Le dialogue islamo-chrétien en Centrafrique

-

Français
168 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Pour éviter toutes sortes de manipulations du religieux par le politique, et surtout pour prévenir les risques d'un conflit interreligieux en République centrafricaine, cet ouvrage propose une médiation de l'humanité du Christ comme chemin du dialogue islamo-chrétien. Qu'est-ce que nous disons du Christ qui nous permette d'entrer en dialogue avec les autres croyants ?

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2014
Nombre de lectures 27
EAN13 9782336360959
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Le dialogue
islamo-chrétien
en Centrafrique

Justin Ndéma
/H GLDORJXH LVODPRFKUpWLHQ
HQ &HQWUDIULTXH

&ROOHFWLRQ © &URLUH HW VDYRLU ª
dirigée par Benjamin SOMBEL SARR et Claver BOUNDJA


&HWWH FROOHFWLRQ YHXW rWUH XQ OLHX G¶DQDO\VH GX SKpQRPqQH
UHOLJLHX[ HQ $IULTXH GDQV VHV DUWLFXODWLRQV DYHF OH VRFLDO OH
SROLWLTXH HW O¶pFRQRPLTXH /¶DQDO\VH GX SKpQRPqQH UHOLJLHX[ QH
VDXUDLW RFFXOWHU OHV LPSDFWV GHV FRQIOLWV UHOLJLHX[ GDQV OD
GpVDUWLFXODWLRQ GHV VRFLpWpV DIULFDLQHV QL LJQRUHU SDU DLOOHXUV
O¶LPSOLFDWLRQ GHV UHOLJLRQV GDQV OD UpVROXWLRQ GHV FRQIOLWV VRFLDX[
HW SROLWLTXHV /¶DSSURFKH UHOLJLHXVH SOXULHOOH GH FHWWH FROOHFWLRQ D
FRPPH REMHFWLI G¶XQH SDUW G¶pWXGLHU OHV SKpQRPqQHV UHOLJLHX[ j
O¶°XYUH GDQV OHV VRFLpWpV DIULFDLQHV GDQV OHXUV DUWLFXODWLRQV DYHF
OHV JUDQGHV TXHVWLRQV GH VRFLpWp HW G¶DXWUH SDUW GH SURFpGHU j XQH
pWXGH VFLHQWLILTXH HW FULWLTXH GH OD UHOLJLRQ GDQV OH FRQWH[WH
DIULFDLQ (OOH HVVDLHUD GH GpFHOHU GDQV OD UHOLJLRQ QRQ FH TXL
HQGRUW OH SHXSOH PDLV OHV pQHUJLHV FUpDWULFHV HW QRYDWULFHV
FDSDEOHV GH PHWWUH O¶$IULTXH GHERXW $LQVL YHXWHOOH PRQWUHU TXH
VL OD UHOLJLRQ SHXW rWUH XQ IUHLQ DX GpYHORSSHPHQW HOOH HVW DXVVL
DFWHXU GH GpYHORSSHPHQW /H UHOqYHPHQW GH O¶$IULTXH GRLW VH
IRQGHU VXU GHV YDOHXUV HW OD UHOLJLRQ HVW FUpDWULFH HW IRQGDWULFH GH
YDOHXUV


'pMj SDUXV

3LHUUH3DXO 0,66(+281*%(Médias et laïcité au Sénégal

3qUH &RQVWDQW $WWD .28$',2Foi chrétienne et souffrance
humaine. Santé, guérison et prospérité,
-HDQ1pSRPXFqQH %812.2Et ce cadavre !,
%HQMDPLQ 620%(/6$55Théologie de la vie consacrée.
Questions d’inculturation,
+LSSRO\WH '$ $028=289,La religion comme business en
Afrique. Le cas du Bénin
-HDQ0DXULFH *2$,%2Spiritualité chrétienne et développement
en Afrique
$%%$<(&¯85 ,00$&8/( '(0$5,( '(.(8502866$Actes
du colloque « Penser la veille Dakar » 10-12 avril 2013

