EXPOSA AL·LEGACIONS AL PLEC DE CONDICIONS PER A LA ...
4 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

EXPOSA AL·LEGACIONS AL PLEC DE CONDICIONS PER A LA ...

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Catalan

Description

Grup municipal de Centelles. IL·LM. SR. ALCALDE. En Miquel Matavacas i Bayés, amb DNI núm. 33.943.399-E, regidor d'aquest ajuntament i en representació ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 23
Langue Catalan

Exrait

Gru municial de Centelles
IL∙LM. SR. ALCALDE En Miquel Matavacas i Bayés, amb DNI núm. 33.943.399E, regidor d’aquest ajuntament i en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió, EXPOSA -Que el Ple de l'Ajuntament del dia 27 d’octubre de 2005 va aprovar inicialment el “Plec de condicions jurídiques i econòmicoadministratives que han de regir la contractació dels serveis de recollida domiciliària d’escombraries, de neteja viària, del transport de residus i la gestió de la deixalleria” i va obrir un període de 20 dies d’informació pública per presentar al∙legacions. -Que el termini per presentar al∙legacions no ha finalitzat, en virtut de l’acord inicial publicat al BOP núm. 265 de 5 de novembre. -Que el servei que s’estava donant fins ara es reconeixia defectuós i amb mancances, i que el contracte vigent no permetia corregir amb claredat ni contundència. Els canvis legislatius des que va contractarse el servei, la poca concreció del que es contractava, així com les mesures a seguir per tal de corregir les mancances detectades, fa que s’hagin de reconèixer els punts forts i els febles de l’actual contracte per tal de redactarne un que serveixi de referència clara durant tot el periode que haurà d’estar vigent. Així, es presenten les següents AL∙LEGACIONS AL PLEC DE CONDICIONS PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA El Plec proposat té mancances en 3 punts bàsics, i tot i que en alguns punts es solapen, és important que es corregeixin: a) Necessitatsi objectius Per conèixer les carències en l’actual sistema de recollida d’escombraries, trobarhi solucions i saber quins són els hàbits dels centellencs i centellenques en matèria de reciclatge, s’hauria d’haver fet unPla de Gestió de Residus, com han fet en altres poblacions, amb una diagnosi tècnica (analitzant l’actual model de recollida i gestió d’escombraries), una consulta ciutadana (per conèixer quins són els seus hàbits en temes com el reciclatge, i com valoren el model de recollida d’escombraries que hi ha actualment) i posteriorment, un pla d’acció (per elaborar propostes per millorar l’actual sistema). Tot aquest procés és important si no es parteix de cap base documentada (com és el nostre cas actual), però pot no ser necessari en la propera renovació del contracte si durant la vigència d’aquest es va fent un seguiment continuat. Per tant, cal preveure que s’elabori anualment una memòria econòmica i de gestió amb prou detall per tenir dades que serveixin per conèixer les necessitats i les correccions que cal fer per aconseguir uns objectius plantejats, o fins i tot replantejar els objectius. Aquesta memòria, doncs, és necessària i el fet que no es presenti o que sigui imcompleta ha de considerarse una infracció.
Per altra banda, el plec de clàusules s’ha de redactar en funció d’uns objectius marcats per cobrir unes necessitats, però els mitjans que utilitzi per aconseguirlos no han de venir condicionats pel plec de clàusules. En aquest sentit, el plec de clàusules esdevé restrictiu, ja que es condiciona a uns models concrets d’equipaments: Art. 24.2 un camió recol∙lector GEESINK GPM III  una màquina d’escombrar autopropulsada Model RAVO4032 Pel que fa a la deixalleria, només cal veure la situació en què està actualment per reconèixer que cal millorar el servei. Hem de tenir un espai endreçat, amb la capacitat necessària per cada tipus de material, ben gestionat, amb més hores d’atenció al públic i més autosuficient (hi ha deixalleries que són rentables econòmicament, i aquest ha de ser un dels objectius). En quant a la recollida de matèria orgànica, el Plec ha de preveure la recollida per separat de la FORM ja que és obligatòria segons l’article 47 de la Llei 6/1993, i enlloc de buscar solucions per assumir aquest servei es deixa per més endavant la seva gestió. b) Qualitatdel servei El servei actual ha mostrat deficiències en la qualitat del servei, si bé sempre s’ha dit que el seu cost era inferior a la d’altres municipis. Nosaltres creiem que, sense abandonar el criteri del cost, cal que es prioritzi la qualitat del servei davant d’altres factors: oEn l’article 11, on es defineixen els criteris d’adjudicació, cal ponderar més els aspectes de qualitat (objectius de qualitat plantejats, freqüència i dimensionat correcte, sistemes de control de qualitat i seguiment, prestacions tècniques dels mitjans mecànics i pla de manteniment, mesures previstes per a la prevenció de contaminació acústica, atmosfèrica, eficiència energètica,programes d’educació ambiental...) per davant de la resta de criteris. També cal valorar que es destini una part del pressupost a campanyes de sensibilització i promoció de la neteja.Cal que es clarifiquin les mesures que es puguin prendre davant l’incompliment d’alguna condició especificada al contracte, en especial les que afectin la qualitat:oL’article 29, “Multes i indemnitzacions”, no és prou concret i pot donar interpretacions diverses i subjectives. Per evitar malsentesos és millor deixar ben clares les causes que poden considerarse infraccions i quines sancions se li associen. Per això, nosaltres proposem:INFRACCIONS MOLT GREUS: a) No estar al corrent de la pòlissa de responsabilitat civil. b) Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal adscrit al Servei. c) L’acumulació de més de tres infraccions greus. INFRACCIONS GREUS: a) Incomplir alguna de les obligacions contemplades a l’article 24.1 del Plec. b) No substituir un vehicle o maquinària, en cas d’avaria, quan el Servei queda greument afectat.
Gru municial de Centelles
c) Desviament d’un vehicle per altres serveis aliens als municipals, sense el vist i plau de l’Ajuntament. d) Utilització de l’equip en tasques diferents de les pròpies del contracte acceptant qualsevol tipus de contraprestació o retribució. e) Les paralitzacions, interrupcions o demores reiterades en la prestació del Servei. f) Utilitzar reiteradament els camions o la maquinària en mal estat de conservació o decòrum. g) No utilitzar els mitjans mecànics ni humans contractats. h) No realitzar el servei de neteja viària més de dos dies consecutius. i) Desobediència de les ordres donades per part de l’Ajuntament quan l’incompliment de l’esmentada ordre suposi una alteració notòria del servei. j) Faltes de puntualitat en l’entrega de documents previstos en el present plec. k) Manca d’elements de seguretat necessaris per a la prestació de cada servei. l) No respectar la separació en fraccions dels residus de forma intencionada. m) L’acumulació de més de tres infraccions lleus en un any. INFRACCIONS LLEUS. a) Vehicle treballant sense llums o altres dispositius de seguretat previstos a la seva homologació. b) Vehicle en mal estat, ja notificat a l’empresa i no solucionat. c) Omissió del deure de comunicar situacions contràries al bon estat de la neteja o les recollides. d) Netejar i desinfectar els contenidors i no marcar la data en el full de control, i haver estat alertat d’aquesta situació. e) Qualsevol altra acció o omissió contrària a les determinacions del present plec. Les sancions que s’apliquin seran d’un import en proporció a la gravetat de la falta, segons l’esglaonat anterior. -Les causes de resolució o modificació del contracte, a banda de les que s’assenyalen a la TRLCAP, caldria especificarles en el mateix plec (acumulació d’infraccions molt greus quan afecten la continuïtat i la regularitat del servei, suspensió del servei per raons d’interès públic...). -A més de les obligacions de l’adjudicatari/ària, també caldria especificar en el mateix plec les obligacions de l’Ajuntament envers l’adjudicatari/ària. -Caldria afegir dins de les obligacions de l’adjudicatari/ària: oMarcar en un full de control visible la data de neteja i desinfecció dels contenidors. oSenyalitzar de forma visible el tipus de recollida que s’està duent a terme (rebuig, orgànica, vidre, plàstic, paper...) i deixar clar que la retolació dels vehicles ha d’incloure la imatge de l’ajuntament. oMantenir en bon estat les instal∙lacions de la deixalleria, i que no es puguin dur a terme altres activitats diferents a les previstes, sense el consentiment de l’Ajuntament. oLa retirada de propaganda dels llocs no autoritzats, especialment en les parets i paraments verticals de la via pública i en el mobiliari urbà. -La freqüència de recollida i/o dimensionat de contenidors a l’exterior del nucli urbà caldria augmentarla en algun lloc, en especial aquells que tinguin previst un creixeiment important durant la durada del contracte (la Gavarra, Sant
Pau...). En aquest sentit s’hauria d’evitar que la centellenia hagués de fer més de 100 m per dipositar les bosses dins dels contenidors. -L’adjudicatari/ària hauria de tenir un estoc de reserva d’un 4% dels contenidors per reposició dels que poguessin trencarse, cremarse o ser extraviats… o qualsevol altra incidència. -A més del rentat i desinfecció dels contenidors, també caldria estipular una freqüència en el rentat exterior intensiu amb aigua calenta a pressió de tots els contenidors, així com de l’entorn dels seus emplaçaments. c) Model de recollida -Creiem que la recollida de la matèria orgànica o FORM hauria d’estar inclosa en el mateix Plec, així com la dels diferents elements de la recollida selectiva (genèricament: paper, plàstics i vidre). Àdhuc es podria plantejar la incorporació de la recollida d’animals domèstics morts, presents a la via pública. -Donat que el servei de recollida d’alguns d’aquests elements ja està contractat en el moment de publicarse aquest plec, s’obriria un periode de carència amb l’adjudicatari/ària equivalent al temps que queda fins arribar a la fi del contracte vigent (en cas que aquest no pugués rescindirse), de forma que l’adjudicarari/ària no hauria de prestar aquest servei i el preu d’adjudicació estaria minoritzat pel cost que això li representa. -Cal preveure que es pugui rescindir la prestació d’una part del servei de recollida abans de la fi del contracte, per cas d’incompliment de l’adjudicatari/ària o per voluntat de l’Ajuntament, amb les compensacions previstes per ambdós supòsits. Miquel Matavacas i Bayés DNI 33.943.399E Centelles, a 25 de novembre de 2005