xaviertrias.cat
2 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Catalan

Description

xaviertrias.cat. 7.- Una millor oferta d'aparcaments públics. L'aparcament en superfície a la majoria de barris és un problema molt important. Cal redactar un ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 35
Langue Catalan

Exrait

xaviertrias.cat
7.- Una millor oferta d’aparcaments públics
L’aparcament en superfície a la majoria de barris és un
problema molt important. Cal redactar un exhaustiu Pla
d’aparcaments que contempli, en primer lloc, les necessitats
de la població, les possibles ubicacions d’aquests aparca-
ments i, finalment, les consideracions econòmiques, en el
marc del futur pacte de barri per a l’aparcament dels resi-
dents.
8.- Sant Martí deixarà de fer pudor i tindrà els carrers nets
Els nostres barris continuen bruts i les zones més properes
a la platja pateixen pudors tot l’estiu. Caldrà establir un pla
específic de neteja viària de residus en el marc dels pactes de
barri per a la neteja, tenint en compte l’ús intens dels carrers
del districte i la seva tipologia diversa. D’altra banda, treballa-
rem per solucionar el problema de pudors a la part baixa del
nostre districte.
9.- Tradició i modernitat cultural
La combinació de tradició i modernitat en les manifestacions
culturals que se celebren als nostres barris es basa en un
sòlid i ben arrelat teixit associatiu que reclama suport i, so-
bretot, llibertat per actuar. Hem d’acabar amb el dirigisme i la
tutela municipal per aprofitar el talent i la iniciativa de la nos-
tra gent. Els nous equipaments culturals projectats seguiran
aquesta nova línia.
10.- Farem de la plaça de les Glòries un espai de qualitat
Els propers anys es viurà una revolució a la plaça de les
Glòries que, de mica en mica, anirà agafant la seva forma defi-
nitiva. Prioritzarem tirar endavant el programa d’equipaments
d’acord amb el cronograma pactat en el seu moment amb els
veïns de la plaça. D’altra banda, transformarem el solar que
deixaran els Encants quan es traslladin a un parc que doni
servei al barri dens del Clot i Camp de l’Arpa.
santmartí
1.- Sant Martí: barris amb caràcters molt diferents que com-
parteixen un districte
El barri de Sant Martí de Provençals dóna nom al conjunt
d’un districte integrat també pel Besòs, la Verneda, la Pau, el
Clot- Camp de l’Arpa i un Poblenou molt dinàmic i amb no-
ves realitats com la Vila Olímpica, el Front Marítim o Diagonal
Mar. Cadascun amb la seva trajectòria, el seu propi passat, i
amb un futur que volem construir entre tots en positiu.
2.- Un districte ple d’oportunitats
Sant Martí ha de ser un dels pols de desenvolupament de
Barcelona, un generador de feina. Volem que a Sant Martí
el desenvolupament econòmic arribi a tothom, que ningú no
quedi enrere.
Ho aconseguirem a través de potenciar l’emprenedoria en-
tre la nostra gent i de fer que les empreses s’instal·lin als
nostrescarrers. Som el centre de la Regió Metropolitana de
Barcelona, amb un capital humà format i treballador. El nos-
tre compromís és potenciar aquesta característica des del
districte que prendrà un paper actiu més enllà del 22@ i Bar-
celona activa.
3.- Sant Martí, on l’èxit de les escoles és sinònim de l’èxit
de tothom
Sant Martí ha de fer un salt cap endavant en matèria
d’ensenyament. Comptem amb un cos de mestres admirable
que lluiten per l’èxit dels nostres fills i filles. Els hem d’ajudar
encara més. Cada fracàs escolar és un fracàs de tots nosal-
tres.
El nostre és un districte universitari amb la presència de la
Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i
la UOC, que es veurà completada amb la Universitat Poli-
tècnica al futur campus del Besòs. Des de les escoles del
districte, hem d’oferir varietat, oportunitats i un compromís
d’assessorament i orientació a les famílies i als alumnes tan
proper com calgui.
4.- Uns barris de comerç i de serveis
Els barris de la nostra ciutat s’han construït al voltant del co-
merç de proximitat, que assegura la vida dels carrers, que
dóna servei tothora a les necessitats de les famílies. La re-
cuperació del sector comercial ha de ser una prioritat en els
propers anys. Cal mantenir i potenciar els actuals eixos co-
mercials i els mercats municipals.
5.- Carrers segurs, tranquil·litat per a tothom
Cal assegurar la convivència als nostres carrers i a les nostres
places. La tranquil·litat és un bé que s’ha de potenciar i com-
partir. Cal que tothom pugui passejar tranquil·lament, obrir la
botiga tranquil·lament, entrar i sortir de casa tranquil·lament.
Per això, fa tants anys que defensem la Guàrdia de Barri.
6.- Sant Martí, el districte per a totes les edats
Petits, joves, adults i gent gran, tothom ha de tenir el seu
lloc a Sant Martí. Per això, potenciarem els espais esportius,
els espais de convivència, els espais per als jocs. Jugar, fer
esport, conviure als centres cívics i de gent gran, aconseguir
que les persones reforcin encara més la salut espiritual i fí-
sica. L’actiu de Sant Martí són les persones. Volem que les
persones creixin en el temps de lleure i en gaudeixin, sempre
en col·laboració amb la societat civil organitzada. A aquest
efecte, potenciarem l’associacionisme i confiarem en la ini-
ciativa cívica per assolir-ho.