//img.uscri.be/pth/fe49ab9d9c921a5feaf73bca1a57b92115053094
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Kwaliteit en bruikbaarheid van prestatie-audit rapporten voor Vlaamse parlementariërs

De
13 pages
Kwaliteit en bruikbaarheid van prestatie- audit rapporten voor Vlaamse parlementariërsLuc MartensVlaams parlementslidVoorzitter van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin07 oktober 2008ƒƒƒƒƒƒ1. De kerntaken van het Parlement 2. De ‘tools’ in functie van de opdracht 3. Definiëring en waardering van de rapporten / prestatie-audits van het Rekenhofaantal en aardbinnen de systematiek of op vraag?de wijze waarop ze worden gehanteerdde impact : bijsturing van het beleid/kwaliteit van de wetgeving/externe weerklanksterkte/zwakte : een proeve tot verklaring voor deze‘beperkte impact’suggesties voor optimaliseringVlaams Parlement21. De kerntaken van het Parlement: schuivende panelen1. De wetgeving: de ‘décalage’ tussen theorie en praktijk2. Controle2.1. de controle op de uitvoerende macht 2.2. het parlement zit op het kruispunt van diverse verantwoordingsrelaties, nl.- de verantwoording van de overheid aan de burger als klant- de verantwoording van de overheid aan de burger als burger- de verantwoording en sturing tussen parlement en regering3. De communicatie en de informatieVlaams Parlement3ƒƒƒƒƒƒ2. De ‘tools’ in functie van die opdrachtDe parlementsleden hebben heel wat medespelers – er zijn ook tegenspelers – en instrumenten ter beschikking om die kerntaken naar behoren te vervullen:De (medewerkers en rijke informatie van de) mediatheek van het Vlaams Parlement, die m.i. echt wel onderbenut wordt.De studiediensten ...
Voir plus Voir moins

Kwaliteit en bruikbaarheid van prestatie-
audit rapporten voor Vlaamse
parlementariërs
Luc Martens
Vlaams parlementslid
Voorzitter van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
07 oktober 2008ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1. De kerntaken van het Parlement
2. De ‘tools’ in functie van de opdracht
3. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
aantal en aard
binnen de systematiek of op vraag?
de wijze waarop ze worden gehanteerd
de impact : bijsturing van het beleid/kwaliteit van de
wetgeving/externe weerklank
sterkte/zwakte : een proeve tot verklaring voor deze
‘beperkte impact’
suggesties voor optimalisering
Vlaams Parlement
21. De kerntaken van het Parlement: schuivende
panelen
1. De wetgeving: de ‘décalage’ tussen theorie en praktijk
2. Controle
2.1. de controle op de uitvoerende macht
2.2. het parlement zit op het kruispunt van diverse
verantwoordingsrelaties, nl.
- de verantwoording van de overheid aan de burger als klant
- de verantwoording van de overheid aan de burger als burger
- de verantwoording en sturing tussen parlement en regering
3. De communicatie en de informatie
Vlaams Parlement

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2. De ‘tools’ in functie van die opdracht
De parlementsleden hebben heel wat medespelers – er zijn ook
tegenspelers – en instrumenten ter beschikking om die kerntaken
naar behoren te vervullen:
De (medewerkers en rijke informatie van de) mediatheek van het Vlaams
Parlement, die m.i. echt wel onderbenut wordt.
De studiediensten van hun partij / fractie.
De studiediensten van organisaties die actief zijn in een breed
maatschappelijk middenveld.
De adviezen van de Raad van State en van de Inspectie van Financiën.
De rapporten van tal van adviesraden en instellingen (bv. Kind&Gezin, het
Kinderrechtencommissariaat, de viWTA (Vlaams Instituut voor
wetenschappelijk en technologisch aspecgenonderzoek), de Vlaamse
Ombudsdienst, Het Vlaamse Vredesinstituut, de Vlaamse
Gezondheidsraad, de SERV …).
….
Vlaams Parlement

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
1. aantal en aard
We maken een onderscheid tussen o.m. :
de jaarlijkse (rekeningen)boeken
de activiteitenverslagen van de Nederlandse kamer aan het
Vlaams Parlement
de afzonderlijke rapporten
de begrotingsverslagen
diverse kleine publicaties
Vlaams Parlement

