Local Area Economic Audit - Local Lang
3 pages
Croatian

Local Area Economic Audit - Local Lang

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Croatian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

CARE International QIF Seminar ‘Kreiranje radnih mjesta’ Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja? Radni materijal br.1 Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja? Šta je to ekonomski pregled lokalnog podru čja? Potpuna ekonomska analiza treba da sadrži detaljno istraživanje svih aspekata ekonomije koji utje ču na razvoj biznisa unutar podru čja (vidi QIF / Prvi koraci u lokalnom ekonomskom razvoju). U svrhu pružanja podrške otvaranju radnih mjesta ograni čenoj ciljanoj grupi ljudi, pogodna je ograni čena verzija iste analize. QIF preporu čuje da NPO-e sakupljaju zna čajne opšte informacije koje se mogu dobiti iz postoje ćih pisanih izvora a ovo upotpuniti sa kratkim istraživanjem podru čja. U tom slu čaju više informacija se sakuplja o klju čnim ponu đa čima usluga za mala preduzeća i od opštine. Jezgro ovih informacija bi tebalo da sadrži: • vladine i privatne privredne strukture koje postoje kao podrška privredi mikro, malim i srednjim preduze ćima • na čin na koji privreda funkcionira, probleme koji postoje, podru čja u kojima leži potencijal za razvoj. Dobro je uklju čiti pregled prijeratnog težišta biznisa, i vidjeti kakve mogu ćnosti se otvaraju u vezi s istim, uklju čuju ći i podru čja sposobnosti. QIF ovu skra ćenu ekonomsku analizu naziva ekonomskim pregledom lokalnog podru čja. Klju čne teme koje se trebaju istražiti u analizi lokalnog podru čja: Kapital i finansije • Koje ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 31
Langue Croatian

Exrait

CARE International
QIF Seminar ‘Kreiranje radnih mjesta’
Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja?Radni materijal br.1
Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja?


Šta je to ekonomski pregled lokalnog podru čja?


Potpuna ekonomska analiza treba da sadrži detaljno istraživanje svih aspekata ekonomije koji
utje ču na razvoj biznisa unutar podru čja (vidi QIF / Prvi koraci u lokalnom ekonomskom razvoju).
U svrhu pružanja podrške otvaranju radnih mjesta ograni čenoj ciljanoj grupi ljudi, pogodna je
ograni čena verzija iste analize. QIF preporu čuje da NPO-e sakupljaju zna čajne opšte informacije
koje se mogu dobiti iz postoje ćih pisanih izvora a ovo upotpuniti sa kratkim istraživanjem
podru čja. U tom slu čaju više informacija se sakuplja o klju čnim ponu đa čima usluga za mala
preduzeća i od opštine. Jezgro ovih informacija bi tebalo da sadrži:

• vladine i privatne privredne strukture koje postoje kao podrška privredi mikro, malim i
srednjim preduze ćima
• na čin na koji privreda funkcionira, probleme koji postoje, podru čja u kojima leži potencijal za
razvoj. Dobro je uklju čiti pregled prijeratnog težišta biznisa, i vidjeti kakve mogu ćnosti se
otvaraju u vezi s istim, uklju čuju ći i podru čja sposobnosti.

QIF ovu skra ćenu ekonomsku analizu naziva ekonomskim pregledom lokalnog podru čja.

Klju čne teme koje se trebaju istražiti u analizi lokalnog podru čja:

Kapital i finansije
• Koje finansije su na raspolaganju, iz kojih organizacija?

Biznis
• Gdje registrovati biznis i obaviti druge administrativne procedure?
• Tržište za proizvode, mogu ćnosti izvoza?
• Koje poslovne usluge su na raspolaganju?
• Privatizacija?

Ljudi
• Službe koje rade na zapošljavanju
• Mogu ćnosti profesionalne obuke

Zemljište
• Koji poslovni prostori su na raspolaganju, naro čito za novopokrenuta preduze ća i
za male biznise
• Ekonomski potencijali podru čja (sirovine i druge važne karakteristike koje otvaraju
poslovne mogu ćnosti.


U svakom slu čaju osnovna pitanja predstavljaju otvorene mogu ćnosti i nedostaju će karike
u ekonomiji područja. Poslovne mogu ćnosi možda postoje baš tamo gdje su pokidane veze
izme đu proizvodnje i obrade.Zadnje izdanje: maj 2002 Za više informacija o QIF-u posjetite www.qif.ba CARE International
QIF Seminar ‘Kreiranje radnih mjesta’
Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja?

Zašto obaviti pregled lokalnog podru čja?

Ova ideja o obavljanju analize lokalnog podru čja sastoji se u prikupljanju osnovnih informacija,
koje vam mogu biti korisne za:

• kombiniranje sa vašom revizijom srednjih i malih preduze ća, da biste razumjeli kako
funkcionira privreda i gdje leže mogu ćnosti za razvoj
• pružanje relevantnih informacija vašoj povratni čkoj grupi, da biste im pomogli da se
integriraju i da iskoriste službe vezane za zapošljavanje i biznis u datom podru čju
• pružanje pomo ći procesu integracije kroz pozitivan rad sa ekonomskim institucijama u
povratni čkom podru čju, u isto vrijeme pomo ć povezivanja povratnika sa ovim institucijama.
Kada obaviti analizu lokalnog podru čja?

Savjetuje se da rad na ekonomskoj analizi krene na po četku projekta jer je to prvi korak u
procesu procjene kreiranja radnih mjesta a rezultati su potrebni za pregled malih i srednjih
preduzeća (Informacija za u česnike br.2) a u isto vrijeme analizu korisnika (Informacija za
u česnike br.3). Iskustvo pokazuje da je ovo djelotvoran na čin pozitivnog rada sa vlastima.Kako obaviti pregled lokalnog podru čja?


Kao i u svim aktivnostima privredne analize, u obavljanju analize lokalnog podru čja vi tragate za
informacijama koje su relevantne za vaše povratnike i njihovo mogu će zaposlenje. Koristite listu
klju čnih tema (gore) kao vodi č kroz istraživanje. Tri vrste aktivnosti ulaze u pregled lokalnog
podru čja:

• Prikupljanje postoje ćih informacija iz lako dostupnih izvora. Možete posjetiti tijela koja kroz
svoje svakodnevne aktivnosti prikupljaju informacije, ili imaju na raspolaganju relevantne
studije.
• Saznanje o uslugama koje su dostupne u datom podru čju. Tražite one koje bi mogle biti
relevantne za mogu ćnosti zaposlenja vaših povratnika, vezane bilo za biznis, obi čno
zaposlenje ili stru čnu obuku.
• Odnosi s javnoš ću. Pri posjetama raznim tijelima pokušajte uspostaviti pozitivne kontakte
sa svakim od njih, kao ambasadori svoje povratni čke grupe. Možete pokušati pridobiti njihovu
podršku za svoje, kao i za aktivnosti povratnika.

Prikupljanje informacija

Vizuelno. Prvo se provozajte po datom podru čju, a idealno bi bilo da ste sa nekim starijim
članom te zajednice, koji godinama tu živi. Zabilježite sve fizi čke ekonomske vrijednosti i resurse
koje možete identificirati, pitajte za tvornice, razrušene zgrade, i za privredne aktivnosti koje su
ranije postojale u svakoj ulici. Pokušajte identificirati kako bi se one mogle povezati, ili su ve ć
povezane, sa privredom cijelog podru čja. Stalno pravite zabilješke. Pitajte i za institucije i druge
organizacije koje su ranije postojale, ili još uvijek postoje.

Zadnje izdanje: maj 2002 Za više informacija o QIF-u posjetite www.qif.ba CARE International
QIF Seminar ‘Kreiranje radnih mjesta’
Kako napraviti ekonomski pregled vašeg lokalnog podru čja?Opština. To bi, u svakom slu čaju, trebao biti vaš prvi korak u fazi posjeta institucijama. Idealno
bi bilo da obavite kurtoaznu posjetu predsjedniku opšine (vaša ekipa za rekonstrukciju je sigurno
ve ć ostvarila kontakte) i da se, nakon toga, predstavite najvišem predstavniku ekonomskog
sektora. Tu posjetu iskoristite da objasnite svoje namjere i da postavite pitanja o sljede ćem:
• Privreda. Opšina vjerovatno ve ć ima dosta materijala o privredi, koji vam mogu dati korisne
osnovne informacije. Možete tako saznati da li imaju privredne planove za to podru čje, na
primjer, konkretne sektore koje žele unaprijediti. Pokušajte predstaviti lokalni ekonomski
razvoj kao koncept. Vaša je namjera da podržite razvoj tog podru čja.
• Koji profil kadrova trenutno nedostaje, i koji profili će biti potrebni za razvoj podru čja, npr.
tehnološki kadar.
• Institucije i organizacije koje su aktivne u tom podru čju. Za vaše povratnike su vjerovatno
najvažnije banke i organizacije za mikro-kredite, ali bi bilo korisno i da pitate znaju li za
ostale. Postoji li podrška za biznise? Da li je biro za zapošljavanje aktivan? Najmanje što
možete je da ih potaknete da misle da bi to što radite moglo biti korisno za opšinu.

Druge institucije i organizacije. Nemojte propustiti da posjetite one koje ste identificirali vi, kroz
razne kontakte i iskustva. Čak i ako nikog drugog ne posjetite, posjetite banke i organizacije za
mikro-kreditiranje, ali bit će i drugih koje su od o čite vrijednosti vašim povratnicima. Ne
zaboravite, obi čno je vama lakše obavite sve te posjete nego povratnicima, a vama, za vaš
pregled korisnika, trebaju precizne i ta čne informacije.

Ne zaboravite odnose s javnoš ću u toku posjeta. Imajte na umu da manjinski povratnici
osje ćaju, u najmanju ruku, nelagodu pri posjetama institucijama i organizacijama kojima rukovodi
ve ćinska etni čka grupa. Ako kroz svoje posjete možete identificrati osobe koje bi pozdravile
posjetu povratnika i ako možete proslijediti informaciju o njihovim imenima i mjestima gdje se
nalaze, to bi bilo od velike pomo ći. Kasnije možete čak i sami predstaviti zainteresiranu grupu
povratnika ili njihovog predstavnika najvažnijim tijelima.

Koliko je široko lokalno podru čje?

Ako je vaše lokalno podru čje ekonomski ili administrativno čvrsto povezano sa nekim drugim
podru čjem, na primjer, manji grad ili ruralno podru čje, povezano sa ve ćim gradom ili
administrativnim centrom, morate unutar analize pokriti i glavna tijela tog vezanog podru čja. Da
navedemo samo nekoliko možda najbitnijih usluga koje treba istražiti: mikro-krediti, banke,
mogu ćnosti profesionalne obuke.Zadnje izdanje: maj 2002 Za više informacija o QIF-u posjetite www.qif.ba

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents