Comença el canvi
24 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
24 pages
Catalan

Description

04 www.convergencia.cat. ESTIU 2010. ARTUR MAS / BALANÇ DE LEGISLATURA /. ENQUESTES / IDEES PEL CANVI /. DOCSESSIONS / TREBALLA PEL ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 25
Langue Catalan
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Exrait

RTA MUR /ASAL B ÇNAL EDSIGEUTAL ENQRA /ES /UESTSEP I EDNAIVLEC SEOC D / /NSIOSSLLABERT AC LEP APMNAAY2 VN I /ACERT BATA.0 / ALB PESLBOP ALLOJ / VTIA IL /ETAN SAN LCAOIETNR /NI/ 
CANDIDATS I CANDIDATES / 10J / CATWALK / PASQUAL MARAGALL
Comença el canvi
ESTIU 2010
www.convergencia.cat
04
SUMARI
Ens em preparat pel cani estem il·lusionats i només olem mirar endaant cap al futur El futur ens il·lusiona
és una publicació de Conergència Democràtica de Cataluna questa publicació respecta la llibertat d’epressió dels seus col·laboradors
2
3EITRIAConç  n 4ARAMETA   Cn   oon 6ESECIAEn. S’o  n AAM I RRTSE SIUTCEREI  n n no    Cn 10SECTRIASDOC on  oo  n 13ÍTICA MUICIAT  n 14CMUICACIÓC L  é    nn 16ETREISTAE no    1ISTÒRIA ’ACTUAITATUn o   . Un o nç 20CAIATURAE no n  n 22ITERACIARon To    é   Con o 23CCn noé èn    24E RTES ERAPascual Maragall:“C  nà A M è o”
Edita Direcció Coordinació Equip redactor Han col·laborat en aquest número Correcció Maquetació i grafisme Impressió Dipòsit legal:
Conèn Doà  Cn Cò 1 / 00 Bon T.  2 100 /   2 11 .onn.onn. D Mí Jo Cn Jo B Jon Ron C C Doèn M no I M Ro nàn Sí Càno Ro M M R on  Jo Moo. Mè Vè C  Poo Jo Ro M Po G   M Sé. Lo Non . Gàfi APR DLB12010
04
EITRIA
Comença el canvi la Diada Nacional de Catalunya aprofito per reivindicar l’esperit d’aquells que van lluitar per defensar les atalunya. L’esperit d’aquells patriotes catalans ens a d’orientar per fer front als reptes polítics econò que com a nació tenim ara.
Enmig d’una crisi econòmica que està afectant directament a més de  persones a Cataluna i milers d’empreses després del trencament del acte Constitucional amb l’esquarterament de l’Estatut després de la maor manifestació de la istòria contemporània epressió genuïna dels sentiments del poble català a decidir el seu futur  i a poques setmanes d’unes eleccions nacionals estem daant d’una noa cruïlla istòrica pel país om al final d’una etapa És necessari posar en mara canis estratègics en la manera de fer les coses en la mentalitat en la manera de goernar i posar direcció cap a una noa estació anomenada “Dret a decidir” es properes eleccions al arlament an de serir perquè Cataluna disposi d’un nou goern fort amb les idees clares i les mans lliures que pugui entomar el reptes que tenim i liderar una recuperació moral econòmica social i nacional del país n goern coesionat seriós i responsable er guanar el futur que olem pel país i per la sea gent tots els militants de Conergència som necessaris u ets necessari Ens i uguem molt ecordeu aquella istòrica apel·lació de enned a preguntarse què pots fer pel país Doncs ara cal que inspiri l’actuació de tots nosaltres És el moment de la eritat o us refieu dels indicis i de les enquestes es està fet i tot serà possible si ens posem en mara plegats unts podem fer realitat el somni ra és l’ora del cani ra més que mai cal que siguem forts treballem a fons fem la feina ben feta ens mostrem umils positius esperançats Cal que traspuem un esperit constructiu i siguem capaços de sumar totom al moiment pel cani ’èit està a tocar però només serà possible si i som i i ens i deiem la pell Il·lusió ganes i esforç és la nostra manera de respondre al desànim Estic conençut que comença el cani i els protagonistes som nosaltres perquè representem una esperança per molta gent
El nostre obectiu a més enllà de goernar el nostre país a ictòria que olem no és el cani que perseguim és només l’oportunitat que tenim per fer realitat aquest cani s demano que cadascun de osaltres se sumi a la tasca de treballar per estendre la nostra causa i fem més fort el moiment pel cani questa és la nostra oportunitat per fer realitat el nostre compromís per la llibertat i la prosperitat del nostre país Estic conençut que serem dignes dipositaris d’una responsabilitat immensa que tenim a les nostres mans A M  Gó ecretari general de CDC
U emano e caacn e voaltre e mi a la taca e treallar er etenre la notra caa i em mé ort el moviment el canvi. Aeta é la notra oortnitat er er realitat el notre comromí er la lliertat i la roeritat el notre aí.
ARAMET
ALANÇ D LLAA  Am el triartit Catalna a ert oortnitat
Una olític econòmica eivocaa. Mé atr.
uatre ans després la realitat és molt diferent a les epectaties creades a crisi econò mica s’agreua a Cataluna ’atur crei a màims istòrics El model econòmic massa lligat al consum les importacions la construcció i la creació d’ocupació de baia qualitat està esgotat el que fa a l’autogoern Cataluna i el seu Estatut són utilitats pels polítics espanols com a element de disputa per la batalla dels ots Després de  ans un ribunal deslegi timat i diidit dicta sentència ’Estatut ratificat pel poble de Cataluna queda escapçat El resident Montilla és incapaç de liderar una resposta alenta i unitària En polítiques socials la protecció a la dependència a estat un fracàs absolut Cataluna serà l’única comunitat que farà pagar part dels ordinadors escolars als pares Els auts per a famílies amb fills de  a  ans i els complements per a persones ídues queden congelats Cataluna a passat de ser un país amb confiança i capacitat de lideratge a una situació de desorientació i decepció otser no tot és responsabilitat del goern tripartit de Montilla erò no és mens cert que el tripartit també i a contribuït decisiament amb les sees decisions i amb la sea mala gestió
a resposta a la crisi econòmica a estat un augment no ustificat de les despeses la man ca d’austeritat i un endeutament creient del goern Cataluna serà un dels països que sortirà més tard de la crisi Els ciutadans euen augmentar els impostos
Aquest balanç més que de la legislatura o és de l’evolució de Catalunya en  anys. És la situació de partida d’una futura legisla tura que aurà de donar resposta a les incerteses.
Ei Ci malgrat ser la primera força parlamentària es torna a quedar a l’oposició  de noembre de  osé Montilla és inestit pel arlament de Cataluna com a nou president de la eneralitat El nou tripartit ol ser un goern seriós i eficient l  la situació econòmica és faorable Es crea molta ocupació Hi a un nou Estatut per desplegar un nou model de finançament per acordar i nous traspassos que impulsaran l’autogoern ’aspira a un Estat del enestar sense límits amb lleis com la de la Depen dència o la dels ereis ocials
rtit e illa l govern.
Un egon no e n 
404t toaii  pò er roi aus srepnou acoredir un p toi pmòn  oseels ler aangua  anrot iC utat dipe deombrnun ma bno sceicE C eCI i Cariptrd trent ti n edmeo erb
Re l’a
 .
A re oci m nor ari.
Crii ermanent.
Interven i control ocietat.
CiU na reona am n m alternati.
liem el triartit. Comença el canvi.
ARAMET
El tripartit compta amb la representació parlamentària més alta de la istòria de la demo cràcia  diputats a Madrid erò no s’a aconseguit aançar en autogoern i la manca d’ambició nacional del goern català és una realitat
r mantenir el goern Montilla a assumit cadascuna de les condicions us socis durant tota la legislatura uart cinturó ones E M M consellers desprestigiats… ’a optat pel silenci abans que per l’acció
es crisis s’an succeït sense respostes sense rectificacions Crisi de rodalies Crisi de la entada Crisi de l’incendi d’Horta de ant oan Cr Crisis que sempre segons el goern an estat “ecepcionals”
El goern tripartit té una oluntat clara de control i interencionisme que a traslladat a la sea obra de goern a limitació m ’obligació d’informar al fills adoptats de la sea adopció als  ans Desconfiança respecte als Mossos d’Esquadra ’aproació de plans urbanístics sense l’opinió dels municipis El tripartit de Montilla a estat un mal goern per a Cataluna amb un únic obectiu de debò: ocupar i mantenir el poder n goern incapaç de liderar un proecte comú
’acció parlamentària de Ci a planteat alternaties en temes centrals que preocupen als ciutadans: afrontar la crisi econòmica i donar el nostre suport en tot allò que poten ciés l’autogoern acte acional d’Immigració acte acional d’Innoació i ecerca lei ’Educació lei d’collida amb un tripartit diidit lei de l’gència ributària Moltes de s lleis aproades aquesta legislatura an comptat amb el suport de Ci un  er a l’oposició ens a serit per consolidar el procés de renoació del missatge polític que i a iniciar el  Hem refermat el nostre compromís amb la ciutadania Hem reforçat el diàleg i la interrelació amb la societat Hem escoltat encara més Ens em apropat més i a més persones er a l’oposició a estat una eperiència molt enriquidora quest balanç més que de la legislatura o és sobre l’eolució de Cataluna en  ans És la situació de partida d’una futura legislatura que aurà de donar resposta a les incerteses ortida de la crisi educció substancial de l’atur Inici d’un nou cani per a Cataluna n nou camí basat en el dret a decidir sense límits Caldrà comptar amb un goern fort que sigui capaç d’escoltar i de liderar n goern alent que prengui les decisions encertades per a un futur millor de Cataluna El goern dels millors
El cani comença  Conergència i nió estem preparats per al futur enim un model alternatiu per a fer que el país torni a funcionar El cani il·lusiona
40
ESECIA EUESTES
S’ cot a a el canvi Cal olar el notre eorç er erlo realitat Diu la ciència política que les enquestes sereien per copsar tendències en la societat però que no són eactes i que se’ls a de fer un cas relatiu ambé diu que poden ser utilitades per crear un clima d’opinió gafant tres fonts diferents i dierses i eient l’alt grau de coincidència entre elles podem afirmar que a Cataluna i a ganes de cani i que qui millor el representa és Ci ue sereii aquesta informació per donarnos energia i per treballar encara més erquè el cani s’acosta ò èn n  no oç    .
Proecció de vots i escons
Vot 2006 Vot estimat juny 2010 45% 40,+9% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
6
20,6,6% -
9 7% -0,9%
(48)
,
64 67
(37) (48) Vot 2006 Vot estimat juny 201032 33(14) 45%42, 40%+10,6%6514 66 35%13(21) 30%10 25%23,1%135(12) -3,6%ESCONS 20% 15% ont:La anguardia 10%-0,3% -5,6% -0,6% -2,1% 5%1,9% , 0% (37) (48) Vot 2006 Vot estimat juny 201035 36(21) 45% 39,+8,1%6313 40% 64(14) 35%12 9 30%(12) 25%2135 -3,7%ESCONS10(0) 20% 15% ont:C eneralitat 10%-5,3% -2,2% -1,2%uliol de  -1,9% 5% ,1,3% 0%
40
El eig e canvi el catalan e motra clarament en (37) tote le ae e l’ eta. en 29 (14) 14 15 14(21) 9 12(12) 0 3(0)
135 ESCONS ont:CDC
in artit età mé rearat i té mi roote er  ront a la crii C’ 13
er è nomé eèn e noaltre Perquè i a desig de canvi a darrera enquesta realitada per CDC mostra per sobre de tot el desig de cani dels catalans que es mostra clarament en totes les dades de l’enquesta n  dels catalans creu que seria bo un cani a Cataluna un cani de oern un cani en general a desconfiança en el oern la mala aloració de la sea tasca i dels seus líders polítics la incapacitat per situar la sea obra de goern o les escasses epectaties electorals dels partits del tripartit són mostres eidents de la necessitat d’iniciar un nou cicle polític a Cataluna 6 Reglar 110 Molt ne ti o negatiga
 oiti ti
4 n o oca niança
6 Reglar
le ae e l’eneta mle eine e en an camí e a e ortar el a receració el overn el aí a la eva lliertat.
ESECIA EUESTES SCSE CiU134 442ERCIC 2 Perquè som la força política en la que més confia la gent a mateia enquesta situa Conergència i nió com la força política a qui la gent isualita com a millor alternatia al tripartit Els ciutadans consideren que Ci és qui millor defensa els interessos de Cataluna qui millor pot fer front als seus problemes i l’opció preferida per goernar Cataluna ambé rtur Mas és el més alorat per daant dels altres liders polítics i preferit com a resident per un ’ dels catalanes enfront del ’ que preferei Montilla El principal problema que té Cataluna segons els enquestats és la crisi econòmica amb un ’ En aquest terren Ci és amb diferència l’opció política amb més propostes i més capacitada per feri front: aií o creuen un ’ dels catalans per només un ’ que creuen que o és el CE Perquè som els qui defensem millor Catalunya En el terren nacional conulsionat després de la sentència del ribunal Constitucional Ci rep també la confiança del  com a partit que millor defensa els interessos de Cataluna per només un ’ que diu que és EC ambé rtur Mas és considerat amb diferència el lider polític que millor defensa els interessos de Cataluna doblant al resident Montilla  a  en preferència El dret a decidir l’aposta de Ci després de la sentència del ribunal Constitucional rep un amplíssim suport de l’electorat en les sees diferents ersions in artit eena millor el intereERC e Catalna131 SCSECiU 124102 C’ 13 IC 2
Perquè volem iniciar una nova etapa per a Catalunya ’enquesta situa doncs un clar escenari de cani de relleu de final d’etapa I o fa amb claredat en els diferents aspectes clau de la política catalana es enquestes són però només aiò enquestes no són eleccions ón indicadors de les tendències que es marquen a la societat indicadors que ens auden a donar respostes però no són resultats electorals no són eleccions El pitor error seria creureo aií i la millor decisió és agafar les dades de l’enquesta com a simples eines que ens an d’audar a fer el camí que a de portar el catalanisme a la recuperació del oern de Cataluna i el país a la sea llibertat
40
MIITÀCIA I TU QUÈ FARÀS PER LA VICTÒRIA?
FES-TE INTERVENTOR/A SERVEI CÍVIC D’INTERVENTORS 93 236 31 00 (EXT. 3209) Els interventors i interventores fan visible la força de CiU a totes les meses electorals del país i són imprescindibles per a garantir el joc net. Un petit esforç d’un dia. Un gran servei al país. www.ciu.cat
RECTE ESTUIS I RRAMES
Iee el canvi n no rm er a Catalna conòmica la defensa de l’stat del enestar i el dret a escollir l’autogovern i el dret a decidir i una nova eran els eios principals que marcaran el programa electoral de Convergència i nió. Com a de ser el cani a Cataluna ambé la política la gestió públicaMé e .000 catalan an uines an de ser les prioritats Com necessita una regeneració en forma imagines el futur questes tres preguntes de alors lguns de clàssics que calet arriar a Convergència sintetiten perfectament el proecte recuperar altres de nous ’onestedat participatiu “Idees pel cani” que a dut a la oluntat de serei el compromís ii Unió le eve roote terme Conergència i nió per tot el país la responsabilitat a bona gestió laiee i iniet. durant sis mesos ’obectiu a estat posar transparència la proimitat o l’eficàcia són el termòmetre a peu de carrer establir característiques que an de guiar l’acció contacte amb el màim de gent conèier política el que més preocupa audar a configurar dequar l’acció política a la recuperació de el proecte i el programa de goern de Ci tots aquests alors és la fórmula que ensa  era i en definitia contribuir a enfortir el cani a de fer sortir de l’actual crisi i aiecaraoném  óicatecra i i noanem  que proposem Cataluna  Duleiso ld se fianna lsc edlee bgenemr éfisn ds ea  fin talasll edres  n canvi e olítie e participatius arreur adt el territori el que a governant i e lieratge permès interactuar amb gairebé inó tamé n canvi persones aral·lelament s’an rebut  aportacions a traés del eb ideespelcani’actit. cat i  butlletes emplenades que s’an repartit en les parades i actes de Ci i en els porta a porta iò suposa que en total més de  catalans an fet arribar a Conergència i nió les sees propostes idees i inquietuds a força i el alor dels milers d’aportacions rebudes an permès encarar la redacció del programa electoral amb un pòsit molt potent  alors i idees pel canvi  l’ora de definir quins continguts olem donar al cani que proposem partim de l’anàlisi que Cataluna iu una crisi d’ample abast que més enllà de l’economia afecta també l’autoestima i els alors que tradicionalment an permès el progrés i el desenolupament al nostre país a superació d’aquesta crisi no demana només un cani de polítiques de goernants i de lideratge sinó també un cani d’actitud na actitud d’il·lusió positia de compromís d’obectiu comú i de recuperació d’uns determinats alors que són els que tradicionalment an format part de l’D de la gent de Cataluna com són el treball l’esforç la iniciatia personal i la creatiitat entre d’altres
Comencem a canviar... feina  benestar  llibertat  democràcia 1. Soon    onò    o . 2. L’nó ú     0 . . Cn  ’    . . Gn ’E  Bn     o. . Poí  o  à  ó    o. .    o o  n n ’        ’oç n ... . Ao  on onò. . S ’o  on  onon. . E n nn   on   . 10. S  í  0/   .
04
SECTRIAS
C eion le roote el canvi Aquest nou format respon a la voluntat epressa del president de Ci Artur Mas “que la gent quan vagi a votar sàpiga què vota sàpiga a quin canvi dóna suport”.
01
uè són les docsessions E     n n  oon “Dà On  Cn”  n no o è on D Mí o   n “on  nno è  oí on   ò  on   n”. L oon  n  n n ó  ’ In n  n n  à  n  on Coó A Nó Vo Inon Son  Innoó. Co o oo onon ’ò   “CANVI SÍ”. L oon ón “’nín” è no   n ’n  n ’n onèn n n ’n onnó n é  ’n ín. En o   n   on n o onè é  o  oo  CU  é  oo àn  n on  ío n  non   oo noò. En n   A M o  o  n  è . Dé   o ’   à  n  CU n nn  oo  n  o  no í  o    onò   o n    o. Poo o  n   n í   o     ò   o   o no    ó. En n on ono  n on  o o n  é  Conèn  Unó   A M.
Les docsessions en ifres oo on on.000o n   oòonón  n í  2n   Cn n n     n 
40
govern havia fer un atac de pensions com fan els
articipen a la sessió els eperts: alvador Maneu secretari general Càritas irona regorio Luri mestre • ara de seguretat de tots els catalans • utonomia i suficiència personal  Dret a escollir • eduir la burocràcia  • Millorar la productiitat del sector públic social • profitar els actius de país: col·laboració públicopriada
nerar una “espiral de la e reformes estructurals. articipen a la sessió els eperts: dard ug economista Antoni Abad president de la atronal CEC • leiseguretat • ormació • o cobrir acants per ubilació ecepte sereis bàsics  Encarregar informes costbenefici de tots els organismes públics • o aproar cap regulació noa que no comporti l’eliminació d’una antiga • Congelació de tots els impostos
nya dels propers anys ha ment els seus impostos” • Cataluna una nació plena • Dret a decidir • ituar Cataluna al món • Cataluna país capdaanter
a Catalunya passa per retrobar judat en temps difícils”  articipen a la sessió els eperts: Miquel oca adocat osep oca sumiller i copropietari del Celler de Can oca Nani oma pilot de ral·lis oan odayol bisbe emèrit d’airi Marc Ara emprenedor Aouatif titou professora i escriptora uim onaventura icepresident de MI nric uliana director adunt de a anguardia • Constància • Creatiitat • Coesió  Compromís • Credibilitat
SECTRIAS
INSTITUCIONS Artur Mas: “És impresentable pujar els impostos a tanta gent quan cal reactivar l’economia”
articipen a la sessió els eperts: emma eis professora de Dret dministratiu Mercè Conesatinent d’alcalde a ant Cugat del allès avier oig enginer i empresari • usteritat en la despesa pública • primament de l’administració •  gilitat és – urocràcia • aluació interna i eterna • a eneralitat a de ser un motor de cani
SOSTENIBILITAT Artur Mas proposa “l’ecologisme del fer” com a contrapunt a “l’ecologisme conservador del ‘no’” articipen a la sessió els eperts: osu on ma director eecutiu de oes Energies de epsol osep Maria scribà impulsor del “Compromís per leida” obert oodtorpe responsable de elacions Internacionals del ibDem • Mi energètic • Cataluna iperconnectada • Eliminarem el límit dels  m • Eercirem el dret a decidir sobre les nostres infraestructures
INNOVACIÓ Artur Mas: “Eliminarem els impostos associats a la innovació” articipen a la sessió els eperts: Maria araña presidenta de Microsoft España osa Piñol directora de ecursos d’bertis elecom Carlos Domingo director del Centre d’Internet i Multimèdia de elefònica a arcelona Didac Lee emprenedor udald Domènec conseller delegat de ecfoundries • Innoar és fer més coses amb mens diners • dministració oberta en ara i transparent • Eliminació de la tributació de la innoació • ecuperar la Conselleria d’niersitats i ecerca • rilingüisme complementari a la niersitat • eques: premiant l’ecel·lència • ituar Cataluna a dalt de tot en el terren de les IC’s • Infraestructures punteres: proecte IE sincrotró lba nou supercomputador
C+A+N+V+I+S+I= CANVI SÍ!
DE EE E E EI E IDE : //../oon
4011