"Ets el meu fetge i el meu cor". Una anàlisi comparada de l?expressió metafòrica de l?amor en català i en xinès en el marc de la semàntica cognitiva ("Eres mi hígado y mi corazón". Un análisis comparado de la expresión metafórica del amor en catalán y en chino en el marco de la semántica cognitiva) ("You?re my heart and liver". A comparative analysis of the metaphorical expression of love in Catalan and Chinese in terms of cognitive semantics)
11 pages
Catalan

"Ets el meu fetge i el meu cor". Una anàlisi comparada de l?expressió metafòrica de l?amor en català i en xinès en el marc de la semàntica cognitiva ("Eres mi hígado y mi corazón". Un análisis comparado de la expresión metafórica del amor en catalán y en chino en el marco de la semántica cognitiva) ("You?re my heart and liver". A comparative analysis of the metaphorical expression of love in Catalan and Chinese in terms of cognitive semantics)

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
11 pages
Catalan
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Resum
L?objectiu principal d?aquest article és respondre a una doble pregunta: com expressen lingüísticament l?amor els xinesos? I els catalans? Hi ha gaires diferències entre les dues visions del mateix sentiment? Per a aconseguir-ho l?autora fa una anàlisi comparada de l?expressió metafòrica en el marc de la teoria cognitiva del llenguatge.
Resumen
El principal objetivo de este artículo es responder a una doble pregunta: ¿cómo expresan lingüísticamente el amor los chinos? ¿Y los catalanes? ¿Hay muchas diferencias entre las dos visiones del mismo sentimiento? Para conseguirlo la autora hace un análisis comparado de la expresión metafórica en el marco de la teoría cognitiva del lenguaje.
Abstract
The main aim of this article is to respond to a twofold question: how do the Chinese express their love? And the Catalans? Are there many differences in their views on this same feeling? To find out the author carries out comparative analysis of metaphoric expression in terms of cognitive theory of language.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2005
Nombre de lectures 20
Langue Catalan
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 1
Les humanitats en l’era digital
www.uoc.edu/digithum
«Ets el meu fetge i el meu cor»
Una anàlisi comparada de l’expressió metafòrica de l’amor en català i en xinès
en el marc de la semàntica cognitiva
Mònica-Marta Moyano
Professora a la Universitat d’Estudis Internacionals de Pequín
mmoyanop@uoc.edu
Data de presentació: abril de 2005
Data de publicació: maig de 2005
CITACIÓ RECOMANADA
MOYANO, Mònica-Marta (2005). «Ets el meu fetge i el meu cor». Digithum [article en línia]. Núm. 7. UOC. [Data de
consulta: dd/mm/aa].
<http://www.uoc.edu/digithum/7/dt/cat/moyano.pdf>
ISSN 1575-2275
Resum
L’objectiu principal d’aquest article és respondre a una doble pregunta: com expressen lingüísticament l’amor els xinesos? I
els catalans? Hi ha gaires diferències entre les dues visions del mateix sentiment? Per a aconseguir-ho l’autora fa una anàlisi
comparada de l’expressió metafòrica en el marc de la teoria cognitiva del llenguatge.
Paraules clau
semàntica cognitiva, lingüística cognitiva, metàfora, conceptes, xinès
Abstract
The main aim of this article is to respond to a twofold question: how do the Chinese express their love? And the Catalans?
Are there many differences in their views on this same feeling? To find out the author carries out comparative analysis of
metaphoric expression in terms of cognitive theory of language.
Keywords
cognitive semantics, cognitive linguistics, metaphor, concepts, Chinese
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275 Revista electrònica dels Estudis d'Humanitats i Filologia de la UOC
1
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 2
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
Eleanor Rosch va desenvolupar la teoria dels prototips: les enti-
Introducció tats esdevenen membres d’una categoria segons la similitud amb
el prototip, que es caracteritza per ser l’exemplar més conegut,
La semàntica cognitiva és una teoria lingüística que presenta un més representatiu i distintiu d’una categoria. Això implica l’e-
enfocament experiencial del significat: el pensament forma part xistència de diferents nivells d’organització categorial segons la sem-
dels organismes que pensen i, per tant, el sistema conceptual s’o- blança amb l’element prototípic. El nivell amb una major quanti-
rigina dins l’individu, en l’experiència corporal com a resultat de tat d’informació sobre la categoria s’anomena nivell bàsic. El
les característiques físiques, biològiques i psicològiques del seu nivell que s’allunya del nivell bàsic s’anomena perifèric.
propi cos. El terme experiència no tan sols es refereix a la natu- La importància de la categorització respecte a la metàfora rau
ralesa de l’individu, sinó també a les interaccions amb l’entorn en el fet que categoritzem segons l’experiència i la imaginació.
social. Llengua, cultura i pensament entren en relació en la cons- Lakoff entén per imaginació (1987, pàg. 8) «la percepció, activi-
trucció del significat. tat motora i cultura, d’una banda, i la metàfora, metonímia i imat-
Segons la visió experiencial de la semàntica cognitiva, el sig- ges mentals, de l’altra.» La metàfora assoleix un paper important
nificat és quelcom relatiu: un concepte es defineix en relació amb com a eina de coneixement.
algun coneixement o marc de coneixements. El significat està estre- Per a expressar els conceptes metafòrics ho fem en els termes
tament lligat a l’organisme pensant i a la manera en què es bellu- següents:
ga en el seu entorn (Lakoff, 1987, Prefaci XI). Hi té un paper essen-
cial l’experiència humana i la comprensió. X (domini meta) és Y (domini origen), on X són experiències
La visió tradicional, per contra, considera que el significat és poc definides i Y són experiències més concretes. Per exemple, si
abstracte i que existeix independentment de les persones. Dins diem «Els amants són animals», definim el concepte d’amants –més
aquesta visió, la metàfora, la metonímia i les imatges mentals només difícil d’explicar– en termes del concepte d’animals, més senzill.
tenen un valor perifèric. Ara bé, Lakoff i Johnson les consideren
essencials i asseguren que la metàfora és present no tan sols en
el llenguatge, sinó també en el pensament i l’acció: «El nostre sis- La metonímia i la seva relació amb la metàfora
tema conceptual ordinari, segons el qual pensem i actuem, és fona-
mentalment de naturalesa metafòrica» (Íd., pàg. 39). Això vol Igual que els conceptes metafòrics estructuren un domini en rela-
dir que el sistema conceptual comprèn i experimenta un tipus de ció amb un altre, els conceptes metonímics estructuren un domi-
cosa a partir d’una altra, de la mateixa manera que ho fa la ni en termes d’un dels seus elements (Holland i Quinn, 1987, pàg.
metàfora. 30): fem servir una entitat per a fer referència a una altra amb la
Com podem conèixer els sistemes metafòrics? Kövecses (1986, qual té relació. Per exemple, si diem «Vine a prendre un cafè»,
pàg. 2) ens en dóna la resposta: «És possible posar al descobert una ens referim a prendre una tassa plena de cafè: utilitzem la meto-
part del nostre sistema conceptual estudiant com parlem sobre nímia del contingut pel contenidor.
diferents aspectes del món». I ho fem emprant el llenguatge. Els conceptes metonímics tenen en comú amb les metàfores
que són sistemàtics, no apareixen aïllats. Com elles, codifiquen no
tan sols la llengua, sinó també els pensaments, les actituds i les
La metàfora com a eina cognitiva accions. Basant-se en la pròpia experiència, ens serveixen per a
conceptualitzar-la i no són només procediments poètics com es
La categorització creia tradicionalment (Lakoff i Johnson, 1986).
Però la metàfora i la metonímia són tipus de processos dife-
Quan parlem del món fem servir el llenguatge per a organit- rents. La funció principal de la metàfora és la comprensió: ente-
zar la informació que en rebem mitjançant la categorització, que nem una entitat a partir d’una altra; la metonímia, encara que també
consisteix a simplificar la infinitud del que ens envolta mit- ajuda a la comprensió, té principalment una funció referencial: fem
jançant dos procediments: la generalització o abstracció i la dis- servir una entitat per una altra.
criminació. Una darrera diferència: la base dels conceptes metonímics
Quan agrupem les entitats de la realitat segons les semblances és generalment més òbvia que en el cas dels conceptes metafò-
generalitzem; quan insistim en les diferències de dues o més enti- rics perquè acostumen a implicar associacions directes físiques
tats per tal de no confondre-les discriminem. El resultat de la cate- o causals.
gorització són les categories cognitives –conceptes mentals En resum, malgrat les diferències entre metàfora i metonímia,
emmagatzemats al cervell–, que són la base dels processos de la realitat és que moltes metàfores tenen una base metonímica que
comprensió i producció lingüístics (Cuenca i Hilferty, 1999, pàg. proveeix els fonaments sobre els quals es construeix l’edifici
32-33). metafòric (Goatly, 1997, pàg. 57).
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
2
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 3
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
servar l’escriptura tradicional com una forma d’oposició al nou
El concepte de l’amor govern. Actualment caràcters antics i moderns conviuen amb
naturalitat.
Emprant les metàfores recollides en xinès i en català, definirem el
concepte d’amor en una llengua i en l’altra esperant trobar un model
La definició del caràcter xinès ai ( ), «amor»
cognitiu prototípic.
Després de consultar el diccionari més modern de la llengua xine-
sa, el Xian Dai Han Yu Da Ci Dian, he seleccionat les següents
Definició de l’amor en català definicions per al caràcter ai ( ), «amor»:
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Cata- 1. Dai ren huo wu de shen hou zhen zhi gan qing
lans defineix l’amor així: «Afecció tendra i apassionada per ( ): «Sentiment sincer i profund
una persona; passió sexual.» D’altra banda, el Diccionari de la d’una persona envers altres persones o coses».
llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana defineix l’amor 2. Zhi nan nü jian de ai lian ( ): «Relacionat
com la «inclinació o afecció profunda envers una persona basa- amb l’amor entre home i dona».
da en l’atracció sexual, però que sovint comporta d’altres sen-
timents.» Hi ha altres entrades al diccionari formades amb la combina-
ció d’ai amb altres caràcters:
11. Ai huo ( ): «El foc de l’amor».
Definició de l’amor en xinès 2. Ai he ( ): «El riu de l’amor».