ƒ
ƒ
3. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
2. Binnen de systematiek of op vraag?
De jaarlijkse boeken, begrotingsrapporten en de Activiteiten-
verslagen maken deel uit van een regelmatige verslaggeving
De ‘thematische rapporten’ zijn meestal opgemaakt op initiatief
van het Rekenhof zelf, ten dele op vraag van het Parlement
Het parlement hanteert de rapporten :
- bij de bespreking van de begroting
- bij de voorbereiding van nieuwe beleidsinitiatieven en m.i.b.
beleidsmatige / bestuurlijke / decretale veranderingen
- als tussentijdse evaluatie en oriëntatie van het beleid
- bij ‘kansgebeurtenissen’ o.m. om zicht te krijgen op de ware
toedracht, waar zich een ‘majeur’ probleem stelt.
Voorbeelden hiervan zijn de kritische vragen rond de BAM
(Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), Aquafin, …
- om zicht te krijgen op interne veranderingen/verschuivingen
Vlaams Parlement
63. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
3. De wijze waarop ze worden gehanteerd
a) Zowat alle ‘thematische’ rapporten zijn voorwerp van bespreking in
de bevoegde commissies, inclusief de rapportering die erbij
aansluit. De rapporten die betrekking hebben op de rekeningen en
op de begroting worden in de regel enkel in de Commissie
Begroting en Financiën actief gehanteerd.
b) De wijze waarop de bespreking wordt gevoerd is erg ongelijk qua
duur / diepgang.
c) De vragen van de parlementsleden zijn sterk gekleurd door hun
eigen belangstelling en betrokkenheid. Zij peilen naar :
- de middelenallocatie
- evaluatie van personeel en management
- het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen
- het bijstellen van processen en doelstellingen
- benchmarking
- de kwaliteit van de regelgeving
-…
Vlaams Parlement

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
3. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
4. De impact : bijsturing van het beleid/kwaliteit van de
wetgeving/externe weerklank
een zeldzame keer wordt de bespreking afgerond met een motie / resolutie
sommige thema’s worden behandeld in een reeks vervolgrapporten
na de bespreking ad hoc wordt zelden nog gerefereerd naar de conclusies
van de rapporten
de rapporten die betrekking hebben op een betwist dossier
(vb. de Oosterweelde-verbinding, de BAM, …)
krijgen een ruime weerklank in de pers
de rapporten ondersteunen onmiskenbaar het streven naar kwaliteit
Vlaams Parlement
83. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
5. Sterkte/zwakte : een proeve tot verklaring voor deze
‘beperkte impact’
Het Rekenhof zelf maakte een sterkte-zwakteanalyse van de afzonderlijke
thematische rapporten.
1) Sterke punten :
- het Rekenhof selecteert de onderwerpen op basis van risicoanalyse en
monitoring. Waar de risico’s het grootst zijn voert het Rekenhof een audit uit
- De rapporten zijn doelgroepgericht. Er wordt een verslag uitgebracht
afhankelijk van de bestemmeling. De mate waarin wordt ingegaan op details
wordt bepaald door de doelgroep.
- Het Rekenhof probeert zo grondig en objectief mogelijk verslag uit te
brengen. Er wordt eerst verslag uitgebracht aan de administratie, daarna aan de
minister en dan aan het Vlaams Parlement. Dit verhoogt de kans op de
juistheid van de gegevens en ook van de aanvaardbaarheid.
- De laatste jaren heeft het Rekenhof inspanningen geleverd om de rapporten
leesbaarder te maken. In vergelijking met de vroegere blunderboeken is een
grote stap voorwaarts gezet.
- De rapporten zijn bruikbaar omdat ze concrete aanbevelingen bevatten. De
audits moeten leiden tot een beter functioneren van de overheidsdiensten.
- De rapporten worden in tegenstelling tot het federale parlement gedrukt als
een parlementair stuk, waardoor de kans toeneemt dat ze op de agenda van de
commissies verschijnen.
Vlaams Parlement
93. Definiëring en waardering van de rapporten /
prestatie-audits van het Rekenhof
5. Sterkte/zwakte : een proeve tot verklaring voor deze
‘beperkte impact’
Het Rekenhof zelf maakte een sterkte-zwakteanalyse van de afzonderlijke
thematische rapporten.
1) Zwakke punten :
- Raar, maar waar: het Rekenhof geeft als eerste zwakte de beperkte weerklank in de pers of
publieke opinie aan.
- M.b.t. de commentaar bij de initiële begroting en de begrotingscontrole klaagt het Rekenhof
over de tijdsdruk waarbinnen commentaar moet worden gegeven en over de beperkte
gegevens waarover het beschikt om o.m. de prefiguratie op te maken Bovendien vraagt het
Rekenhof dat het begrotingsrapport niet alleen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting zou worden besproken, maar ook in de vakcommissies.
- Het Rekenhof beseft dat het moet werken aan meer kwaliteit in het Rekeningenboek. Het is soms
te technisch en heel cijfermatig. Het Rekenhof moet meer duiding en toelichting geven bij de
cijfers. Er moet meer aandacht worden besteed aan horizontale aandachtspunten.
Vlaams Parlement
10