304949  Audit Act

304949 Audit Act

-

Documents
4 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

B 237Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 17,865, 13 ta’ Jannar, 2006Taqsima B––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––A.L. 12 ta’ l-2006ATT DWAR L-AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA UL-VERIFIKA(KAP. 174)Regolamenti ta’ l-2006 li jemendaw ir-Regolamenti dwarl-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajiet li joperaw fis-Settur ta’ l-Ilma,l-Ener;ija, it-Transport u s-Servizzi Postali BIS-SA{{A tas-setg[at mog[tijin bl-artikolu 4 ta’ l-Att dwarl-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika, il-Prim Ministru u Ministrutal-Finanzi g[amel dawn ir-regolamenti li ;ejjin>-Titolu u bidu fis-1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta’ l-se[[.2006 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajietli joperaw fis-Settur ta’ l-Ilma, l-Ener;ija, it-Transport u s-ServizziA.L. 178 ta’ l-2005.Postali, u g[andhom jinqraw u jiftiehmu [a;a wa[da mar-Regolamentita’ l-2005 dwar l-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajiet li joperaw fis-Setturta’ l-Ilma, l-Ener;ija, it-Transport u s-Servizzi Postali, hawn i]jed ’ilquddiem imsej[in “ir-regolamenti prinçipali”.(2) Dawn ir-regolamenti g[andhom jitqiesu li da[lu fis-se[[fl-1 ta’ Jannar, 2006.Jemenda2. Regolament 16 tar-regolamenti prinçipali g[andu ji;i emendatregolament 16kif ;ej>- tar-regolamentiprinçipali.(a) minflok il-kliem “Lm195,000” f’paragrafu (a),g[andhom jid[lu l-kliem “Lm180,900”< u(b) minflok il-kliem “Lm2,448,000” f’paragrafu (b),g[andhom jid[lu l-kliem “Lm2 ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 52
Langue English
Signaler un problème
B 237 Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 17,865, 13 ta’ Jannar, 2006 Taqsima B ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A.L. 12 ta’ l-2006
ATT DWAR L-AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA U L-VERIFIKA (KAP. 174)
Regolamenti ta’ l-2006 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajiet li joperaw fis-Settur ta’ l-Ilma, l-Ener;ija, it-Transport u s-Servizzi Postali
 BIS-SA{{Atas-setg[at mog[tijin bl-artikolu 4 ta’ l-Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika, il-Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi g[amel dawn ir-regolamenti li ;ejjin>-
1.(1) It-titoluta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta’ l-Titolu u bidu fis-se[[. 2006 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajiet li joperaw fis-Settur ta’ l-Ilma, l-Ener;ija, it-Transport u s-Servizzi Postali, u g[andhom jinqraw u jiftiehmu [a;a wa[da mar-Regolamenti A.L. 178 ta’ l-2005. ta’ l-2005 dwar l-Akkwisti Pubbliçi ta’ Entitajiet li joperaw fis-Settur ta’ l-Ilma, l-Ener;ija, it-Transport u s-Servizzi Postali, hawn i]jed ’il quddiem imsej[in“ir-regolamenti prinçipali”.
(2) Dawnir-regolamenti g[andhom jitqiesu li da[lu fis-se[[ fl-1 ta’ Jannar, 2006.
2.Regolament 16 tar-regolamenti prinçipali g[andu ji;i emendat Jemenda regolament 16 kif ;ej>-tar-regolamenti prinçipali. (a) minflokil-kliem “Lm195,000” f’paragrafu (a), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm180,900”< u (b) minflokil-kliem “Lm2,448,000” f’paragrafu (b), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm2,262,800”. Jemenda 3.Regolament 17 tar-regolamenti prinçipali g[andu ji;i emendat regolament 17 kif ;ej>-tar-regolamenti prinçipali. (a) minflokil-kliem “Lm32,000” u “Lm400,000” fis-subregolament (6) (a), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm34,000” u “Lm428,000” rispettivament< u
B 238
Jemenda regolament 61 tar-regolamenti prinçipali.
(b) minflokil-kliem “Lm32,000” fis-subregolament (6) (b), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm34,000”.
4.Regolament 61 tar-regolamenti prinçipali g[andu ji;i emendat kif ;ej>-
(a) minflokil-kliem “Lm195,000” fis-subregolament (1), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm180,900”< u
(b) minflokil-kliem “Lm195,000” fis-subregolament (2), g[andhom jid[lu l-kliem “Lm180,900”.
L.N. 12 of 2006
FINANCIAL ADMINISTRATION AND AUDIT ACT (CAP. 174)
Public Procurement of Entities operating in the Water, Energy, Transport and Postal Services Sectors (Amendment) Regulations, 2006
BY virtue of the powers conferred by article 4 of the Financial Administration and Audit Act, the Prime Minister and Minister of Finance has made the following regulations>-
1.(1) Thetitle of these regulations is the Public Procurement of Entities operating in the Water, Energy, Transport and Postal Services Sectors (Amendment) Regulations, 2006 and they shall be read and construed as one with the Public Procurement of Entities operating in the Water, Energy, Transport and Postal Services Sectors Regulations, 2005, hereinafter referred to as “the principal regulations”.
(2) Theseregulations shall be deemed to have come into st force on the 1January, 2006.
B 239
Citation and commencement.
L.N. 178 of 2005.
2.Regulation 16 of the principal regulations shall be amended Amends regulation 16 of as follows>-the principal regulations. (a) forthe words “Lm195,000” in paragraph (a) thereof, there shall be substitutedthe words “Lm180,900”< and
(b) forthe words “Lm2,448,000” in paragraph (b) thereof, there shall be substituted the words “Lm2,262,800”.
3.Regulation 17 of the principal regulations shall be amended Amends regulation 17 of as follows>-the principal regulations. (a) forthe words “Lm32,000” and “Lm400,000” in sub-regulation (6) (a) thereof, there shall be substituted the words “Lm34,000” and “Lm428,000” respectively< and
(b) forthe words “Lm32,000” in sub-regulation (6) (b) thereof, there shall be substituted the words “Lm34,000”.
4.Regulation 61 of the principal regulations shall be amended Amends regulation 61 of as follows>-the principal regulations.
B 240
(a) forthe words “Lm195,000” in sub-regulation (1) thereof, there shall be substituted the words “Lm180,900”< and
(b) forthe words “Lm195,000” in sub-regulation (2) thereof, there shall be substituted the words “Lm180,900”.
_______________________________________________________________________________________________________________________ Ippubblikat mid-Dipartiment ta’ l-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta —Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta Mitbug[ fl-Istamperija tal-Gvern —Printed at the Government Printing Press Prezz 8ç –Price 8c