La recherche en sciences sociales du sport: Quelle(s) utilité(s) ?

La recherche en sciences sociales du sport: Quelle(s) utilité(s) ?

-

Livres
302 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

La question des "applications" des sciences sociales du sport et des réponses aux "demandes sociales" a pris dans le contexte actuel une acuité particulière. Cet ouvrage questionne les liens entre recherche et utilité(s) sociale(s), le plus souvent à partir d'analyses réflexives sur des travaux empiriques qui éclairent les domaines diversifiés d'intervention, tels formation et professionnalisation, prise en charge du handicap et de la santé, tourisme et sports de nature, mouvement sportif.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 01 juin 2011
Nombre de lectures 134
EAN13 9782296809376
Signaler un abusLa recherche en sciences sociales du sport :
quelle(s) utilité(s) ?
Sports en Société
Collection dirigée par Jacques Defrance
et Olivier Hoibian

L’institution sportive imprime sa marque sur la société
d’aujourd’hui. Elle constitue elle-même un véritable univers social.
Sociologues, anthropologues, géographes et économistes l’interrogent
sous ses divers aspects.
L’extension mondiale des pratiques sportives et de leurs
organisations, leur imbrication dans de multiples mécanismes sociaux
et économiques, leur usage à l’école, dans les loisirs familiaux, en font
une activité omniprésente et familière. Comme d’autres données
immédiates de l’expérience, la vie sportive peut être interrogée par les
sciences sociales. Des travaux approchent les pratiques et les
pratiquants, identifient et questionnent leur culture et leurs croyances,
et cherchent à comprendre leur vision du monde sportif et la
construction de leur identité. Univers de symboles très actifs dans la
vie publique, voie d’ascension sociale, marchandise, le sport est au
cœur du social.
La collection Sports en Société accueille les recherches en sciences
sociales spécialisées dans l’univers des sports et des autres pratiques
physiques (danses, jeux, arts martiaux, gymnastiques, etc.).

Déjà parus

SOCIÉTÉ DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE LANGUE FRANÇAISE, Le
sport entre public et privé : frontières et porosités, 2009.
PAPIN Bruno, Conversion et reconversion des élites sportives,
2007.
MENNESSON Christine, Être une femme dans le monde des
hommes, 2005.
AUBEL Olivier, L’escalade libre en France, 2005.
GRAS Laurent, Le sport en prison, 2005.
SOCIÉTÉ DE SOCIOLOGIE DU SPORT DE LANGUE FRANÇAISE,
Dispositions et pratiques sportives, 2004.
HOIBIAN Olivier (coord.), Lucien Devies, la montagne pour
vocation, 2004.
SOULÉ Bastien, Sports d’hiver et sécurité, 2004.
HOIBIAN Olivier, DEFRANCE Jacques, Deux siècles
d’alpinismes européens, 2002.
SOCIÉTÉ DE SOCIOLOGIE DU SPORT
DE LANGUE FRANÇAISE

LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES DU SPORT :
QUELLE(S) UTILITÉ(S) ?


Coordonné par
Serge Piché, Eric Boutroy, Bénédicte Vignal et Claire PerrinL’HARMATTAN

© L'HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-55004-9
EAN : 978229655004920,7e'?(;3 57,6(
WH[WHV QWpV DQV OH QW HFXHLO RQW pOHFWLRQQ pV qVSU
GRXEOHH[SHUWLVHV Q FROOqJH QVHLJQDQ
GRQWOHVFKHUFKHXUQRPV LYHQW
(66< 2OLYLHU3DX
'($285 3KLOLSSH*UHQREOH
2875 2< eULF/\RQ,
$0 -HDQ/\RQ,
'RPLQLTXH3DULV ;,
+$ =$ 8'
1(/2583 -HDQ& OHUPRQW)HUUDQG
( (6(/(8& eULF0RQWSHOOLHU,
85
(,//(7 5 D\PRQGH5HQQV
2',0%, 0LFKHO/\RQ,
$63 :LOOLDP6WUDV ERXUJ
3KLOLSSH/\RQ,
2,5 1' *LOGDV1DQWHV
289($8
$2 3DVFDO*UHQREOH
$5 $QQH0RQWSHOOLHU,
(95() %HWW\5 XHQ
$==$&$9$ &pFLOH/\RQ,
&ODLUH/\RQ,
$9(1( *LOOHV;3DULV
($
$, $57, -HDQ*UHQREOH
28/ %DVWLHQ/\RQ,
,*1$ pQpGLFWH/% RQ
%&(HS%2X/\*(W18G/2&SV(12/V%H'(?16HGRX7'<SDU/$1'&5Up&V9UDDH6H)UpDOLVpHVPHV,QRQ\0HD0)&/D,*,/$V5p,U17,2V$&/,/VH387$5($p//W5$8p/

0
%HUWUDQG3DULV,
55,1
0 //,
ULQKHUL3D& V;
5' ,27
QKULVWRSKH& &
RQ, /\ 3LHUUH
55,(+$
WV6200$,5(
7527,8&
V LWp XWLO HU FKHVHW 5HFK
VRFLDOHV
UULQLUH3 ODLFWH9LJQOpG p%pQFK H36HU eULF%RX
3URORJ
SRUW" PLHG QR UWO?pFR?TXRLVH
H? XWLO JLH? ODVRFLRO 5HQGU H HV ORJ XUVRFLR HSR REOq IDX[ XQ
LHX XSp QWV QH HO?HQVHL SpHQ FHHXU SD XQ?(V QFHG?/?pP HU JH
QFHVVXUOH ?FRQVp RUW GXV
H? WRQR D LpWp? ROHHWVRFHQWU HpF WLRQV GHVU OD RQV FRQFHSW X R
?" PHQ ?HQFDVWUH
&D-HD
QHORIHVVLRQ RLUH XWHULW QRXYHD XQ QFHG? pPHUJH LWp GHO?DFWLY
6 $ VDQWp SWpHHW XHDGD SK\VLT QMHX[ TXHOVH SRS GDQVOHV5pS
6" Q67$3 DLUHH QLYHUVL X PDWLR ODIR SRXU
( 0(3$57, '(8;,
7$00$
W HGpYHORSHPH QVO GD
ULDO WR UULSRUWLIWH XH LT ROL ?DJHQGD GHO H WKpR FUWU H LVpHHQ RFK
UFKHX KH XQHF XQMH HG? WLT HWSUD
OLWpV WL LQ 5{OHVHW
DW XVFRQ FKHVR HFKH G?XQH
eULF%R
XU U WR GHV ?pW LQHW LDOHVHQFDE HVVFLHQFHVVR OLWp 'HO?XW
LqUH? H?VLQJXO QQHOO RIHVVLRFHS H[SpULH
KH*XUWRS &KULVW
XEpHVGHPSDLSLV\EHUO$WHR;YHUUPXISQ51PQ\RH/?(HXQFHGTDGLJLQ2PUDOFU'XSHUD1U,IULRS5DHUGSX3$QDO\VHU$RWRX$8U7&/?pPUJHHXUJUHHWQFRPPXQWJLHSGQVRPS%UOHXRGI3HLEYSUWH(X?2VWU5L-&U2\LVPOHVUWHUPQGRXU1H'G,DQQpH,U5XL(6URUWDUUL,HXWU

VX X QH
KDERVp&FKH
5(/$ 7,216$8;
DQGLQH /H
V GHVDFRP RVDQ WHHQ?VFL QFHV
?HW
*LOGDV/RQG
/$3'( (66,211$/,6$7,21'$16/(2) 63 57
(1- '(/$)250 7,21(7 (0,?3$5 (
:ODGLP QGU
?TXRLVH HQW HVVFLHQFH VRFLDOHVGXVS W" RU&RQWU SOH HO?H[HP TXp SOL FKHD HFKH ?XQH JHQFHV H[L LQWHVH XQH
GLH DQ 1RU
UURQKD LV UD O5RX WD &KD HWUULHKD 'RPLQ
3$57, ?0( 6, 752
37 8+$
GRQF WVHUYHTXL" HWj TXRL XU
S?" QGLFD ?VSRUKD H WGHVXVDJHV LUHV QGLW DO\VHGHVFRP
VRFLDX[ QoDLVHV UD FKHVI UHFKH GHV
H] )HU LQ YD FHW6\OVpOH F'H/0DFHOOLQeUL$Q
GXV WHQ DOHQ 5LVTXHVHW TXH WpSK\VL WLYL GHO?DF XU{O RVG jSUR GDQV
LUH RYDVFXOD XHFDUG ULVT GX JH QFKD ODSULVHH
XOLqU pJ \VLTXH HS WLT XQH HU ,QFRUSR UHGH RL WUDMHF GDQV
TXH URQL LHFK PDODG '7 \SH HGHW DEq GXG SOH O?H[H
HUULQ DLUH3 1DWKDOLH%DUWKHW
6 32(686$ 785(
H" WW TXH
pWLXHVXU'HO
pWLT FKH] RJXH RSRO WK FHG
D LHQ8QHH[Sp
RQ 'pFDWKO
HQ)U QFH J RQL GHFDQ HX P RQL GH VDWLR QQDO /DSU IHVVLR
UV FRX SURFHVVXVHQ ?XQ RSRV jS 5HFKHUFKH
WQDLVV
RKLH LYHP RUW RQVS SDWL ePDQFL LH WU PHUS OD
DSSHOGH DQF
LUH WD WL HLGH OLT ER G?XQHV\
HV/ ORX
6 0e6 5e68 ;7(67(
ULXWGHVSQKG-D?(DQL'GpYHORSUHUO,USLRHQUXHVY\<pWXGHVX&UOppDPH(QQUUeSHUSDD7LTXQ1UKV$QUOH6?SHWQ$XPQ-HP/HWS('&(Y$O&&H,XPT'Q1UL'WPVVH(VHQ%*5P$S+R&QOJ\P&LTXHVXDWWUWQ7HPHWSD0UUG*UG6DU$$QHWLRL'(RH/W$51V$/PHDQUX5p7,D)XW
6XFKHGU'QLTXH DQ LFKHGH0O DXG
$QQH6RKLH6D\HX[
48$75,?0 (3$5 ,16758,( (17 $/,6$7,21'(6
OLHD]DO-DQ3& DXO*pOLQLQR DQ3 W-DXOH
OHV HFKH FKHVVRFLR JLT HVV
48(6 7,211(5 /(635,6(6(15(0( ,(0 6
RFLpWp H FLRORJLH X SRUW GH DQJXH DQoDLH 6/ ppH HQ
pGqUH GHV HXUFKHUFK YDLOODQW XU HV WLTXHV SK\V TXHV HW
DTVOPGTFV
FKDPS GH OD VRFLRORJLH X GDQV FHOXL H GLVFLSOLQHV RQQH[HV WH OOHV TXH
O?KLVWRLUH O?DQWKURSRORJLH W O?HWKQRORJLH PPHQW QRWD /HV WH[W HV
UHJURXSpV GDQV FHW XYUDJH ROOH H SURMHWV
G?DUWLFOHV \DQW SRXU H RULJL OHV FDWLRQV FRPPXQL UpVHQWpHV RU
RQJUqV LQWHUQDWLRQDO GH D 6/)
3URIHV VLRQV 2UJDQLVDWLRQ V HODW LRQV 7UDYDLO HW H H 6HULF G
GH KHUKH W QQRYDWLRQG?, XU OH W6SRU 6&5, ? ($
O?8QLYHUWp H ODXG G GH \RQ GX DX PDL D
GH FH FRQJU
? RLW EHDXFRXS OD TXDOLWp LHQWLILTXH X
SURMHW QLWLDO RQoX SDU 3DVFDO DWKDQWHO LQV TX?j O?LQYHVLV
O?HQVPEOH HV HPEUHV HV RPLW pV FLHQWLITXHV HW ?RUDQLVDW LRQ GX
W TXL QRXV RQW pQpUHXVHPHQW
OHXUDLGH
QW HFXHLO WLWXH FRQ OH TXDWULqPH XPH RO XQHG?
FRPPHQFpH QV H RLWGU LO GX PLHU RQJU D 6/ XO RXVH
DYH O?RXYUJHLQWLWXOp SRXU XLYLH SDU
O
RXYUDJH LV X HFRQG RQJU D\ 2U SXEOLp RXV OH
6RFLRORJLH X VSRUW pEDWV HW ULWLTXHV HFSFGW
FRQJU 1DQWHV WLWXOp
?VGV D SDUXWLRQ GH FH TXDWULqPH ROXPH
QV ?HQJDJHPHQW HQVGLVEOH GH RXV
HFTVODWGGW
VXSUD (DppOIS V
PDWpUHO W GHVLHUQDQHoX LYHUHQDLUSDU LQRXV RQW DFFRU p OHXU
FRQI LDQFH XWU HV HPEUHV X FRPLWp ?H[SHUWLV X[TXHOV LOV
QW?DGU RXW LFXOLqUSDU PHQW QRV LQFqUHV FLHPHQWVHU HP
DXVVL X RQVHLO JLRQDO K{QH$ OSHV DX RQVHLO *pQpUDO GX {QH
O?8QLYHUVLWp/\RQDLQVLT X?jO ?8)5 67$36GHO?8QLYHUVLWp/\RQ 1RXV
XKDLWRQV HPHUFLHU LDOHPHQSpF W RQ FWHXUGLUH XGH &ROOLJQ
ODSDUWLFLSDWLRQILQDQFFRUG LqUH DOLVDWLRQGODUFHOLYpH
pGLFWH9LJQDOHW& LUH3HUULQ
O&OVR?R?OTXRLDVHRUYHQWLOOHVQVFLHHQFHVJVRFLDOHVGHGXHQVSRUWT"S5RD[XXXWVVQjGHGW5j&/VXHWV?FFVGVFUHJL5WFVYHDU[&XWQHDOHpLQH&UUWVXVGqVVGGH6DY5HGQGIURQWLqUHVYHUVHPHHQGHRGOVUF5WLQVjFLLUWHVHGX6VJU7pH6D?HVVUVVXFOLXFJRPLHDDPLVXLTIJSpVDSV2O/HUSFUVpVVUHHXVUUjUV/ppQ(DpLYLRHHVOSULYpVSXEOLFV&TXHVWLRQVQUHLWHFRLGXDHXFOD9HHUQIR&WOS/ULHDSYFDQDqVQDGQHSDO?DVF)OHH7GRXGRLQHRRFWLLUDVWX'LVSRVLWLRQVUHYWLSUDWLTXHVUVSHRUWLYHVSFUHLVHOHHH[H/QKVXLOGVXUVQ/DYHUHVWHWDUHHRHWWHDFRLqpVHUROVYLXQLVQVL%WULLWFHVDVLTWWHGFXF'ROHFDUFWWPRVQGWILQHXDpGD)UVRHHWOIXOLVOXROUGRLYVGLqDP&H57D1q&V5p

6HUJH3LFKpeULF%RXWU\%p
UH
SRXU RQ
RQF RQW
YRLU
SURSRVpV WHV
VD RXWLU DE SX VVXUpPHQW Q?DXUDLW
LWUH
SSRUWp LGHVVRXV LWpV RQW TXL FRQJUqV
QWPHVH
V VRFLDOH WLOLWpV HW HFKHUFKHV
PH WKq OH U
VVLWH
6SRUW 325 O? SH U SD LVp UJ
GX V
Vp G? V VVX RQW I
H GDQV WF RQJUqVGHOD6/)
&ODLUH3(&+$17(/$71HW3DVFDO
FRQ JUqVGHOD6/)
:ODGLPLU ())1'5 LFKDsO /, LFeU 287 2< -HDQ <$0
&DULQH 5$5' O0LFKH 2',0 :LOOLDP *$63$5,1, HDQ
,+2+
'RPLQLTXH 25 $1' 6X]DQQH $%(*( QDGD LVqOH
/$& 2,; KLOLSSH ,27$5 *LOGDV 2,5 1' DWKHULQH
89($8 pFLO $==$&$9$/2*$/ &ODLU 55,1
*LOOHV 5$9(1($8 UWUDQG e$8 $QQH 2*(5 )UpGpULTXH
%e%6&1
&+$1$9$7 3DVDO +$17$7(/ 3LHU +$=$8' LVGU
0)-* /
2&363%5
pGpULTXH528;3DXO61,
D32LQD&&(51F5'<%5/5,RK\RDXPVHGL8UQWL5%&%)OLY&L,H$UH$,2D,%%,$&1HH17D-7+$L80</p$Q5$H/LD&$D&(U$*'25FQ)30pU/L&8',D5Q/)55$*HO&,GDJ/H2O&D9KHOH2$777DU,F20722SWVSHDH3+(0H(5<5+,FODVQ$%/D(eHD(51&H7&<$58(V9,5/28L;KO25,L%$2H2V+FD&U<G7WUO5Q5L(HH(-(Q9p(GKeV+DDQQ1G0Q7ODLHU(515
WH LF,*1$/ %p 025
) FRQJUqVGHOD6 GX RPLWpG?RUJDQDWLRQ LV
LqP
,*1$9/WHLF %p7 670$ ,1-H7KLH7(UU\
)5'( -DFTXHV 8'=$+$ UUH3LH 17($7 VF3D
RPLWpVFLHQWLILTXHGX
LqP
GXEOHV RQV
LqP,1752'8&7
,21