//img.uscri.be/pth/4fbd0e97865721d20d77d48ce7458ba734684b0e
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

MESURES PEL FOMENT DE LA CONVIVENCIA I EL CIVISME

De
8 pages

Esmenes a l'ordenança municipal de convivència i civisme aprovada inicialment el passat mes de gener. Capítol 1- Disposicions generals. Fonaments legals ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 33
Signaler un abus
Esmenes a l’ordenança municipal de convivència i civisme aprovada inicialment el passat mes de gener. Capítol 1 Disposicions generalsFonaments legals Es proposa incloure un nou article en el capítol 1 que faci referència als fonaments legals que sustenten aquesta ordenança Article 2 Àmbit d’aplicació Caldria diferenciar en dos subapartats l’àmbit físic i el subjectiu, en el primer cal diferencial els espais públics, els espais i elements públics d’altres administracions dins el municipi i els espais privats que afectin la convivència i el civisme. En l’àmbit subjectiu caldrà fer una referència als menors i la responsabilitat subsidiària dels adults al càrrec dels quals estiguin Capítol 2 drets i deures dels ciutadans MESURES PEL FOMENT DE LA CONVIVENCIA I EL CIVISME Es proposa incorporar tot un articulat relatiu a les mesures adreçades al foment de la convivència i el civisme, tant se val que s’incorpori en el capítol 2 en l’apartat de drets i deures com si es posa al final abans del règim sancionador. Foment de la convivència ciutadana i del civisme ¾L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són a la ciutat s’adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el civisme i de millorar en conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic. ¾Concretament, i sens perjudici de les altres actuacions que es puguin acordar, l’Ajuntament: a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin necessàries, amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de respectar els drets dels altres i el propi espai públic. Aquestes campanyes es podran dur a terme també des de les Oficines d’Atenció al Ciutadà, i/o a través d'informadors cívics que reparteixin o difonguin el material o la
informació corresponent en diferents punts de la ciutat. b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència, fomentar els acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte, l’Ajuntament realitzarà tasques de mediació en els conflictes que puguin generarse pels usos diversos en un mateix espai públic. c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme consistents en la realització de campanyes divulgadores, publicitàries, informatives o documentals; en la celebració de conferències i taules rodones; en la convocatòria de premis i concursos literaris, periodístics o fotogràfics; i en totes les altres iniciatives que es considerin convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la convivència i el civisme a Barcelona. d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als espais públics per tal que prestin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientarse, que hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que la ciutat sigui més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més ho necessitin. e) Facilitarà, que tots els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i, en general, totes les persones, empadronades o no, que hi resideixin o hi transitin, puguin fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que considerin oportunes per millorar el civisme i la convivència i mantenir l’espai públic en condicions adequades. f) Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme especialment destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat, mitjançant el desenvolupament de programes específics en els centres docents, públics o privats, en els que s'imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles g) Promourà, molt especialment, el respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds contràries a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa xenòfoba, racista, sexista o homòfoba. h) Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altre índole per tal de fomentar entre els seus membres llur col·laboració activa amb les campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme a la ciutat, així com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes bàsiques. Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya 1. L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, impulsarà la
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per garantir la convivència i el civisme. 2. L'Ajuntament proposarà a la Generalitat de Catalunya les modificacions normatives que consideri pertinents a fi de garantir la convivència i el civisme i millorar l’efectivitat de les mesures que s’adoptin amb aquest objectiu per part de l’Ajuntament. . Voluntariat i associacionisme 1. L’Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a aquelles persones o entitats o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència a la ciutat. 2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les associacions de veïns i veïnes i les altres associacions i entitats ciutadanes que pels seus objecte o finalitat, tradició, arrelament a la ciutat, experiència, coneixements o altres circumstàncies, més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme. Accions de suport a les persones afectades per actes contraris a la convivència. 1. L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions contràries a la convivència i el civisme, informantlos dels mitjans de defensa dels seus drets i interessos. 2. Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si s'escau, es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació processal vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals. Totes les accions adreçades al foment de la convivència i el civisme, s’emmarcaran en el Pla de Civisme de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Articles 7 i 8 L’article 8.1 reitera en el seu redactat el principi que s’expressa en el 7.1, es poden refondre en un sol 7.1 amb un redactat que agrupi ambdues voluntats, el 8.2 passaria a ser el 7.2 i el 7.2 actual seria el 7.3 Capítol 3
Article 10 Dignitat de les persones Es proposa incorporar els següents apartats:  Es prohibeixen les actituds d’assejament entre menors en l’espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que actuïn a l'espai urbà.  Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat. Article 15 Qüestionem la necessitat de fer referència als menors tal i com es recull en aquest article, doncs els aspectes que es recullen ja estan regulats per altres marcs normatius. Hi ha uns drets dels infants reconeguts i uns deures dels pares o tutors també establerts. En l’apartat 8, perquè es fixa la edat a partir de set anys per anar sols pel carrer?, es una declaració d’intencions bona sense cap fonament, s’és igual de menor als sis, set o deu anys.... Article16 L’apartat 16.2 parla d’espais, equipaments i bens públics, en l’apartat 2a1 diu també edificis suposem que referintse els de caire privat. S’hauria d’incorporar en la exposició 2a L’apartat 2.a1 No es discrimina positivament la col·locació de cartells i altres elements per part d’entitats degudament inscrites al registre municipal d’entitats enfront els que puguin col·locar privats o empreses i entitats amb afany de lucre. Si l’Ajuntament no implanta mesures alternatives per a facilitar la informació d’actes i activitats fetes amb cartells per les entitats, limita aquesta informació, en el seu dia ja es va demanar la instal·lació de pannells o altres estructures en diferents llocs del poble. L’apartat 16.2e No es pot arribar a sancionar l’ús de telèfons mòbils, cal educar en aquest fet, demanem la seva supressió.
L’apartat 16.4 no deixa clar quin tipus de danys si son físics, materials o ambdós. Es proposen nous apartats: Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fulletons o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb els autors materials del fet. Article 16.3b(nou) L’Ajuntament comminarà personalment a la persona infractora a que procedeixi a retirar el material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de les sancions que correspongui imposar per la infracció comesa. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. Article 19 El títol “Parcs forestals” no s’adiu amb les característiques del sol forestal de titularitat publica de Sant Boi doncs no hi ha cap parc forestal, per tant es proposa anomenarho “ Medi natural” o be “Espais naturals. Així mateix i dins aquest apartat atès que l’ordenança segons l’article 2 es d’aplicació a tot el terme s’hi hauria d’incloure l’espai agrari, important al municipi. Per tant la redacció a mes a mes del títol hauria de dir: “En tot el medi natural del terme, tant espai forestal com agrari d’us comú serà d’aplicació el que estableixen........” Article 20 Es proposa suprimir “ L’Ajuntament pot autoritzar...” per “L’Ajuntament autoritzarà.....
Atès que la norma es per tot el terme inclosos els terrenys forestals, caldrà revisar el redactat per adequarlo a allò que disposa el decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció dels incendis forestals i a l’ordre 62/2003 del Departament de Medi Ambient per la qual es despleguen les mesures preventives establertes en el decret abans referit. La prohibició referida en l’apartat 2a s’adreça als venedors de productes pirotècnics que ja tenen fixat normativament el que poden o no fer per tant no te sentit prohibir el que ja esta regular per una altre normativa. A l’apartat 2c “ Llençar coets a menys d’una distància.....” dir “ llençar coets i petards a menys d’uns distància de ....” Article 24 A l’apartat 24.2, es deixa entendre que l’Ajuntament farà inspeccions a totes els habitatges amb animals per veure si s’adapten a l’espai necessari i condicions higienicosanitàries. Seria millor que s’actues sempre a instàncies de persones afectades per raons de soroll, pudors i d’altres originats per animals d’altres veïns, si no es així millor suprimir l’apartat. La llei de protecció dels animals (Llei 22/2003) ja estableix alguns criteris. Article 25 Serveix el mateix raonament que el 24, qui controlarà tot el que es diu que cal fer. En tot cas qui te animals ja sap el que ha de fer segons altres normes que ho regulen (Llei 2272003 de protecció dels animals) Article 26 En l’apartat 2 caldria suprimir el redactat final: “encara que......horari diürn” doncs ja es deixa entès anteriorment en el mateix redactat Article 27 Quan es refereix a la placa identificativa de l’animal, es te en compte que la identificació es pot realitzar mitjançant la implantació d’un xip a l’animal?. Article 28 En l’apartat 3 caldra dir que no son les limitacions d’aquesta ordenança i si les d’aquest article, aquest apartat hauria de cloure l’article pel seu caràcter transversal.
Secció quarta Article 33, ¾On diu: “L’Ajuntament vetllarà per......adrecin als serveis assistències corresponents” cal afegir què proposarà i facilitarà l’Ajuntament doncs el redactat queda escapçat. ¾Caldrà fer una referència als diferents programes impulsats per l’Ajuntament com a mesura de suport, informació i prevenció adreçat a les persones afectades Article 39 Si les feines que es fan a l’interior d’una vivenda incloses en els apartats 1a i 1b no generen cap molèstia als veïns, cal ser tant taxatius en la seva prohibició? Capítol 5Règim sancionador Article 41 Es proposa suprimir en el segon paràgraf des de “L’incompliment.....” fins a “infracció lleu”. Es obvi que si no son greus o molt greus siguin lleus, ja es diu abans Article 42 Es legalment possible afegir a l’import d’una sanció per incompliment de l’ordenança el cost de reposició dels possibles bens afectats?. Hauria d’haverhi un apartat que definís el fet que el cost de reposició de possibles danys correspon a l’infractor i es funció de l’Ajuntament tramitar els processos administratius per al seu cobrament Article 49 Caldria, per coherència recordar els termes establerts en l’article 42.3 Nou article Els imports ingressats en concepte de sancions en compliment de l’ordenança de civisme s’imputaran a una nova partida pressupostària que es destinarà a finançar les mesures de foment, promoció, educació i divulgació del civisme i la convivència.
Es proposen nous articles Funcions de la Guardia Urbana i altres cossos de seguretat en relació al compliment de l’ordenança  En la seva condició de policia administrativa, la Policia Municipal, és l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta Ordenança, de denunciar, quan s’escaigui, les conductes que siguin contràries a la mateixa, i d’adoptar, en el seu cas, les altres mesures d’aplicació.  L’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i col·laboració establerts a l’efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal d’assegurar que l’actuació dels diferents cossos de policia que actuïn a Sant Boi en el compliment d’aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible. Agents cívics. Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública com a agents cívics, tindran entre altres funcions, la vigilància del compliment d’ d’aquesta Ordenança. Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Guàrdia Urbana que exerceixi les funcions d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic.