CiU aposta per la supressió de l
4 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

CiU aposta per la supressió de l'Impost de Successions i Donacions ...

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Catalan

Description

Núm. 547 – Divendres 14 d'octubre de 2005. Per més informació consulta la pàgina web de Convergència: www.convergencia.org. 1. CiU aposta per la ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 27
Langue Catalan

Exrait

 Núm.547 – Divendres 14 d’octubre de 2005 CiU aposta per la supressió de l’Impost de Successions i
Donacions i considera que la proposta de modificació que
fa el tripartit és només una operació de maquillatge
CiU considera bàsic que, mentre no es fa efectiva l’eliminació d’aquest tribut, s’apliqui una reforma que suposi una clara millora per a les classes mitjanes !CiU considera que l’Impostde Successions i Donacions grava unes transmissions de béns i de renda, l’obtenció dels quals ha estat ja gravada per l’IRPF, i la seva acumulació per l’Impost sobre el Patrimoni. A més, l’impostpot arribar a gravar situacions en què no s’aprecia cap augment de la riquesa disponible, el que el pot convertir en un impost que vulneri els principis d’igualtat i de capacitat econòmica. Quin augment de la riquesa es produeix, per exemple, quan una persona vídua hereta l’habitatge familiar on ha viscut tota la vida i on continuarà vivinthi després de la mort del seu cònjuge? O el mateix per un fill? Cal pagar per heretar una empresa que ha de continuar produint o generant ocupació?!CiU proposa la supressió de l’Impost de Successions i Donacionscaràcter general per a amb tot l’Estat,contemplant lescorresponentscompensacions econòmiques per a les comunitats autònomes, amb la finalitat que la supressió d’aquest impost no els suposi un perjudici i es continuï garantint la seva pròpia autonomia i suficiència financera.!CiU considera que laproposta de modificaciód’aquest impost queplanteja el tripartits’assembla més auna operació de maquillatgeque no pas a una reforma aprofundida i substancial de l’Impost.1.Moltes comunitats autònomes han aprovat reformes que van molt més enllài són molt més agosarades que la plantejada pel tripartit. A la gran majoria de comunitats s’està tendint cap a l’exempció dels impostos vinculats a les transmissions hereditàries de pares a fills, i en determinats casos entre cònjuges. A més, les reduccions de la base per motius familiars s’han elevat de manera substancial. Per contra,la reforma del tripartit es queda molt lluny d’aquestespropostes i les reduccions familiarssónmolt baixes.2.ElGovern anuncia que prop d’un 80% dels declarants no haurà de satisfer cap quotatributària. Cal tenir en compte, però, que amb l’actual configuració, la gran majoria d’aquests contribuents
 Permés informació consulta la pàgina web de Convergència:www.convergencia.org 1
pel que fa a la reforma de l’Impost de Successions i Donacions són:1.Iniciarel camí cap a lasupressió definitivad’aquest impost.2.Exigència de l’entrada en vigor immediata de les reformesintroduïdes en el tribut.3.Augmentar lesreduccions per parentesc.CiU aposta perreduir la factura fiscal de les successions ques’efectuïnentre elsfamiliars directes dela persona morta (fills/es, cònjuges, pares i mares) per la qual cosa planteja:Augmentar de 18.000 a 100.000 euros la reducció aplicable a fills menors de 21 anys Augmentar de 18.000 a 100.000 euros la reducció aplicable a cònjuges, fills majors de 21 anys i pares Augmentar de 9.000 a 50.000 euros la reducció aplicable a germans, cosins, sogres i gendres. 4.Ampliar l’abast de la reducció per parentiu complementària. CiU planteja d’una banda, augmentar laquantia de la reducció ide l’altra,ferla compatible amb la resta de reduccions
CiU creu necessari continuar avançant en la simplificació i la modernització del règim fiscal, eliminant aquelles figures impositives que suposin una doble tributació o que puguin comportar conseqüències negatives per a l’economia català. Així, la Federació proposa eliminar l’Impost de Successions i Donacions. Fins i que no es faci, cal una reforma d’aquest per no perjudicar les classes mitjanes, reduint la factura fiscal de les successions entre familiars directes, a través de l’augment de les reduccions familiars i per habitatge habitual, i per la reducció de tipus i tarifes.