Cap a quina societat del coneixement? Crida a grups de treball
4 pages
Español

Cap a quina societat del coneixement? Crida a grups de treball

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Cap a quina societat del coneixement? II Congrés ONLINE de l'Observatori per a la CiberSocietat [2-14.11.2004]. Crida a grups de treball ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 13
Langue Español
Cap a quina societat del coneixement?
II Congrés ONLINE de l’Observatori per a
la CiberSocietat [2-14.11.2004]
Crida a grups de treball
http://www.cibersociedad.net/congres04
Abril de 2004
1. Presentació
L’Observatori per a la CiberSocietat [
http://www.cibersociedad.net
] convoca el
seu
II
Congrés
Online
que
abordarà
des
d’una
perspectiva
oberta,
multidisciplinar i compromesa el seu objecte d’estudi, la CiberSocietat, a través
de la invitació a reflexionar sobre
Cap a Quina Societat del Coneixement
ens
encaminem. El Congrés tindrà lloc al ciberespai entre els dies 2 i 14 de
novembre de 2004.
Mitjançant aquest document
obrim el període de presentació
de candidatures
per a la coordinació, dins el Congrés, de
grups de treball
. Els grups de treball
són les unitats estructurals en què s’organitzarà el Congrés, similars als
habituals simposis o tallers que composen els congressos tradicionals.
Entenem que un grup de treball ha d’articular-se al voltant d’una temàtica o
problemàtica concreta, dins l’ampli camp d’allò cibersocial. Es tractarà, doncs,
d’un plantejament obert per a la recerca, l’anàlisi i la reflexió, llençat des d’una
certa especialitat (geogràfica, disciplinar o temàtica). En particular, a més, el
plantejament de l’especificitat temàtica del grup hauria de fer referència, de
forma directa o indirecta, a la temàtica central del Congrés o a la seva línia
editorial:
Cap a quina societat del coneixement?
2n Congrés ONLINE OCS – Crida a grups de treball
1
/4
:::
congreso@cibersociedad.net
2. Detalls
La coordinació d’un grup de treball dins el II Congrés ONLINE de l’Observatori
per a la CiberSocietat
implica
:
La
lectura i avaluació de totes les comunicacions
que es rebin dins d’aquest
grup, dins el període de recepció de comunicacions.
La coordinació i supervisió dels
comentaris inicials
que acompanyaran
cadascuna de las comunicacions o, en alguns casos, la preparació d’aquests
comentaris inicials.
La
moderació, dinamització i conducció de l’espai de debat
especialitzat
assignat a cada grup de treball (fòrum i xat).
L’elaboració d’un
document de síntesi i/o conclusions
que passarà a formar
part de les Actes electròniques del Congrés.
El
contacte constant amb l’Equip Tècnic
del Congrés i el compliment estricte
de les
condicions i dates de lliurament
dels materials necessaris per al bon
desenvolupament del Congrés.
A més,
és desitjable
que la coordinació d’un grup de treball...
aporti documentació contextual rellevant que recolzi la reflexió especialitzada
que el mateix grup proposa;
mantingui actualitzat de l’espai informatiu electrònic (central) de cada grup de
treball;
difongui, a través dels seus propis canals i xarxes, la convocatòria del Congrés
i, en particular, del seu grup de treball.
La coordinació del grup de treball quedarà integrada en l’organització del
Congrés y rebrà un exemplar per persona de les Actes electròniques del
Congrés, així com un certificat de coordinació del grup.
2n Congrés ONLINE OCS – Crida a grups de treball
2
/4
:::
congreso@cibersociedad.net
3. Com presentar una candidatura
Per al bon funcionament del Congrés i, especialment, per facilitar la tasca
d’avaluació que durà a terme el Comitè Científic del Congrés, les candidatures
han d’enviar-se seguint les següents directrius:
Hauran de ser presentades per un
mínim de dues i un màxim de tres
persones responsables.
Hauran d’indicar-se clarament les següents
dades personals de cadascuna
de les dues/tres persones responsables:
o
Nom complet
o
Adreça de correu electrònic de consulta diària/habitual
o
Institució o organisme al que pertany
o
Càrrec/Professió
o
Telèfon de contacte
Hauran d’elaborar/indicar en la seva candidatura les següents informacions:
o
Títol/nom del grup de treball [
màxim: 150 caràcters
]
o
Text de presentació i invitació a la reflexió del grup (indicant quin és el motiu
temàtic que el motiva, els seus objectius, la seva vinculació a la temàtica central
del Congrés, la perspectiva i las disciplines des de les que es planteja aquest
grup de treball, etc.) [
entre una i dues pàgines, a doble espai
]
o
Algunes (de 3-6) preguntes obertes i qüestions centrals que puguin encaminar
la reflexió que aquest grup de treball planteja.
Haurà d’enviar-se la candidatura per correu electrònic,
en un document
adjunt
(formats
doc
,
rtf
o
sxw
) i, preferentment, comprimit (formats
zip
,
rar
) a
l’adreça
congreso@cibersociedad.net
.
La recepció de convocatòries per a grups de treball
es tanca
el dia
11 de
juny de 2004
.
Atenció
: hem preparat unes
plantilles per a la presentació de les
candidatures
que recomanem utilitzar, preparades per a ser descarregades
en:
o
En català:
http://www.cibersociedad.net/congres04/grups.zip
o
En castellà:
http://www.cibersociedad.net/congres04/grupos.zip
2n Congrés ONLINE OCS – Crida a grups de treball
3
/4
:::
congreso@cibersociedad.net
4. Preguntes freqüents [FAQ]
Què és un Grup de Treball?
Un grup de treball és una invitació a la reflexió i la unitat estructural fonamental dels
Congressos de l’OCS. Coordinats per 2/3 persones, amb total autonomia científica i de
continguts. Constitueixen l’espai on es produeix la publicació, la reflexió i el debat dins el
Congrés.
Quines són les condicions per coordinar un grup de treball?
Presentar correctament complimentada la candidatura, tal i com s’exposa en aquest
document i aprofitant les plantilles que hem subministrat. El 21 de juny el Comitè Científic
del Congrés farà pública la llista de grups de treball acceptats al Congrés y es
comunicarà amb totes les persones interessades.
Qui pot proposar un grup de treball?
Qualsevol grup de 2/3 persones, preferentment amb alta freqüència de connectivitat, per
a una millor coordinació general. També poden presentar una candidatura de grup de
treball entitats, grups de recerca ja formats, etc., però, en qualsevol cas, la responsabilitat
de la coordinació recaurà en les 2/3 persones indicades.
Pot una entitat ser coordinadora d’un grup de treball?
La possibilitat de què una institució o organisme consti i funcioni com a coordinador d’un
grup de treball, a nivell corporatiu, serà estudiada també com a una relació de
col·laboració amb el Congrés. Per tenir més detalls o plantejar aquesta possibilitat,
poseu-vos en contacte amb l’equip tècnic a
congreso@cibersociedad.net
.
Què passa si hi ha dos grups sobre la mateixa temàtica?
En el cas que es presentin dos o més grups de treball que, segons el criteri del Comitè
Científic, coincideixin temàticament, la nostra proposta serà que, o bé ajuntin les dues
propostes en un sol grup, o bé que diversifiquin i especialitzin una mica més els seus
enfocaments. En qualsevol cas serà el Comitè Científic qui decideixi.
Quines són les dates per enviar les propostes de grup de treball?
Poden presentar-se les candidatures a organitzar grups de treball
fins el dia 11 de juny
.
Les candidatures han de complir les condicions formals que s’indiquen en aquest
document i ser enviades per correu electrònic com a document adjunt a l’adreça
congreso@cibersociedad.net
.
Més preguntes, dubtes i suggeriments:
Escriviu-nos a
congreso@cibersociedad.net
2n Congrés ONLINE OCS – Crida a grups de treball
4
/4
:::
congreso@cibersociedad.net