Dossier de Conclusions
59 pages
Español

Dossier de Conclusions

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Cultura & Política. @ CiberEspai. 1er Congrés ONLINE de l'Observatori per a la. CiberSocietat. [ http://cibersociedad.rediris.es/congreso ]. (.) Dossier de ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 15
Langue Español
Cultura & Política @ CiberEspai 1er Congrés ONLINE de lObservatori per a la CiberSocietat [ http://cibersociedad.rediris.es/congreso ]
(.)reiedssoDlonious C c ns
Aquest document expressa lopinió i valoració de lorganització del 1er Congrés ONLINE de lOCS celebrat al ciberespai al passat setembre de 2002. Els continguts daquest document són públics, són part del projecte de lObservatori i , per tant, estan disponibles a la nostra seu web, aebiccosrtth//:pridiess.daiered.. Està permesa la citació daquest document sempre que se nindiqui correctament la procedència. La referència que cal emprar per citar aquest document és: Dossier de Conclusions del 1er Congrés ONLINE de lObservatori per a la CiberSocietat, disponible a//cibershttp:eridir.scoeiad.does/cesgroni a ACTES DEL 1er CONGRÉS ONLINE DE LOCS (en CD-ROM). LObservatori per a la CiberSocietat desitja agrair a Mar Cruz, Joan Mayans, Guillem Mundet i Marta Torres la seva participació en la redacció, edició, correcció i traducció daquest document. Dipòsit Legal: B-9223-03 (c) Observatori de la CiberSocietat, Febrer de 2003
(2)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres
(0)
Taula de Continguts
(1)Presentació i descripció genèrica del Congrés 4 (1.1)LObservatori de la CiberSocietat4 (1.2)El Congrés ONLINE de lOCS7 (2) 12LOrganització del Congrés (2.1)Pautes organitzatives: eines i tecnologia13 (2.2)Pautes socioorganitzatives18 (2.3)aloració de lorganització dels congressistes26 (2.4)Fases i ritme organitzatiu28 (2.5)Reflexions sobre lorganització33 (3)Continguts del Congrés 39 (4)Declaració final del Congrés 55
(3)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres
Presentació i Descripció Genèrica del Congrés
(1) Aquest document sorgeix com a resultat de lexperiència de la realització del 1er Congrés en línia de lObservatori per a la CiberSocietat. En les pàgines següents volem presentar una descripció acurada de lactivitat realitzada, de la seva organització i dels seus continguts, una avaluació dels resultats en funció dels objectius inicials que ens plantejàvem i unes conclusions generals per a aquest Congrés. El text resultant ha de servir alhora com a col·lofó per a aquest document i per a situar-lo dins el context del projecte de lObservatori per a la CiberSocietat i dins el marc dactivitats acadèmiques i no-acadèmiques- similars. En aquest document es fan constants referències a la seu web del Congrés, atès que tractant-se dun event que sha celebratíntegramenten línia, tot el que aquí exposem es pot veure reflectit, il·lustrat i ampliat a lesmentada web. Tot el material segueix disponible a ladreça del Congrés: http://cibersociedad.rediris.es/congreso. (1.1)LObservatori per a la CiberSocietat Aquest Congrés ha suposat el primer gran esdeveniment organitzat per lObservatori per a la CiberSocietat. Tot i que la constitució legal de lentitat es va dur a terme labril de 2001, lObservatori de la CiberSocietat porta treballantdes de mitjan de 2000. Es tracta dun punt de trobada, publicació, discusió, foment i publicació per a investigadors que tenen al ciberespai i a les TIC el seu camp de treball. El nostre interés i les nostres bases metodològiques abasten les diverses disciplines de les ciències humanes i socials. El el punt de trobada per a totes elles és, sempre, més que interdisciplinar, temàtic: allòcibersocial. Des de lObservatori treballem doncs,estimulant la investigació i la curiositat sociològica sobre el ciberespai, entenent aquest com un fenomen sociocultural i no merament ni tan sols principalment- tecnològic.
(4)Dossier de Cohntctlpu:s/i/ocnisbe-rs1oecrieCdoandg.rréesdiOrNiLsI.NeEs/dceonglreOsCS
La filosofia de treball delObservatori de la CiberSocietat(dara en endavant OCS) és la dexercir unafunció dinamitzadora i vertebradora de lestudi sobre la cibersocietat. I això es desenvolupa en dues línies: En primer lloc, oferint als investigadors un espai central de publicació i divulgació dels seus treballs, que ha assolit la seva centralitat i preponderància en aquesta temàtica durant els darrers dos anys, a través de les seves diverses iniciatives, especialment el 1er Congrés ONLINE de lOCS. En segon lloc, constituint-se en font ineludible de recursos dinvestigació per a la realització de noves recerques dins aquest camp, així com en espai útil de documentació per a periodistes i públic en general, tal i com ho demostren les diverses mencions a la premsa que hem rebut recentment. Ambdues línies convergeixen dins lestructura de seccions i activitats de lObservatori que poden veures a la seu web i que no cal detallar aquí. Lactivitat principal durant aquest any 2002 ha estat el nostre 1er Congrés ONLINE. Després de la celebració del Congrés, no són tan sols les nostres expectatives de creixement el que impulsen el nostre projecte, sinó les expectatives que hem generat en els nostres usuaris, els quals shan multiplicat durant els darrers mesos. És a dir, el nostre motor devolució ja no és només la nostra pròpia ambició sinó les demandes de nous i millors serveis que els nostres usuaris en augment dipositen en nosaltres. Davant daquesta situació, el nostre pla de treball per al proper any poden ser desglossades de la manera següent:
(5)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres
  
 
 
 
Redisseny i optimització general de la nostra seu web: el nostre espai bàsic de treball sens ha quedat petit i les seves funcionalitats han quedat curtes. Per això, creiem prioritària una optimització de la web.
Dinamització i millora de les àrees de documentació: les seccions dARXIU, ENLLAÇOS, BIBLIOGRAFIA i LLIBRERIA han estat fins ara només espais estàtics dacumulació de materials. Pensem que és molt necessari dotar de dinamisme a aquests espais, estructurar la seva informació en una base de dades i oferir més informació que ajudi a situar, avaluar i contextualitzar eficaçment tots aquests recursos. Aquest procés passa per una dràstica millora de lestructura tècnica daquestes seccions i de la informació que shi serveix, així com duna fase de cerca i avaluació daltres recursos existents en línea.
Establiment dun calendari de treball estable i elaboraciódun programa de seguiment, fidelització i contacte amb els nostres usuaris: fins ara, leina constant principal de contacte i fidelització amb els nostres usuaris ha estat un butlletí informatiu que enviàvem, per correu electrònic. Aquest butlletí ha servit per informar sobre novetats i iniciatives de lOCS als usuaris que es donaven dalta del nostre servei dinformació. No obstant això, lèxit del Congrés i el fet dhaver passat de 300 receptors (a labril de 2002) a més de 1.500 (febrer de 2003), ens obliguen a replantejar-nos aquest medi informatiu, dotar-lo de més contingut i editar-lo duna forma més regular. Això passa, també, per la progressiva conversió daquest butlletí en un breu e-zine on, a més dels continguts informatius shi afegeixin continguts exclussius de tipus breu, en forma de resums de les noves incorporacions a la web, textos editorialssignats per diversos professionals de làrea, etc.
Creació duna estructura real de xarxa i treball col·laboratiu: arran del Congrés, són diversos els grups de treball que volen consolidar la seva tasca i convertir-se en nodes de recerca i aplicació permanents. Per això, volem oferir un seguit de recursos tècnics i de coordinació i convergència dins lOCS, que ajudin a què tots aquests nodes es beneficiïn de la sinèrgia de la iniciativa global de lOCS. Aquests recursos tècnics i de coordinació passen per la creació duna nova estructura de xarxa descentralitzada i amb nodes autònoms, situats en diversos camps temàtics especialitzats i punts geogràfics diferents de tot Catalunya, lEstat espanyol i lAmèrica llatina. Aquesta línia devolució la considerem importantíssima per al creixement de lOCS i perquè serveixi, realment, com a entitat coordinadora i aglutinadora de recerques especialitzades de qualitat, en un camp de gran importància per a la societat contemporània.
Celebració dunes jornades presencials de lOCS: per al 2003 hem previst realitzar un altre esdeveniment central, també al final del tercer trimestre. En aquest cas, es tracta
(6)Dossier de Cohntctlpu:s/i/ocnisbe-rs1oecrieCdoandg.rréedsirOiNsL.IeNsE/cdoenglreOsCS
de la celebració dunes jornades presencials, un congrés com el que ja hem realitzat però en un altre format. Lestratègia que hi ha al darrera daquest event és la dalternar, biannualment, un event presencial amb un altre de no-presencial en línia-que ens ajudin a diversificar la nostra funció, que afavoreixin la nostra visibilitat pública i mediàtica i que solidifiquin les dinàmiques de treball que des de lOCS engeguem permanentment.
Incorporació de noves llengües vehiculars de lOCS: a mig termini, pensem que és necessari que lOCS sigui una iniciativa en la què es pugui participar en altres llengües. Per coherència amb lespai que ocupem i amb la nostra llengua i cultura pròpies, pensem que lOCS ha dexistir en llengua catalana. Així mateix, per abastar realment el nostre camp daplicació, és important que aviat donem també el servei en llengua portuguesa. Langlès, el francès i litalià també són objectius i ens cal avançar en la publicació de les principals seccions de lOCS també en aquestes llengües. Al Congrés ONLINE hem comptat amb col·laboracions que han permès disposar de totes les comunicacions en castellà i català simultàniament i hem utilitzat les altres llengües esmentades en algunes de les pàgines informatives principals de lesdeveniment. Ha estat una primera passa en aquesta direcció.
(1.2)l Congrés ONLINE de lOCS Aquest primer Congrés ONLINE de lObservatori per a la CiberSocietat va ser ideat com una aposta arriscada, pel fet de ser planejat per realitzar-se completament en línia. Partíem duna base de persones vinculades a lObservatori que shan encarregat de donar un mínim de difusió i continuïtat al projecte i amb unes hipòtesis de sortida que ens feien preveure que laposta per aquest format de celebració suposaria, com a mínim, una experiència positiva i innovadora de la què no podíem fer més que aprendre. Gràcies a una bona tasca de difusió continuada i descentralitzada, a la realització del treball amb bastants mesos dantel·lació i la insistència de lorganització del Congrés, vàrem aconseguir que molta gent sinteressés per la iniciativa. Després, lexposició del projecte del Congrés i la informació que sobre aquest hi havia, així com la claretat de la interfície web del Congrés i de lObservatori van fer que aquestes persones que hi entraven, atretes per la convocatòria, acabessin inscrivint-shi i participant-hi.
-(7)Dossier de Cohntctlpu:s/i/ocnisbers1oecrieCdoand.grreédsirOiNsL.IeNsE/cdoenglreOsCS
Finalment, el Congrés va reunir a 700 persones. Es tracta dun col·lectiu numèricament important si tenim en compte que sapel·lava a un àrea despecialització temàtica força nova i que no disposa encara duna classificació acadèmica formal. El material acadèmicament més important del Congrés han estat les 110 comunicacions acceptades dins la vintena llarga de grups de treball. Aquestes comunicacions suposen, en la majoria dels casos, aportacions originals procedents dinvestigacions en curs. Tant la seva quantitat com la seva qualitat demostren la vitalitat daquesta àrea despecialitat temàtica i lencert de lObservatori a lhora de convocar-les i reunir-les. Més enllà de les comunicacions, resulta especialment significatiu lalt grau de participació que van tenir els espais de debat. Els fòrums de discussió asincrònics-van convertir-se, des de linici del Congrés, en làgora central, aglutinant molt diversos debats que avançaren en paral·lel durant les dues setmanes que va durar el Congrés. En total, es van consituir vint-i-sis fòrums independents però lligats entre sí per la lògica i dinàmica general del Congrés. Els fòrums van mostrar diversos ritmes de discussió, creats pels propis congressistes. En total, es van obrir més de 300 temes de debat i es van publicar més de 1150 intervencions. Si comptem només els temes de conversa que van tenir resposta (ja que la majoria dels anuncis fets per lorganització del Congrés i altres temes oberts no tenien lobjectiu de generar debat ni obtenir resposta), trobem un seguit de dades que presentem a continuació, juntament amb daltres que provenen duna enquesta que, amb posterioritat al Congrés, vam realitzar entre els congressistes per avaluar la seva impressió sobre determinats aspectes organitzatius. Aquesta enquesta va ser contestada per un centenar de congressistes, cosa que ens dóna un bon marge de fiabilitat estadística. Els resultats de lenquesta els utilitzem al llarg daquest bloc del dossier i nespecifiquem més detalls a lannex.
(8)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres
a) Dades estadístiques procedents dels logs dús del fòrum del Congrés
Total de congressiste 702 Congressistes que entraren als fòrum 381 % Congressistes que entraren als fòrum 54,27 % Congressistes amb intervenció als fòrum 170 % Congressistes amb intervenció als fòrum 24,22 % % congressistes amb intervenció dels que entraren 44,62 % Intervencions per congressista actiu 6,15 Intervencions per tema viu 6,30
b) Dades estadístiques procedents de lenquesta dús del Congrés
(9)
Dies dassistència al Congrés (%)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres
Temps per dia dedicat al Congrés (%)
Interès o motivació per participar en el Congrés (%)
Cal dir també que durant els catorze dies que durà el Congrés incloent-hi dos caps de setmana complets- la mitjana de visites úniques diàries se situà al voltant de les 700, fet que ens indica que el Congrés tenia, en tot moment, una quantitat de visitants no identificats, esporàdics, curiosos i espectadors variats que suposava una quantitat de gent
(10)Dossier de Chotntcpl:u/s/icoinbser-so1ceiredCaodn.grreédsirONiLsI.NeEs/dceonlgrOeCsS
equivalent al nombre de congressistes. Això ens situa en una estimació que ens indica que van tenir, com a mínim, contacte directe amb el Congrés, al voltant de mil cinc-centes persones. Aquestes xifres, si les obtinguéssim dun Congrés de tipus tradicional, presencial, ens situarien a un nivell de Congrés de primer ordre a nivell mundial. No obstant això, tractant-se dun Congrés en format en línia, la valoració que nhem de fer és diferent. En primer lloc, perquè les possibilitats daccès i participació en un Congrés en format electrònic són incomparablement més altes que en un Congrés presencial. En segon lloc, perquè el tipus de participació que permet el format congressual electrònic és més flexible que el dun Congrés tradicional, ja que facilita una personalització del Congrés al congressista molt destacable. Considerem que aquest és un dels factors més importants de lèxit de la nostra convocatòria: el nivell dimplicacació en el Congrés de cada persona lestablia la pròpia persona. No existint constrenyiments dhoraris ni de lloc geogràfic- daccès, la participació o la contemplació del Congrés es tornava purament electiva, factors dels quals sha beneficiat indubtablement aquest Congrés. Aquestes i altres consideracions i conclusions sobre el format mateix del Congrés i sobre lexperiència del Congrés en línia les estem analitzant i desenvolupant en aquests moments i seran publicades dins lespai web del Congrés i de lObservatori. Sempre hem manifestat, des de lObservatori, que el primer dels temes a debat daquest Congrés era el Congrés mateix, que com a experiment dorganització dun gran event en un format novedós resulta un objecte destudi molt interessant en sí mateix. Pensem que aquesta experiència constitueix un precedent important per a lorganització dactivitats electròniques, ja sigui dins làmbit educatiu o universitari, ja sigui dins àmbits deslligats del món de lensenyament i la recerca. En ambdós casos, recórrer a un format dactivitat electrònica ha de començar a ser considerat com a una possibilitat real i factible per a la celebració dun event, i ja no es tracta tant davaluar els avantatges o problemes dun format electrònic en front dun de presencial sinó dadequar, per a cada activitat, si el més apropiat és un format, laltre, o una hibridació dels dos.
(11)
Dossier de Conclusions - 1er Congrés ONLINE de lOCS http://cibersociedad.rediris.es/congres