Codificació del microcorpus en la recuperació de l'hebreu (Micro-corpus codification in the Hebrew Revival)

-

Documents
9 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Resum
En aquest article, l'autor analitza la tasca de codificació lèxica duta a terme en el període de recuperació de l'hebreu modern. Es pot considerar que la recuperació de l'hebreu modern comprèn tres períodes, en cada un dels quals s'ha intentat aconseguir com a mínim un "objectiu" de planificació lingüística. El primer d'aquests períodes és el de la "recuperació lingüística" (1890-1914), en el qual va tenir lloc la recuperació d'aquesta llengua a Palestina. Al començament d'aquesta recuperació, el lèxic hebreu era tan inadequat per a la vida moderna ?ja que hi mancaven paraules per a conceptes com tomàquet, seriós i diari? que alguns dirigents van posar en dubte la capacitat de recuperació de la llengua. Per tant, calia dur a terme una planificació del corpus per a emplenar aquest gran buit lèxic. Aquest aspecte de la recuperació es va assolir gràcies als esforços conjunts d'educadors, escriptors, traductors, etc., com també d'innombrables individus amb consciència lingüística. Es va dur a terme de diverses maneres: recuperant paraules i arrels antigues, creant noves paraules a partir d'arrels i termes antics, combinant paraules existents, completant models amb "complements" d'arrel, amb préstecs de paraules i arrels, etc. Tota aquesta campanya laboriosa i aparentment interminable va donar resultat, i actualment l'hebreu és una llengua moderna, estandarditzada i "normalitzada" en tots els aspectes.
Abstract
In this paper, the author discusses the lexical codification work carried out in the Modern Hebrew Revival period. The development of Modern Hebrew may be viewed as consisting of three periods, in each of which at least one language planning "goal" has been sought. The first of these periods is that of "Language Revival" (1890-1914) in which the revival of that language in Palestine took place. At the beginning of its revival the Hebrew lexicon was so gravely inadequate for modern life?lacking words for concepts such as "tomato", "serious", and "newspaper"?that some leaders questioned the capacity of the language to be restored. Therefore, much corpus planning had to be done to fill that vast lexical gap. This aspect of the Revival was achieved through the cumulative efforts of educators, writers, translators, etc., as well as countless language-conscious individuals. This was carried out in various ways, retrieving old words and roots, creating new words from old words and roots, combining existing words, filling in pattern with root "fillers", borrowing words and roots, etc. All this arduous, seemingly endless campaign eventually paid off, and Hebrew is now a modern language, standardized and "normalized" in every respect.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de visites sur la page 11
Signaler un problème