3. Ai chao ( ): «El niu de l’amor».
Abans cal una breu introducció a la llengua xinesa ateses les
grans diferències respecte a la llengua catalana. La primera accepció d’amor que ens dóna el diccionari xinès
és massa ambigua: si jo odio una persona també puc tenir un sen-
timent sincer i profund envers ella. D’altra banda, no esmenta direc-
Breu introducció a la llengua xinesa
tament la relació entre amor i sexe –com feia el català–, sinó que
El xinès és una llengua de la família sinotibetana i analítica: per a ho fa amb les metàfores 3, 4 i 5. L’explicació de l’expressió de l’a-
expressar el plural, el masculí o el femení, afegeix una partícula mor com a tabú la trobem en la influència que la filosofia de Con-
en lloc de flexionar. Els verbs tampoc no es conjuguen, sinó que fuci tingué i té encara actualment entre els xinesos pel que fa a
s’hi canvia la partícula segons el temps que s’ha d’expressar. l’expressió de qualsevol tipus de sentiments.
El xinès es fonamenta en els ideogrames o caràcters, és a dir, Hem vist abans que els radicals són conceptes senzills que s’u-
símbols que representen una idea, un objecte o un ésser, però no neixen per a formar altres conceptes. Si destriem els conceptes que
paraules o frases fixes. Existeixen 214 caràcters bàsics anomenats formen la paraula amor, podrem enunciar una altra definició
radicals –que representen una idea senzilla–, els quals combi- paral·lela a la del diccionari. Descompondrem el caràcter ai()
nant-se entre ells donen lloc a les paraules, formades normalment en els seus radicals.
per dos caràcters o més de dos. El nombre de paraules es multi- La col·locació dels radicals que formaran el caràcter segueix
plica tenint en compte que el xinès és una llengua tonal: segons un ordre: de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Començarem per la
el tipus d’entonació que rebi el caràcter o grup de caràcters se’n part superior del caràcter ai ().
modificarà el significat.
Abans de la reforma cultural iniciada pel llavors president En primer lloc, trobem la forma reduïda del caràcter zhua,
Mao Zedong a mitjan segle XX, els caràcters xinesos eren molt que literalment significa «mà». Gràficament aquest caràc-
més complexos que en l’actualitat. Amb l’objectiu de facilitar ter representa tres ungles esmolades. El significat és «pos-
2l’aprenentatge del xinès i superar l’analfabetisme existent, sessió« o «posseir». També vol dir «carícia».
Mao els simplificà i va reduir el nombre de línies que els for- En segon lloc, el caràcter you significa «sentiments amis-
maven (Ying i McNaughton, 1999, pàg. 18). Només a zones tosos». És format per un sostre sota el qual s’hi refugia un
contràries a la revolució –com a Taiwan o Hong Kong– van con- amic.
1. Amb connotacions sexuals molt fortes.
2. Molts caràcters del xinès exerceixen simultàniament funcions diverses, com per exemple en aquest cas, substantiu i verb.
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
3
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 4
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
3La combinació dels dos caràcters dóna com a resultat dues defi- i, a continuació, posarem exemples en llengua catalana i xinesa,
nicions més de l’amor: fent-ne un comentari pel que fa a les semblances i diferències.
Si considerem el primer significat del caràcter zhua i el
segon significat del caràcter you, l’amor significa posseir un L’amor és unitat (de dues parts complementàries)
amic sota un mateix sostre.
Si unim el segon significat de zhua amb el primer de you, D’entre les diferents maneres de conceptualitzar l’amor, n’hi ha
podem dir que, quan una persona n’estima una altra, una de central: l’amor és una unitat (de dues parts comple-
necessita la seva amistat i les seves carícies i atencions. mentàries) (Kövecses, 1986, pàg. 62). Aquesta metàfora resumeix
un gran nombre de les nostres experiències bàsiques de l’amor i
Aquestes dues definicions, a diferència de les que trobàvem una en especial: els amants estan junts físicament i ho volen estar
al diccionari, ens mostren de quina classe són els sentiments sin- tant de temps com sigui possible.
cers i profunds que es poden trobar en l’amor. En català:
Però abans de la simplificació, el caràcter ai ( ) era més
complex i tenia dos radicals més: 1. El Joan i la Carme estan fets l’un per l’altre.
2. Són inseparables.
Xin, que vol dir «cor». Es representa com un òrgan en movi- 3. El Pau és la meva «mitja taronja».
ment amb gotes de sang. És a la base de paraules com
«trobar a faltar» –nian ( )– o «tendresa» –ci ( )–, En xinès:
entre altres.
Wen, que vol dir «saviesa» i «literatura». El trobem a parau- 1. Wo men shi yi ge ren ( ): «Som una sola per-
les com «llengua xinesa» –zhong wen ( )– i «cultu- sona».
ra» –wen hua ( )–, per exemple. 2. Wo men hao de xiang yi ge ren ( ): «Sem-
blem una sola persona».
Podem inferir una definició d’amor prenent com a base l’anà- 3. Ta shi wo de ling yi ban ( ): «Ell és la meva
lisi feta dels caràcters: l’amor o estimar és posseir la saviesa per a altra meitat».
discernir quan hem de donar el cor a algú o no. El caràcter de «cel»
o «sostre» –que separa la mà del cor– significa que l’amor és com Aquesta metàfora suggereix una relació harmònica fona-
el cel, tot és per sota d’ell. El cel ho abraça tot: expressa la mentada en una unitat ideal on les dues parts es complementen
importància de l’amor. mútuament. Si hi falta una de les parts, l’altra no pot funcionar
En el quadre inferior podem veure més clarament les diferèn- correctament. Veiem i experimentem l’amor com a harmonia
cies que hem analitzat entre els dos caràcters, simplificat –a l’es- perfecta perquè emprem el concepte d’unitat de dues parts com-
querra– i tradicional –a la dreta–. plementàries.
Els amants són animals
L’amor serà una font abundant de metàfores que ajudaran a
Analitzarem les semblances que tenen els amants amb una mena
explicar lingüísticament aquest concepte.
d’animals (Kövecses, 1986, pàg. 72) que es caracteritzen pel fet
d’estar units.
En català:
Anàlisi del llenguatge:
metàfores sobre l’amor 1. Mira quin parell de colomins!
2. Pobreta Lourdes! En Pere és com una paparra.
Comencem ara l’estudi de les metàfores sobre l’amor escrivint en
forma d’enunciat la metàfora amb la qual conceptualitzem l’amor En xinès:
3. Els exemples en llengua catalana s’han extret de les traduccions del castellà fetes del llibre de Lakoff i Johnson de 1980, Metáforas de la vida cotidiana. Els
exemples en llengua xinesa s’han extret d’entrevistes i pluges d’idees amb professors i alumnes de dues universitats de Pequín, la d’Estudis Internacionals de
Pequín i la de Comunicació de la Xina.
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
4
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 5
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
netes no hi ha cap semblança, però són un símbol de l’arribada1. Ta men shi yi dui yuan yang ( ): «Són una
de la primavera i del començament de la tardor.parella d’ànecs mandarins».
De l’estudi dels ocells podem extreure un sistema conceptual2. Ta men shi yi dui tian’e ( ): «Són una pare-
relacionat amb l’amor que ens indica que en xinès té més importàn-lla de cignes».
cia la fidelitat de la parella, la durada fins que la mort els separi,3. Ta men shi yi dui yan zi (e-
la unitat dels seus dos membres. Ara bé, en català es remarca l’ex-lla d’orenetes».
pressió externa de l’amor, expressió tabú en la cultura xinesa4. Ta men shi yi dui hu die ( ): «Són una
hereva de Confuci i del taoisme on es té com a virtuós el fet queparella de papallones».
la cara no deixi entreveure l’estat de l’ànima.
En català l’únic animal que podem relacionar amb l’amor bidi-
reccional és el colomí –«Mira quin parell de colomins!»–, però no
L’amor és una necessitatamb la fidelitat, sinó amb l’expressió tendra de l’amor entre les
parelles. És habitual veure els colomins junts –relació amb la metà-
Com a conseqüència de la concepció de l’amor com a unitat defora de la unitat– entretinguts a fer-se petons. Cal no oblidar que
dues parts complementàries, el podem veure com una necessi-la major part de les vegades que es pronuncia aquesta oració es
tat, com a quelcom imprescindible (Kövecses, 1990, pàg. 130).fa amb sornegueria.
En català:La paparra és un animal que fa referència a una relació d’a-
mor unidireccional: no està unida a algú de la seva espècie, sinó
1. Ho ets tot per a mi.a un altre animal. No hi ha intercanvi d’amor, sinó tan sols ús per
2. Ets la meva vida.a aconseguir uns objectius que només ho són d’un dels dos.
3. No puc viure sense tu.Pel que fa als animals a les metàfores xineses, tenen en comú
–excepte la papallona– el fet de pertànyer a la classe dels ocells i de
En xinès:ser fidels a la seva parella. El cigne només canvia de parella quan queda
vidu o quan no aconsegueix reproduir-se. La parella d’ànecs man-
1. Ni shi wo de xin gan ( ): «Ets el meu cor i eldarins, si cria dues temporades, tindrà moltes probabilitats de roman-
meu fetge».dre unida fins a la mort. Les orenetes, finalment, sempre tornen al
2. Ni shi wo de shi jie ( ): «Ets el meu món».mateix lloc per aparellar-se i sempre amb la mateixa femella.
3. Ni shi zui zhong yao ( ): «Ets el/la més impor-L’excepció de les papallones té una explicació lligada a una lle-
tant per a mi».genda xinesa, Els amants de les papallones, que narra una histò-
4. Ni shi wo de tai yang ( ): «Ets el meu sol». ria d’amor entre dos joves.
4 5. Mei you ni wo jiu bu neng hu xi ( ): «NoHi ha un poema xinès que es fa ressò d’aquesta metàfora de
puc respirar sense tu».la unitat amb exemples d’animals:
6. Mei you ai qing jiu huo bu liao ( ): «No puc
viure sense el teu amor».Zai tian yuan zuo bi yi niao ( ): «Volem ser
ocells que comparteixen una mateixa ala».
Aquesta metàfora és compartida per ambdues llengües enca-
ra que en canvia la forma. En català diem que no podem viure senseRelacionat amb el món dels ocells trobem la següent expres-
5 la persona estimada perquè ho és tot per a nosaltres: centrem lasió al diccionari:
necessitat en l’estimat com a ésser humà. En xinès es recorre a ele-
ments relacionats amb la vida i la naturalesa –el sol, el cor, el fetge,Ai chao ( ): «niu d’amor». Fa referència a la llar acabada
el món, la respiració– per a expressar aquesta necessitat. Tambéde formar per una parella de joves. Indica el lloc on viuen els ena-
hi ha l’expressió «Ets el meu sol» amb dues connotacions: el solmorats.
il·lumina i fa que tot visqui. Dóna esperança després de la nit, és
a dir, fa que l’alegria torni després de la tristesa.Les metàfores del xinès tenen diferències amb el català. En pri-
L’ús del possessiu en xinès implica que la relació entre els amantsmer lloc, la llengua catalana associa l’ànec, el cigne i les orenetes
és exclusiva: per exemple a «Ets el meu sol». També expressa queamb altres aspectes: si diem que algú és un ànec –sigui mandarí
els amants estan a prop l’un de l’altre, de vegades a dins mateix,o no ho sigui–, diem que és una mica maldestre; si comparem algú
com quan diuen «Ets el meu cor i el meu fetge». amb un cigne, ens referirem a la seva majestuositat. Sobre les ore-
4. Fragment del poema clàssic xinès El riu groc, escrit per Dan de la dinastia Zhou de l’oest (1063-1057 aC).
5. Xian Dai Han Yu Da Ci Dian ( ), op. cit.
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
5
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 6
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
L’amor és un òrgan vital Òrgan Zang Fetge Cor Melsa Pulmons Ronyons
(Yin)
Entre totes les metàfores xineses va ser «Ets el meu cor i el meu Òrgan Fu Vesícula Intestí Estómac Intestí Bufeta
fetge» la que em va cridar més l’atenció: també en català s’as- (Yang) biliar prim gros
socia el cor amb l’amor perquè, com si es tractés de quelcom que Element Fusta Foc Terra Metall Aigua
es pogués tocar, situem l’amor en aquest òrgan; ens fonamentem Emocions Còlera Alegria Reflexió Tristesa Por
en l’experiència de sentir com batega amb força quan ens acos- associades
tem a algú que estimem. Però mai no associaríem el fetge amb
l’amor ni amb res agradable, sinó amb el patiment.
Una mostra de les connotacions negatives del fetge la tenim
a les següents expressions catalanes: Els òrgans i les emocions tenen una relació bidireccional: de
la mateixa manera que els desequilibris en els òrgans afecten les
El Pere va tot el dia traient el fetge per la boca: sempre està emocions que s’hi associen, les disfuncions en les emocions també
ocupat i amb presses. afecten els òrgans associats. Alguns problemes d’infertilitat són
La notícia va ser un cop al fetge: la mala notícia el va dis- conseqüència d’aquesta relació entre emocions i òrgans.
gustar molt.
És una pel·lícula de sang i fetge: amb molts crims i molta
gent morta. Desagradable. Relació entre la medicina tradicional i la metàfora
No et posis pedres al fetge: no et preocupis gaire.
El cos humà no pot viure sense el cor ni sense el fetge. En l’ex-
pressió «Ets el meu fetge i el meu cor» i també en el nom afec-Com que en alguns casos la relació entre els òrgans té una expres-
tuós de Xin gan er ( ) –«cor i fetge»– hi ha la màxima expres-sió en el llenguatge –especialment en les metàfores– i per tal
sió de necessitat i d’unió dels enamorats. d’entendre l’origen d’aquesta diferència amb les connotacions posi-
Tant el fetge com el cor formen part del Yin, associat amb allòtives del fetge en xinès, farem una breu introducció a la medici-
femení. Podem deduir que, com que l’home té en el seu Yang elsna xinesa.
òrgans que fan parella amb aquests, és a dir, la vesícula biliar i l’in-
testí prim, necessita la dona tant com el Yin necessita el Yang. Per
Breu introducció a la medicina xinesa això aquesta expressió és exclusiva d’un home envers una dona.
Si la dona i l’home es troben i s’estimen, hi haurà equilibri entreSegons la medicina xinesa tradicional, els òrgans interns del cos
el Yin i el Yang i, per tant, l’harmonia perfecta.humà es divideixen en dos grans grups: un de més important, ano-
A l’expressió catalana «No et posis pedres al fetge», hi podemmenat Zang ( ), i un altre de més secundari, anomenat Fu
trobar una relació amb la medicina xinesa i els conceptes de Zang( ). Hi ha un òrgan extra anomenat San Jiao format per tres
i Fu. Segons la medicina tradicional, la vesícula biliar és l’òrgan decavitats viscerals que contenen els òrgans interns (Yu, 2003,
la reflexió. El fetge i la vesícula estan estretament comunicats. Massapàg. 17).
preocupacions augmenten la possibilitat que apareguin càlculs a
la vesícula. Sigui com sigui, la llengua catalana només atorga al
Fusta Foc Terra Metall Aigua fetge connotacions negatives.
Zang Fetge Cor Melsa Pulmons Ronyons
Fu Vesícula Intestí Estómac Intestí Bufeta L’objecte de l’amor és menjar (deliciós)
biliar prim gros
La metàfora està relacionada de forma coherent amb la de l’a-
mor és una necessitat (Kövecses, 1986, pàg. 67). L’amor és una
necessitat com ho és menjar cada dia, però no per a sobreviure,
La teoria del Yin-Yang ( ) ens explica la relació entre les dife- sinó per a gaudir-ne.
rents parts del cos segons la medicina tradicional: l’univers és En català:
format per aquests dos elements primordials oposats que viuen
en simbiosi i equilibri, no en lluita. El grup d’òrgans Zang corres- 1. Mira, quin bombó!
pondrien al Yin i el grup Fu, al Yang. 2. Hola, torronet!
La teoria del Yin-Yang també associa unes determinades emo-
cions amb cadascun dels òrgans de la teoria Zang Fu: En xinès:
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
6
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 7
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
1. Ta you wei dao ( ): «Ella té bon sabor». Significa L’objecte de l’amor és un objecte de valor
que té bon aspecte i simpatia. En el menjar xinès es parla
de plats saborosos quan tenen un aspecte agradable i un La metàfora està relacionada amb la de l’amor és unitat. També
bon gust. s’hi relaciona el concepte d’orgull (Kövecses, 1986, pàg. 74):
2. Ta tian de ( ): «Ella és dolça». quan algú està enamorat d’un altre, a més de sentir-se unit a ell,
el valora molt –com si es tractés d’una joia– i per això se’n sent
Aquesta metàfora no s’associa només amb l’amor com a orgullós.
necessitat, sinó també amb el desig sexual. En català:
1. Bon dia, tresor!
L’objecte de desig sexual és menjar (deliciós),
el desig sexual és gana En xinès:
Malgrat que el desig sexual no sempre comporti l’amor, es rela- 1. Bao bei er ( ): «Tresor, joia».
ciona amb la metàfora l’objecte de l’amor és menjar (deliciós) per-
què conceptualitzem l’objecte de desig sexual com a menjar deli- Les expressions en totes dues llengües es fan servir indistin-
ciós (Kövecses, 1986, pàg. 69). Si l’objecte de desig sexual és menjar tament, sense tenir en compte el sexe del parlant.
(deliciós), és lògic que el mateix desig sexual s’entengui com a
gana.
6En català: L’amor és patiment
1. La Mireia està molt bona. Aquesta metàfora està relacionada amb l’objecte de l’amor és
2. Li cau la bava quan la veu. un objecte de valor i, per tant, aconseguir-lo costa un esforç
3. La Mercè està per a menjar-se-la! important.
4. Ell em va fer un petó dolç com la mel. En català:
5. La Júlia em té en dejú.
1. Finalment el Ricard se la va guanyar (l’Antònia).
En xinès: 2. Va treballar molt, però ara l’Eulàlia ja és seva.
3. A mi no em prendrà la Maria el primer que passi.
1. Ta chan de liu kou shui ( ): «Li cau la bava»,
literalment. Sent un fort desig sexual. En xinès:
2. Xiang wen ( ): «Petó perfumat».
3. Tian mi de wen ( ): «Petó de mel». 1. Shi nian xiu de tong chuan du, bai nian xiu de gong zhen
4. Ta ji ke ( ): «Té fam i set». mian ( , ): «Fan falta deu anys
de patiment per a travessar un riu en un vaixell, i cent anys
Les expressions catalanes «estar bo/bona», «estar (algú) per per a compartir el mateix coixí».
a menjar-se’l» i «caure-li la bava» no impliquen que en la relació
hi hagi amor a més de desig sexual. Però on sí que en trobem una Les expressions catalanes prenen l’objecte de l’amor com un
evidència és en el «petó dolç com la mel»: la mel és un menjar objectiu difícil d’aconseguir. Estimar implica tenir por de perdre l’ob-
dolç i deliciós, relacionat amb la metàfora l’objecte de l’amor és jecte estimat.
menjar (deliciós). En català hi ha més expressions que fan referència a l’esforç
La primera expressió xinesa és igual que la catalana i junta- d’aconseguir l’amor que en xinès; fins al segle XX els matrimonis
ment amb la darrera representen un gran atreviment, perquè la xinesos es concertaven mitjançant un mediador que coneixia les
cultura xinesa acostuma a tractar el tema de l’amor com un tabú. famílies dels futurs nuvis: ells buscaven la persona més apropia-
La darrera de totes –«Té fam i set»– està relacionada amb l’a- da i s’encarregaven de l’enllaç. En l’actualitat –a excepció d’algunes
mor és una necessitat: no es pot viure sense menjar ni beure. En zones camperoles– els joves són lliures de triar la seva parella. La
català no ens referim a la set, però sí a la gana. L’absència de rela- llibertat d’elecció no garanteix l’èxit en el matrimoni, però sí que
cions sexuals es compara amb el dejuni. implica un esforç per a aconseguir la persona que agrada.
6. Les frases 1 i 3 i l’explicació corresponent del paràgraf següent no són pròpiament catalanes, sinó que són calcs de l’espanyol.
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
7
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 8
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
L’expressió xinesa reflecteix la dificultat de la vida de parella. L’amor és incapacitat de controlar la situació que es viu en un
Viure sota el mateix sostre és un camí difícil i requereix temps. grau superior i molt més greu que el de la màgia. Els malalts d’a-
mor no saben què fan i, en conseqüència, no són responsables
dels seus actes.
L’amor és màgia
L’amor no sempre necessita esforç. Aquesta metàfora, l’amor és L’amor és guerra
màgia (Kövecses, 1990, pàg. 130), considera que l’amor és una
força misteriosa que és capaç de controlar-nos. Lligada a la metàfora de l’amor és patiment, podem trobar l’a-
En català: mor conceptualitzat com a guerra (Lakoff i Johnson, 1986,
pàg. 88).
1. Ella em va hipnotitzar. En català:
2. En veure-la em va captivar.
3. Ell va quedar fascinat de la seva bellesa. 1. En Jaume és un conquistador de dones.
2. Després de molts esforços, se la va guanyar.
En xinès: 3. Va lluitar pel seu amor fins al darrer moment.
4. S’ha de defensar dels seus admiradors.
1. Wo bei men mi zhu le ( ): «Em vas captivar». 5. Estic ferit d’amor.
2. Ta hen mi ren ( ): «Ella és encantadora» (d’en-
canteri, no d’agradable). En xinès:
3. Ta xian nü de xia fan ( ): «Ella té la bellesa de
les fades». 1. Ai qing shi zhan zheng ( ): «L’amor és guerra».
