Analytical tables of foreign trade - SITC/CTCI, rev. 2, 1979, imports/exports

-

Documents
642 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Machinery, transport equipment and other products
Commercial policy
External trade

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Vietnamese
Signaler un problème

eurostat
ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, Rev. 2- 1979
7, IMPORT + EXPORT DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 7358040
Denne publikation kan fås gennem salgsstederne nævnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3° pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, Rev. 2 - 1979
VII 7, IMPORT + EXPORT
Manuskript afsluttet i maj 1980 t abgeschlossen im Mai 1980
Manuscript completed in May 1980
Manuscrit terminé en mai 1980
Manoscritto terminato in maggio 1980
Manuscript in mei 1980 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliograficaa alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Indholdsgengivelse kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium 1980
Bind / Band / Volume / Deel VII: ISBN 92-825-1822-1
Bind / Bände / Volumes / Volumi / Delen I-VIM: ISBN 92-825-1824-8
Kat./cat. : CA-ND-80-007-6A-C FORORD
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv for­1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­
ædling og til passiv forædling efter tilladelse fra stikken over Fællesskabets udenrigshandel og
toldmyndighederne. over samhandelen mellem dets medlemsstater
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i
Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik 6. Fritagelser og forenklinger
over Fællesskabets udenrigshandel og over sam­
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­handelen mellem dets medlemsstater anvendelse
ninger om varer, i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle
statistikker over udenrigshandelen, som publice­ • der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til
res af Eurostat i modsætning til tidligere prak­ ovennævnte forordning (f. eks. legale betalings­
sis i overensstemmelse med fælles principper midler, varer til diplomatiske repræsentationer og
(med undtagelse af nogle få særlige varebevægel­ lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig ka­
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. rakter osv.)
proviant, returgods, international fællesproduk­
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den natio­tion, postforsendelser, sortimenter o.I.). Harmoni­
nale statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold seringen af begreber og definitioner fører uund­
til artikel 24, gåeligt til en ændring af statistikkens kildeværdi
og samtidig til, at tidsrækkernes ensartethed i et • for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f.
vist omfang afbrydes — et forhold, der især er vig­
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne
tigt ved analyser over længere tidsrum. eller fremmede væbnede styrker, monetært guld
osv.).
2. Kilder
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de re­ 7. Statistikområde
sultater, som medlemsstaterne tilsender Euro­
Fællesskabets statistikområde omfatter Fælles­
stat i standardiseret form.
skabets toldområde med undtagelse af de
oversøiske franske departementer og Grønland.
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der­3. Referenceperiode
med fællesskabsstatistikken omfatter også Vest­
Kalendermåneden gælder principielt som refe­
berlin.
renceperiode, i henhold til varepositioner i Nime­
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland xe og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun
og Den tyske demokratiske Republik registreres resultater for hele Fællesskabet hvert kvartal og
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik hvert år, samt hvert år i henhold til positionerne i
over udenrigshandelen og altså heller ikke i fæl­den fælles toldtarif.
lesskabsstatistikken.
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 4. Indhold
stat, der gør krav pa den.
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel
og over samhandelen mellem dets medlemsstater
omfatter alle varer, der 8. International varefortegnelse for udenrigs­
handelen (SITC, rev. 2)
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det råde,
første kodeciffer; 69 afdelinger s ved
• bevæger sig mellem medlemsstaternes de to første kodecifre; 233 grupper og 786 un­
statistikområder. dergrupper bestemmes henholdsvis ved de tre og
de fire første kodecifre. Undergrupperne underind­
deles i 1 924 positioner, som bestemmes ved fem 5. Registreringssystem
cifre.
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en specialhandelen.
position eller til en underposition i Toldsam­
Denne omfatter arbejdsrådet­Nomenklaturen (TSRN), hvis defini­
tioner er gældende, da teksterne i denne udgave • dels direkte indførsler og indførsler fra toldop­
er forkortede. lag til fri omsætning samt r til aktiv for­
ædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev of­
toldmyndighederne fentliggjort af De forenede Nationers afdeling for Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder økonomiske og sociale anliggender — Det stati­
stiske Kontor — under betegnelsen »Statistical Pa­ (ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse pers, Series M, No. 34/Rev. 2«.
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes
totaler samt i de samlede summer.
9. Oprindelses- og bestemmelsesområde
Ved indførsel angives:
12. Kvantum
• Oprindelseslandet for varer med oprindelse i
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fælles­
dette er fastsat i Nimexe — angives desuden
skabet;
særlige måleenheder.
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet
eller frit kan omsættes dér); 13. Offentliggørelse
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for Ved udførsel angives bestemmelseslandet.
året 1976 og de følgende år være tilgængelig bå­
de på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt være tilgængelig 2-3 måne­10. Landefortegnelse
der før udgaven i bogform.
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindel­
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes ses-, forsendelses- og bestemmelsesland på
par produits«. Positioner, hvor angivelserne for grundlag af den statistiske landefortegnelse for
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles no­Fællesskabets udenrigshandel og for samhande­
menklatur, er ikke længere gjort speciel kendelig. len mellem dets medlemsstater: GEONOM.
11. Værdi
14. Omregningskurser 1979
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med
BR Deutschland 1000 DM 398,268 ECU
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre
171,543 ECU France 1000 FF
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes
1 000 LIT 0,878 ECU Italia
på samme made som toldværdien (cif).
Nederland 1000 HFL : 363,816 ECU
1000 BFR/LFR 24,897 ECU Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med Belg.-Lux.
den værdi, som varerne har på det sted eller det United Kingdom 1000 UKL :1 547,051 ECU
1 493,694 ECU tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlems­ Ireland 1000 IRL
statens statistikområde (fob). : 138,714 ECU Danmark0 DKR
IV VORWORT
zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und die 1. Einheitliche Methodologie in der Statistik
des Außenhandels der Gemeinschaft und Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver Ver­
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten edlung,
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mit­ • andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver­
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered­
1736/75 des Rates über die Statistik des Außen­ lung und zur zollamtlich bewilligten passiven
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi­ Veredlung.
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor­
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 6. Befreiungen und Vereinfachungen
EUROSTAT veröffentlichten Außenhandelsstati­
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An­
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen
gaben aufbereitet für Waren,
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der besondere Warenbewegungen wie Schiffs­ und
genannten Verordnung aufgeführt sind (z.B. ge­Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale
setzliche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti­
und ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Aus­mente und ähnliches), einheitlichen Grundsätzen.
fuhren vorübergehenden Charakters usw.), Unvermeidlicherweise führt die Harmonisierung
der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung • deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar­
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge­ tikel 24 derselben Verordnung definierte nationale
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho­ Schwelle nicht erreichen,
mogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der • für welche besondere Bestimmungen gelten
besonders bei Analysen über längere Zeiträume (z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte
zu beachten ist. Transaktionen eigener oder ausländischer Streit­
kräfte, Währungsgold usw.).
2. Quellen
7. Erhebungsgebiet
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermit­ schaft umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft,
telt werden. mit Ausnahme der französischen Überseedeparte­
ments und Grönlands. Das statistische Erhe­
3. Berichtszeitraum bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und
mithin der Gemeinschaft schließt das Gebiet von m ist grundsätzlich der Kalender­
West­Berlin ein. monat.
Der Handel zwischen der Bundesrepublik
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi­
Deutschland und der Deutschen Demokratischen tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser­
Republik ist in der Außenhandelsstatistik der Bun­
gebnisse nur vierteljährlich und jährlich und nach
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge­Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jähr­
meinschaftsstatistik nicht erfaßt.
lich aufbereitet.
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­4. Gegenstand
sprucht. d der Statistik des Außenhandels der
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren
8. Internationales Warenverzeichnis für den Mitgliedstaaten sind alle Waren, die
Außenhandel (SITC, Rev. 2)
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge­
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste meinschaft gelangen oder es verlassen,
Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte,
• aus dem statistischen t eines
bestimmt durch die beiden ersten Schlüsselstel­
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht
len; 233 Gruppen und 786 Untergruppen, be­
werden.
stimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüssel­
stellen. Die Untergruppen werden in 1924 Posi­
5. Erfassungssystem
tionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüssel­
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be­ zahlen bestimmt werden.
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein­ entweder einer Position oder einer Unterposition
fuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur der Nomenklatur des Rates für die Zusammenar­Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech­beit auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ),
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte nungseinheiten (ECU).
dieser Ausgabe wurden gekürzt.
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statisti­ ECU nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge­
schen Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der führt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der
Reihe der Systematischen Verzeichnisse „Interna­ Ländergruppen und in den Gesamtsummen ent­
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel halten.
(SITC II)", Verlag Kohlhammer, Stuttgart und
Mainz, Bestellnummer: 410600-760000.
12. Mengen
9. Bezugs- und Absatzgebiet Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vor­Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus drit­
geschrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses ten Ländern stammenden Waren, die sich in der
Gewichts besondere Maßeinheiten. Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden,
das Ursprungsland; für die aus dritten Ländern
oder aus Mitgliedstaaten stammenden Waren, die
sich im freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, 13. Veröffentlichung
das Herkunftsland; bei der Ausfuhr das Bestim­
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das mungsland.
Jahr 1 976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Aus-
10. Länderverzeichnis gabe wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der
Ausgabe in Buchform verfügbar sein. Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslän­
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den
dern aufgegliedert aufgrund des Länderverzeich­ Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche
nisses für die Statistik des Außenhandels der Ge­
die Angaben einzelner Mitgliedsländer von der ge­
meinschaft und des- Handels zwischen ihren Mit­
meinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch
gliedstaaten: GEONOM.
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht.
11. Wert
14. Umrechnungskurse 1979 Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog
BR Deutschland 1000 DM : 398,268 ECU
zumt bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr
1000 FF France : 171,543 ECU
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif).
Italia 1000 LIT 0,878 ECU
1000 HFL Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich Nederland : 363,816 ECU
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit­ Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR 24,897 ECU
1000 UKL punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er­ United Kingdom 1 547,051 ECU
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 1000 IRL Ireland 1 493,694 ECU
(fob). 1000 DKR Danmark 138,714 ECU
VI PREFACE
1. Standard methodology in the external trade • the export of goods from free circulation, the
export after inward processing and the export for statistics of the Community and statistics of
outward processing (customs procedures). trade between Member States
Since 1 January 1978, the provisions of Council
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 6. Exceptions and simplified procedures
trade statistics of the Community and statistics of
No data are processed in the Community
trade between Member States have been
statistics for goods:
implemented by ally countries. On this
date therefore, EUROSTAT amended its • contained in the List of Exceptions in Annex Β
procedures and now publishes all external trade of the abovementioned Regulation (e.g. legal
statistics in accordance with uniform principles tender, goods for diplomatic and similar purposes,
(with the exception of a few special movements certain temporary imports and exports, etc.),
of goods such as those for bunker supplies and
• the value or weight of which do not attain the
ships' stores, returned consignments, joint
national statistical threshold defined in Article 24
production, postal, mixed consign­
of the Regulation,
ments, etc., which have not yet been standar­
dized). The harmonization of concepts and defini­ • to which special provisions apply (e.g. certain
tions leads inevitably to a change in the informa­ types of repairs, certain transactions by the armed
tion content of the statistics and thus to a certain forces of a Member State or foreign armed forces
extent to a break in the homogeneity of the time stationed on its territory, gold specie, etc.).
series — a state of affairs to be noted, particularly
with regard to analyses covering long periods.
7. Survey area
The statistical territory of the Community com­
2. Sources
prises the customs territory of the Community
with the exception of the French overseas depart­The sole source for the Community statistics are
ments and Greenland. The statistical territory of the results communicated to EUROSTAT by the
the Federal Republic of Germany and hence of Member States in standard form.
the Community include the territory of West
Berlin. Trade between the Federal Republic of
3. Reporting period Germany and the German Democraticc is
not contained in the external trade statistics of
The reporting period is normally the calendar
the Federal Republic of Germany and thus not in
month, but Community results by NIM EXE codes
the Community statistics. The continental shelf is
and SITC headings are only drawn up quarterly
included in the statistical territory of that State
and annually, and by CCT headings only annually.
which lays claim to it.
4. Scope
8. Standard International Trade Classification
The external trade statistics of the Community (SITC, Revision 2)
and statistics of trade between Member States
The SITC comprises ten sections, each identified
include all goods which:
by the first digit of the code number; 69 divisions
identified by the first two digits; and 233 groups • enter or leave the statistical territory of the
and 786 sub-groups, identified respectively by the Community;
first three and four digits of the code number. The
• circulate between the statistical territories of
sub-groups are further subdivided into 1 924
the Member States.
items, identified by five digits.
Each SITC item corresponds either to an item or
sub-item of the Customs Cooperation Council 5. System of recording
Nomenclature (CCCN) the definitions of which
The results of Community statistics refer to have been adapted and abridged in this edition.
special trade. This is taken to mean:
The complete text of SITC, Revision 2 is
• the immediate import and the import from published by the Department of Economic and
warehouses for free circulation, thet for in­ Social Affairs — Statistical Office of the United
ward processing and the import after outward Nations under reference Statistical Papers,
processing (customs procedures): Series M, No. 34/Rev. 2.
VII 9. Reference and marketing area - Partner The countries with which Community trade does
countries not amount to 100 000 ECU will not appear
separately. These values will, however, be in­
For the import of goods originating in third
cluded in the total of the country groups and in
countries and which are not in free circulation in
the overall amounts.
the Community, the country of origin is recorded;
for goods originating in third countries or in
Member States (and which are in free circulation 12. Quantities
in the Community), the country of consignment;
The net weight of all goods is recorded, and
in the case of exports, they of destination.
where so required in NIMEXE, supplementary
units of measurement are given in addition to or
in place of this weight.
10. Country nomenclature
13. Publication Community results are broken down by countries
of origin, consignment and destination in accor­
The present foreign trade statistics will for the
dance with the Country Nomenclature for Exter­ year 1976 and the following years be available
nal Trade Statistics of the Community and both on microfiche and in book form. The
Statistics of Trade between Member States: microfiche issue will normally appear two to three
GEONOM. months before the books.
The user is referred to "Notes by products". The
headings, where data for an individual Member
11. Value State differs from the common nomenclature are
specially marked with an asterisk.
The statistical value of imported goods is equal to
the dutiable value or equal to a value determined
14. 1979 conversion rates
on the basis of the concept of dutiable value (e.g.
BR Deutschland 1000 DM 398-268 ECU for imports from other Member States) (cif).
France 1000 FF 171-543 ECU
The statistical value of exported goods is equal to
Italia 1000 LIT 0-878 ECU
the value of the goods at the place and at the
1000 HFL Nederland 363-816 ECU
time they leave the statistical territory of the ex­
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR 24-897 ECU
porting Member State (fob).
United Kingdom 1000 UKL 1 547-051 ECU
Values are expressed in European units of account Ireland 1000 IRL 1 493-694 ECU
(ECU). Danmark0 DKR 138-714 ECU
VIII