-XVWLQ 1GpPD/( ',$/2*8( ,6/$02&+5(7,(1
(1&(175$) (
5,48


¬ PRQ UHJUHWWp SqUH -HDQ3DXO 1GpPD
HW j WRXWHV OHV YLFWLPHV GH OD FULVH FHQWUDIULFDLQH

/¶+DUPDWWDQ
UXH GH O¶(FROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

KWWSZZZKDUPDWWDQIU
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1

,1752'8&7,21

3RXU pYLWHU WRXWHV VRUWHV GH PDQLSXODWLRQV GX UHOLJLHX[ SDU OH
SROLWLTXH HW VXUWRXW SRXU SUpYHQLU OHV ULVTXHV G¶XQ FRQIOLW
LQWHUUHOLJLHX[ HQ 5pSXEOLTXH FHQWUDIULFDLQH QRXV SURSRVRQV GDQV
FHW RXYUDJH XQH PpGLWDWLRQ GH O¶KXPDQLWp GX &KULVW FRPPH
FKHPLQ GX GLDORJXH LVODPRFKUpWLHQ 4X¶HVWFH TXH QRXV GLVRQV
GX &KULVW TXL QRXV SHUPHWWH G¶HQWUHU HQ GLDORJXH DYHF OHV DXWUHV
FUR\DQWV " /HV DFWHV SRVpV SDU -pVXV FRPPH )LOV VRQW SRXU OD
SOXSDUW XQH DWWHVWDWLRQ GH OD SUR[LPLWp SDWHUQHOOH GH 'LHX DYHF
O¶KXPDQLWp -pVXV QRXV UpYqOH GpVRUPDLV 'LHX FRPPH XQ 3qUH
GRQW OD VROOLFLWXGH FRXYUH HW SRUWH WRXWH O¶KXPDQLWp /D
SURIRQGHXU GH O¶KXPDLQ HVW OH OLHX SDU H[FHOOHQFH GH WRXWH
UHQFRQWUH HW GH WRXW GLDORJXH HQWUH OHV KRPPHV HW DYHF 'LHX
$XWUHPHQW GLW O¶H[SpULHQFH YpULWDEOH GH 'LHX TXrWH DE\VVDOH GH
WRXWH UHOLJLRQ VH WURXYH H[DOWpH GDQV OD SURIRQGHXU GH O¶KXPDLQ
¬ YUDL GLUH OH ERXW GX ERXW GH O¶KXPDLQ GLW 'LHX 1RWUH UpIOH[LRQ
HVW PHQpH GDQV O¶KRUL]RQ WKpRORJLTXH GX SOXUDOLVPH UHOLJLHX[
/H SOXUDOLVPH UHOLJLHX[ HQ HIIHW WHQG j GHYHQLU DXMRXUG¶KXL
H
O¶KRUL]RQ GH OD WKpRORJLH GX ;;,VLqFOH HW LO QRXV LQYLWH j UHYLVLWHU
WRXWH OD WKpRORJLH FKUpWLHQQH &¶HVW OD UpSRQVH j XQH VLWXDWLRQ
KLVWRULTXH GH SOXUDOLVPH DFWXHO LQFRQWHVWDEOH HW F¶HVW DXVVL OD
FRQVpTXHQFH G¶XQH LQWXLWLRQ PDvWUHVVH GX FRQFLOH 9DWLFDQ ,, TXL
SRXU OD SUHPLqUH IRLV GDQV O¶KLVWRLUH GX 0DJLVWqUH D SRUWp XQ

MXJHPHQW SRVLWLI VXU OHV UHOLJLRQV QRQ FKUpWLHQQHV /D UHQFRQWUH
G¶$VVLVH GX RFWREUH D pWp FRQVLGpUpH FRPPH OH WRXUQDQW
GpFLVLI GH FHWWH GpPDUFKH
1RV PRWLYDWLRQV VRQW OLpHV j FHWWH H[LJHQFH GH GLDORJXH HQWUH
OH FKULVWLDQLVPH HW OHV DXWUHV UHOLJLRQV DX F°XU GH OD FULVH VRFLR
UHOLJLHXVH DFWXHOOH HQ &HQWUDIULTXH &HWWH FULVH YpKLFXOH XQ
PpODQJH GX UHOLJLHX[ HW GX SROLWLTXH TXL GHPDQGH XQH
FODULILFDWLRQ 8Q UHJDUG FKUpWLHQ SRXU IDLUH OD SDUW GHV FKRVHV
GHYUDLW SURSRVHU XQH WKpRORJLH GHV UHOLJLRQV DX[ IRQGHPHQWV
pTXLOLEUpV FDSDEOH GH GLUH OD YpULWp GH FKDTXH UHOLJLRQ*())5( &ODXGHDe Babel à Pentecôte. Essais de théologie
interreligieuse &) 3DULV &HUI S

(Q IDLW OH FKULVWLDQLVPH GDQV OH FKDPS GHV UHOLJLRQV VHPEOH
VH SODFHU HQ VLWXDWLRQ G¶H[FHSWLRQ GDQV OD PHVXUH R VRQ PHVVDJH
VH UpIqUH j XQH PpGLDWLRQ KLVWRULTXH TXL FRwQFLGH DYHF O¶LUUXSWLRQ
GH O¶$EVROX PrPH TXL HVW 'LHX $XFXQH DXWUH UHOLJLRQ Q¶D OD
SUpWHQWLRQ GH VH UpFODPHU G¶XQ IRQGDWHXU TXL Q¶HVW SDV VHXOHPHQW
XQ SURSKqWH RX XQ PpGLDWHXU HQYR\p SDU 'LHX PDLV OH )LOV PrPH
GH 'LHX &HOD FRQVWLWXH XQH GLIILFXOWp SHUPDQHQWH GDQV OH
GLDORJXH HQWUH OHV FKUpWLHQV HW OHV PHPEUHV GHV DXWUHV UHOLJLRQV
/D WKpRORJLH GHV UHOLJLRQV VRXOqYH XQ VpULHX[ SUREOqPH
WKpRORJLTXH (Q HIIHW FRPPHQW DIILUPHU O¶XQLYHUVDOLWp GH -pVXV
&KULVW FRPPH XQLTXH PpGLDWHXU HQWUH 'LHX HW OHV KRPPHV GDQV
OH FKULVWLDQLVPH VDQV WRXWHIRLV SULYHU OHV DXWUHV UHOLJLRQV GH OHXU
YDOHXU VDOXWDLUH " 4XL HVW FHOXL TXH QRXV FRQIHVVRQV FRPPH
O¶8QLTXH 6HLJQHXU HW 6DXYHXU GRQW OD PpGLDWLRQ HW O¶H[SpULHQFH
KXPDLQH FRPPH )LOV 8QLTXH HQJDJHQW GpVRUPDLV WRXWH
O¶KXPDQLWp " 1H SHXWRQ YRLU GDQV OD SURIRQGHXU KXPDLQH XQ OLHX
WKpRORJLTXH GX GLDORJXH LQLWLp SDU O¶(VSULW 6DLQW "
/D UpSRQVH j FHWWH SUpRFFXSDWLRQ QRXV SHUPHWWUD GH YRLU
TX¶HQ WKpRORJLH GX SOXUDOLVPH UHOLJLHX[ GHX[ H[LJHQFHV
V¶LPSRVHQW j QRXV j VDYRLU DQQRQFHU OH &KULVW FRPPH XQLTXH
PpGLDWHXU HW UHFRQQDvWUH FH TXL HVW YUDL HW VDLQW GDQV OHV DXWUHV
UHOLJLRQV 1RWUH K\SRWKqVH PHWWUD HQ UHODWLRQ FHV GHX[ H[LJHQFHV
IRQGDPHQWDOHV DSSDUHPPHQW RSSRVpHV DILQ GH PHWWUH HQ H[HUJXH
OD SURIRQGHXU KXPDLQH HW FKULVWLTXH FRPPH YpULWDEOH OLHX GX
GLDORJXH HQWUH OHV UHOLJLRQV /¶KRUL]RQ WULQLWDLUH QRXV DLGHUD j
FRPSUHQGUH TXH F¶HVW O¶(VSULW GH -pVXV TXL QRXV IDLW GpFRXYULU OD
SURIRQGHXU GH QRWUH KXPDQLWp GHYHQXH OH OLHX GH O¶LQKDELWDWLRQ

GH 'LHX /
LQKDELWDWLRQ GH 'LHX GDQV OH FUR\DQW LQWURGXLW HQ OXL
OH GLDORJXH LQWUDWULQLWDLUH HW UHQG SRVVLEOH TX
LO \ SUHQQH SDUW HQ
ODLVVDQW O
(VSULW OXL GRQQHU GH GLUH DX 3qUH OD SDUROH PrPH TXH
VRQ )LOV 8QLTXH OXL DGUHVVH F
HVWjGLUH GH SDUWLFLSHU j VD UHODWLRQ/H WHUPH © LQKDELWDWLRQ ª V
DSSOLTXH DX IDLW G
KDELWHUenXQ DXWUH HW
SRXU OD WKpRORJLH FKUpWLHQQH j OD PDQLqUH GRQW 'LHX KDELWH HQ O
kPH ,O
SHXW GpVLJQHU WRXW j OD IRLV OH IDLW GH YHQLU G
rWUH HQYR\p HW G
KDELWHU HQ
O
rWUH KXPDLQ HW F
HVW O
HQVHPEOH GH FHV DFWLRQV TXL FRQVWLWXH OH FKDPS
GH O
LQKDELWDWLRQ WULQLWDLUH 9RLU j FH VXMHW /(&8,7-HDQ%DSWLVWHQuand
Dieu habite en l'homme. Pour une approche dialogale de l'inhabitation
trinitaire,&) 3DULV &HUI S

ILOLDOH 8QH YUDLH VSLULWXDOLWp WKpRORJDOH GX GLDORJXH
LQWHUUHOLJLHX[ V¶LQDXJXUH LFL GDQV FH WUDYDLO GH UHFKHUFKH
&RPPHQW FRPSUHQGUH DORUV OH FKHPLQ VSLULWXHO TXL V
RXYUH
GHYDQW OH GLVFLSOH TXL HVW FRQGXLW SDU O¶(VSULW 6DLQW " /D YRLH j
VXLYUH FRQVLVWH j SULYLOpJLHU OD UHODWLRQ GLDORJDOH GH OD IRL HW GH
O
DPRXU UHODWLRQ LQGpSDVVDEOH TXH QRXV Q
DYRQV SDV j SURGXLUH j
SDUWLU GH QRXVPrPHV PDLV j UHFHYRLU FRPPH LQWpULRULVpH HQ
QRXV SDU O
(VSULW
/D PpWKRGH TXH QRXV VXLYRQV GDQV FH WUDYDLO HVW
KHUPpQHXWLFRSKpQRPpQRORJLTXH '¶DERUG LO V¶DJLW G¶XQH
WKpRORJLH KHUPpQHXWLTXH TXL FRQVLVWH HQ XQ YDHWYLHQW SURJUHVVLI
HW FRQWLQX HQWUH O¶H[SpULHQFH FRQWH[WXHOOH DFWXHOOH HW OH
WpPRLJQDJH GH O¶H[SpULHQFH IRQGDWULFH GRQW OD WUDGLWLRQ IDLW
PpPRLUH 9LFHYHUVD ,O HVW TXHVWLRQ G¶XQH LQWHUSUpWDWLRQ
FKUpWLHQQH FDU RQ VH WURXYH HQ © OLHX ª FKUpWLHQ R -pVXV&KULVW
HVW OH FHQWUH (QVXLWH OH FRQWH[WH UHQYRLH QRQ GH IDoRQ WKpRULTXH
DX[ GRQQpHV REMHFWLYHV GH O¶KLVWRLUH GHV UHOLJLRQV PDLV
FRQFUqWHPHQW DX YpFX GH OD UHQFRQWUH HQWUH FKUpWLHQV HW OHV
PHPEUHV GHV DXWUHV WUDGLWLRQV UHOLJLHXVHV WRXV SHUVRQQHOOHPHQW
HQJDJpV GDQV OHXU IRL &HWWH GpPDUFKH SKpQRPpQRORJLTXH
HQJDJH GRQF OH VXMHW FUR\DQW VXU XQ WHUUDLQ GLDORJDO 'DQV FHWWH
GpPDUFKH LO HVW FHUWDLQ TXH OH GRQQp GH OD IRL HW OH FRQWH[WH YpFX
GX SOXUDOLVPH UHOLJLHX[ GRLYHQW VH UHQFRQWUHU 1RWUH PpWKRGH VH
YHXW j OD IRLV GpGXFWLYH HW LQGXFWLYH (OOH HVW GpGXFWLYH GDQV OD
PHVXUH R QRXV SDUWLURQV GHV DIILUPDWLRQV IRQGDPHQWDOHV GHV
SULQFLSHV JpQpUDX[ SRXU DERXWLU j OHXUV DSSOLFDWLRQV FRQFUqWHV
GDQV OH FRQWH[WH DFWXHO (OOH HVW DXVVL LQGXFWLYH FDU HOOH SUHQG
FRPPH SRLQW GpSDUW OD UpDOLWp GDQV VD PDQLIHVWDWLRQ H[LVWHQWLHOOH
WHOOH TX¶HOOH HVW YpFXH DILQ G¶RXYULU GHV SLVWHV SRXU XQH YUDLH
VSLULWXDOLWp WKpRORJDOH GX GLDORJXH LQWHUUHOLJLHX[
1RWUH WUDYDLO FRPSRUWH FLQT FKDSLWUHV /H SUHPLHU FKDSLWUH
SUpVHQWHUD OD FULVH VRFLRUHOLJLHXVH DFWXHOOH HQ &HQWUDIULTXH /H
GHX[LqPH FKDSLWUH IHUD O¶pWDW GH OD TXHVWLRQ GX GLDORJXH
LQWHUUHOLJLHX[ /H WURLVLqPH FKDSLWUH j WUDYHUV OD UHVWLWXWLRQ GH
O¶RXYUDJH GH &ODXGH *HIIUpDe Babel à Pentecôte PRQWUHUD OH
JUDQG DSSRUW GH FH WKpRORJLHQ j OD TXHVWLRQ GH OD PpGLWDWLRQ GX
&KULVW /HV EDVHV MHWpHV SDU FHOXLFL QRXV SHUPHWWURQW
G¶DSSURIRQGLU OD GLPHQVLRQ KXPDLQH GX GLDORJXH FRPPH OLHX GH
OD UHQFRQWUH DYHF 'LHX JUkFH j O¶DFWLRQ GH O¶(VSULW GH -pVXV /H

TXDWULqPH FKDSLWUH RXYULUD XQ KRUL]RQ WULQLWDLUH SRXU XQH
VSLULWXDOLWp WKpRORJDOH GH OD UHQFRQWUH GHV UHOLJLRQV 1RXV YHUURQV
LFL TXH O¶DFWLRQ GH O¶(VSULW 6DLQW GDQV OD YLH GX &KULVW SHUPHW XQH
PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ GH O¶KXPDQLWp GH -pVXV TXL V¶HVW XQL j
WRXWH O
KXPDQLWp DXGHOj GHV UHOLJLRQV JUkFH j O¶pYpQHPHQW
SDVFDO /H FLQTXLqPH FKDSLWUH WHQWHUD XQ WUDYDLO G¶LQFXOWXUDWLRQ
1RXV HVVD\HURQV GH PHQHU XQH UpIOH[LRQ V\VWpPDWLTXH VXU OD
TXHVWLRQ GH OD GRXEOH DSSDUWHQDQFH FRPPH XQH H[LJHQFH GH
O¶LQFXOWXUDWLRQ HQ OLHQ DYHF OD SUREOpPDWLTXH GH OD PpGLDWLRQ GX
&KULVW


&KDSLWUH

/D FULVH VRFLRUHOLJLHXVH DFWXHOOH

8Q FRQIOLW G¶DERUG SROLWLFRPLOLWDLUH
/D 5pSXEOLTXH FHQWUDIULFDLQH VLWXpH DX F°XU GH O¶$IULTXH

FRXYUH XQH YDVWH VXSHUILFLH GH NP (OOH HVW HQWRXUpH GX
&RQJR %UD]]DYLOOH GX &RQJR GpPRFUDWLTXH GX 6RXGDQ HW GX
6RXGDQ GX 6XG GX &DPHURXQ HW GX 7FKDG &H SD\V HQFODYp HVW
ELHQ DXVVL ULFKH GH VD GLYHUVLWp QDWXUHOOH IORUH IDXQH TXH GH VD
SOXUDOLWp HWKQLTXH HW UHOLJLHXVH /D 5pSXEOLTXH FHQWUDIULFDLQH HVW
XQ SD\V j PDMRULWp FKUpWLHQQH VXLYLH GH PXVXOPDQV
SXLV GH OD 5HOLJLRQ WUDGLWLRQQHOOH HW G¶DWKpHV