Receptions and Transformations of the Bible
190 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Receptions and Transformations of the Bible

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
190 pages
English

Description

These volumes of Religion and Normativity present the latest research in three central fields. Volume II deals with Reception and Transformation of the Bible as it occurs in modern literature (in both Danish and English), philosophy (including Kierkegaard), and Jewish and Christian religious practice. The researchers base their work on the theories and methods of the study of religion, philosophy, theology and literature.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 avril 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771242522
Langue English
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0025€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Religion and Normativity Receptions and Transformations of the Bible Edited by Kirsten Nielsen
a a r h u s u n i v e r s i t y p r e s s
 E Ç E    O  Ś Ā  D   Ā  Ś  O   Ā  O  ŚO    E B  B  E
This page is protected by copyright and may not be redistributed.
 E     O  Ā  D  O   Ā  V   Y VO U  E
 E Ç E    O  Ś Ā  D   Ā  Ś  O   Ā  O  Ś O    E B  B  E
Edîed by Kîrsen Nîesen
Āçà jûàçà héôôçà Śééŝ
Āàûŝ Uéŝ éŝŝ |
This page is protected by copyright and may not be redistributed.
RecepîonsandransormaîonsoeBîbe éô à ôà ô. 2 © Āàûŝ Uéŝ éŝŝ à é àûôŝ 2009
Çôé à éŝ  jøé Śàé Eôô ôûçé  àààà éŝŝ, 
ŚB 978 87 724 252 2 ŚŚ 0065 354 – Āçà jûàçà ŚŚ 006 0945 – héôôçà Śééŝ
ûŝé  é îàçà ŝûô ô Āàûŝ Uéŝ éŝéàç ôûàô hé éàé Śôçé  Āàûŝ hé héôôçà àçû à Āàûŝ Uéŝ
Āàûŝ Uéŝ éŝŝ àéàŝàé 77 DK-8200 Āàûŝ  .ûéŝŝ.
EĀOĀ DŚBUOŚ: àzéé Bôô Śéçéŝ . Wé Çôŝŝ ŝ ô, àçàŝé, Ā 4XŚ Ué Kô .àzééôôŝéçéŝ.çô.û
hé Dà Bô Bôô Çôà Bôx 5 Oàé, Ç 06779 UŚĀ .ôxôôôŝ.çô
This page is protected by copyright and may not be redistributed.
Ā B  E O  Ç O   E   Ś
7
9
Part I:
20
28
48
65
78
éàçé
Kîrsen Nîesen ôûçô
éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é Bé  éàûé
Davîd Bugge ééà éLéçôŝ éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é Bé  éàûé
Kîrsen M. Andersen éçéŝŝà çô éŝà ôéŝ ô éçô éçéô à àŝôàô  é ôéDoré’s Bîbe ô é
Laura Fed ààŝŝ é à hé éçéô à àŝôàô ô é Bé   ûà’ŝ ààŝ ôHîs Dark Maerîas
Davîd Bugge hé àà ààŝé ô é ôé hé éçéô à àŝôàô ô à çà éé  à Kûéà
Jakob Nîssen Śà ô é ŝôûéŝ ô àŝ   éà ééé  éé Ā ŝé’ŝ éLéçôŝ ô éçéô à àŝôàô  é îçô ô à Ā. àŝé
This page is protected by copyright and may not be redistributed.
Part II: éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é Bé  ôŝô
88
93
06
9
Marîe Vejrup Nîesen ééà éLéçôŝ Wéŝ  é éx
Iben Damgaard ‘ éà éàé’ Kééàà’ŝ éàé à Kééàà àŝ à éàé ô é Bôô ô jô éçéô à àŝôàô  é ŝ ô Kééàà
Marîa Louîse Odgaard Møer  é ûé jéŝûŝ éçéô à àŝôàô ô é jéŝûŝ îûé  é ôéçŝ à ŝéôŝ ô øŝû
Marîe Vejrup Nîesen Āŝé jô’ŝ çàéé éçéô à àŝôàô  éôûôà éô
Part III: éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é Bé  éôûŝ çôûéŝ
36
4
59
72
87
Marîanne Sceîcer ééà éLéçôŝ Āéŝŝé  ŝçûé
Marîanne Sceîcer hé à àçéŝ ô é ôà éçéô à àŝôàô ô é ôà  jéŝ çôûéŝ
Joannes Nîssen Ā éôô ô ŝçûà éôàçé éçéô à àŝôàô  Çŝà çôûéŝ
Kîrsen Nîesen éŝô ô ô éçéô à àŝôàô  Çŝà ŝ
Āôû é àûôŝ
This page is protected by copyright and may not be redistributed.
  E Ā Ç E
 2005 é àçû ô héôô, Āàûŝ Uéŝ, çôŝé àŝ ŝ éŝéàç ô àéà Reîgîonandnormaîvîy. hŝ éŝéàç ô àéà ûŝ ô éxŝ éŝéàç ô ôçŝ çôéé  é àçû’ŝ ŝéŝ, à ŝ é ô éé ééŝ:
héé : hé ŝçûŝé î ôé éôûŝ éxŝ héé 2: Bé à éàûé – éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é Bé héé 3: éô, ôçŝ, à à.
hé éŝéàç ô àéà àŝ çôûé ô à ééé ûéŝà ô é ôé àé  éô  éî àŝ à éŝé çûûéŝ à ŝôçééŝ. ŝ àçàŝ àé çôàé jûàŝ, Çŝà, ŝà à àqûé éôŝ  é  ô éxééçà, ŝôçà à ŝŝéàç éŝéçéŝ.  à çôéôà çôéx, é àé éxôé éé éô ŝ ŝ ôàé.
hé éŝû ô é éŝéàç ŝ éŝéé  à éé-ôûé ô éé:
hedîscursîveigoverreîgîousexsînanîquîy,Reîgîonandnormaîvîy, Vo. ,é.  Āéŝ-Çŝà jàçôŝé.
RecepîonsandransormaîonsoeBîbe,Reîgîonandnormaîvîy, Vo. 2, é. Kŝé éŝé,
Reîgîon,poîîcs,andaw,Reîgîonandnormaîvîy, Vo. 3,é.  éé ôé.
hé éé éôŝ ŝ ô éxéŝŝ é ŝçéé àŝ ô é àçàŝ  é éŝéàç àéà ô à ŝûà ŝçûŝŝôŝ û é éŝéàç éô, à ô é çô-ûôŝ ô éŝé éé ôûéŝ.  hé àçû ô héôô, Āàûŝ Uéŝ, àŝ ôé éxçéé ô çô-ôŝ à îàçà ŝûô, ô ç é àé ôŝ àéû.  hàŝ àé àŝô ûé ô Āàûŝ Uéŝ éŝŝ ô à çàé ô é ûŝ  à é ôéŝŝôà à.  à é ŝ ô à é Uéŝ éŝéàç ôûàô à Dé æé Śéŝà (é éàé Śôçé) Āàûŝ ô îàçà ŝûô.
Anders-Crîsîan Jacobsen, Peer Lodberg, Kîrsen Nîesen Aarus, Aprî, 2009
This page is protected by copyright and may not be redistributed.