//img.uscri.be/pth/a4b90d6310cfb48b2d433a1be43e05b659996c06
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Kagurukute Ngoma Yamutota

De
216 pages
Livre écrit en shona
Voir plus Voir moins

KAGURUKUTE
NGOMA YAMUTOTA

2007 5-7, rue de l'Ecole polytechnique; 75005 Paris

@ L'Harmattan,

http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan @wanadoo.fr harmattanl @wanadoo.fr ISBN: 978-2-296-02738-1 EAN: 9782296027381

Ignatiana SHONGEDZA

KA GURUKUTE
NGOMA YAMUTOTA

Vhuramuromo ya Farai Madzimbamuto

L'Harmattan

ZVIRI MUBHUKU

Vhuramuromo.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... ..7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .9

Nhanganyaya.

Chikamu
Donhodzo

I
remafaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Chikamu n MuhirigwilMuninga
Hope dzavamakwiradombo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Chikamu ill Mambo afa! Mambo afa!

99

Chikamu IV Kuroorwa kwevana vavanyangu Chikamu V Sarungano
(kuvaraidza zuva kuteya nzou

.137

ne. . . .)! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

VHURAMUROMO

Ndinoda kutanga nekutenda basa rashandwa apa. Ishungu chete dzinoita kuti munhu ari kurekure nekumusha kwenguva yakareba, asingataure nekunzwa mutauro mazuva ose akwanise kunyora bhuku rakadai. Zvaitwa Zvaonekwa Murehwa! Vana vaMwenemutapa vakaenda nyika dzakasiyana karekare. Tigere nguva dzazvino, nguva yawanda ruzivo rwatinoda kuwedzera isuwo pamwe nekukakatirawo kuti ruziwo urwu rwuve mumutauro wedu. Inguva wo yatirikuzvibvunza kuti hunhu hwedu hunobvepi. Tikazvienzanisa nemamwe marudzi nenguva yedu ino nekwatinotarisira kuti tichada kuve munguva inouya, tinozviona tiri panzira yakaoma zvachose. Tinokwanisa here kuzvisimbisa kuti tiumbe zviri munjere medu. Simba rakadaro rinobva muhunhu hwedu. Hunhu hwedu takabva nahwo kuutsi hwerungano rwedu. Ndiyo ngano yamurikuudzwa mubhuku iri. Ruzivo rwuri kuvaRungu rwunobva kundimi dzakawanda chaizvo. Kubvira kare nakare maGiriki vanzwa kubva kumaJipiti, maRoma vanzwawo kubva kumaGiriki nemamwe marudzi enguva yavo. Vakatevera vakazo teererawo zvaitaurwa nemaArabhu nemaIndiya nevamwe. Isuwo ruzivo rwatino wedzera muzigombe iri tinoda kuona kuti ndisu tazvireva. Kazhinji tinosiyira vamwe kuti vazonoti. "Eee, zvanzi nanhingi..." panzira yekuti tizvirekete tega kuti, "Isu takaita kana kuti tinoita zvakati nezvakati."

Zvino bhuku lrl raGina richadhindwazve muchiFurenchi nemuchiRungu. Saka pano, tazvireketera tega! Ndopedzisa zvino nekuti vana vevhu renyika yedu vati mwanda pasirose. "Kwese kwamuri nyorai rungano rwenyu, kuti musazotsakatika" . Mudetembo ravo "Soko risina Musoro" VaChitepo vakati: "Ndakaona mudzimai akamira mudoro Akakwinya maroko achidyara tsenza Maoko ake akange azere mataka Asi aiziva kuti muiro ivhu aibata Aikumbana naNyadenga mubasa Rekukudza mbesa dzinopa upenyu."

Dr. Farai Madzimbamuto

NHANGANYAYA

Vakuru vekare vaishereketa, asi mashereketero avo aive nematuro nehuchenjeri. Upenyu hwanhasi hwasiyana nehwavo. Magariro edu anhasi angadai ari nyore pane echinyakare nepamusana pekuti pasi parohwa nenyundo. Zviri kuitika nguva dzino munyika dzaNehorekal anenge mashiripiti. Tikatarisa mumasango muno matigere, munyika dzino dzinorira vanapuro masikati machena, tikaongorora magariro evanhu vari mhiri kwemakungwa tinozvibvunza mibvunzo isingapere. Kana dai mibvunzo yedu yakawanda, mukuru pane yese unoti, zvinonzi : «Kuwadzana Masimba munyika dzese dzaNehoreka chii ?» Ka kana zvakadaro sei vamwe vanhu vari kutadza kudya katatu pazuva asi vamwe vachifa nekukora uye vachirasa zvekudya zvinokwanisa kugutsa mazana nemazana evanhu pazuva? Kana kuti tochingoti zvedu, zvavo vanachapungu vari kumafura rnhepo vanogara vari muhutogotogo mudenga isu toita hwegunguwo kupona negwakumukwaku. Chinyakare kunyora2 mabhuku kusati kwatanga, vanaMandionerepi vaitora ropa rernhuka yavanenge vauraya vorisanganisa nematsito nezvimwe zvinhu zvakadaro zvatisingazive vonyora3 mubako ravanenge vagere, vachiratidza rudzi rwernhuka dzavaiuraya. Vairatidzawo rnhuri dzavo nemagariro avaiita munguva idzodzo. Vairatidzazve zvese zvavaifunga kuti zvingazobatsire avo vanotevera mumashure sesu. MaShona nemaNdevere verudzi rwemaBantu vakanga
1 2
3

*

The World

The Alphabet
Pictogrammes

vasinganyore mumapako asi kuti vaiwanzogara pasi nevana vavo vachivarondedzera nekuvadzidzisa magariro emunyika dzavo nemagariro aiitwa nemadzitateguru avo. Kazhinji nyaya idzi dzaiwanzotaurwa usiku kana vanhu vak atandara zvavo vachimenya nzungu kana kuti vachigocha chibage padare. Vanhu vaiti vakanzwa kuti kwafa chembere kana harahwa vaibva vati vainge varasikirva neGamba4. Kubvira kut anga kwak aita zvinyorwa 5 nekuziva kwakaita vanhu kuverenga izvi zvakabva zvachinja hupenyu hwedu kakapetwa nokuti ndiyo nzira itsva yatave nayo yekuti tisiire vana vedu ruzivo rwemagariro echinyakare. Chinhu chiri kunyanyonetsa pari nhasi ndechekuti hapana vanhu vazhinji vari kukurudzirwa kuti vanyore mabhuku echivanhu. Uyezve avo vari kuedza kunyora, dzimwe nguva havasi vanhu vanoziva chiShona zvakadzama nepamusana pekurasikirwa kw atakaitwa nemadzitateguru munguva dzehondo. Zvinogona kunge chiri chimwe chezvikonzero nokuti muZimbabve kubvira muna 1965 kusvikira muna 1980 takarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakaita kuti tidzokere mumashure. Zvakare munguva dzaitongwa naIan Smith muRhodesia, vanhu vatema vakange vasingakurudzirwe kudzidza nekunyora zvakadzama nezvechinyakare chavo. Nguva idzodzo munhu mutema ainzi akadzidza munhu aigona kutaura chirungu chakanaka kwete munhu aigona kunyora nekutaura chiShona kana chiNdevere chakanaka. Mazita6 edu echiShona aitsoropodzwa kuchikoro zvokuti veruzhinji vakazoguma vatora mazita echirungu. Tichazoona mberi kwechinyorwa ichi kuti pane zvinhu zvakanaka nezvakashata zvakaitwa nevabvakure ava 7 asiwo pane zvimwewo zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa nokuti hazvisati zvava mumutsetse.

4

5 writing 6 First names 7 Colonialists

Pafa gamba pafira nhoroondo dzisisingaverengeke.

la

Muzana remakore kubvira muna 1900 kusvika muna 2000 takarasikirwa nemagariro edu echiShona nechiNdevere pamusana pekuda kutevedzera magariro matsva echirungu. Apa hatisi kuti chinhu chese chitsva chakaipa asi tiri kuti hatichaziva magariro edu echivanhu. Tikaramba tichidzokera kumashure mumutauro wedu nemagariro edu mumwe musi zvichazodzamara zvikaguma. Vaongorori vemitauro yeChirungu neyeChivanhu vakasevenzesa mitauro yedu isu kuti vaone kuti mitauro yavo yakamira sei mukubatana nemukusevenzesa kwavanoita mazwi, tsumo, madimikira, zvirahwe, nyaudzosingwi nezvimwewo asi pane zvishoma- shoma zvakaitwa kuti tizive kudzama kwemitauro yedu yechivanhu nokuti yakapfuma. Muvhunzo wedu wechipiri unoti : ndiani achazotaurira vana vedu nezva vasekuru Mutota nengoma yavo Kagurukute, uye kuti kwaive nasekuru Kaguvi Gumbareshumba, navaMukwati, tisingakanganwe mbuya Nehanda Charwe Nyakasikana ? Asiwo tinoziva kuti makore zana chete akagona kuparadza magariro edu nemadzimambo, zvinoreva here kuti chinzvimbo chikuru chaive nevanhukadzi mudzimba chekuziva kuwadzana kwevanhu mumisha, kuronga budiriro, kuchengetedza mhuka, nzizi neminda chakatorasika zvachose? Saka isu tichazogona here mumakore zana achatevera kuti tisiire nyika ino kuvana vedu sezvayakanga yakaita munguva dzevanaChaminuka uye tichazogona here kukwirira pabudiriro kuti tibate dzimwe nyika padziri nhasi? Chekutanga tinoona kuti munyaya yeDzidzo dai Nehoreka akawadzana dzidzo ingadai isina mutengo uye ichikwanisa kupihwa pasi pose, kumwana ega ega ari pazera rekuenda kuchikoro. Zvichireva kuti pangadai pasina mutengo wekuti munhu wese wepasi pano akwanise kuwana dzidzo. Chechipiri tinoona kuti Il
*

Nehoreka ane Kudya kwakawanda kwekuti munhu wese mupenyu akwanise kudya achiguta katatu pazuva. Chechitatu chiri chekupedzisira ndechekuti munyaya dzeUtano tinoona kuti pasi pazere nemishonga yezvirwere zvakafanana neMukondombera yakakwana zvokuti munhu wese agone kurapwa achisimba. Ka zvino sei kuchiita vamwe vanhu vakaita seavo veKumadokera vane zvese isu veKuchamhembe tichishupika zvokusvika pakurarama nehwiza (mhashu)? Tikatarisa tichidzokera mazana emakore mumashure, tikasvika munguva dzavanaChaminuka tinoona kuti makunahuna ari munyika nhasi angadai asipo dai takatevera nzira dzemagariro edu. Nhasi tinozvibvunza kuti sei zvinhu zvakazosvika pazviri nhasi? Muchinyorwa chino tichaedza kurondedzera zvose zvatinoziva zvemagariro edu echivanhu, apa tinoreva kuti tichatarisa magariro arnadzinza,8 rnagariro ehuvakidzani9 nemuhukama, kuroorana nekuzvara vana. Tichazopedzisira nekutarisa kufamba kwenyaya yedu kubvira kwekutanga kusvika kwekupedzisira tichiona kuti rnunhu muterna anoona sei rnafarnbiro enguva rnuhupenyu hwakel0. Chatichada kunyatsoratidza muchinyorwa chebhuku rino ndechekuti rnutauro wechiShona une mazwi ane zvaanoreva uye kuziva kuseenzesa mazwi aya, tsurno, nyaudzosingwi nemadimikira ndiko kunonzi kutaura chiShona. Asi tinoonawo kuti maziso, maoko kana dzimwe nhengo dzemuviri dzinogonawo kutaura chiShona. Muchinyorwa chino tiri kuedza kuratidza kupfuma kwakaita magariro echinyakare echiShona kunyanya pakuremekedza vafi. Tichadazve kuratidza kupfuma kwenyika yedu nendaramall uyezve nekupfuma kwevhu redu. Tinozodazve kuratidza mutsauko uri pakuvigwa kwashe nekurova guva pachiShona.
8

9 Social organization 10 Time and space Il Tichasevenzesa izwi rinoti ndarama « sirivha »

Tribal economies

tichireva«

goridhe»

kwete

12

Pekupedzisira tichada kuedza kutsanangura kukosha kwaiita ndarama nendoro pasichigare nekukosha kwazvave kuita pari nhasi. Sezvatambobva kutaura kuti tsika dzedu dzechiShona dzava kuenda dzichipera, Chirungu chadzika midzi, marudzi nemarudzi evanhu asangana mumaguta nekuti kwave nemikana yekufamba nayo iri nyore. Tinoziva kuti kare Madzimambo aive nesimba rekutikurudzira kuti tiite mushandirapamwe. Zvanhasi ndezvekuti munhu pachake asi Mwari ndewedu tose. Dye zvakare ndezvechokwadi kuti anenge ada zvepamusoro ngaatosungira nhembe dzisimbe nokuti ipapo pamusoro paari achatsoropodzwa zvisina ani akamboona.

13

CHIKAMU

I

DONHODZO REMAFARO

* ***

Pamuzinda pamambo Toshefa Nyangu paigara pane mhomho dzevanhu dzaibva mumatunhu akasiyanasiyana nokuti ndivo vaive mambo wemadzimambo anopfuura gumi emitunhu yakanga isingaverengeke. Vanhu ava vaiuyapo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vaiuya kuzopira manja12 (maoko) kunashe, vamwe vaiuya kumatare nokuti zvainzi dare rinenge ranetsa mambo mudiki raizoperera kwaNyangu. Vazhinji vaiuya kumabiko nokuti ndipo paive pamusha pawo. Chinyakare mambo aive munhu aityiwa asiwo aidiwa nevanhu vake. Naizvozvo vaimurumbidza nekumukurudzira nokuti ndiye aivatonga nekuvachengeta murugare kana munguva dzehondo. Musha wavaNyangu wakanga wakavakirwa pakadunhuka, pakati pemakomo maviri akawadzana. Gomo raive kurudyi kwakadziva kumabvazuva rainzi Nyamhepo, raigara makudo nedzimwe mhuka dzakasiyana-siyana dzakaita senzirawa, mhembwe nengururu. Asi raizonyanyozivikanwa pamusana pembada yaigaramo yainzi Kaingwe. Kuruboshwe kwakadziva kumabvazuva kune gomo rainzi Chingwina, ndiro gomo
12 Kuzoshanyira nekundoombera mambo wavo

raive neninga13. Saka musha wavo wakanga uri mujinga raChingwina. Zuva raiita serainonoka kubuda nokuti raidzivirirwa nemakomo aya ari maviri.Kana rave kubuda waingoona kuti piriviri bha nenguva diki-diki asi vanhu vese vanenge vatomuka kare. Saka waiti ukatarisa makomo aya ari maviri uri kure waitofunga kuti akabatana. Pakati pawo paive nekasipiti kaibuda mvura chena inotonhora.Kaitangira muna Nyamhepo kodzika konopinda mugoto guru dema raityisa munhu kufamba uri wega masikati kana usiku. Kasipiti aka kaibva karamba kachidzika kachitevedza goto iri kari pakati pemiti mirefu yemiitsu, yernin' ando, yeminhondo nemimwe yakadaro. Nekudaro maisangana zvikara zvaiuya kuzovhima, mhuka nezvipfuyo zvaiuya kuzonwa uye vanhu vaiuya kuzochera mvura yekunwa mangwanani nezuva rodoka kana kuzogeza makaremo kana vave kubva kuminda. Saka kapedza goto iri kaizobva konopfuura nemuzasi kari nechekuruboshwe kwemuzinda washe Nyangu. Kaizondokura chaizvo mberi zvokuti pakaizondodira muna Nyamukombwe kaitoita sekarwizi chaiko. Karwizi aka kaikatyamadza nekushaya zita. Vanhu vaingoti tava kuenda kurwizi, tava kuenda kurwizi, kurwizi rwusina zita. Kwaive kutadza kutaura nokuti kakanga kasiri karwizi asi kuti kaibva pakasipiti paive ndipo paitotangira rwizi.
*

Pakatora mambo Nyangu ushe kubva kuna baba vavo vakabva vatama nemhuri yavo pamwe nemachinda avo ndokuenda kundogara pamusha mutsva wehumambo. Asi vakaramba vakavakidzana nababa vavo zvokuti rnisha yavo yakanga isiri kure nekure nekudaro vaichera mvura patsime repakasipiti kamwe cheteko. Saka vanhu vaingoti pote, dzikei, yambukei iko kainzi karwizi aka vachibva vasvika pamba pababa vavaNyangu. Musha wavo wakanga uri pazasi zvishoma zvokuti kana munhu
13

Mubhuku iri ninga dzese tichadzipa zita rekuti Hiringwi nokuti

ndiro izwi raisevenzeswa nevanhu vemumatunhu ekwaNyangu kana vachireva ninga. 16

achiendapo achibva pavaNyangu aiita seari kudzika pakadinha. Kana dai zvazvo misha iyi yaive miviri vanhu vepo vaingoita sekunonzi vaigara mumusha mumwe chete nokuti vagari vepo vaigona kuenda nekudzoka kaviri kana katatu pazuva kubva kune mumwe vachienda kune mumwe. Kwaigara baba vavo kwainzi kuRuware nokuti musha wavo wakange wakavakirwa paruware rurefu rwaibva kuno rwuchindosvika uko. Rwakange rwakapoteredzwa nedzimba dzevakadzi vavo nedzemachinda avo akanga akwegurawo saivo. Saka munhu waingoti ukanzwa kuti nhengi adzika kuRuware waibva waziva kuti aenda kwavamwene, kwavasekuru kana kuti kwaambuya vake. Munhu wese aisvika pamisha miviri iyi aibva aziva kuti ainge asvika panonzi pamuzinda pashe nokuti painhuhwira humambo. Waiti ukasvika pavaNyangu waitanga kunzwa kunhuhwira kwakafanana nekunhuhwira kwesadza rerukweza, zvochinja wozonzwa kunhuhwira kwakafanana nematamba aibvisa, kwaizopedzisira kwava kunhuhwira kwemiti yematufu. Dzimba dzepamuzinda wehumambo hwashe Nyangu dzakanga dzakavakwa dzakaita nharaunda, dzaizopoteredzwa nedzemachinda amambo. Pakati pemusha paive nemiti mikuru yemuhacha, yemuonde neyemubvee. Pasi payo paive nematare maviri, guru nediki. Matare aya akange akatenderedzwa nematombo uye zvigaro zvacho zvaivewo zvematombo. Asi padare guru paive nechigaro chimwe chete chakange chakasiyana nezvimwe, ichi chakanga chisingagarwe nemunhu wese wese. Chaive chakagadzirwa nendarama nokuti chaive chakagadzirirwa mambo saka ndipo pavaitonga vagere. Pakati pedare rega rega paive nechoto chaibatidzwa moto munguva yekutonhora chete asi padare diki ndipo paibatidzwa moto nevakomana manheru ega ega vachitandara nashe kana kuti vachiita ngano, zvirahwe, tsumo nemadimikira. Matare aya aitsvairwa nekurongedzwa nemukadzi wekupedzisira washe mangwanani ega ega, naizvozvo ndiye aisuka nekupukuta chigaro chendarama ichi. 17

Kana takatarisa muna Chingwina, dzimba dzemadzimai dzaive kurudyi, nhanga dzevasikana shanu dzaibva dzazondobatana nedzemadzimai. Makota evakomana aitevera mberi uye akanga akawanda kufanana nenhanga dzevasikana nekuti mambo Nyangu vaive nevanasikana vakawanda kuenzana nevanakomana. Vana ava vairerwa vari muzvikwata zvezera nezera.Zera rega reg a raidya, kurara, kutamba nekurima kana kushanda basa repamba pamwe chetepo. Twusikana twudiki twaive nenhanga yatwo twega asi twaipiwa mukadzi mukuru kana kuti imwe rnhandara yekuti irare mumba imwe chete natwo. Mhandara dzaiwanzorara padzo dzega kuti dziwane nguva yekuseka nekutaura nyaya dzehurnhandara. Nguva nenguva kana pana tete vanenge vashanya kana mumwewo mukadzi mukuru anenge asvika, vasikana vaigona kumukoka kuti azorare munhanga yavo. Sezvatanzwa kare majaya aivewo nemakota avo saka aingoitawo zvimwe chetezvo. Mwana anenge arumurwa pazamu aibva atotanga kurerwa nevakoma, madzitete, madzibabamunini uye nedzinza rese. Saka munhu aida kumutuma aingomutuma pamadiro. Vanoraira vaive kwese kwese. Nguva idzodzo kwaiti anenge aona mwana wedzinza achiita musikanzwa, aimubata omurova pasina aizobvunza kuti aroverwei mwana, kunze kwekunge nyakurova arovera utsinye. Zvaitendedzwa kuti munhu mukuru arove mwana kuti aye munhu akarurama. Mwana aive nemisikanzwa aishoresa dzinza rese kwete amai vake chete. Vana vemunhuwo zvake vairairwa kekutanga mumba mavo, kechipiri nevanhu vedzinza ravo. Saka paNyangu vana vashe vaive nenguva yekugara vachirairwa, chaitove chidzidzo chekugara nemadzitete nemadzisekuru avo kana dai zvavo vaizotambawo nevana vemachinda nedzimwe hama dzavo. Kazhinji kacho pakati pemachinda paive nehukama namambo. Sezvo tiri kuenderera mberi nezvedzimba dzepaNyangu, vaHosi chete ndivo vaive nedzimba mbiri hum, mamwe madzimai ese aive nemba imwe chete yake 18

