Caminabarris
2 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Catalan

Description

Editorial. Josep M. Corominas i Barnadas. Alcaldable de CiU a Olot www .ciu.cat/o lot. Olot. Febrer 2011. Des de fa uns mesos estem treballant en un programa ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Catalan

Exrait

Caminabarris Caminem pel canvi Fa més de quatre anys que, pas a pas, caminem per tots els barris de la nostra ciutat. Volem escoltar-vos per aconseguir, entre tots, un Olot millor.
Caminabarris a l’Hostal del Sol, Sant Ferriol i Bonavista
Aquesta iniciativa, que ja fa més de quatre anys que es porta a terme, consisteix en organitzar vi-sites i passejades pels carrers dels diferents barris de la ciutat. La principal finalitat és apropar-nos als veïns, veïnes i entitats d’un determinat barri d’Olot.
Coincidint amb la campanya nadalenca, elcami-nabarris de Sant Ferriol, Sant Rafel i Plaça Claràva constatar que el projecte més important que hi ha per desenvolupar en aquest sector de la ciutat és l’Illa del Teatre, és a dir, la zona que connecta el carrer dels Dolors amb el Firal i el Firalet.
ElCaminabarris de l’Hostal del Solconstatà la necessitat d’encertar en el traçat de la futura va-riant d’Olot per evitar que aquesta infraestructura es converteixi en una barrera entre el barri i la ciu-tat. També permeté valorar el mal estat d’algunes voreres i de zones del paviment així com millorar el manteniment de les lleres de la riera del Ridaura per evitar inundacions.
Per la seva banda, elCaminabarris de Bonavista posà de manifest la necessitat de millorar la xarxa d’abastament d’aigua i garantir el manteniment de jardins i zones verdes.
Hem pres bona nota dels diferents suggeriments per poder-los esmerçar. En aquesta mateixa línia, el proper mes de març està previst dos nous Cami-nabarris, l’un al barri del Morrot-Pla de Baix i l’altre al barri de l’Eixample popular, amb la voluntat de fer, entre tots, un Olot Millor.
Caminabarris Pas a pas per Olot Amb Josep M. Corominas i Barnadas www.jmcorominas.cat Caminem pel canvi al Barri del Morrot-Pla de Baix Volem escoltar els veïns i veïnes per aconseguir, entre tots, un Olot millor Dissabte, 5 de març a les 10 h garrotxa@convergencia.cat www.ciu.cat/olot
Editorial Olot + Idees El comerç de proximitat Un Olot Millor Els actius de la ciutat Caminabarris Caminabarris a l’Hostal del Sol, Sant Ferriol i Bonavista
Olot Febrer 2011
Editorial Des de fa uns mesos estem treballant en un programa de govern que il·lusioni als olotins i olotines de cara a les elec-cions municipals del 22 de maig. En tot programa és imprescindible explicar a la ciutadania el “QUÈ” farem, però també és igualment essencial explicar la nostra manera de fer i de governar, és a dir, el “COM” volem governar. Vivim uns moments en que la percep-ció de la política i dels polítics no és prou positiva. Es constata una certa desafecció cap a la política on massa sovint tot és un espectacle efímer. Segurament la immediatesa de l’acció política, la dificultat de sortir del dia a dia, la prioritat per guanyar les elec-cions per sobre de la bona gestió o el fet que el llenguatge polític sigui sovint percebut més com un retret a l’adversari que no de proposta pròpia, poden ser explicacions parcials. En tot cas ens correspon a nosaltres superar aquesta manca de credibilitat. En aquest sentit, és necessari que impul-sem una profunda regeneració demo-cràtica que permeti superar aquest moment i recuperi la necessària cre-dibilitat de la gestió pública. És més, pensem que l’àmbit local és l’espai idoni per començar a canviar aquesta percepció. I això té molt a veure amb la manera de fer les coses que volem
oferir als olotins i olotines. La nostra proposta passa bàsicament per promoure la implicació dels ciu-tadans en els processos de presa de decisió, per fer factible i viable la seva influència directa en el dia a dia de l’ajuntament, per explicar i raonar les decisions, sense por ni mandra sinó com un signe distintiu del nostre ta-rannà. Fa quatre anys, en el programa de go-vern que vam presentar a les darreres eleccions municipals explicàvem que l’actual etapa de govern socialista s’havia caracteritzat per la falta de diàleg, per haver pres decisions sen-se escoltar les parts interessades o escoltant-les “aparentment” quan les decisions estaven ja preses. Doncs, no-saltres tindrem com a prioritat canviar aquesta manera de fer. És més, nosal-tres volem fer exactament el contrari. Estem convençuts que en una societat complexa i diversa, en un context de crisi econòmica, els responsables po-lítics han de saber escoltar, entendre els interessos legítims dels ciutadans i comprendre posicions contràries. En aquests sentit, volem instituciona-litzar aquesta participació, en forma de comissions assessores, per tal de comptar amb l’opinió i la complicitat de persones representatives de la so-cietat olotina en els diferents àmbits. Si realment volem transformar Olot i avançar cap a una ciutat millor hem de ser capaços de teixir complicitats amb les empreses, les entitats i la ciutadania en general. Volem que tots plegats siguem co-partíceps d’un model de ciutat, no el de CiU ni el d’un altre partit, sinó que entre tots plegats sumem complicitats i definim el model de ciutat que volem. I per aconseguir aquest objectiu, que ens il·lusiona, estem decidits a dedicar-hi tot el nostre esforç.
Josep M. Corominas i Barnadas Alcaldable de CiU a Olot
jmcorominas@gmail.com www.jmcorominas.cat
mia.corominas @jmcorominas
Olot + Idees El comerç de proximitat, font de dinamisme i prosperitat de la ciutat Comerciants d’Olot es varen reunir a l’Orfeó Popular Olotí per cercar iniciatives per potenciar el comerç
El portaveu de CIU a l’Ajuntament d’Olot Josep Maria Corominas, va presentar la tercera jornada d’una de les línies de treball que el grup municipal va posar en marxa l’any passat. Es tracta del cicle de jornades de debat OLOT + IDEES pensades per reflexionar sobre temes que la formació de CIU considera claus per al futur de la ciutat. Primer va ser el torn de Com gestionar l’administració, en el segon es va parlar d’Indústria i Empresa i en aques-ta ocasió l’eix central va ser el comerç.
Corominas considerà que “El comerç, a més de ser un sector econòmic clau, és un factor de cohesió social i territorial que s’ha de convertir en l’eix vertebrador de les polítiques de promoció econò-mica de la ciutat”. També aposta de forma decidida per la formació específica dels futurs treballadors d’aquest sector i de la consolidació de la figura de l’Eix Comercial Urbà. A més, segons diu: “Treballaré per fer més maca la nostra ciutat, incidint en la seguretat, la il·luminació, la neteja i la jardineria”.
Per la seva banda, Miquel Rodríguez, responsable de la sectorial de Comerç, Turisme, Consum iServeis de CDC, va valorar la situació actual del comerç a nivell nacional i va apuntar les línies estratègiques per millorar la situació actual.
Dilluns, 7 de març a les 19 h
Olot + Idees Dinamitza Josep M. Corominas i Barnadas
Finalment, Mercè Soler, Presidenta de Comerç Olot, va fer una sèrie de reflexions al voltant de la realitat actual de la nostra ciutat i de les necessi-tats d’aquest sector. Va fer èmfasi en: “cal apostar per un comerç de continuïtat de futur, profes-sionalitzant la figura del comerciant i promovent l’associacionisme”. A més, la Presidenta va trans-metre una sèrie de preocupacions com són el Pla d’usos, la regularització del comerç estranger, la rehabilitació d’edificis vells, el manteniment gene-ral de la ciutat i la necessitat de millorar el diàleg amb l’Ajuntament per consensuar les decisions.
Després parlar de forma distesa i de prendre nota de les necessitats, Corominas ha manifestat la seva voluntat de continuar apostant pel diàleg per aconseguir un teixit comercial més sòlid i potent.
El turisme, un dels nostres principals actius Olot, terra de volcans, cultura, gastronomia i art Per tal de buscar iniciatives que potenciïn el turisme parlarem amb Àngel Díaz i representants del sector * Àngel Díaz | Expert en Turisme i col·laborador d’ESADE
Un Olot millor Corominas reflexiona sobre els actius de la ciutat amb una cinquantena olotins CiU es compromet a identificar els actius de la ciutat i recolzar-los al màxim
L’alcaldable per CiU a les eleccions municipals, Jo-sep Maria Corominas, va reunir dissabte al matí 50 olotins i olotines per reflexionar i detectar actius de la ciutat d’Olot. La sessió de treball va estar dirigida per Alfons Cornella, president d’Infonomia i un dels experts estatals en processos d’innovació.
Durant més de dues hores directius del sector pú-blic, empresaris, educadors, professionals liberals, representants dels sindicats, treballadors del sector financer... van escoltar la presentació d’Alfons Cor-nella que va assegurar que “només les ciutats que posen en joc d’una manera decidida els actius que tenen, que tinguin com a targeta de presentació els actius humans, empresarials i socials, només aquestes ciutats podran garantir el benestar pels seus ciutadans”. Tots els assistents també van coincidir en demanar a les administracions de la comarca que treballin per garantir que els joves formats puguin quedar-se a la ciutat, ja que només amb la retenció i atracció de talent es podran assu-mir els reptes dels propers anys.
Pel que fa a l’atracció de noves empreses i co-merços, la jornada va concloure que les adminis-tracions han de donar oxigen a les iniciatives que funcionen i estan creant riquesa a la ciutat. “En cap cas –va afirmar Alfons Cornella- s’ha d’intentar complicar les coses als emprenedors i menys encara intentar substituir-los des de l’Ajuntament”. Els assistents van demanar que es treballés més en xarxa, de forma col·laborativa i s’evitessin proces-sos de participació poc preparats o massa dirigits.
Josep Maria Corominas, alcaldable de CiU a les properes eleccions, va afirmar que una de les pri-meres actuacions del nou ajuntament ha de ser identificar els principals actius empresarials, socials i humans de la ciutat i recolzar-los al màxim. “Olot i la comarca tenen atractius naturals únics, però els principals actius de la ciutat són els olotins i olotines que cada dia arrisquen, que innoven; les entitats que de forma voluntària organitzen des-enes d’activitats socials i les empreses que tot i la crisi són capaces de crear riquesa i ocupació”.