Partition complète, Moderen, The Mother, Nielsen, Carl

-

Danish
23 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Redécouvrez les partitions de Moderen partition complète, accessoire music, de Nielsen, Carl , Op. 41 ; FS 94. Cette partition early 20th century célèbre écrite pour les instruments tels que:
  • solistes vocaux
  • orchestre

La partition propose plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres accessoire music, partitions pour orchestre, pour voix, orchestre, Stage travaux, pour voix avec orchestre, partitions pour voix, Danish langue
Visionnez dans le même temps tout un choix de musique pour solistes vocaux, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions du début des années 20.
Date composition: 1920
Edition: Copenhagen: Wilhelm Hansen, 1921. Plate 17565.
Libbretiste: Helge Rode (1870-1937)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 92
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo
Signaler un problème

?9
ufarJJoIeéseit
diodesS'Æues'pz/Bføffe
Optø
Forlceyge-eni Ejendom for oli« Lande
WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG
K*b«nhavn
A. B. Nordiska Musikforlaget, Stockholm
Norsk Musikforlag AS, Oslo
V-Det er forbude Biblioteker, Skoler,
Foreninger eller lig-Læseselskaber,
nende at udlaaiic eller udleje dette MODEREN
Værk uden Forlagets Tilladelse
Stuespil af Helge Rode
I
Opførelsesrot forbeholdt Taagen letterd'exécution reservesDroits
Op.Carl Nielsen, 41
quasi AllegrettoAndantino
: .r~~EfVTfr>
b mf rirr fr f frYIH tmj \f
mm
Copyright 1931 byWilhelm Hansen,Copenhagen 17565• *ftfk:
3
^jj^mII
Andante pesante
*^ p-^iii|JJiJi>J)J^l>^^ÉÉj P
(Skjalden) VildtgaarStormmodsorteVande,hæsligtskrigerRavnesFlok,Vredenstaarpaa

P iP rP
r £ 1 nI Si IN^W
5Eg^
w i jJf^2
p"p-p^-p i p-pkjj^ypi P"g p | r
- -Himlens Pan-de, Ræd-sel raa-der!Ragnarok. Gustent er det fri ske Løv,
J>
i mi Sil S £E|ééé
^ip.iJJO) Jinjj^JU'Jy i ^J Ip-pj ^p
- densStøv, - lensFlamme o - - ser. OpvortHjerte!OpvortMod!blod-besudlet Jor So
a tempo
3S=
Solariknedi OpstaarSoli Ro - - -Bøg ogBlod, ser!
^ æ
t tAlrijjUjP rabl.g a tempo dim.ff^
iæ mm -o-
Sl/
Copyright 1921 byWilhelm Hansen,Copenhagen 17565III
Andantino quasi Allegretto
J'|J»liiM J>J j)j^u u f#^^
1. Min -(Skjalden) Pi ge er saa lys som Rav og Dan-marks gyld-ne
2. Min Pi - ge kan vel væ re haard, mod dem hun il - de
3. Det - -Smi le hul gaar bag en Sky, og far - ligt -Øj et
4. Thi ser jeg i de - - -Øj ne ind, de bli ver ve ge,
é fes i
Ii J $J
-Hve - de og Blik ket er saa blaat som Hav, naar Him - len er der
li - der, da har - -hun Ord, som hid sigt slaar, og lidt for hid sigt
'-graa ner, men Straa-ler bry - der paa - -frem ny, og Blik kets Bal- ger
-var me. Da hvi - i - Sind, i - deler jeg hen des som to blø
åfa^
5
r
mm ?
r
r\rs
J— j> j' j^jijljm—ø ii
-- - - ve Dan mark!ne de, Prin ses se To af
- -- - vebi der. Prin ses se To af Dan
- - - -ner, Prin ses se To ve af Dan mark!blaa
-- - -Ar me, Prin ses se To ve af Dan
17565Copyright W31 byWilhelm Hansen,CopenhagenIV
Allegretto burlesco
b j p mI
- -(Narren) 1. Den gang Ør nen var
- -2. Den gang Ør nen stod
-3. Den - gang Ør nen faldt
m ,f ;m,miym iggg £
ff.
Sei
aE
£ iI ^ É
- ve klar raqb tefly al - le.- du er en Nar!
Vin -højt i Sky, fik dens ge en Lad-ning Bly,
-ned fra Sky, lod et Skrig i den he le By.
-Ts s s •JÉiÉÉI • *m
U£ICj&f
:fi &
,/
*77] Jl ^* UlJJJ
2«=
* =£^^ ^ P ^ P
- -Da den stesc o ver Taar nets Top, send te -de de res
- -mens de Dra ger af tyndt Pa pir, gik til - vejrs -o ver
-In - Smer te vargen i den Lyd, al le skreg de af
Copyright 1921 byWilhelm Hansen, '''openhajren 175« 5± p ii»?
- op.Dra ger
Or - nenStærk erSta - Uens Spir.
-Ska - de fryd.
frfr frf-^ =L L^ 1fem 3
3
3!^ aH
(stærkt)
^=f#
Had er stær-kest!
e.e^= f4#I
3
m s S *g
-i «. inr
/C\
^Hi, ttf å* feÉ £ ^f£££
Jfl»
*E* l i i j $m mm \y
17565V
Allegro
(Narren)^,. roll.
ji isfe^^it » iTi> i' i 1 1
- - hen - des Søn var1. Ved Fe sten fik en Mo der Bud at
-rød -mer o - ver den - ne Mor, ud brød en Da me
- - ve(med Grimace) føj, jeg valg - te helst mig sort i Li vets Far
/T\
^
^F=g
f
mf ral/.
r\S 6^ £
aa tempotempo
ran'r\
br^ I,JJ| 1
i ' j^j- i |% iV V MM r
-død; men bleg-ne kun -da hun dog ej, for hun var ma let rød, ak, ak,
blid; men rød-me kun -de hun dog ej, for hun var ma-let hvid, ak, ak,
lad; men jeg kan ik -ke ma-les trist, for jeg er glad, ak. ak.
/TN
9^ ^^f3 1f VSJr<
« tempo
ga
É
1-2.Presto I 3.
/T\
j :J> M^i' i
i i — 1 i ll J- IIÉ j j„1 | I É 1
r
rod, for hun var ma- let rød, ma-let rød. 2. Jeg
hvid, for hun var ma-let hvid, ma -let hvid. 3. Fy
glad, for jeg er - glad, ma let
Copyright 1!<21 byWilhelm Hansen. Copenhagen.
17565VI
Andantino
J J- J>fes i JÉr^
- - -(Skjalden) 1. Tid sel høs ten teg ner godt og
2. Nag og Nid er vel ved Magt, har
Bul - me - urt - ne-mælk, de3. og Svi
- -4. Lav sind bor paa Bjer gets Top, i
iEBE 3E »I I m
3a:
1 e ip iii
E ɧg Pm
- der staar i Stak.Nel Ru gen er kun
Kraft til O - ver - flod, harVen skab en
blom- strer bredt og vidt. LU jens høj e
-
- te skab med Skam. Høj sind bor iÆg
rall.@wmm
-saa som saa, og Hve den lig
senvis Haand, der til en van
Stilk er brudt, og Ro - sen or
-Kæl der vraa, hvis Du kan fin
ÉE3E i
\* **
rall.
^^
5. Mug og Skimmel har det fint, 6. Had og Last gør hver Dag Fest,
hosog Svampene gaar frem, Høj, saavel som Lav,
Husets Mure staar for Fald, Kærlighed hen igaar,gik
hvem bryder sig om dem. og grov sin egen Grav!
Copyright 1981 byWilhelm Hansen,Copenhagen10
VII
Forspil til fjerde Billede
Andante pesante
fTJf
35 É1
trrrTTTY rN-rr jf
*em reI> Jf
jkJ iJ
3
r•'M Wr ^r ^F r
;rduJ-JTT7
fe*«J JA\.i ggw
rttT f R r
1 Mé É=£3ffi ^E é
r r
ÉÉÉ"ÉMlmmÉÉ=8= _( r
f
rtuLedim. jw ætempo
J:
1 f? «iS
',',/ M' F^f f
Copyright 1921 byWilhelm Hansen,Copenhagen 17565