOFUGOPHGOP X[ W TX?HQ
LHO
THVOFTOPHVW
SRQDGPSrP
WXDWLRQ WRULTXH KLV GHV UHODWL V RQ VRF
G?DJLU W GH U SHQVH GX V SOX JUDQG EUH" QRP 6HXOH WWH FH RQQDLVV
UH VVLRQ
VVL WRXMXU
SOSVWGOU KHUFKH HV DXVHV GH
RQV PDLUHV RP DU
PR\HQ ?HQWLWpV V WUDLWH EV HOFS
U V? V VRQ SUR RXUV VH U U V
ULFVWUXFGH TXL RQW UV VRQ TXH LVRQUD QG PSUH V QH SHXW VDQFWLILH
QW QGD GH HWWUH XQ
S ODH Q WUHPRQ
HQIDLLXXHKWUWQHDRDULLHWHLVTHXHHULHFXSHUXUWDJrUVXDWOFUHVWTX?HOOHDHOQWHQGW{WHUWWHDGX[JYRDLQFHXVUGHUO?KLHVWRLUHLOHRGURLWWVGHRVG?LOQVLUXDHPXPWUWFVUpUHUQXGSUIDVEDVRVVJYWWRGRTHQULXHUWHXRHWXVDLDHPHERTVQXRpFDUISFXDHOGXDDHVP3LDqUYSHMQXHVVUVXRVQLGVDDUVRO[X\XVVPVHFVHOXDOqDLQHHVVXLVV&WGXWQGDGIIPHQFWWSHHXOUDLJRVODLDWHRLHDHOXDDULVWRHUPXUSHRVHPWGOWFHQHJqOHXQKHRHU\DIODWXWUUWHLIpPUGUOODDFRHOLHWDLT'XVHURHQVVFXGHRUUUHHVDXRUJWHY?DDHGGHUVWGUVXDFWWHLRRDQHVWHHVUXQHQPHHPOLVVHLHXULLXqLHQWLHVHVUHQQWWQWDHVGXHWUHRVHVWVOGURSOHUURPS?LQVWWHSHXW[RQQDLVVDQFHHFVQHHrGHGUpVDjVVURHHHOOUODPLPHJDKHDVGWVVVVXQDVSDHjVUVVLpDDOPDJIQLDHVVLVUDHXVSVDXVFVX/YHOWQYHQUOSGVSRSLHPHHVHYHXWFW&DPFKGGIMVpWKLFRSROLWLVRQSROLWLTXHQDVUFFGOUFLHXXDUGWLUVLYqXUOHQWVULpLQHRHFHLWGWDHLpUHHPQGHOSXXHUXFWHHPGDLWqRUFVVDUHVJLROWVQRSVSHHOKVDDTSOGOQQLD?LDJSDSXH\VDVQWjXVUFQPDV?DLSQVHLKWHHY'QHFOLXWSJPLKRLDHHSHVODODjUDQVDHGGKHHHOWTXHHWHQLQYHQWLRXWTDSOVHY

ODQ XW UH XQ W Pr PH H KXPDLQH SqFH?HV H pOLPLQHU j EOHVKDwV
UDQ IR QH Q DLQH FHWWH j WHUPH
FHSH pFHVVLU L DXV pWDLW LO LQH QV HV WRXWHV
PHD]LV OH DWWUH FRPE H GLI LFLOH Uq RX LEOH LPSRVV pWDLW LO L $LQV OXPHQ DEV
KDLQH H LRQ
H[S GHOLFDWL j HFRXUDQ W TX?HQ LW FHH PSXL QRWUQFH
GHPHXUH HO OH DLV GRQF SRVHV?LP GpYHORS SpH SOXV FRQQDLVVDQFH
8QH pTXLYRTXH W SD UWLHOOH RXMRX V WR LV ULTXH YLH OD GDQV TXL HFW ?DI GH
YpFXHFRQ FLHQFH W HV RQQDL L VDQFHFHWWH H HUWX OD XUpYDOXHU DV IDXW H ,O
DJHFRXU Q DJHFRXU H FWLYH WXYHU HQ OLPLWH OD HW MR\H H XV LRQ DV FROqU Q LVWHWU
OD H RQYHUV LRQ QH QWDPHU G?H SHU HW UDLV RQQpH DVVLRQ FHWWH
SD LR QQpH DQFH
XLVDQFH OD QRQ RX HOOHV XUHQ VV HODWLR W QV FHV LWX HW FHWWHLQ WLRQWUDQV LYLGXHOOHV
VL D RQQDL VVDQFH GH PLQLPDO
DYDLOQWTXH DUp
OD GH GLVWLQFWH ROqU WH XV OD H PPDQHQW FULWqUH H DLQHV SRQ UHV ELOLWp
OHV VX H
VRQ GH QpWLTXH LWLTXHFU OD RFpGHUSU HXW QH L LPDJLQDLU H XU XW FROqU
O?RQ TXH H SKq OD GDQV pFXH ?DER VW TXL H[SpULHQFH
UHYDORLUGHVUDLVjXQH GHGL WDORUVLQJXHUODMXV HV DLWWURXYHUHWIDHFROqUHTXLV
SUR OqPH H 7RXW ? FROqU ?MXVWH OHXU GH REMHWV OHV rWUH HYDLHQW LOV pTXHQFHFRQV
pPR HV FRP XQLVWHV OHV XLIV HV TXH
DLQ FHWWH FWXDOLVp WLFXOLqUDU QW OXL HW PHD]LV KLVWRULT XH H[HP SOH QV
SRV &HWWH KXPDLQ QR Q GX PDLV
ErWHV GHV O?HVSqFH GDQ UHMHW WUH HW TX?KXPDLQV WDQW Q LpSpFLI pV GpTXDOLILpV
GH DQV RU PDWLRQ D L]RQ SRXU D W LQFRQYHU LEOH OLWLTXHPHQ GHYLHQW FLDOH
YLH GH W WLTXH
ODSHQVpHSROLWLT XH QRWD PPHQWGH6SL QR]D REOqPHFUXFLDOTXLSU XWFHOX LGH
OH LDLV GH H SRV HOOH HQFH H[LV OHXU W LJQLWp OHXU LU G?D QFH XLV OHXU DQpDQWL D
HQ DFFHSWpH H WU
QLTXH 'LHX GDQV RQWR WKpRORJLT H R\DQFH WRXWH H LWLTXHFU
FR OLHX XQ HV W LEOH GHV ROqUH OD H ULWL TXH OD 6ORWHUGLMN
FKH1LH]WV H G?H[ FHOOHQFH XPDLQ XQ RQ H LU GH LQFDSDEOHV RQW
TXL FHX[ WRXV H DQFXQH LQpJDOLWp OHV DQWXV HI LH OD H DLQFXV HV pV LEOHV
FROqUH OD VWLJPDWL Vp D LUH
WRFUDWLTX LVDU pH HQV OD FRPPHQW DLW 2Q O?HQQHPL GH W RU OD TX?j MXV LQH[SLDEOHJUDQG EUH QRP SDU OH
VVXVSH V WL ILSp V WXDWLRQ UVXMRX UPL SO
WPOYVHSQSSVG URXOH V OH
W SRVDUH VXU V V WLRQUH VVLQGXH WU QW /D
Q U ULPHVXS
,'OF
TXL HV W RSSRVHQ HV QGLYLGXV W OHV V JURXSH VRQ QWpVRQIUR jOG
UH SURGXL Q WDQW RLW SHX V LG
VLWXD LRQ U WL V GH V WLRQHQWD SUp UH UHVLQD PD GH H TXL ERP
Q UpWHQWLR GH XVWH
Q W{W VL TXH V QRX QRXV
SHXW rWU TXH
6WpOFO
USO HV
,GL
VVHVXEL
HWTX?L LRQ UHV HWGHV RQ RSS
UpVLVHU W j GRQQHU GHV RQV UDL FHWWH WDQFH pVLV OV QW FH VHQV DLVRQ GH
GYL
U, GPTSOG HW UHVLRQ ?RSS RQW
jGV DjO F PPH V EOHWLILD QMXV HW
VXSH
GjOM GP TS HQW GXL GH
GFFHTVGOFFS
GHjVPHFFWFTOU VWHWVL /D VW
HSr
VH FRPSUL SDU XQH Q DLVR XL OD
VVjGULRFHV
S/GGOSVW
YHQWH DLQVL VRQ PL[WH
IDLWH DX[ RSSULPp G?DIIHFWV V FROpULTXH GH
UFVjUJWUORVUFVFWVUSODRHOVPjOHQVRQIULLPGSVRVHWWpHQUp2SURXYDQWU/O?DIIHFWHGHFROqQUHOHQ,QpSDHHXVQWFHLPHULHDWRHpUXGHULUXOFHDUHXUURpHTLWWQLHQOQWRVQWRrHYDDpOpFHDVVQHDSQGpQHHIHDFGTVDULHVXH?WREDSFHVRQ{LXHrFWHUFVWHYULDVUVDDVHHHXTXXHTULJXDQLQDVIIHHFTWSQWHDLDUHUSJQLURHWVVHLHIHIDWjLFHULDDUIWV?VWHRMW9FUIHPVDFQ?VHQHUVGDRQQXIWORLHWHVWHYWORRDFQHVOLXQLDHQWRLLVHWVDWVWFHVOLFWFI?VpHSRURHJXVYFHUVVHWGDGRUXHDUVVUVRPHGWHODOLJWQDWVVUUTGUQVGPUFDWPOHGOUHXVXWLLUQDWpGLVDVVVDSVQWHGWUUUWQHVRHjOSUDSUVDVGVURpVHHVHVODXWDLDXLJDHULHOVHFUXHTPHWVXWLRQOWXVLFDQXYVDULVVQ?VROVVWVGROIGVWDVURDQHHQWHVLUFGU[UJXHQRVUSLOHRUWMPHVRLUQRHVQ?VGSDIVIXVHULHHXWXJSDSHPGVGLLLRQVOHVIGLHRUDPQLUJUVXpLODDLLXPFQRFHVLPQYWIRVROQGVQXOHpDVHMVHLXHWGROVIPUGIWDVOVUH9HPSULXV,QQURDVILUpJVUGRWHUHOQHQ5QYRQqQHUUQGRUDLXRWWVRFqLHVHKOWLQXHHLLQHHVVDXGHRWV3pLUDVVQPGFPWGHHRVqHQWIXHVQUSpESHSIILOLVXWUHDUHQLWWGHVOjXRWLDHLFWWRHHHHWDHVQR'qDHRWHHXRTVHHV[SXVWHXUpVIHQQHXHHVHHWVD?GFRLDF

RQDLV OD j HQFHpU H HW FHV H DXW LWLTXH FRQWUOH H LVWDQFH
LWXDWLRQ OD GH RQQDLVVDQFHV GH
LQ ROqUH XVWH KpWRULTXH GH GLPHQ LRQ G?XQH LFLWpLHQWLI
pWHQWLR XWH
RPHQ WV HW HWHVV WULV D GH W MRLH OD GH XWRX U SRODU pV LV LRQQHO DVV FRPSOH[HV
HQW GpWHUPLQHQH
ROLWLTXH UD WLRQQHOOH QV WDQFH RP PH TXH SROLWL DJLU HXW HPS PrPH
HQ L W QQHOOH DV VLR WUXFW XUH VD Q HFRQQDvW
DLV OD GH SROLWLTXH XQH WUH SHXW H SROLWLTXH OD 6L RQ UDLV
GH FF RPSDJQp HFW G?X FH OD FRPPXQLTXH OXL W DFWLYH LQHQI PDQLqUH
GH Gp LU OH QQH VVLR TXL Up VLV DQFH D GH G\ QDPLVPH GRQQH TXL HOOH &?HVW
?rW DLVUH HVQV GHLQIRUPpHHWRQQpH LV ROqUH GRLUD D H LU H GRQFV RLW FROqU
RPLQDQWpWHQWLR GHV
O?LGpH DYH FRwQFLGHU DLHQWXU H DLV FHV L rPH YROWHU
V WFRQWOV UDLQW j YHPHQ GH PDVOHSRLGV GR PLQDWL
RXSHJU WD FHU LQV HW LQGLYLGX WDLQVFHU TXH XOH HQW URXYH
SD PLOLHXGHV HW OH GDQKLV RULTXHGHPHXUHFLDOH H LV
YLH OD pFHSWHVSU DL RFLDOH YLH OD W SROLWLTXH
?LPDJL QDLU DU JOpV HFW DI j rOpH WRXMRX LHOOHSDU
TXL RQQDL VD QFH FHWWH SURGXL UH SUpWHQ H SHXYHQ W H FRQIOLW
XSHV HW GLYLGX (WKLTXH LQFWHGLV W FODLU LGpH QH DLV HQ
LR SDV XQH ?rW H FHVV DVRQ QH VW TXL HFW 8Q FROqU
OHXU pQpDORJLTXH LWLTXH OD j XPH HWWU H RQF HW HX[ SRXU
OHXUV H HW DIIHFWV XU OH H GL FWHV W ODLUHV pHV
(WKLTXH RQWULHU O?D HFW TXH IRU OXV HW FRQWU H LU
SDU H LPp XSSU QL FRQW Lp H SHXW H HFWII 8Q FROqU H HFWO?DI
DXFX Q SHX H HW LPDJLQDWLRQ O? SDU JOpH YpFXH FLHQFHRQV OD
GH HOqYH OOH XDWH DGpT RQQD LV VDQFH QH DV ?HVW
OXL SRX U DXYDLV HW ERQ W TX L FH GH UHQG RQIOLW HQ XSH KDTXH TXH FKDFXQ
TXH FRQQDLVVDQFH
OLFRQI HPSOH[HVWV FRQQDL QFHG?XQH RQFHUQDQWXD GpTXDWHPLOLHX WLRQV
FRQWHPSR LQHHWV PXOWL PDQLI WDWLRQHV
HPHXU HOOH H LQ DXJXUDO pQp LTXH TXH YDOHXU Q?D RQGLDOLV FDSLWDOLVPH
SOXV X G?D LU SXLVVQFH OD GH GHV FWLR Q OD GH O?H[SOLFDWLRQpHD
U{OHU RQW OH
RQ VVL VRXPL j DJLQDLUH O?L UH RLQG VVDQFH RQQDL V GH IHFWV DI
,,, WWH RL SHUPHW
UDLVRQQH V DQ SRXU DXWDQW H SRVHU RPPH DYRLU WDO WR GH VLW XDWLRQ RULTXH KLVW
WMHIGFVTVG F
&MSG
OKTVO
WUXFWHX XWRGHV
?kPH TXL DLW U FHVVH XQ RPHQW
UpFLSURFLWpV LYHV SRVL VHV ED
WGO
PDWLRQ WUDQVRU RXU WRXM OpDWRLUH PUH DE
?OD VGD U

Wp*pQpURVL V VLWD *HQ VW UFRXUVSD U UPDWH WUD GH OqUH HXUD
PRQGH D OLEUH WLR RUPXOD SLQR]LHQQH TXH XV HQ V GRQQRQ SHX W RLU VRQ
'LHV ,UD GW
?)R&MO'SO XQ IIRUF?H
FVrVOVGGOU(S
D SULRUL
jVOFGOJHjHOP
QQSIXISWHS OI RQWLqUH SRUHXVH TXL
VRXV HV WLSOHV PXO PHV RU D
HTO HOTFjGHTGrjV
VWLQFWLRQ QH DUDQWLW HQ
VHQ
GpFKDvQHPHQW W G?LQYHQWHU GHV V RUPH Q G?DFWLR GHV LWXWLRQ VW LQ GSG
UKpWRUL TXHV HW GH VWKpWL HV TX HQGDQW LUDEOH XFWLRQ SU
(OLQ/OHVKLQURHFRULDHGVWWXHR&UUFH/SHSUHXUDHY/RSLUUUXVLJ?SL/QRYOHEVDWRLHWQUDQWVFWORHQVRXURHKVSWOQO?VVRUVHHLVWGRQOVOHHXIRUDTWLQjHXFLPWGXHXHWGWUHHWVRRLDHRFOHURPHVWXWGHOPROGHpWUHHPUDWODVQRDQLO?(VSULWQTX?LHHHLXWLPVRRXWHLHUQWpHGQIHXROFRUDSRUGIF(IIVDMJQVHFHpUOHVGLUpGUVrU(VVSHJOQHDTUUVRQUUWpFRUJP?HUWVVDJTVEFFILHWVGHQGHHVVHHDVpTHLIIDHVWHVXSGVSVVXFVHVGVUGDSOUWXUOVUPUHDLrUQRHGUHHDOSVUHDIWHjGHDWDQWUOPpHJUIILpVUH5GXH)QSUPVFHFGWQHRRj7HOUHWOGWHLHRVRVMHWVDVFOHLVXGF?XLGDXQGHWVUUUHHDUGLOXV&UHSDIURDYIDQLVOVHDHYDUFWFWqLHUHDVVUpjVHDHHHKRLWFVVHDDDYIXRXWIGDD]j6LDRVDHD3GUPHDPLWVTVVXQDHUVHHWWQHVQHRpULWUXUVHXXVOVFLDVLUUHHGKIVQHHLYXURWDLUPWX6FHLQXQHHL?WHHPDWDVHQHHVWUU[*VVWOWXH'UXUHRp,VXLTRVHRUW?LHWLWR