4. Ai qing de mo li ( ): «La màgia de l’amor». 2. Wo bei ta zheng fu le ( ): «Vaig ser conquista-
5. Zhao mi ( ): «Fascinat». da per ell».
3. Zhong yu ta de dao ta ( ): «Finalment ell la va
S’hi destaca el paper passiu de l’amor. Es perd el control de la aconseguir».
situació. Sempre s’atribueix la màgia a la dona i la lluita a l’home.
Però les dones –sexe feble– tenen una altra manera d’aconseguir En aquesta metàfora l’home adopta el paper de soldat i la dona
els seus objectius sense fer servir la força física: influeixen sobre els el de territori per conquerir. Es relaciona amb la metàfora de l’a-
sentiments dels homes d’una manera que, pels seus resultats sor- mor és unitat i també amb la de l’amor és patiment.
prenents, sembla fora de tota lògica, i per això s’explica amb la màgia.
L’amor és una força física/
L’amor és una malaltia l’amor és una força natural
Relacionada amb el cos humà trobem la metàfora de l’amor com Una persona enamorada és com un objecte físic que segueix les
a malaltia o alteracions de la consciència (Lakoff i Johnson, 1986, lleis d’una força física major. O també és com un objecte que pateix
pàg. 88). les conseqüències de les forces de la natura.
En català: En català:
1. Estic boig per tu. 1. Puc sentir l’electricitat entre nosaltres.
2. La Montse em treu la son. 2. Em vaig sentir atret per ella.
3. Estic malalt per ella. 3. Hi ha molta energia en la seva relació.
4. El matrimoni és mort. 4. El foc de l’amor els cremava.
5. S’han refredat, les seves relacions.
En xinès:
En xinès:
1. Wo wei ta feng kuang ( ): «Estic boig per ella».
2. Wo shi qu li zhi ( ): «He perdut la raó». 1. Ta yu huo zhong shao ( ): «El seu desig el crema
3. Wei yi xia de ren qiao cui ( ): «Emmalaltei- per dintre».
xo per ella». 2. Tamen lai dian le ( ): «Hi ha electricitat en ells».
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
8
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 9
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
1. M’has trencat el cor.3. You huo hua ( ): «Hi ha guspires».
2. M’has fet mal.4. Guan xi jiang ( ): «Les relacions estan congelades».
3. M’has ferit.5. Ta wei zhe ta de sheng huo zhuan ( ): «Ell
gira al voltant de la vida d’ella».
En xinès:6. Ta men lia zhui ru ai he le ( ): «Ells dos van
caure al riu de l’amor».
1. Gan chang cun duan ( ): «Se m’ha trencat el fetge
i el budell».El foc com a signe d’intensitat de l’amor és compartit, però
2. Wo de xin sui le ( ): «El meu cor s’ha fet miques».amb un matís: en xinès, expressar el sentiment de l’amor d’aquesta
3. Wo de xin hen teng ( ): «Em fa molt mal el cor».manera no és gaire habitual perquè té unes connotacions sexuals
massa fortes.
L’expressió número 2 del xinès és més pròpia de les dones i laLes dues darreres metàfores xineses no tenen una corres-
3, dels homes. El grau de dolor no sembla ben bé igual: mentre quepondència clara en català. La primera d’aquestes –«Ell gira al vol-
a la dona se li trenca el cor en fragments –tan petits que tardaràtant de la vida d’ella»– compara l’amant amb la Lluna, que gira
molt de temps a poder-lo refer–, a l’home només li fa molt de mal,al voltant de la Terra. L’objectiu de la vida de l’amant és estar a
7un mal fàcilment superable amb medicina. Es mostra el grau supe-prop de l’estimada. Hi trobem, una altra vegada, una relació amb
rior d’apassionament de la dona xinesa enfront de l’home.la metàfora de l’amor és unitat.
Sobre la metàfora xinesa número 6 cal fer una explicació de
la relació entre l’aigua i el foc.
L’aigua és un element del Yin associat amb allò femení; el foc Conclusions
pertany al Yang i està associat amb allò masculí. De la dona es diu
que és feta amb aigua, però amb una doble significació: Al començament del treball volíem respondre la pregunta de com
entenen lingüísticament l’amor els catalans i els xinesos per des-
L’aigua és pura i verge. prés analitzar-ne les diferències –si n’hi havia–.
L’efecte que la dona causa en l’home és igual que l’efecte Per a aconseguir el nostre objectiu hem fet servir les eines que
d’una gran quantitat d’aigua, que tot ho destrueix. ens ofereix el marc de la semàntica cognitiva. Segons la visió
experiencial, un concepte sempre es defineix en relació amb algun
Fonamentant aquesta teoria de l’aigua-dona-amor-negatiu coneixement o marc de coneixements. El significat està lligat a l’or-
des d’antic, el budisme diu, a partir de l’expressió Ai he(), ganisme que el pensa i a la manera en què es belluga en el seu
és a dir, «riu de l’amor», que l’amor té en les persones el mateix entorn. És per això que és esperable trobar maneres diferents d’en-
efecte que un riu: pot fer perdre la persona que hi entra, ofe- tendre l’amor en català i en xinès: cap de les dues maneres no serà
gant-la. Aquest sentit negatiu de l’amor ha canviat en l’actua- més bona que l’altra.
litat: ara aquesta expressió significa que es van enamorar pro- Atesa la dificultat d’entendre un concepte abstracte com és
fundament –com el riu, que és profund– i sense control –com el de l’amor, el definim i el comprenem a partir d’altres concep-
les aigües del riu, que baixen ràpides després del desglaç–. La tes més senzills que ens el descriuen i que provenen de l’experiència:
immersió dins l’aigua indica intensitat en la relació (Kövecses, les metàfores.
1986, pàg. 82). Com indicàvem a la introducció, Lakoff i Johnson rescaten les
També en relació amb l’aigua i el foc com a part dels cinc ele- metàfores del seu paper únicament poètic i les transformen en eines
ments associats amb el Yin i amb el Yang, s’esdevé una comple- que serveixen no tan sols per a comprendre realitats, sinó també
mentació de l’una i l’altre per a crear equilibri. El foc evapora l’ai- per a construir-les.
gua i l’aigua apaga el foc. En resum, per a saber com entenem l’amor hem de mirar quins
sistemes metafòrics s’hi relacionen i per a veure els elements d’a-
quest sistema hem d’analitzar les metàfores. Les trobem al llen-
El final de l’amor és un dolor físic guatge quotidià.
En començar el treball teníem dues definicions d’amor, l’una per
Pot donar-se –i es dóna– el cas que la relació es trenqui. Com es al català i l’altra per al xinès. Com a conclusió i per a entendre’n visual-
pot expressar el nou sentiment que apareix? ment el contingut, farem un quadre comparatiu d’aquestes dues
En català: llengües. En blau marquem els aspectes que les diferencien.
7. La medecina de trobar una altra dona.
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
9
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005QXP Artículo 11 26/05/05 11:23 Página 10
Les humanitats en l’era digital
«Ets el meu fetge i el meu cor»www.uoc.edu/digithum
Metàfora Català Xinès
L’AMOR ÉS UNITAT L’amor és unió.
DE DUES PARTS
COMPLEMENTÀRIES.
ELS AMANTS SÓN ANIMALS. L’amor és expressió de tendresa. L’amor és fidelitat i unitat eterna.
L’AMOR ÉS UNA NECESSITAT. L’amor és una necessitat. L’amor és una necessitat i és exclusiu entre dues
persones.
L’AMOR ÉS UN ÒRGAN VITAL. L’amor ens permet viure. L’amor ens permet viure i és unitat
de dues persones.
L’OBJECTE DE L’AMOR L’amor és una necessitat i un plaer.
ÉS MENJAR (DELICIÓS).
L’OBJECTE DE DESIG SEXUAL El sexe no sempre implica l’amor. L’amor és una necessitat i un plaer.
ÉS MENJAR (DELICIÓS), El sexe no sempre implica l’amor.
EL DESIG SEXUAL ÉS GANA.
L’OBJECTE DE L’AMOR L’amor és unió i por de la separació.
ÉS UN OBJECTE DE VALOR.
L’AMOR ÉS PATIMENT. L’estimat és quelcom difícil d’aconseguir, La vida de la parella és difícil.
i això requereix temps i esforç. L’amor és
por de perdre l’estimat.
L’AMOR ÉS MÀGIA. L’amor és perdre el poder i el control
de la situació.
L’AMOR ÉS UNA MALALTIA. L’amor és una alteració física i psicològica, i una pèrdua del control sobre un mateix.
L’AMOR ÉS GUERRA. En l’amor l’home té un paper actiu i la dona un paper passiu. L’estimat és quelcom difícil
d’aconseguir i que requereix temps i esforç.
L’AMOR ÉS UNA FORÇA L’amor provoca unes reaccions físiques. L’amor provoca unes reaccions físiques
FÍSICA/L’AMOR ÉS UNA que estan fora del control dels amants.
FORÇA NATURAL.
EL FINAL DE L’AMOR Quan l’amor s’acaba provoca malestar físic Quan l’amor s’acaba provoca malestar físic
ÉS UN DOLOR FÍSIC. i psicològic igual en homes que en dones. i psicològic més en les dones que en els homes.
Un dels conceptes més repetits és el de la unió dels amants: A la definició catalana hi manquen conceptes com unió, ten-
és central en la comprensió de l’amor. Com hem explicat quan ana- dresa, necessitat, plaer, por de la separació, esforç, pèrdua de con-
litzàvem la metàfora l’amor és unitat de dues parts comple- trol i poder, alteració física i psicològica, reaccions físiques i males-
mentàries, aquest concepte és bàsic perquè es fonamenta en tar quan s’acaba.
qualsevol de les nostres experiències amoroses: els amants volen A la definició xinesa hi manquen els conceptes d’unió eterna,
estar junts. fidelitat, exclusivitat (intimitat), necessitat, plaer, sexe, por de la sepa-
Si recuperem les dues definicions de l’amor extretes dels dic- ració, dificultats, pèrdua de control i poder, alteració física i psicològica,
cionaris, observarem que el concepte que defineixen les metàfo- reaccions físiques fora de control i malestar quan s’acaba.
res és molt més il·lustratiu que el del diccionari quan es tracta de De tot aquest estudi podem concloure que són més els punts
definir què és en realitat l’amor. que uneixen que els punts que separen. La diferència és que el
Núm. 7 | Maig de 2005 ISSN 1575-2275
10
© Mònica-Marta Moyano Prieto, 2005
© d’aquesta edició: FUOC, 2005

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents