Partition complète, Undine, Dramatisk Æventyr, Hartmann, Johan Peter Emilius
61 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition complète, Undine, Dramatisk Æventyr, Hartmann, Johan Peter Emilius

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
61 pages
Danish

Description

Redécouvrez les partitions de Undine partition complète, accessoire music, de Hartmann, Johan Peter Emilius , Op. 33. La partition de musique romantique dédiée aux instruments suivants:
  • solistes vocaux
  • chœur
  • orchestre

La partition aborde plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres accessoire music, partitions pour voix, pour voix et chœur avec orchestre, partitions chœur mixte, pour voix, chœur mixte, orchestre, partitions pour orchestre, Danish langue, Stage travaux
Redécouvrez encore tout une collection de musique pour chœur, solistes vocaux, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Date composition: 1842
Edition: Copenhagen: Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 1878. Plate D. M. XI.
Libbretiste: Carl Borgaard (1801-1868)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 36
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

^.7>e.' /^^y
XI.det kongelige Theater den 18de September 1842. Musiken har,»Undine« opførtes første Gang paa
(udkomne paa C. C. Loses Forlag), ikke tidligere været udgivet.af nogle faa mmdre Nimimeremed Undtagelse
Indhold, hvis Æmne er taget fra Fr. de la Motte Fouqué'strykt, gjengives her dets væsentligeStykket ikke erDa
af samme Navn.Æventyr
Ridder Huldbrand er ved sælsomme Hændelser kommen til en afsides liggende Hytte vedDen unge
somhan gjæstfrit modtages af Fiskeren Gunfram og dennes Hustru Anna: et voldsomt Uvejr,Donaufloden, hvor
Flodens Stigen harhans Ankomst er brudt løs. har ganske afskaaret Hyttens Beboere fra Omverdenen, idetefter
til en og Fiskerens Baad er for skrobelig til at kunne trodseforvandlet den Halve, hvorpaa Hytten staar, 0,
Eidderen Guntrams og Annas Plejedatter Undine at kjende, og lum bliverdet oprørte Element. Her lærer
vodfor hans Kjærlighed. Plejeforældrene, der havde fundet Undine som et lille Barn Flodbredden,Gjenstand
hun blev fundet, havdeikke, hvor hun horer hjemme; men, ligesom hendes Navn, som hun, dengangvide
Bølgerne'; Datter, saaledes er der ved hendes forunderlige, vilde Væsen,kunnet udtale, betegner hende som
i Opror og i overlegen Kamp mod Mennesket og ved hendes ubetvingelige Hanghendes Lyst til at se Naturen
er for-færdes ved Floden noget Mystisk og Uforklarligt, som tyder paa, at hun tilhorer en Verden, dertil at
hun bereder hyppigtskjellig fra Menneskenes. Kun vanskeligt formaar hun at føje sig efter de Andre, og
at trodse Flodens Farer i ondt Vejr at dvæle ved den eller sejle ud paa den;Plejeforældrene Kummer ved og
hun dog mere blød, thi hun gjengjælder hans Følelser. Da han begjærer hende tilægte,ligeoverfor Ridderen er
hun ham derfor sit Ja, og de Gamle samtykke i, at Brylluppet holdes strax, hvilket er blevet muligtgiver
Undines Skæbnederved, at en Gejstlig. Pater Ottmar, under Uvejret er kommen i Land paa Oen. Nu. da
viser Havmanden Kjolbrnnd sig for hende oj tilkjendegiver, at hun, dernærmer sig et afgjørende Vendepunkt,
fra Bolgerne hidtil ingen Sjæl bar haft, ved Foreningen med sin Elskede vil blive et IHenneskesom et Væsen
som Andre og faa Menneskesjæl; men han bebuder tillige, at hiutil ukjendte Kvaler med det Samme ville falde
men allerede nær;ner l'ar Fisker-i hendes Lod. Undine opfyldes af bange Anelser, det lille Bryllupstog sig; et
fulgte af Ottmar Guntram Anna. nu Brudgommen træder hendrenge med Voxkjærter gaa foran , , og Og da
svinder al hendes Frygt, og hun rækker ham fortrøstningsfuldt Haanden; men ude fra Floden lydertil Undine,
Undinernes Sang, der varsler ilde om deres Sosters tilkommende Skæbne.
bleven forvandlet Vilde ogVed Foreningen med Huldlirand er Undine til et andet Væsen; det
den rene, elskelige Kvinde. hende til BorgenBesynderlige er forsvundet, og hvm viser sig som Han fører
Eingstetten, der ligger i Nærheden af Donaus Kilder, og de forberede en Glædesfest i dette deres lykkelige
Hjem. Undine erkjender dog snart, at hun ikke længere bor skjule Hemmeligheden ved sin Fodsel for sin
betror i enkelteÆgtefælle, og inden Festen tager sin Begyndelse, hun ham Sandheden, som han hidtil kun
han desuden, at den hun ham har faaet, kunOjeblikke dunkelt havde anet; erfarer Sjæl, ved Foreningen med
bevares ved hans Troskab: sviger han hende, maa hun hjem til sine Bolger og sine Frænder og. mistendekan
sin Sjæl, atter blive som de, kun at den smertelige Erindring om hendes Fortids Lykke altid vil følge hende.
Ridderen gyser ved Tanken om, hvad Undine oprindelig er. og hvad hun hnr tilstaaet for ham. men han røres
Kjærlighed til ham og lover, stedse at og lykkeligved hendes Renhed og elske hende og være hende tro. Glad
derfor Undine i den Fest, hvis fejrede Dronning hun er. Blandt befinder den stolte Bertaldadeltager Gjæsterne
sig, som elsker Huldln-and og havde gjort sig Haab om hans Haand; ved at blive Vidne til Undines Lykke
opfyldes hun af Had mod hende, og hun foresætter sig at stifte Sjilid og Uenighed mellem dem og om muligt
Ridderens Kjærlighed. Den hemmelige for sin A'illie til atat vinde Gru Undine, som Huldbrand, trods al
stræbe imod, nu føler, gjor Sejren let for Bertalda. og lidt efter lidt indvikler hun ham saaledes i sit Garn,
at han ganske vender sit Hjerte fra Undine og ene finder sig lykkelig hos Bertalda. Havmanden Kjølbrønd,
som ofte viser sig i Borghaven, minder nu Undine om sine tidligere Varsler: han bebuder Havaandernes Hævn
over Ridderen, hvis han engang sknlde besegle sin Utroskab ved et nyt Ægteskab, og betegner Undine selv
som den, der skulde være Hævnbudet og bringe ham Døden. JaptEn Dag, da Huldbrand er draget ud paa
med Bertalda, overvældes Undine i .sin Ensomhed ganske af Sorgen. Med Vemod maa hun tænke paa Fortidens
lykkelige Dage, da hun som Fiskerpige færdedes ved Floden, og hun synger til Luthen en Sang, hun mindes
Tid;fra fordums hendes Søstres Stemmer lyde fra det Fjerne, og da hun horer deres Kalden og gjenkjender
dem, driver en uimodstaaelig Længsel bende ned til Flodbredden. hilses hun syngeHer af Undinerne, som og
dandse om hende og tilsidst fore hende op paa en stor Muslingskal, der hæver sig op Floden. detteaf I
Ojeblik kommer Huldbrand og Bertalda til, og Ridderen, der ser sin Hustru blandt forbander og
forskyder hende. Kjolbrond kommer nu tilsyne og varsler Ridderens Dod. naar denne atter mødes med Undine,
og paa hans Bud synker hun ned i Bolgerne, endnu anraabende sin Elskede Pagt.om ikke af bryde den
der forener dem.
Efterat Huldbrand har mistet Undine, vaagner haus Anger og hans Kjærlighed; men Bertalda, som
mærker hans voxende Ulyst til at hende,ægte forstaar at besejre enhver Tøven fra hans Side, og meddeler ham
desuden, at en talrig, af hende indbudt Bryllupsskare allerede er paa Vejen til Borgen. raser udenfor,Et Uvejr
medens Bryllupsgjæsterne forsamle sig i det forfaldne Borgkapel, og da Brud og Brudgom knæle ned for Alteret,
ramrnes Kirken af et Lyn, hvorved dens bageste Del styrter sammen, og Kjolbrond viser sig med Undinerne,
for at Hævnen kan blive fuldbyrdet. Undine maa nu give Huldbrand det Kys, der bringer ham Døden; men
en klartrislende Kilde ved hans Grav vil Idive Tegnet at ogsaa hunpaa, har fundet Fred.
I —dette Klaver-Udtog som dels er udarbejdet af Komponisten —selv, dels af Otto Malling er Musiken
paa flere Punkter forkortet og omarbejdet. Pianopartiet lader sig gjennemgaaende udføre selvstændigt, idet man kun
paa de enkelte Steder, hvor der er underlagt Systemer med mindre Noder, benytter disse istedetfor do almindelige.
-'^ 'M >.n
II 3^9 3
v-^:..804762 \v\ u .INDHOLD.
Side
Instrumental-Indledning 1.Nr. 1.
C'hor med Soli; Bort svinder den mm'ke Tordensky 7.
Undine kommer ikke! — snart falder Mørket paa 10.2. Melodrama og Vise:
3. Scene: Sjælen du faar, naar du som Brud 13.
4. Bryllupsmusik og Chor: Ve dig, stakkel^ Undine! ve! 16.
March e med Chor: Hil dig, vor Hersker! Hil dig. Viv! 20.h. hans
6. Ballet med Chor: Let vi os svinge i Kvæld med hinanden 31.
- 7. Chor med Dands: Modtag, fagre Herskerinde 35.
8. Melodrama: Ensom i min Hytte sad jeg 38.
9. Romance med Chor: Arme Fisker, hvorfor græder du 40.
Chor 43.og Dands: Undine! kom! ved søsterlig Barm
- 10. Melodrama og Chor: 52.Ja, ses I atter, rammer Døden dig
- 11. Slutnings-Scene: Hvert Fjed, vi gjennem Livet gaa 54.'
iiiiii
af
I. F. E. HARTMANN.
NQl. INDLEDNING.
Allegro moderalo assai, grazioso.
Undinernes Leg; ved Flodbredden.
1rf^^.,4 4*lA±^
l- -ih-*-^*£^^'* s^ */ / u^É -^-"^-r^
PIANO.
^æ ^
* "tuA. *'hb.
fed. *
'--G 21 i ^JfIjL#-A*-- *-#-A ^ ^ •»—J ^ ^ J #m ^, m m g . m - m jia #
ted. *
^Å). *
—-3t * * *——'—•-#-»' - ^» .7— ^^a t X
i
-^±ii ^-r É.^^^^Æ.0.^ ^^^jiL^^a.^.*. ^^
5:«<!.. *
n.M. XI.^^^'~é..^- fH '^. ^, M ^^^ nji^>• •å
^ ' ?t^sj9 « *> > Ti^H^ ^ —i' » >i
f
DM. XI.—
viol.
:f .. r ^1 ^^^^^^fi
^P3
^
f#^
^frt. ** ted.*ted.
Aneg,To.
ud.Uvejr bryderEt
-«-^^^^^^^^m
^^^
Jkså^éiéså^
^ ^f-* g I S! »I »+-!»t^-F i nr
^^^
XI.DM.^
><"'^m.te?< . •] ten .
|
*
7M>. C"^ ^
iQÆ ^kisi jj.i^Æ^'JSj:
l-é'Ig Ii£? li^t* «4i On> e^^^^^^^
-^^ ih^
(ihn.
:^
»"^^ y f f -s f *f m> »y\, Ay y ^^n lE m^1^ *•"*• é
•'
•^ "^D.M.XIpoco uM'iio alle)i;ro.Lu
P i-i. * t
rPj-^1-4^ *r-~,v:t=^*=s ^m ^
tJ p
•>
K
*. ; y^^^
i#^A ?•^"g s1t Éf^>-^k£ ^ ^
^iiii)I-t- å,^M
r I rI^
t*"«). %tej6.
IVf^. * *Cv
f:?Tff€J^> f^ ^
~'~^— *• ^^r Z^ .'te Zi zt ^ ^ ^F^
DM. XI—
Piu allesro.
JS9-^ '*£
: ::= rit:= tf Li a'gL*r.5^^ ^^
P =^ m
r eresc.
* i4
feSeI '«"y •> > ir > f r r f^ p y^^^ ^:|S^P
.".
^.j;""V ±1j#±^- . L-
i«^m ^g
D.M.XI.allegro.Un poco meno
* ^. * ted.
('i'if\H>x-t paar oji. Ideiifcjr t'itikereii Glliitrams Hytte
kliæle Mæiitt o^ H\'iii(lel' foi'ali 111 etei MailoiuiaMlIede.)luuiToiii .
ttj
:2i Mm MI 5§=^¥^^
*»ir
3= ^^ g^ ^P^^
r19--*** 5
ted.
En Nteiuiuc Choret.af
(Supi-aii ellL'i- Tenor.)
^
<IM i ^
Borl svin den niBr . ke Tor - den _ sky,- der
Siiart l>a ge» lied _ syn ker bleff oa: mal-
* %i6. »egne
t- ^ ^^P
net me _ re flam. _mer!
med Sol Iia;^ Vejstens Bu - -er.'_
»^
ir-y- 321
gmor%.
*1^ k9 r y:^é
^1.1,3^
^.
D. M.Xl.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents