Ce que la crise va changer
19 pages

Ce que la crise va changer

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
19 pages
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

& è7Ē 8 2è 7 è èĒ3 7 ÒÔ 7 2 ÒSÒS ATq } ' ZUZTA' '} 'U}t'qtAw' tÑÆÐĮĮðďĊ ĉďĊÌð­ăÐ OÐĮ īÐŒÐĊķĮ ÌÐĮ åďřÐīĮ ÌÐĮ Ĩ­řĮ ăÐĮ ĨăķĮ īðÆìÐĮ åďīĴÐĉÐĊĴ ðĉĨ­ÆĴÑĮ #ÐĮ ĮÐÆĴÐķīĮ ÐŘĨďĮÑĮ ÐĴ ĮďķĨÉďĊĊÑĮƢ ÐĊ ĪķÔĴÐ ÌǁÐŘÐĉĨă­īðĴÑ OÐĮ ÆďĉĨ­æĊðÐĮ Ìǁ­ĮĮķī­ĊÆÐ å­ÆÐ ¾ ăǁ­ĊæďðĮĮÐ ÌÐ Å­ðĮĮÐ ÌÐ īÐŒÐĊķĮ ÌÐ ăÐķī ÆăðÐĊĴĮ OÐĮ ÆďĉĨ­æĊðÐĮ ÌÐ ĴÑăÑĨìďĊðÐ ĉďÅðăÐ ÆìÐīÆìÐĊĴ ¾ Æ­ĨðĴ­ăðĮÐī ăÐ ÅÐĮďðĊ ÌÐ ăðÐĊ ' s ǁAO 9 } t'}'UAt ATq } qZOA}As ' O­ ÆďĊť­ĊÆÐ Ì­ĊĮ ăÐĮæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ å­ÆÐ ­ķ ďŒðÌƶųŻ OÐ ÌÑÆīďÆì­æÐ åī­ĊÉ­ðĮ #Ñþ¾ ăǁÑăÐÆĴðďĊ }īķĉĨƮ ðÌÐĊ Įķī åďĊÌ ÌÐ ďŒðÌƶųŻ O­ æÐĮĴðďĊ ÌÐ ÆīðĮÐ ÌķæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ ÆďīÑÐĊ īÑÆďĉĨÐĊĮÑĨ­ī ăÐĮ ÑăÐÆĴÐķīĮ ĊÐ åīðĪķÐ ðĉĨķðĮĮ­ĊĴÐ å­ÆÐ ­ķ ďŒðÌƶųŻ ĮÐī­ðĴ ķĊÐ ĉÐĊ­ÆÐ Ĩďķī ăÐ ĉďĊÌÐ O­ Ĩ­īďăÐ Ìķ qīÑĮðÌÐĊĴ ĮÑĊÑæ­ă­ðĮ T­Æāř w­ăă ATq } qZ t O wZ A(}( #' #'T AU >řĨÐī ĨīďĴÐÆĴðďĊ O­ ĨÐķī Ìķ ďŒðÌƶųŻ ĉďĊÌð­ăÐĉÐĊĴ Ĩ­īĴ­æÑÐ OÐĮ īÐĮĮďīĴĮ Ìķ ŒðŒīÐ ÐĊĮÐĉÅăÐ 'ĊĴīÐ ĉÑť­ĊÆÐ ÐĴ ÐĉĨ­ĴìðÐ sķÐ æ­īÌÐīďĊĮƶĊďķĮ Ìķ ÆďĊťĊÐĉÐĊĴ ƨ OÐĮ ųŴ æÐĮĴÐĮ ÌÐ ăǁ­ĨīÝĮ }ďķĮ ĉ­ĮĪķÑĮƣ É­ ĮÐ ÆďĊťīĉÐ OÐĮ ĊďķŒÐăăÐĮ åďīĉÐĮ ÌÐ ĉ­ĊðåÐĮĴ­ĴðďĊ tÑŦÑÆìðī ­ķŘ ÌðååÑīÐĊĴĮ Ĵī­ðĴÐĉÐĊĴĮ ÌÐ ă­ ÆīðĮÐ ÐĴ ¾ ă­ ĨīÑĨ­ī­ĴðďĊ ÌÐ ăǁ­ĨīÝĮ Oǁ­Ċ­ăřĮÐ ÌÐ 9ī­ĊÉďðĮ LķăăðÐĊ ATq } ' ZUZTA' '} 'U}t'qtAw' ATq } qZOA}As ' ATq } qZ t O wZ A(}( #' #'T AU tÑÆÐĮĮðďĊ ĉďĊÌð­ăÐ ƣ OÐĮ īÐŒÐĊķĮ ÌÐĮ åďřÐīĮ ÌÐĮ Ĩ­řĮ ăÐĮ ĨăķĮ īðÆìÐĮ åďīĴÐĉÐĊĴ ðĉĨ­ÆĴÑĮ T­ăæīÑ ăÐĮ ĊďĉÅīÐķĮÐĮ ĉÐĮķīÐĮ ÑÆďĊďĉðĪķÐĮ ĨīðĮÐĮ Ĩďķī ĨīďĴÑæÐī ăÐĮ ÐĉĨăďðĮ ÐĴ ăÐĮ īÐŒÐĊķĮƢ ă­ ÆīðĮÐ ­ ÌÑþ¾ Ðķ ķĊ ðĉĨ­ÆĴ ÌðīÐÆĴ Įķī ăÐ

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 24 avril 2020
Nombre de lectures 294
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

Les carnets de Ce que la crise va changer 24 Avril 2020
IMPACT ECONOMIE ET ENT2EP2I5E
2écessioĊ ĉoĊdiale Les īeŒeĊus des fořeīs des pařs les plus īiches foīteĉeĊt iĉpactés
Des secteuīs eŘposés et soupçoĊĊés, eĊ Īuête d’eŘeĉplaīité Les coĉpagĊies d’assuīaĊce face “ l’aĊgoisse de baisse de īeŒeĊus de leuī clieĊts
Les coĉpagĊies de téléphoĊie ĉobile cheīcheĊt “ capitaliseī le besoiĊ de lieĊ
CE 1U’IL FAUT 2ETENI2
IMPACT POLITI1UE
La coĊťaĊce daĊs lesgouŒeīĊeĉeĊtsface au CoŒid-ųŻ Le décīochage fīaĊçais
j“ l’électioĊ Tīuĉp/BideĊ suī foĊd de CoŒid-ųŻ
La gestioĊ de cīise dugouŒeīĊeĉeĊt coīéeĊ īécoĉpeĊsépaī les électeuīs
UĊe AfīiĪue iĉpuissaĊte face au CoŒid-ųŻ seīait uĊe ĉeĊace pouī le ĉoĊde La paīole du PīésideĊt séĊégalais Mackř 5all
IMPACT POU2 LA 5OCIÉTÉ DE DEMAIN
Hřpeī pīotectioĊ La peuī du CoŒid-ųŻ ĉoĊdialeĉeĊt paītagée
Les īessoīts du ŒiŒīe eĊseĉble EĊtīe ĉéťaĊce et eĉpathie
1ue gaīdeīoĊs-Ċous du coĊťĊeĉeĊt ? Les ųŴ gestes de l’apīès Tous ĉasĪués: ça se coĊťīĉe Les ĊouŒelles foīĉes de ĉaĊifestatioĊ
2éŦéchiī auŘ difféīeĊts tīaiteĉeĊts de la cīise et “ la pīépaīatioĊ de l’apīès L’aĊalřse de FīaĊçois JullieĊ
IMPACT ECONOMIE ET ENT2EP2I5E
IMPACT POLITI1UE
IMPACT POU2 LA 5OCIÉTÉ DE DEMAIN
2écessioĊ ĉoĊdiale : Les īeŒeĊus des fořeīs des pařs les plus īiches foīteĉeĊt iĉpactés
Malgīé les Ċoĉbīeuses ĉesuīes écoĊoĉiĪues pīises pouī pīotégeī les eĉplois et les īeŒeĊus, la cīise a déj“ eu uĊ iĉpact diīect suī le poītefeuille des coĊsoĉĉateuīsles pīeĉieīs “ subiī l’, chez les ItalieĊs paīĉi épidéĉie et les AĉéīicaiĊs où la violeĊce du choc a été plus iĉpoītaĊte Īu’eĊ Euīope. FīaĊce, 2ořauĉe-UĊi et AlleĉagĊe se situeĊt “ des ĊiveauŘ éĪuivaleĊts et atteĊdeĊt l’iĉpact “ veĊiī. Les JapoĊais, plus pessiĉistes oĊt peu īesseĊti la dégīadatioĊ ĉais aĊticipeĊt uĊe baisse.
Le coīoĊaŒiīus a déj“ eu uĊ iĉpact suī le īeŒeĊu de ĉoĊ fořeī
Le coīoĊaŒiīus auīa sûīeĉeĊt uĊ iĉpact suī le īeŒeĊu de ĉoĊ fořeī “ l’aŒeĊiī
Total GŹ
ŵŹ% ư+ŸƱ
ŵŶ
%
Ŷŷ% ư+ŹƱ
ŴŹ%
Ŷŷ% ư+ŸƱ
ŵŹ%
Total déj“ iĉpacté / atteĊte Źų% ŹŴ% źŴ% d’iĉpact KANTA2 COVID-ųŻ ƣ PeīceptioĊs et coĉpoīteĉeĊts daĊs les pařs du GŹ vague ų & Ŵ Maīs ŴŲŴŲ Ƥ Avīil ŴŲŴŲ
ŶŶ% ư+źƱ
ŵŶ%
Źź%
ŵŴ% ư+źƱ
ŵŷ%
ŸŹ%
ŵŴ% ư+ŵƱ
ŵŷ%
ŸŹ%
Ŵŷ% ư+ŷƱ
ŵŵ%
ŷź%
ŴŲ% ư=Ʊ
ŷŲ
ŹŲ
%
%
Des secteuīs eŘposés et soupçoĊĊés, eĊ Īuête d’eŘeĉplaīité : Les coĉpagĊies d’assuīaĊce face “ l’aĊgoisse de baisse de īeŒeĊus de leuī clieĊts La ĊouŒelle coĉĉuĊicatioĊ de cīise coĊceīĊe paīticulièīeĉeĊt les secteuīs eŘposés au cīash test de l’éthiĪue de la īéactiŒité. Les baĊĪues étaieĊt les plus poiĊtées du doigt eĊ ŴŲŲź . Aujouīd’hui ce soĊt les coĉpagĊies d’assuīaĊce. DaĊs plusieuīs pařs ceītaiĊes se ĉoĊtīeĊt offeĊsiŒes et eĊ pīoťteĊt pouī ĉieuŘ īeŒeĊdiĪueī leuī īaisoĊ d’êtīe.
La MAIF, pīeĉièīe eĊtité “ deŒeĊiī ƾeĊtīepīise “ ĉissioĊƿ au seĊs de la loi PACTE Œeut iĊcaīĊeī sa īaisoĊ d’êtīe “ tīaŒeīs ses actioĊs peĊdaĊt la cīise.La MAIF īedistīibue ųŲŲ ĉillioĊs d’euīos de cotisatioĊs de ses sociétaiīespīoŒeĊaĊt de la baisse des accideĊts de la īoutepuisĪue les voituīes īesteĊt désoīĉais au gaīage. Les sociétaiīes peuveĊt égaleĉeĊt īeveīseī ce ĉoĊtaĊt “ la FoĊdatioĊ HôpitauŘ de Paīis, au Secouīs Populaiīe ou eĊcoīe l’IĊstitut Pasteuī. La īaisoĊ d’êtīe de la MAIF déťĊie eĊ juiĊ ŴŲųŻ :«Cà l’autīe et auoĊvaiĊcus Īue seule uĊe atteĊtioĊ siĊcèīe poītée ĉoĊde peīĉet de gaīaĊtiī uĊ īéel ĉieuŘ coĉĉuĊ, Ċous la plaçoĊs au cœuī de chacuĊ de Ċos eĊgageĉeĊts et de chacuĊe de Ċos actioĊs.»
Adĉiīal est deveĊule pīeĉieī gīaĊd assuīeuī autoĉobile bīitaĊĊiĪue “ offīiī “ ses clieĊts le īeĉbouīseĉeĊt de leuīs assuīaĊce autocaī de ĊoĉbīeuŘ coĊducteuīs soĊt bloĪués chez euŘ “ cause de la paĊdéĉie de Covid-ų9.
L’assuīeuī espagĊol Mapfīe a décidéde Ċe pas faiīe pařeī auŘ auto-eĊtīepīeĊeuīs et auŘ TPE-PME les cotisatioĊs peĊdaĊt l’état d’uīgeĊce, soit plus d’uĊ ĉois pouī l’iĊstaĊt.
OīaĊge ĉet sa techĊologie et ses espaces publicitaiīes au seīŒice du lieĊ social et de la īecoĊĊeŘioĊ
Des secteuīs eŘposés et soupçoĊĊés, eĊĪuête d’eŘeĉplaīité : Les coĉpagĊies de téléphoĊie ĉobile cheīcheĊt “ capitaliseī le besoiĊ de lieĊ
EĊ lieĊ aŒec sa sigĊatuīe ƾŒous īappīocheī de l’esseĊtielƿ, OīaĊge laĊce l’opéīatioĊ astucieuse #OĊ2esteEĊseĉbleařaĊt pouī objectif de peīĉettīe auŘ seĊioīs les ĉoiĊs coĊĊectés de voiī leuīs pīoches via ses espaces publicitaiīes.
AiĊsi, OīaĊge a développé uĊe platefoīĉe Īui peīĉet “ tous, clieĊt ou ĊoĊ, de passeī uĊ ĉessage “ leuīs paīeĊts, gīaĊds-paīeĊts ou aĉis peĊdaĊt les publicités de leuīs pīogīaĉĉes favoīis suī TFų et FīaĊce TélévisioĊs.
CliĪuez suī l’iĉage pouī voiī la caĉpagĊe #OĊ2esteEĊseĉble
IMPACT ECONOMIE ET ENT2EP2I5E
IMPACT POLITI1UE
IMPACT POU2 LA 5OCIÉTÉ DE DEMAIN
La coĊťaĊce daĊs lesgouŒeīĊeĉeĊts face au COVID-ųŻ : le décīochage fīaĊçais
CoĊťaĊce daĊs Œotīe gouŒeīĊeĉeĊt pouī pīeĊdīe les boĊĊes décisioĊs “ ŒeĊiī?ư%decoĊťaĊceƱ
ŹŹ%Źź%
ŹŸ% Ÿź%
Źų% ŸŹ%
ŸŹ% Ÿų%
ŸŲ% ŷŴ%
+ų +ź +Ŷ -Ÿ KANTA2 COVID-ų9 ƣ PeīceptioĊs et coĉpoīteĉeĊts daĊs les pays du G7 Œague ų & Ŵ Maīs ŴŲŴŲ Ƥ AŒīil ŴŲŴŲ
Ÿŵ
%
ŶŻ
-ųŶ
%
Maīs ŴŲŴŲ
ŵź% ŵŲ%
AŒīil ŴŲŴŲ
DeuŘ pařs soĊt sous la baīīe des ŷŲ% de coĊťaĊce daĊs les gouŒeīĊeĉeĊts pouī faiīe face au COVID-ųŻ : le JapoĊ et la FīaĊce, pařs daĊs leĪuel la baisse eĊtīe ĉaīs et aŒīil est la plus acceĊtuée ư-ųŶ ptsƱ.
Les opiĊioĊs aĉéīicaiĊe et fīaĊçaise soĊt toujouīs tīès diŒisées suī la gestioĊ de cīise de leuī eŘécutif.
EĊ FīaĊce, l’iĉpact plutôt positif de l’iĊteīŒeĊtioĊ pīésideĊtielle laisse place aujouīd’hui “ uĊe foīte ĉoĊtée d’iĊĪuiétude suī les coĊditioĊs du décoĊťĊeĉeĊt.
ŸŴ%
Ŵŷ%
Déj“ l’électioĊ Tīuĉp/BideĊ suī foĊd de COVID-ųŻ
ƾCa Œa ĉieuŘƿ. Les AĉéīicaiĊs oĊt, daĊs l’eĊseĉble, l’iĉpīessioĊ Īue la situatioĊs s’aĉélioīe. Mais la peīceptioĊ est tīès coĊtīastée seloĊ Īue Œous sořez déĉocīate ou īépublicaiĊ. UĊ cliŒage Īui tīaduit déj“ la duīeté du duel Tīuĉp/BideĊ “ ŒeĊiī. La caĉpagĊe a coĉĉeĊcé.
Ÿ-Ż aŒīil
PopulatioĊ U5
Ŷź%
ŵŶ%
ŶŲ%
ŶŲ%
Ŷų%
ŵŻ%
ųŹ-ųŻ aŒīil
ŹŻ%
ųŲ%
Ÿ-Ż aŒīil
GALLUP, U.S. Adults Noœ DiŒided oĊ Status of COVID-ų9 SituatioĊ, ŴŴ aŒīil ŴŲŴŲ
Déĉocīates ŸŻ% ŷŹ%
ųŷ%
ŴŴ%
ŷŻ%
Ŵų%
ųŹ-ųŻ aŒīil
ŶŸ%
ŵź%
Ÿ-Ż aŒīil
Vous aŒez le seĊtiĉeĊt Īue la situatioĊ ...
2épublicaiĊs ŸŹ% ŸŶ%
Ŵų%
%eĉpiīe
ųŸ%
ŸŻ%
ųŵ%
ųŹ-ųŻ aŒīil
% s’aĉélioīe
Malgīé la paĊdéĉie de CoŒid-ųŻ, la Coīée du 5ud a ĉaiĊteĊu soĊ scīutiĊ législatif le ųŷ aŒīil deīĊieī.
AŒec uĊ tauŘ de paīticipatioĊ tīès éleŒé ưŸŸ % soit źpts deplusĪu’eĊ ŴŲųŸƱ etgīâce “ uĊegestioĊ de la cīise saĊitaiīe eŘeĉplaiīe, lepaīti déĉocīate du PīésideĊt MooĊ Jae-iĊ soīt ŒaiĊĪueuīec uĊe ĉajoīité absolue.
La gestioĊ de cīise dugouŒeīĊeĉeĊt coīéeĊīécoĉpeĊsée paī les électeuīs
Ces électioĊs oĊt coĊsacīé uĊe tīès laīge victoiīe du Paīti DéĉocīatiĪue de Coīée du PīésideĊt MooĊ. PeīsoĊĊe Ċ’auīait pu pīéŒoiī uĊe telle Œictoiīe il ř a eĊcoīe deuŘ ĉois.Le gouveīĊeĉeĊt était aloīs tīès cīitiĪué pouī sa politiĪue écoĊoĉiĪue ĊotaĉĉeĊt.
Mais eĊtīe-teĉps, le coīoĊaviīus a tout bouleveīsé. Avec uĊ peu de plus de ųŲ.ŲŲŲ cas et eĊviīoĊ ŴŲŲ ĉoīts, la Coīée s’est éīigée eĊ ĉodèle de la lutte coĊtīe l’épidéĉie. La gestioĊ de cette épidéĉie se tīaduit pīiĊcipaleĉeĊt paī uĊe īeĉise eĊ cause paīfois ŒioleĊte des eŘécutifs. La Coīée déĉoĊtīe, au coĊtīaiīe, Īue la cīise peut êtīe uĊ īeĊouŒelleĉeĊt de la coĊťaĊce.
Pouī gaīaĊtiī la boĊĊe teĊue des électioĊs et peīĉettīe “ tout le ĉoĊde de voteī, les pouvoiīs publics oĊt oīgaĊisé uĊ vote “ distaĊce.
Les Ŷ pilieīs de la ĉéthode coīéeĊĊe de gestioĊ de la paĊdéĉie : ŵT + P.
Testeī:ĉiseī suī uĊ dépistage ĉassif gīatuit.
Tīaceī:eŘploiteī les doĊĊées de géolocalisatioĊ des ĉalades daĊs uĊ cadīe légal et déĉocīatiĪue.
Tīaiteī:uĊ sřstèĉe hospitalieī agueīīi “ la gestioĊ des épidéĉies.
Paīticipeī:ĉobiliseī les acteuīs étatiĪues, pīivés et la populatioĊ daĊs cette lutte.
ƾLe ĉoĊde Ċe guéīiīa
eĊtièīeĉeĊt Īue loīsĪue
le Œiīus dispaīaîtīa
de tous les pařs.ƿ
UĊe AfīiĪue iĉpuissaĊte face au CoŒid-ųŻ seīait uĊe ĉeĊace pouī le ĉoĊde Mackř 5all, PīésideĊt du 5éĊégal, le Figaīo, ŴŲ aŒīil Le 5éĊégal est coĊsidéīé d’apīès plusieuīs eŘpeīts coĉĉe uĊ ĉodèle daĊs la gestioĊ de la cīise du COVID-ųŻ : īéactioĊ īapide, suiŒi des peīsoĊĊes iĊfectées, décisioĊs foītes saĊs īecouīs pouī l’iĊstaĊt au coĊťĊeĉeĊt.
Le PīésideĊt séĊégalais eŘpliĪue la stīatégie suiŒie paī soĊ pařs aiĊsi Īue les coĊséĪueĊces écoĊoĉiĪues pouī le coĊtiĊeĊt afīicaiĊ Īui plaideĊt pouī des coopéīatioĊs īeĊfoīcées...et plus seuleĉeĊt aŒec la ChiĊe.
Il faut se īeĊdīe à l’évideĊceƣ uĊe AfīiĪue écoĊoĉiĪueĉeĊt vulĊéīable
etĪuiĊ’aīīiveīait pas à se défaiīe du Covid-ųŻ īesteīa uĊe ĉeĊace poteĊtielle
pouī leĉoĊde.
La leçoĊ de cette paĊdéĉie, Ċous la coĊĊaissoĊs déjàƣ Ċotīe eŘtīêĉe
vulĊéīabilité, écoĊoĉies avaĊcées ou éĉeīgeĊtes. 2este à savoiī si Ċous la
īetieĊdīoĊs effectiveĉeĊt et si du piīe Ċous sauīoĊs tiīeī le ĉeilleuī
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents