//img.uscri.be/pth/cc15c0c3fb5fb4d0ffa092162a4f98cd1baaa5bf
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Bi kip nau nuong co loi cho suc khoe

3 pages
cach thuc nau an tot Phng pháp nu nng tt cho sc vóc Hp, xào, chiên áp cho hoc là om... là các cách un nu tr giúp gi gìn có th c lng dinh dng có trong n, cc kì có li cho sc khe. Mt s thc n ngon cùng bp bn bc bào ch hi sn ngon Mt trong nhng qui tc tiên quyt trên ht khi chn la bin pháp ch bin n ây c coi là tránh s dng nhiu du, m. Sau y là mt s k thut thi nu tng tr mình gi cho có kh nng c hng v cng nh dinh dng do món n. 1. Hp Hp coi là phng thc bào ch thc phm bng vic dùng hi nc. Bc un trên nh là mt trong các k thut gin n nht, có kh nng s dng cho toàn b loi thc phm. Cho tng lên thêm nhiu hng v cho thc n ti giai on un, ta có th cho thêm nc st vào phn nc hp. Bào ch thc phm theo nh cách hp tr giúp gi gìn có th c mt s dinh dng ng thi mang n hng v ngon lành cho món n. Thêm na, thc n cha b nu quá mc chín hay b cháy, hn hp ti a hàm lng béo ti thc n. 2. Nng lò Cách thc này có th c s dng ch yu cho mt vài món bánh m, thy sn, tht gia cm và rau xanh. Nng lò có li ích s dng hn ch vic s dng cht béo ti món sng chung tng i thp nht. 3. Xào Ti bin pháp trên, thc n có kh nng c un cùng nhit trung bình. Nhng ai un o thc phm liên tip cho chúng chín ng thi kèm theo giòn mà không b cháy. Xào ch s dng lng du n tng i ít. ây c coi là bc bào ch có th c chun b tng i nhanh ng thi d dàng. Dùng rt nhiu loi rau sch ng thi vài n giàu protein có ích cho sc khe. ng thi, bn s dng c nhng cht béo có ích nóng trung bình. 4.
Voir plus Voir moins
cach thuc nau an tot  Phng pháp nu nng tt cho sc vóc Hp, xào, chiên áp cho hoc là om... là các cách un nu tr giúp gi gìn có th c lng dinh dng có trong n, cc kì có li cho sc khe.
Mt s thc n ngon cùng bp bn bc bào ch hi sn ngon Mt trong nhng qui tc tiên quyt trên ht khi chn la bin pháp ch bin n ây c coi là tránh s dng nhiu du, m. Sau y là mt s k thut thi nu tng tr mình gi cho có kh nng c hng v cng nh dinh dng do món n.
  1. Hp  Hp coi là phng thc bào ch thc phm bng vic dùng hi nc. Bc un trên nh là mt trong các k thut gin n nht, có kh nng s dng cho toàn b loi thc phm. Cho tng lên thêm nhiu hng v cho thc n ti giai on un, ta có th cho thêm nc st vào phn nc hp.  
Bào ch thc phm theo nh cách hp tr giúp gi gìn có th c mt s dinh dng ng thi mang n hng v ngon lành cho món n. Thêm na, thc n cha b nu quá mc chín hay b cháy, hn hp ti a hàm lng béo ti thc n.   2. Nng lò  Cách thc này có th c s dng ch yu cho mt vài món bánh m, thy sn, tht gia cm và rau xanh. Nng lò
có li ích s dng hn ch vic s dng cht béo ti món sng chung tng i thp nht.  3. Xào  Ti bin pháp trên, thc n có kh nng c un cùng nhit trung bình. Nhng ai un o thc phm liên tip cho chúng chín ng thi kèm theo giòn mà không b cháy. Xào ch s dng lng du n tng i ít.    ây c coi là bc bào ch có th c chun b tng i nhanh ng thi d dàng. Dùng rt nhiu loi rau sch ng thi vài n giàu protein có ích cho sc khe. ng thi, bn s dng c nhng cht béo có ích nóng trung bình.  4. Nng v  Nh mi lúc, món nng có th s dùng các lng nhit thng n, nh vic ó, nhng ming tht va mi có th c thái kèm theo tm p k t xa có kh nng vn chín ht sc nhanh. giai on nng, cht béo tht có th ã chy t t ra ngoài. Cn ý không cho thc n b cháy en, tránh khi s e da mc bnh ung th.  Bào ch món a dua bc này tr giúp ct b bt lng cht béo d tha có n ng thi hn hp vic dùng du n.  5. Chn  Khi chn, thc phm cng s c nu nóng nh trong vài loi cht lng nh sa, nc lèo hay nh ru thay vì dùng du n. K thut un trên phù hp cùng vi các món cá, gà, trng cng nh nhng loi n d dàng b cng trong lúc luc.  Bc ch bin này vi quãng thi gian sp sa nhanh, hn ch vic dùng du n hoc cholesterol và thích hp cùng vài thc n chng có rau.  6. Om  Om coi nh là k thut nu phi hp gia chuyn dùng c cht t cng nh nong nóng khô. Ln u, thc n s luôn c un cho ti khi cn nc vi nóng cao. K n, thc n s c y kín vung kèm theo tip tc un ti nóng thp vi lng nc phù hp, tùy thuc hng v ca món n. ti mt vài qui tc, n hin ti ang t tit ra nc ng thi to c mt hn tp nc st c st thm nc ngon.  Cách bào ch trên giúp hn ch chuyn dùng du n cng nh gi li các dng cht trong món n.  7. Quay  Trong quá trình xoay, mình hãy thc n tng giá gác phía trên chicchao chong dinh ceramicxoay hàm lng béo thc n chy bé git ra ngoài. Bên cnh ó, ch cn thng xuyên dùng du ô-liu quét lên n nhm
cho chng cháy món n.  Y nh nng, ích li do chuyn bào ch thc phm bng cách quay nh là bài tr có kh nng c cholesterol ti n và hn hp ti thiu lng du n ch cn dùng.    8. Chiên rán  K thut chiên áp cho dùng un mt vài n va mi c thái mu nh kèm vi mng. Chiên áp cho khá y nh phng thc xào vì chúng có th vn s dng phn nh cht béo cho vào chic cho nông cho làm cho chín thc sng chung nóng cao. Kiu cho chng dính vn luôn luôn giúp hn hp ti mc cc k thp hn ht lng cht béo cn dùng.  Cùng vi k thut chiên áp cho, v b ngoài, lng nc ng thi hng v ca thc phm vn s c gi cho nguyên.  9. Dùng tho mc và gia v  y là mt trong s bc tt nht cho kéo dài mu sc, mùi v cng nh v thm lng cho n mà không phi nên cho thêm nhiu mui hoc du n. Các loi tho mc ti phi c vào giai on cui cùng ca quá trình làm bp chúng không b héo. Trái li, các loi tho mc khô ch cn cho vào thc n sm hn.  Bc bào ch trên giúp bo qun c mt vài cht dinh dng do thc n, hn ch chuyn dùng mui.  Mt vài k thut làm bp lành mnh m nht giúp ích mình  - V phn nhng món nng hoc là xào, hãy s dngread here hn ch lng du n ch cn dùng.  - Ct gim ½ lng mui trong n kèm vi thay th vi các loi tho mc, nc chanh hay nh gim…  - Nên dùng du ô-liu.  - Thay th các loi nc st hoc là nc tht m c vi nc st rau c ng thi st tng t.  - u n chn la trái cây thay cho vài món bánh ngt tráng ming.  - ý khá nhiu hn ti bt mì, bt go thô kèm theo gim i các loi bt trng ã c tinh ch.  - Hp rau ti thay vì luc.  - La mt vài sp làm t loi trng cc k ít cholesterol.