TEDx Champs Elysées Women

TEDx Champs Elysées Women

Documents
9 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Le 1er TEDxWomen arrive en France...
Une édition unique à ne pas manquer

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 02 décembre 2013
Nombre de visites sur la page 57
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème


LÉ 1

Éê
TEDñWçãÉå aêêáîÉ Éå FêaåÅÉ.

UåÉ éÇáíáçå ìåáèìÉ à åÉ éaë ãaåèìÉê

Iä éíaáí ìåÉ Ñçáë.
èà éÇèáe eé Ä7çáeeá
d¨eíceäéÉâà

Aì Åçìêë ÇÉ ÅÉí éîéåÉãÉåí TEDñCaÜéãEëãÉå, äóëÉÉëWç
ëÉ ëìÅÅèÇÉêçåí ëÉéí ÑÉããÉë Ç ÉñÅÉéíáçå ,éÉì ÅçååìÉë
ãéÇáaíáèìÉãÉåí ãaáë êÉÅçååìÉë Çaåë äÉìê Ççãaá åÉ
Éí ëóãÄçäáëaåí äÉ íÜèãÉ êÉíÉåì ÅÉííÉ aååéÉ éçìê äÉë
ÅçåÑéêÉåÅÉë TEDñWç:å ãÉ

« IåîÉåTED HÉêÉ »

L áåîÉåíáçå, Çaåë íçìí ÅÉ èì ÉääÉ a ÇÉ éäìë äaêÖÉ ,ëÉêa
ãáëÉ à äØÜçååÉìê :áåîÉåíáçå íÉÅÜåçäçÖáèìÉ ,aêíáëíáèìÉ ãaáë
éÖaäÉãÉåí áåîÉåíáçå éÉêãÉííaåí Ç aãéäáçêÉê äÉë ÅçåÇáíáçåë
ÇÉîáÉ ÇÉë éçéìäaíáçåë éêéÅaáêÉë£ L ÉñÜaìëíáîáíé îçìäìÉ
ÇÉ äa íÜéãaíáèìÉ ,ÅçããÉ ÇÉë íéãçáåë, a éçìê çÄàÉÅíáÑ
de nourrir une réflexion riche et de mettre en avant la
éìáëëaåÅÉ ÅêéaíáîÉ Éí áåîÉåíáîÉ aì Ñéãáåáå Éå FêaåÅÉ.

DÉ äàéáâéÉâ
Éí ÇÉ äáíåÉîåáéíáî
aîaåí íçìíÉ ÅÜçëÉ

RÉéêÉåaåí äÉ Ñçêãaí ÜaÄáíìÉä ÇÉë ÅçåÑéêÉåÅÉë TED ,äÉë
ÑÉããÉë, ÅÜçáëáÉë éçìê áåíÉêîÉåáê äÉ7 ÇéÅÉãÄêÉ, aìêçåí
Çáñ-Üìáí ãáåìíÉë éçìê êaÅçåíÉê äÉìê ÜáëíçáêÉ Éí éaêíaÖÉê äÉìê
îáëáçå .CÉë ÑÉããÉë ë ÉñéêáãÉêçåí ÇÉîaåí ìå éaêíÉêêÉ ãáñíÉ .
Pçêíéë éaê ÅÉë éaêÅçìêë ÇÉ îáÉë ,äÉ éìÄäáÅ ÅçåíêáÄìÉêa Éí
åÉ ãaåèìÉêa éaë ÇÉ êéaÖáê Éí Ç áåíÉêaÖáê éçìê ÑaáêÉ ÇÉ ÅÉë
ãçãÉåíë ÇÉ îéêáíaÄäÉë áåëíaåíë Ç éãçíáçå.
MáëÉë Éå éÅäaáêaÖÉ ,ÅÉë ÑÉããÉë èìá ÅêéÉåí aìàçìêÇ Üìá
pour inventer demain, seront les témoins de ce que signifie
áåîÉåíÉê èìaåÇ çå Éëí ìåÉ ÑÉããÉ.

Eí ëá
PARIS
ã éíaáí Åçåíé ?

TEDñaìå ãÉWçÉëëÉäóëEìçà ñìÉÇ ìÉáä aê êë aéêèëaÜéãC
ÅÉäìá ÇÉ Saå FêaåÅáëÅç ,îáääÉ ÄÉêÅÉaì ÇÉ äa ãaåáÑÉëíaíáçå
ÅêééÉ Éå201. Pçìê ÅÉííÉ éêÉãáèêÉ éÇáíáçå ÑêaåçaáëÉ,
áä éíaáí áãéçêíaåí ÇÉ éçìîçáê ëóãÄçäáëÉê Paêáë Éí éçìîçáê
aáåëá ÑaáêÉ êaóçååÉê ÅÉííÉ ãaåáÑÉëíaíáçå à ä áåíÉêåaíáçåaä.
C Éëí ÇçåÅ íçìí åaíìêÉääÉãÉåí èìÉ äÉ ÅÜçáñ ë Éëí éçêíé ëìê
CÜaãéë EäóëéÉë ,ä ìå ÇÉë äáÉìñ ÉãÄäéãaíáèìÉë ÇÉ Paêáë.

CÉ èì áä Ñaìí

çaêâÉå

LÉëÅçåÑéêÉåÅÉë TED êaëëÉãÄäÉåí éÉåÇaåí èìaíêÉ àçìêë
aìñ -ëíaëáåUÜÅ ,ÜÅêÉEíé åÉêì,ë,ë Éëêì, ÉåÉìêëêÉåÉíêÉé
aêíáëíÉë, áåîÉåíÉìêë .LÉë éÉêëçååaäáíéë äÉë éäìë ÄêáääaåíÉë Éí
áÅçåçÅäaëíÉë îáÉååÉåí ó éêéëÉåíÉê ÇÉë áÇéÉë èìá ÅÜaåÖÉåí
äÉ ãçåÇÉ, äçêë Ç ìåÉ éêéëÉåíaíáçå ÇÉ 18ãáåìíÉë. MaêaíÜçå
áåíÉääÉÅíìÉä Éí éãçíáçååÉä, çaëáë Ç áÇéÉë Éí Ç áååçîaíáçåë ,
äa ÅçåÑéêÉåÅÉ TED ÄçìëÅìäÉ, éêçîçèìÉ Éí êÉåîÉêëÉ åçë
ÅçåÅÉéíáçåë Çì ãçåÇÉ.

C Éëí ëûê ,aîÉÅ
TEDñäEëóÉÉWëÜCãaëéÉåçã,
«Ideaç WâåéÇ
çäåeadÉàÅ

C Éëí ÖêâÅÉ à BéaíêáÅÉ DìÄçáëëÉí èìÉ TEDñCÜaãéë
ElyseesWomen peut enfin exister en France.
CìêáÉìëÉ, çéíáãáëíÉ Éí Ñaå Çì ÅçåÅÉéí TEDñ ÇÉéìáë
1,02É ëëÉêéíåá ë íÉ Éìéäáèë áãëÉí Äçáë ÉìDêíÅáBaé
à íçìë äÉë ëìàÉíë íçìÅÜaåí äÉë ÑÉããÉë Éí äÉë àÉìåÉë
filles. En créant cette 1èêÉ éÇáíáçå ,ÉääÉ a îçìäì ãÉííêÉ Éå
aîaåíÇÉë éaêÅçìêë Üçêë Çì Åçããìå, ÇÉë ëÉåëáÄáäáíéë
Éí ÇÉë Éåíë áåÅçååìë ÇìÖ aêÇåé Äìáä.ÅC åÉ íëÉ äaí
ÑéÇéêaåí ìåÉ éèìáéÉ çêÖaåáëaíáçååÉääÉ ãáñíÉ ,ÄéåéîçäÉ
Éí aìñ ãìäíáéäÉë íaäÉåíë èìÉ ÅÉ1 Éê TEDñWçãÉå a éì
îçáê äÉ àçìê.

»

PêééaêÉò-îçìë,
Üe7 eåbáecéd
ä áåîÉåíáîáíé ëÉêa aì êÉåÇÉò-îçìë!

Eå23,01 ÉÅìä ëíëé 05ÉÇ 1ÅçåÑéêÉåÅÉë TEDñWçãÉå
èìá ëÉêçåí çêÖaåáëéÉë Çaåë äÉ ãçåÇÉ Éí éÉêãÉííêçåí ÇÉ
éêçéaÖÉê ÇÉë áÇéÉë Éí Ç aééçêíÉê ìå åçìîÉä éÅäaáêaÖÉ ëìê
äÉ ãçåÇÉ.

Pçìê éaêíáÅáéÉê à ÅÉí éîéåÉãÉåí êÉíêçìîÉò-åçìë äÉ

7 ÇéÅÉãÄêÉ20 13
Çaåë äÉë äçÅaìñ ÇÉ VaäíÉÅÜ, aì
103åèe de GåeàeÜÜe
7 0PA5SRI

SìáîÉò íçìíÉ ä aÅíìaäáíé TEDñìêÉå ëéëWëçEãäCóÜëaÉãÉ
ïïï.íÉÇñÅÜaãéëÉäóëÉÉëïçãÉå.Åçã

Câàéacé äåeççe

IëaÄÉääÉ RaÜé

áëaÄÉääÉêaÜÉ@íÉÇñÅÜaãéëÉäóëÉÉëïçãÉå.Åçã