yake. Munhu waiti ukaramba uchifamba uchienda mberi nechekumboshwe waibva waita mahekwe nehozi hum zhinji dzaipfuura gumi neshanu dzaive dziri kuseri kwezidombo raidzivharidzira. Pamusoro pezvo hozi dzakanga dzakasiyana nedzimwe dzimba dzese pakuvakwa nepakupfirirwa kwadzo. Dzese dzakanga dzakavakirwa pamusoro pematombo. Kwaitorwa matombo makum mana, kozotorwa mapango mana akasimba aichinjikwa pamusoro pematombo aya. Pamusoro pemapango mana paichinjikwa matanda okuvhara mukaha pakati pematanda. Dzose dzakange dzakapfirirwa neuswa asi mapfiririrwo adzo akange akasiyana needzimba dzekugara nokuti mbariro dzedenga rehozi dzaidzirwa nemushonga waiita kuti dzisakummidze kuora kubudikidza nekudzinga zvifukuto nemajum (tunyamudufu). Denga racho pacharo raidzirwa nedhaka raizoiswa ndove yemombe pamusoro kuri kuitira kuti kana hozi ikabata moto zviyo zvakange zvisingazotsve. Tinoziva kuti pamusha wega wega imba inonzi hozi ine chinzvimbo chiri pamusoro-soro kupfuura dzimwe dzimba dzose. Hozi yaichengeterwa zvekudya zvakasiyana-siyana. Kana vanhu vese vakabva pamba, kwaitosara munhu mumwe chete aisara akagarira Hozi. Tinoonazve kuti munhu wese wese haaibvumidzwa kupinda muhozi nokuti zvainzi nevakuru muhozi maigara zvirombo (mhuka dzinotyisa) zvinochengeta zviyo. Zvainzi mwana mudiki anenge apindamo aizoita pfere (kutadza kuroorwa kana kuroora). Saka hapana mwana aitambira muhozi usiku kana masikati. Uchibva pahozi idzi. nechemberi waibva wasvika pamakota evakomana. Uchibvapo waiona dzimba nhatu, hum, dzakanga dzakakura kupfuura dzimwe dzese dzemunharaunda. Dzimba idzi dzaive dzakaiswa hurungo mukati nekunze, idzi ndidzo dzaive dziri dzashe. 1mba yekutanga yaive yekurara, imwe yaive yakazara zvombo nematehwe ekugadzirisa nhembe nedzimwe nguwo.Yekupedzesera yakange iri yevaenzi vamambo 19

vechirume vepamusoro. Asi dzakanga dzisingabvumidzwe kuti vanhu vasiri pamusoro vangopindamo. Nechepamberi pemba idzi paive nemuuyu wakanga wakakora zvokuti hapana mukare akaona. Muuyu uyu wakanga wakacherwa mukati woitwa semba nokuti waive nesasa ravo, zvichireva kuti wakanga wakabviswa hura kuti gwati rakatenderedza muuyu uyu riite ndiro sembariro. Umu ndimo mainzi muChisindi chashe. Zvino vaNyangu semunhu aive mhizha, vaipfurira mapfumo, miseve, materno nemapadza mukati memuuyu. Sezvatamboreva, dzimba dzemachinda ndidzo dzakange dzakapoteredza nharaunda dzichindobatana nematanga emombe dzashe. Izvi zvaiitirwa kuti vanhu vakanzwa mombe dzichidzvova kana kuti zvipfuyo zvichichema usiku, zvaigona kureva kuti dzasvikirwa nezvikara zvakaita seshumba, ingwe kana kuti mapere. Saka kana zvichinge zvadaro machinda aimutsana pachavo voenda nemapfumo kundorandutsira zvipfuyo. Munguva idzodzo mhondoro chaidzo dzaigona kusvika mumisha masikati machena dzichitsvaga nyama saka vanhu vaiwanzofamba vari muzvikwata zvikwata kuitira kuti vakasangana nadzo vadzirwise. PaNyangu pakanga pakashatira chinhu chimwe chete asiwo pakanga pakanakira zvinhu zvikuru zviviri. Chekutanga, kudunhuka kwapakanga pakaita zvaiita kuti pave panzvimbo inotonhora zvakanyanya muna Chikumi nemuna Chikunguru. Nekudaro muna Nyamavhuvhu, Gunyana naGumiguru paitonhorera zvakanaka, saka paNyangu pakanga pasingasvike zvi « Kungunya14 ». Chechipiri, munguva dzehondo dzema « Induna15 » machinda matanhatu amambo aiita majana ekuenda
Rumwe rudzi rweumhutu hwakafanana netsetse, hunoti hukakuruma unodziya muviri zvokuti unogona kutosvika pakufa ukasarapwa nekukasika.
15 14

Tichasevenzesa zita rekuti malnduna panzvimbo pekuti maDzviti

nokuti izwi iri iye zvino rave izwi rinoreva zvinhu zvinoparadzanisa ukama hweMashona neMandevere saka tarega kuri sevenzesa. Zvimwe chetezvo pano hatisevenzese izwi rekuti Masvinadovi. 20

pamusoro paNyarnhepo nepaChingwina kundotarisa kuti hapana vavengi vari kuuya here kumuzinda. Kazhinji vainyanyozeza malnduna. Chekupedzisira ndechekuti paNyangu paive pakanakira kuti paive neHiringwi yaive padyo, saka vepo vaiti kana kunze kwashata, kana varume vave kuenda kuhondo, vaindosiya vakadzi nevana nezvipfuyo zvakazvipfigira muHiringwi. Nekudaro vaienda vachiziva kuti rnhuri dzavo dziri pakachengeteka. Chinhu chakanyanyonakisisa chakanga chisipo pamusha apa inhapwa nevaranda. Munhu wese aitorwa semunhu kana dai zvake aive nechinzvimbo chepasi, aive munhu chete, saka airemekedzwa.
*

VaNyangu vaiera Shumba Nyamuzihwa. Rudzi urwu rwakanga rwuri rudzi rweumambo. Ishe Nyangu vaigona kutonga nokuti vakanga vakazvarirwa pamusha wehumambo saka vaiziva murau. Humambo hwavo hwaibva pana baba huchienda pamwana kana kuti hwaienda pamunin'ina wemumba kana ishe ainge asina mwanakomana. VaNyangu vaive munhu akasimba pachimiro, hukobvu hwavo hwaive hwakaenderana nehurefu hwavo. Chavainyanyozivikanwa nacho kana vari pakati pemamwe madzimambo ndechekuti vaive nedzvanga guru dema raipenya pahuma pavo uye rakanga rakatenderedzwa nenyora. Vaigara vakapfeka ndoro yairatidza chidanho cheukuru hwavo. Vaidiwa nekutyiwa nernhuri yavo uye vaifarira kutamba nemvura yekugeza, saka vaigara vakachena vachipenya nemafuta enzungu avaizora. Vaiti kana vakagara apo vari kurnhepo, ukanzwa huromba hwaibva pavari, waibva wangoziva kuti chokwadi apa pagarwa namambo asi vakanga vasina kurema. Kutonga kwavo kwaive kusina hasha. Vaidada navaMakwiradombo vaive ndivo vaHosi, shasha uye ngwena nokuti vaigona kuenzanisa nekuyananisa kusanzwisisana kunenge kwaitika pakati pemadzimai. Kana tichitaura kudai hatisi kuti pamuzinda apa paive 21