Lettre Brexit
6 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
6 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

)4T6E +Q '[Q8 K4XY `84T YE8 S8RSK8 R9 YE8 0QFY87 (FQD7RN \RY87 YR K84\8 YE8 ![TRS84Q 0QFRQ X $ E4\8 X4F7 58@T8 YE4Y 786FXFRQ ]4X QR U8G86YFRQ R9 YE8 \4K[8X ^8 XE4T8 4X 86Y YR YE8 78OR6T4YF6 786FXFRQ R9 YE8 S8RSK8 R9 YE8 1QFY87 (FQD7RO $ E8T85` QRYF9` YE8 "[TRS84Q R[Q6FM FQ 466RT74Q68 ]FYE TZF6M8 R9YE8 /T84Y` RQ "[TRS84Q 1QFRQ R9 YE8 2QFY87 (FQD7RO X FQY8QYFRQ YR ]FYE7T4] BRN YE8 ![TRS84Q 0QFRQ &Q 477FYFRQ FQ 466RT74Q68 ]FYE YE8 X4N8 TZF6M8 4X 4SSLF87 5a VZF6K8 4 R9 YE8 /T84Y` "XY45KFXEFQD YE8 "[TRS84Q YROF6 !Q8TD` ROO[QFYa & E8T85` QRYF9a YE8 "[TRS84Q R[Q6FK R9 YE8 0QFY87 (FQD7RO X FQY8QYFRQ YR ]FYE7T4] CRN YE8 "[TRS84Q YRNF6 !Q8TD` ROO[QFY` .81PK # @._2 IAWX2N21 0.U2=IIb XP bP[ XP Kb5JJP` * "2.1W P3 !P_2VK2NX.N1 X@2 'T2WA12NXW P3X@2 [TPQ2.N PKKAWWAPN .N1 '.TIA.K2NX )@.XAW `?b X?2 *NAX21 $AN>1PK 1P2W NPX W22G K2K/2TW?AQ P3 X@2WAN>I2 K.TG2X `2 \N12UWX.N1 .N1 T2WQ20X bP\U QPWAXAPN X@.X X@2 :[U I2 K.TG2X .T2 AN1A_BWA/I2 .N1 X?2T2 0.N /2 NP 0?2TTb QA0HAN> ,2.JWP \N12TWX.N1 X@.X X?2T2 `AII /2 0PNW2S[2N02W ;U X?2 +$ P3 I2._AN>X@2 * `2 GNP` X@.X `2 `AIJ JPW2 AN9\2N02 P_2T X?2 U^I2W X?.X .620X X@2 \TPQ2.N 20PNPKb -2 .IWP HNP` X?.X *$ 0PKQ.NA2W `AJI .W X@2b XT.12 `AY?AN X?2 * @._2 XP .JA>N `AX@ T^I2W .>U221 /b ANWXAX[XAPNW P3 `?A0@ `2 .T2 NP IPN>2U . Q.UX E\WX .W *$ 0PKQ.NA2W 1P AN PX?2T P_2UW2.W K.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 29 mars 2017
Nombre de lectures 8 058
Langue Français

Extrait

1PK 1P2W NPX W22G K2K/2TW?AQ P3 X@2WAN>I2 K.TG2X `2 \N12UWX.N1 .N1 T2WQ20X bP\U QPWAXAPN X@.X X@2 :[U I2 K.TG2X .T2 AN1A_BWA/I2 .N1 X?2T2 0.N /2 NP 0?2TTb QA0HAN> ,2.JWP \N12TWX.N1 X@.X X?2T2 `AII /2 0PNW2S[2N02W ;U X?2 +$ P3 I2._AN>X@2 * `2 GNP` X@.X `2 `AIJ JPW2 AN9\2N02 P_2T X?2 U^I2W X?.X .620X X@2 \TPQ2.N 20PNPKb -2 .IWP HNP` X?.X *$ 0PKQ.NA2W `AJI .W X@2b XT.12 `AY?AN X?2 * @._2 XP .JA>N `AX@ T^I2W .>U221 /b ANWXAX[XAPNW P3 `?A0@ `2 .T2 NP IPN>2U . Q.UX E\WX .W *$ 0PKQ.NA2W 1P AN PX?2T P_2UW2.W K." />
THE PRïMe MINiStÉR
10 DOWNING STREET LONDOn SWa 2A
29 Mach 2017
On 23 Jûné last yéa, thé péÔplé Ôf thé Untéd KngdÔm vÔtéd tÔ léavé thé EûÔpéan UnÔn. As I havé sad béoé that décsÔn was nÔ éjéctÔn Ôf thé valûés é shaé as ÉllÔw eûÔpéans NÔ was t an attépt tÔ dÔ ham tÔ thé EûÔpéan UnÔn Ô any Ôf thé éanng ébé statés On thé cÔntay thé Untéd KngdÔ ants thé eûÔpéan UnÔn tÔ sûccééd and pÔspé instéad thé éÉéndû was a vÔté tÔ éstÔé as wé séé t Ôû natÔnal sélF-déténatÔn Wé aé léavng thé EûÔpéan UnÔn bût é aé nÔt léavng EûÔpé  and é ant tÔ éan cÔmttéd panés and allés tÔ Ôû énds acÔss thé cÔntnént
Ealé ths Ônth thé Untéd KngdÔm Palaént cÔnîéd thé ésûlt Ôf thé éÈéndû by vÔtng wth cLéa and cÔnvncng aÔtés n bÔth Ôf ts HÔûsés ô thé eûÔpéan UnÔn (NÔtîcatÔn Ôf WthdawaL) B Thé Bll was passéd by Palamént Ôn 13 Mach and t écévéd RÔyal Assént rÔ Hé Maésty Thé Qûéén and bécaé an Act Ôf Palamént Ôn 16 Mach
TÔday thééoé ï a tng tÔ gvé ééct tÔ thé déÔcatc décsÔn Ôf thé péÔplé Ôf thé untéd KngdÔ I hééby nÔtfy thé eûÔpéan CÔûnc n accÔdancé wth Acé 50(2) Ôf thé Téaty Ôn eûÔpéan unÔn Ôf thé Ûntéd KngdÔ's nténtÔn tÔ wthdaw rÔm thé EûÔpéan UnÔn ïn addtÔn n accÔdancé wth thé samé Acé 50(2 as appLéd bY Aclé 106a Ôf thé Téaty establshng thé eûÔpéan AtÔc Enégy CÔûntY ï hééby nÔtfY thé eûÔpéan CÔûncl Ôf thé Untéd KngdÔs nténtÔn tÔ wthdaw Ôm thé eûÔpéan AtÔmc Enégy CÔûnty RéÉéncés n ths létté tÔ thé EûÔpéan ÛnÔn shÔûld thééoé bé takén tÔ nclûdé a éÉéncé tÔ thé EûÔpéan AtÔmc enégy CÔûnty
1.
-4
We should engage wIth one another constructIvely and respectfully, In a spIrIt of sIncere cooperatIon.théSîncé I bécamé PRîmé MînîstéR ôf Unîtéd Kîngdôm I avé Lîsténéd caéûLLy tô yôÛ, tô my Èô EU Héads ôf Gôvémént and té PRésîdénts ôf té eÛRôpéan Cômmîssîôn and PaRLîamént Tat îs hy thé Unîtéd Kîngdôm dôés nôt séé mémbéRshîp ôf té sîngLé maRét é ùndéstand and Réspéct yôù pôsîtîôn tat té oÛ réédôms ôf té sîngLé maRét aRé îndîvïsîbLé and théRé can bé nô "chéRRy pîcîng. Wé asô ùndéRstand tat théRé îLL bé cônséqÛéncés O thé uK ôf Léavîng té ÉU: é nô tat é îL ôsé înlùéncé ôvéR thé Lés that aFéct té EùRôpéan écônômy wé aLsô nô that UK cômpanîés îL as téy tRadé îhîn thé eU avé tô aîgn ît RLés agééd by înstîtÛtîôns ôf hîc é aRé nô Lôngé a pat - jùst as UK cômpanîés dô în ôthéR ôvéséas maRéts
îîWe should always put our cItIzens irstTéRé îs ôbvîôùs cômpLéxîty în thé dîscùssîôns é aé abôùt tô ÛndéRaé bÛt é sôÛLd émémbé tat at thé héat ôf ôÙR taLs aRé té întéésts ôf aLL ôÛR cîtîzéNs ThéRé aRé O éxampLé many cîtîzéns ôf thé Rémaînng mémbé statés îvîng în thé unîtéd Kîngdôm and UK cîtîzéns îvîng éLséhéRé în té Eùôpéan Unîôn and é shôÛLd aî tô stRîé an éaRLy agRéémént abôùt théîR Rîghts
îîîWe should work towards securIng a comprehensIve agreement.ant tô agRéé a déép and spécîa paRnéRshîp bétéén té UK and thé EU taîng în bôth écônômîc and sécùîty côôpéatîôn Wé L nééd tô dîscÛss hô é détémîné a àî séttémént ôf thé UK's îgts and ôbLîgatîôns as a dépaRtîng mémbéR staté în accôRdancé îth thé La and în thé spît ôf thé Unîtéd Kîngdôms côntînùîng patnéshîp îth té ÉU BÛt é béLîévé ît îs nécéssaRy tô agéé thé tés ôf ôù ûtÛé paRtnéRshîp aôngsîdé tôsé ôf ôùR îthdRaaL rôm thé EU
îvWe should work together to mInImIse dIsruptIon and gIve as much certaInty as possIbleInvéstôRs bÛsînéssés and cîtîzéns în bôth thé UK and acRôss thé émaînîng 27 mémbéR statés  and tôsé rôm tîd côÛntRés aôÛnd thé ôLd  an tô bé abLé tô pan In ôdéR tô avôîd any cLîédgé as é môvé rôm ôù cÛRRént éLatîônshîp tô ôùR ûtÛRé paRtnéshîp péôpLé and bùsînéssés în bôth té uk and thé eu ôùLd bénéit rôm împéméntatîôn péîôds tô adJÛst în a sôôth and ôdéy ay tô né aangéménts. It ôùLd hép bôt sîdés tô mînîmîsé ùnnécéssaY dîsRtîôn îf é agéé tîs pîncîpLé éay în té pRôcéss
-
Té as béoé Ùs
- 6 
As I avé ad, é GôVéNmén ô é Uéd Kngdô ans ô agéé a déép and sécîa anés béééN é uk and é EÛ ang n ô écôôc and sécy côôéàôN. A a mé éN é gô ôf gôba Ādé S sôîNg and éé aé gN a ôécîôNs NsNcs aé ôn é  é  maNy a ô é ôd Eôé as a ésôNsbîîy ô ŝâNd  o éé aé N é Néés ô a ôÙ czéns Lé é eôé' sécy s ôé ragé ôday an a any é sncé é éN ôf é Côd Wa Wéáéng ô côôéaôN o é ôŚéy and ôécôN ô ô cZéns ôd é a côSy saé Té Unéd Ngôm s ôjécvés o ô é aNé î éaN ôé sé ô n y lancasé Hôsé spééc ô 17 JaNay aNd é séqéN wé Papé pÙséd ôn 2 FéÙay
Wé écôgsé a   é a caéngé ô éac sÙc a côpééNsvé agééén n é ô-yéa éôd sé ôÙ o daa dscÙssôns n é téay BÙ é éévé  s nécéssay ô agéé é és ôf ôÙ ùÙé aés aôngsdé ôsé ôf ôÙ daa Rô é EÛ wé sa ô a ÙnqÙé pôsôn n ésé dscÙssôns  côsé égÙaôY agén Ùs N ôné aNôés nsÙôns and a sp ôf côôpéaôn sécg ac décadés i s O ésé éasôs ad écasé é ùÙé anésp ééé é ûK ad é EÛ s ôf sÙc ôancé ô ô sdés a i a sÙé  can é agééd n é é péôd sé ôÙ y é téay
té as éoé Ùs s ôénôÙs Ù  sôÙd ô é éyônd Ùs Afé a é sÙôs ad é éadés ô é EÙôpéan uôn avé sÙccéédéd n ngng ôgéé a cônén géd y a nô a Ùôn ôf péacéù naôns ad sÔé é aNsîôN  dcaôîs ô démôcacy tôgéé ï ô é aé caàbé ô éacNg áN agéémé aô é Uk  îg à ôgaôN á a déag éé saé é ésasNg a d é aNd éca aNé  a cônÙés ôads é pôspéy sécy aN ôba ôé ôf ô cônîNé
hs Excééncy M Dôad TÙs
" -�-!J-; 1-r
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents